Temagrupper

Changemaker kampanjoi oikeudenmukaisemman maailman puolesta

Changemakers målsättning är att Finland och finländare känner sitt globala ansvar och agerar i enlighet med det. I vårt påverkning- och kampanjarbete vill ni nå privatpersoner, politiker, företag och samfund, vilkas beslut inverkar på vår gemensamma värld.

Unga frivilliga planerar Changemakers påverknings- och kampanjarbete. Changemaker har tre temagrupper: freden, ekonomi och miljön. Medlemmarna deltar i utbildningar och genomför kampanjer med dessa teman. Något av dem utgör temat för nätverkets årliga huvudkampanj.

Fredsgruppen granskar konflikters uppkomst och följder ur olika aspekter. Sådana är till exempel vapenhandeln, investerings- och affärsverksamheten och den internationella rörligheten. Gruppens strävan är att finländare inte upprätthåller eller åstadkommer konflikter.

Ekonomigruppen granskar global orättvisa ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom sina kampanjer motarbetar gruppen till exempel den orättmätiga skuldsättningen och skatteparadisen.

Miljögruppen följer med de globala miljöförändringarna. Gruppen strävar efter en värld där mänskans livsstil inte överstiger naturens bärförmåga, där miljöskadorna minimeras och ersätts av dem som förorsakat dem – inte av dem som drabbats hårdast av dem.

Temagrupperna är öppna för alla frivilliga som är intresserad av påverknings- och kampanjarbete.

Det krävs inga förkunskaper om ovan nämnda teman. Grupperna utbildar sig tillsammans och blir sakkunniga i sitt tema. Arbetet i grupperna är också en möjlighet att lära sig olika färdigheter i kampanjarbete.

Kom frimodigt med i temagrupperna och verka för en bättre värld!

Mera information om verksamheten i den temagrupp som intresserad dig, får du genom att ansluta dig till gruppens e-postlista.