Tidigare kampanjer

Vapaaehtoiset pitämässä kylttejä ilmastomarssilla

I sitt påverkningsarbet lyktar Changemaker fram strukturer som orsakar orättvisa, perspektivet för det globala söderna och de mest utsatta människorna samt Finlands roll för att lösa globala problem. Varje år väljer nätverket en aktuell utvecklingsfråga som tema för dess huvudkampanj.

Här kan du hitta information om några av de tidigare kampanjerna. Mer information finns på de finska websidor.

Kampanj för utvecklingssamarbete

Betydelse av ut utvecklingssamarbete har stigit på grund av COVID-19 krisen. Ekonomiska spänningar har orsakat bräckliga länder att bli ännu mer bräckliga. Changemaker efterfrågar att Finland ska ta hänsyn till det speciella behovet av utvecklingssamarbete just nu.

Att investera i utvecklingssamarbete är mycket viktig just nu för fattigdomen ökar för den första tid i en 30 åren på grund av COVID-19 krisen. FN säger at krisen kunde göra 500 miljonen människor fattiga. Finland har alltid hjälpt till att lösa globala krisen och vi vill att Finland ska göra detsamma i framtiden också. Vi vill också inte att den andra krisen i världen ska lämnas utan uppmärksamhet. hungersnöd, krig och klimatförändringar är problemen som Finland kan ingripa med hög kvalitet utvecklingssamarbete.

På grund av finska utvecklingsarbete har livet för många människor förbättrat. Du kan läsa av resultat av finska utvecklingsarbete från #muutosvoimaa-kampanjen från Fingo.
Så vad är det vad vi efterfrågar? Finland är engagerad att ta upp finska utvecklingsfinansiering till 0,7 procenten av bruttonationalprodukt. Vi i Changemaker vill uppmuntra våra regering att stänna i den där.

Vi unga efterfrågar att Finland ska inte titta bara inåt men också tar hand om andra med mindre. COVID-19 krisen har demonstrerat att länden inte kan operera ensamma av säg själva. Med utvecklingssamarbete vi kan erbjuda likvärdigare möjligheter för den unga i andra i världen.

Kehyä, kiitos! -kampanjan logo. Logossa on maapallo, josta lähtee puhekupla Kehyä, kiitos! -tekstillä.

Kampanj för företagsansvar 2019

Huvudkampanjetema 2020 var företagsansvar, och i samband med detta deltog Changemaker i den gemensamma #Ykkösketjuun-kampanjen med mer än hundra finska organisationer och företag. Syftet med kampanjen var att få en lag om företagsansvar i Finland, som skulle göra det möjligt att spåra företagens produktkedjor hela vägen till primärproducenter, vilket skulle möjliggöra övervakning av produktionsvillkoren och säkerställa genomförandet av mänskliga rättigheter.

Changemakers aktiva kampanjperiod fokuserade på våren och ägde rum på sociala medier och på gator och torget, där parlamentsvalskandidaterna främjade sig själva. Changemaker satte sig till valstälten veckorna före parlamentsvalet i Helsingfors, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo och utmanade parlamentsvalskandidaterna att underteckna ett kampanjåtagande. Många kandidater från olika partier intresserade sig för kampanjen och stödde den.

Kampanjen avslutades i juni när den nya regeringen inrättades och regeringens program publicerades. I regeringsprogrammet åtar sig Finland att genomföra en studie i syfte att införa en lag om företagens sociala ansvar baserad på vårdplikten.

Kampanj för matsäkerhet 2018

Matbrist är ett av de största strukturella problemen i världen. Varje år finns upp till 900 miljoner människor kvar utan tillräcklig mat, och cirka två miljarder får för få näringsämnen från kosten. Ofta är de hungriga också i annars känsliga situationer, till exempel socialt utestängda eller offer för konflikter.

Att stödja matsäkerhet har blivit en av prioriteringarna i Finlands politik för utvecklingssamarbete, men i praktiken behövs mer konkreta aktioner. Av denna anledning krävde Changemakers kampanj 2018 att det inrättades en post i Finland som skulle vara ansvarig för sammanhang och uthållighet i matsäkerhetspolitiken. Changemaker krävde också att effekterna av den lokala matsäkerheten skulle klargöras innan beslut fattades om utvecklingsprojekt som finansierades genom Finnfund. Utöver dessa åtgärder bör Finland driva en politik i FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) som ser matsäkerhet som en bredare del av social rättvisa och miljöfrågor, inte bara för att öka kalorierna och förbättra jordbrukets effektivitet .

Kampanjen började i februari, när kampanjwebsidor lanserades och den första kampanjutbildningen organiserades. Under sommaren och hösten presenterade frivilliga Changemaker medlemmar kampanjen vid olika evenemang och samlade underskrifter till kampanjens upprop. Under hösten arrangerade Changemaker ett seminarium om matsäkerhet tillsammans med andra organisationer i Jyväskylä.

Kampanjen avslutades i december med ett kampanjevenemang i Helsingfors. Tillsammans 1930 underskrifter samlades in till kampanjupprop både på nätet och på kartong. När parlamentsvalet närmade sig beslutades framställningen att överlämnas under våren efter valet för att göra upprop effektivare.

Changemakerin vapaaehtoisia kampanjoimassa

Kampanjer på rättigheter för asylsökare 2017

Under 2017 var huvudmålet för Changemaker kampanjen att för rättigheter och välbefinnande för asylsökande i Finland. I början av året, när kampanjens början sammanföll med kommunvalet, krävade Changemaker att de finska kommunerna tar in fler asylsökande. Den kommunala placeringen av asylsökande inkluderar, förutom en plats att bo, översättning och andra specialtjänster som asylsökande kan behöva.

Från maj framåt, efter valet, skiftade kampanjtemat från att främja kommunala placeringar till att motsätta tvångsåterföring av asylsökande till Irak och Afghanistan och kräva internationellt skydd för dem. Under maj-september 2017 samlade Changemaker sammanlagt 1985 underskrifter för att kräva detta. Den 4 oktober överlämnades vädjan till inrikesminister Paula Risikko.

Changemakerin vapaaehtoiset ja Paula Risikko

Kuva: Sisäministeriö

Kampanj för att stoppa överfisket 2016

Överfiske betyder att man fiskar ner bestånden på ett ohållbart sätt. Tillsammans med klimatförändringen och nedsmutsningen av haven håller överfisket på att leda till en aldrig tidigare upplevd katastrof. Enligt de dystraste prognoserna kan världens hav år 2050 i praktiken vara tömda på allt liv. Överfisket äventyrar matförsörjningen i utvecklingsländerna och hotar lokala fiskarnas utkomst.

Europeiska unionen är en av världens största fiskare. En betydande del av fångsterna som konsumeras i EU är fiskade utanför medlemsstaternas territorialvatten. EU har slutit bilaterala avtal med Västafrika och länder vid Stilla havet och Indiska oceanen som ger EU-fartygen tillgång till utvecklingsländernas fiskevatten.

I sitt kampanj i 2016 Changemaker krävde att Finland tar tag i problemet genom att kräva att Europeiska unionen i avtalen skriver in bindande fångstkvoter som inte får överskridas i alla bilaterala fiskeavtal som Europeiska unionen sluter. Som EU-medlem kan Finland aktivt främja ett mer rättvist och hållbart fiske i unionen. Samtidigt kan EU vara en föregångare som visar övriga världen hur man kan stoppa det oerhört problematiska överfisket.

I stället för de traditionella namnlistorna samlades Changemaker kampanjvädjan genom att måla färgglada fiskar på blå lakan, i samband med vilken varje deltagare också skrev sitt namn. Vädjan samlades underskrifter från många olika nationella och lokala evenemang under året. Vädjan kunde också underskrivas på kampanjwebsidor.

Som en del av kampanjen organiserade Changemaker också ett besök på ministeriet för jordbruk och skogsbruk och två diskussionsevenemang.

Kampanjen avslutades i december när kampanjvädjan överlämnades till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Vädjan undertecknades av sammanlagt 2586 personer, vilket överskred målet för kampanjen. Dessutom skrev Changemaker ett brev om kampanjen till Karmenu Vella, ledamot av Europeiska kommissionen, ansvarig för miljö, sjöfartsfrågor och fiske.

Fredens radikaler 2015

År 2015 hade Changemaker kampanj för att förhindra våldsam radikalisering. Med våldsfrämjande radikalisering menas sådan radikalisering där våld anses berättigat för att uppnå egna syften och där motståndarna utmålas till fienden. Sådan våldsfrämjande radikalisering förekommer i hela världen.

Med sin kampanj ville nätverket förändra debatten om radikalisering, öppna upp de olika orsakerna till unga människors radikalisering och genomföra fredsutbildning i hela Finland.

Kampanjen inleddes i april 2015 under Changemaker-veckoslutet, där nätverksmedlemmar utbildades i ämnet. Kampanjens viktigaste aktiviteter var fredskedjan samt paneldiskussioner och workshops bestående av funktionella övningar.

Med fredskedjan påpekade Changemaker att fred bygger på människors vilja att arbeta tillsammans för ett säkrare samhälle. Tankar om fred samlades under året vid flera olika evenemang där Changemaker deltog. Dessutom fick Changemaker länkar till kedjan från lokala grupper och några församlingar. Totalt 2 235 länkar samlades in för fredskedjan.

Kampanjen avslutades i november 2015 med en fredsmars i Helsingfors. Vid avslutningsevenemanget bar nätverkets volontärer en 120 meter lång fredskedja runt Helsingfors centrum, ledd av fredsduvan som tjänade som kampanjens maskot. I slutet av evenemanget var fredskedjan lindad som en dekoration på en julgran, vilket glädde förbipasserande i tre veckor.

Rauhankuusi, rauhankyyhky ja rauhanradikaalit

Skatteparadisresor 2014

År 2014 deltog Changemaker i kampanjen Skatteparadisresor med några andra finska organisationer. Målet med kampanjen var att avsluta det sätt på vilket internationella företag undviker skatter genom skatteparadis och stoppa de olagliga kapitalutflödena. I sitt egen kampanj Changemaker utmanade tre stora finländska företag KONE, Stora Enso och UPM-Kymmene att publicera sina landsspecifika skatterapporter genom att skicka dem vykort. Folk kunde delta i kampanjen genom att skriva under ett vykort i ett evenemang och Changemaker skickade kort till företagen. Changemaker samlade 3182 vykort.

Kampanj att stoppa landgrepp 2013

I 2013 hade Changemaker kampanjen med fokus på landgrepp gjort av internationella företag. Många gånger äventyrar dessa företags markupptag livsmedelssäkerhet och jordbrukarnas försörjning i utvecklingsländerna. I den kampanjen insisterade Changemaker på att företag som ägs av den finska regeringen respekterar mänskliga rättigheter och ursprungsbefolkningarnas landrättigheter när de köper mark i utvecklingsländer. Vädjan undertecknades av över 3500 personer under året i evenemang och online.