Ei kestä! -kampanj

I världen konsumeras hela tiden mer och mer. Om alla världens människor konsumerade som vi finländare gör skulle det behövas över tre stycken jordglobars resurser. I år var Finlands överkonsumtionsdag 31.3. Hela jordens befolknings konsumtion kommer uppskattningsvis att stiga till finländarnas nivå år 2050. Detta scenario måste stoppas – också finländarna måste minska sin konsumtion.

Med överkonsumtion menas att konsumtionen överskrider resurserna. En anledning till överkonsumtionen är att produkterna är av dålig kvalitet. Produkter och textilier produceras inte längre för att hålla länge, den enda strävan i produktionen är att maximera vinsten för företagen och aktieägarna. Nuförtiden är produkternas livscykel mycket kort. Detta resulterar exempelvis i billiga kläder av extremt dålig kvalitet.

Inom elektronikindustrin maximerar företagen sin vinst genom att göra apparaterna svåra att reparera och genom att sluta med programuppdateringar för gamla modeller. På så sätt tvingar företagen konsumenten att köpa nya produkter. Också kulturella faktorer liksom mode och nya trender ökar vår vilja att konsumera och byta ut funktionella och hela produkter och kläder mot nya.

Överkonsumtionen har en negativ inverkan på många problem gällande miljön och hela jordens livsvillkor, som till exempel biodiversitetsminskning, kolsänkors minskning, försurning av vattendrag, luftförorening, gruvdrift och erosion. På grund av detta har överkonsumtionen också påverkan globalt på social nivå exempelvis gällande arbetsförhållanden, lön, utbildningsmöjligheter, hälsa, rent vatten, energi, fred, mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Den cirkulära ekonomin är en av lösningarna till överkonsumtionen. Inom den cirkulära ekonomin strävar man efter att använda de redan producerade materialen så många gånger som möjligt och att reparera det som redan producerats istället för att producera nytt. Istället för att köpa produkter lånar och hyr man produkter och tjänster. Detta kräver också en kulturell förändring, vi människor måste lära oss att köpa mindre nytt och tänka igenom våra köp noggrannare. Förändringar i så här stor skala kan inte en enskild människa ensam åstadkomma utan det behövs också strukturella reformer och lagändringar. Därför har Changemakers kampanj en adress som främjar transformeringen till cirkulär ekonomi med sex steg.

I vår kampanj fokuserar vi särskilt mycket på kläd- och elektronikindustrin, eftersom dessa ger upphov till många problem relaterade till överkonsumtionen. Kläder produceras nuförtiden väldigt ofta av material av dålig kvalitet medan företagen ständigt försöker öka konsumtionen av elektronikprodukter genom nya uppdateringar. Det vore möjligt att producera kläder som håller längre och elektronik vars användningstid vore längre, dessutom kunde produkterna vara lättare att reparera. En del företag gör sina produkter hållbara och reparerbara, men det finns ingen lag som befogar företagen till detta. Förutom lagstiftning är också den kulturella revolutionen viktig. Vi måste lära oss att använda våra kläder längre och bygga upp en kultur där normen inte är att köpa nytt varje säsong.

Blev du intresserad? För mer info se sidan med bakgrundsfakta!

Skriv under adressen för att bromsa upp överkonsumtionen

Adressen är ämnad att lämnas in till den nya regeringen som väljs 2023. Detta är förändringarna som vi kräver:

  1. I ekologiska ekonomireformer måste de sociala påverkningarna beaktas.
  2. De lagstadgade minimigarantierna måste förlängas och företagen ska förpliktas att reparera produkter istället för att ersätta dem. Produkter med lång garanti ska beskattas mindre än produkter med kortare garanti.
  3. Beskattningen av produkter som är gjorda av för miljön skadliga material eller av dålig kvalitet ska höjas, medan produkter som är tillverkade av återvunnet material ska beskattas mindre. Momsen för reparations- och hyrtjänster ska sänkas till 11 procent.
  4. Företagsstöden måste bli hållbara och stöden för fossila bränslen måste avslutas.
  5. Elektronikföretagen måste förpliktas att erbjuda uppdateringar och reservdelar till sina produkter istället för att kompensera med en ny produkt.
  6. Återförsäljarna måste betala för textil- och livsmedelsavfallet och avfallshanteringen måste övervakas också internationellt.

 

News

Changemakers Ei kestä -kampanj pratar om överkonsumtionen

I världen konsumeras hela tiden mer och mer. Om alla världens människor konsumerade som vi finländare gör skulle det behövas över tre stycken jordglobars resurser. I år var Finlands överkonsumtionsdag 31.3. Hela jordens befolknings konsumtion kommer uppskattningsvis att stiga till finländarnas nivå år 2050. Detta scenario måste stoppas - också finländarna måste minska sin konsumtion.

Read the full news article