Stadgar för Changemaker Finland

 

Stadgar för Changemaker Finland

Godkända på medlemsmötet den 6.10.2012

 § 1 Målsättningar och allmänna verksamhetsprinciper

A) Mål

Changemaker Finland är ett påverkningsnätverk för unga. Nätverkets mål är global rätt-visa. Changemaker driver kampanjer för att Finland och finländarna ska känna sitt globala ansvar och agera i enlighet med det. Nätverket lyfter fram globala missförhållanden, kräver ansvarsfull politik av beslutsfattare och ökar allmänhetens kännedom om orsakerna bakom orättvisor. Vi sammanför unga för att verka för fred, mänskliga rättigheter och en sund miljö.

Changemaker fungerar som en samhällelig fostrare och påverkare. Vi uppmuntrar alla att omfatta en hållbar livsstil och att med vardagliga val påverka både lokalt och globalt. Målet är att få unga att engagera sig samhälleligt och att erbjuda dem konkreta sätt att påverka det omgivande samhället.

Changemaker verkar i anslutning till Kyrkans Utlandshjälp och förbinder sig i likhet med utlandshjälpen till principerna om hållbart och humanitärt utvecklingssamarbete samt an-svarsfull penninginsamling och -hantering.

B) Verksamhetsprinciper

Changemaker är partipolitiskt obunden och öppet för alla livsåskådningar. Utgångspunk-terna för nätverkets verksamhet är demokrati och transparent beslutsfattande. Ekologiskt hållbara val styr verksamheten.

Changemaker kännetecknas av konkretion och kreativitet. Nätverket förmedlar sitt bud-skap i lättillgänglig form. Changemaker följer både finländsk och internationell lagstiftning. Kärnan för nätverkets verksamhet är frivillighet och ungas deltagande. Verksamheten utgår från och genomförs frivilligt av de unga. Nätverket är tvåspråkigt.

§ 2 Organisation

A) Changemakers

Som changemaker räknas vem som helst som vill arbeta för en rättvisare värld och som anmält sig som medlem genom att sända sina kontaktuppgifter till Changemakers kontor. Medlemsavgiften fastställs på medlemsmötet. Utträde sker genom anmälan till Change-makers kontor. En changemaker kan göra ställningstaganden i sitt eget namn med hänsyn till Changemakers allmänna verksamhetsprinciper och målsättningar samt medlemsmötenas beslut.

B) Lokalgrupper

En lokalgrupp består av minst tre changemakers (jfr § 2A). Gruppen ska förbinda sig till Changemakers stadgar och andra beslut tagna av medlemsmötena. Gruppen grundas genom att en kontaktperson och en ekonomiansvarig, vilka kan vara samma person, an-mäls till Changemakers kontor. Gruppen planerar sin verksamhet självständigt och förbin-der sig till att varje år sända en verksamhetsplan och -berättelse till Changemakers kontor. I planeringen och genomförandet av verksamheten ska gruppen sträva efter en jämn an-svarsfördelning medlemmarna emellan. Lokalgruppernas sammankomster är öppna för alla. Lokalgruppen kan organisera sig självständigt eller exempelvis i anslutning till församlingens eller kommunens ungdomsverksamhet. De anställda vid dessa instanser ska dock inte bära det huvudsakliga ansvaret för verksamheten. Lokalgruppen kan fritt använda nätverkets namn och grafiska utseende. Gruppen har tillgång till nätverkets riksomfattande broschyrer, annat aktuellt material och verksamhetstips. Gruppen kan i sitt eget namn göra ställningstaganden med hänsyn till Changemakers allmänna verksamhetsprinciper och målsättningar. Gruppen har möjlighet att utnyttja nätverkets gemensamma resurser (exempelvis tillgångar, de anställdas arbetstid samt webbsidorna) enligt separat överenskommelse.

C) Team och ordförande

Teamet är en kommitté som styr och stöder nätverkets verksamhet. Teamets ordförande fungerar som nätverkets frontfigur och representant. Teammedlemmarna och ordföranden förbinder sig till sina uppgifter för ett kalenderår i taget. Teamet, ordföranden och viceordföranden väljs på nätverkets höstmöte och valen träder i kraft i början av kalenderåret.

Teamet består av ordföranden, viceordföranden och 4–7 övriga ordinarie medlemmar. Därutöver är det möjligt att välja suppleanter till teamet, vilka kallas till ordinarie medlem-mar ifall de ordinarie medlemmarna förhindras sköta sina uppgifter. Teamet samlas minst sex gånger om året. Ordföranden sammanställer föredragningslistorna för teamets möten samt leder ordet. Om ordföranden är förhindrad att delta i ett möte sköter viceordföranden dennes uppgifter. Teamets medlemmar, inklusive ordföranden, ska vara medlemmar i nät-verket. En regional och språklig jämlikhet ska beaktas i valet av teammedlemmar. An-ställda vid Kyrkans Utlandshjälp kan inte inneha förtroendeuppdrag i Changemaker. An-ställda i partipolitiska organisationer kan inte inneha förtroendeuppdrag i Changemaker. Medlemskap eller förtroendeuppdrag i Changemaker får inte utnyttjas partipolitiskt. Tea-mets arbete grundar sig på den verksamhetsplan som fastställts på medlemsmötet. Tea-met följer upp nätverkets beslut tillsammans med nätverkets anställda. Teamet ansvarar för att stöda lokalgrupperna, koordinera påverknings- och utbildningsarbetet, förbereda möten på nationell nivå samt att arrangera höst- och vårmötet Teamet svarar för nätver-kets kontakt med nationella och internationella samarbetsparter. Teamet är beslutfört då minst hälften av dess ordinarie medlemmar är närvarande på mötet.

Ordförandens viktigaste uppgift är att fungera som nätverkets ansikte utåt samt som kon-taktperson för medlemmar, samarbetsparter och medier. Ordföranden har rätt att fatta brådskande beslut och skriva samt underteckna nätverkets gemensamma ställningsta-ganden. Ordföranden sköter teamets uppgifter i samarbete med teamets övriga medlem-mar. Ordföranden får en ersättning för uppdraget. Ordförandens uppgifter och arvodets storlek fastställs i ett separat avtal. Ifall ordföranden är förhindrad att sköta sin uppgift övertas uppgiften av viceordföranden.

Nätverkets anställda är skyldiga att i mån av möjlighet delta i teamets möten. De har ytt-randerätt, men inte rösträtt på mötena. Teamet informerar medlemskåren om sin verk-samhet genom att publicera mötesprotokollen. Changemakers medlemmar har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt vid teamets möten. Representanter för Kyrkans Utlands-hjälp kan delta i teamets möten förutsatt att de meddelar ordföranden om saken på för-hand. De har yttranderätt men inte rösträtt vid teamets möten.

D) Anställda

Kyrkans Utlandshjälp rekryterar Changemakers anställda i samarbete med nätverket. Vid rekrytering av nya arbetstagare befullmäktigar teamet 1–2 representanter för nätverket att delta i hela rekryteringsprocessen. De befullmäktigade representanterna kan inte söka eller väljas till den avsedda uppgiften. En befullmäktigad representant är skyldig att vid behov jäva sig. Nätverkets anställda deltar i medlemsmöten och i mån av möjlighet i teammöten. En anställd får frånvara från ett medlemsmöte endast om det föreligger sär-skilda skäl. De anställda har förslags- och yttranderätt men inte rösträtt vid möten.

E) Valkommittén

Nätverkets vårmöte väljer 2–5 medlemmar till valkommittén. Kommittén samlar kandidater till följande års team och presenterar dessa för höstmötet. Kommittén utreder också möj-liga ordförande- och viceordförandekandidater. En medlem i kommittén kan inte kandidera till teamet eller ordförandeposten.

F) Nätverkets medlemsmöten

Medlemsmötet är Changemakers högsta beslutande organ. Nätverket sammankallas till medlemsmöte minst två gånger om året. På medlemsmötet har varje changemaker (jfr § 2A) yttrande- och rösträtt. En kallelse ska sändas till samtliga medlemmar minst fyra veck-or före mötet. Föredragningslistan med bilagor ska sändas till samtliga medlemmar minst två veckor före mötet. Mötet är beslutfört då ovannämnda förfarande har följts. I början av mötet kommer man överens om beslutsförfarandet.

På hösten väljs teamet, ordföranden och viceordföranden för följande kalenderår och verksamhetsplanen fastställs. På vårens medlemsmöte bekräftas samarbetsavtalet mellan Changemaker och Kyrkans Utlandshjälp, även om inga förändringar gjorts. Medlemsmötet kan också vid behov tillsätta nya arbetsgrupper för att behandla frågor som anses vara relevanta.

G) Kommunikation mellan teamet och lokalgrupperna

Teamet träffar representanter för varje lokalgrupp minst en gång per år. Lokalgrupperna sänder sina verksamhetsplaner och -berättelser till koordinatorn. Nätverkets kommunikat-ionskanaler utnyttjas aktivt så att nätverkets olika synpunkter beaktas vid teamets besluts-fattande. Teamet är skyldigt att ta upp alla viktiga saker till diskussion med medlemskåren.

H) Temaarbete

Changemaker arbetar med 3–5 bestående teman åt gången. Varje tema har en tema-ansvarig som utses av teamet och som styr temaarbetet. Varje tema har en egen arbets-grupp vars verksamhet koordineras av den temaansvariga. De temaansvariga samarbetar med teamets medlemmar. Teamet ansvarar för koordineringen av de aktiva kampanjerna. Nätverkets ordförande följer temagruppernas verksamhet och fungerar som representant vid kampanjevenemang. Ett bakrundsmaterial ska sammanställas om varje tema och vid behov uppdateras av temagruppen. Dessutom ska varje temagrupp göra upp en verksam-hetsplan för varje kalenderår samt rapportera om det gångna årets verksamhet.

Temagrupperna planerar de riksomfattande temakampanjerna och ansvarar för utbildning om temat tillsammans med teamet. Changemakers riksomfattande påverkningsarbete fo-kuserar på de utvalda temana. Lokalgrupperna kan fritt välja ämne för sin verksamhet inom temana, men också behandla ämnen utanför dem.

§ 3 Stadgeändringar

Changemaker har tre officiella dokument:

– Stadgar
– Samarbetsavtal med Kyrkans Utlandshjälp
– Instruktioner för lokalgrupper

Stadgarna kan ändras på medlemsmötet med minst 2/3 majoritet. Samarbetsavtalet kan ändras genom att teamet förhandlar med Kyrkans Utlandshjälp och förändringarna god-känns på medlemsmötet. Samarbetsavtalet fastställs årligen. Instruktionerna för lokal-grupperna kan ändras med enkel majoritet på medlemsmötet.

§ 4 Brott mot stadgarna

A) Changemakers

Om en enskild changemaker offentligt bryter mot nätverkets gemensamma principer i Changemakers namn, kan nätverket avsäga sig medlemmens åsikter och göromål. Vid behov kan medlemmen uteslutas ur Changemaker med medlemsmötets beslut.

B) Lokalgrupper

Om en lokalgrupp offentligt bryter mot nätverkets gemensamma principer i Changemakers namn, kan nätverket avsäga sig gruppens åsikter och verksamhet. I detta fall kan gruppen fråntas de förmåner som presenteras ovan i punkt § 2B.

C) Teamet

Om teamet inte sköter sina uppgifter (jfr § 2C) eller på annat sätt förlorar nätverkets förtro-ende, kan två lokalgrupper tillsammans med nätverkets anställda sammankalla ett med-lemsmöte enligt förfarandet i punkt § 2F. Medlemsmötet kan med minst 3/4 majoritet be-sluta om att upplösa teamet. Samma medlemsmöte ska då välja ett provisoriskt team att sköta teamets uppgifter till slutet av verksamhetsperioden. Om ordföranden avskedas övertar viceordföranden dennes uppgifter.

§ 5 Upplösning

Changemaker ska inte upplösas förrän världen är rättvis. Om en upplösning är motiverad, ska upplösningsbeslutet fattas enhälligt i två medlemsmöten. En period på minst sex må-nader ska följa det första beslutet.

Vid upplösning används nätverkets kvarblivande tillgångar till det ändamål som det sista medlemsmötet beslutar.