Strategi 2013–2016

Strategi 2013–2016

Godkända på Changemakers medlemsmöte 6.10.2012

Mission

Changemaker – global rättvisa

Vision

Finland och finländarna känner sitt globala ansvar och agerar i enlighet med det

För att stärka den globala ansvarskänslan lyfter Changemaker upp missförhållanden, utbildar sig och verkar aktivt i anslutning till tre teman:

  • Fred: Finland bär sitt ansvar för världens konflikter och främjar fred bland annat genom att avsluta vapenexporten till länder i krig.
  • Skuld: Finland arbetar aktivt för att lösa utvecklingsländernas skuldproblem.
  • Miljö: Finlands samarbete med länder i utveckling är ansvarsfullt och miljökonsekvenserna beaktas i all verksamhet.

Värden

Rättvisa

Utgångspunkter för Changemakers verksamhet är rättvisa och förverkligande av mänskliga rättig-heter. Vår verksamhet präglas av ett globalt perspektiv.

Ansvarsfullhet

Vi har ett ansvar att påverka globala problem. Vi granskar kritiskt olika former av orättvisa. Vi väcker även andras ansvarskänsla och förskönar inte realiteterna. Changemakers kampanjverk-samhet grundar sig på aktuell forskning.

Kärlek till nästan

I centrum för vår verksamhet är allas oförytterliga människovärde. Vårt mål är att främja människo-värdigt liv nära och fjärran.

Identitet

Ungdomsnätverket Changemaker verkar för global rättvisa. I vår verksamhet ingriper vi i strukturer som upprätthåller och stärker orättvisa. Vi erbjuder konkreta sätt att verka för fred, mänskliga rät-tigheter och en sund miljö. Eftersom problemen är orsakade av människan, tror vi att människorna själva kan förändra världen genom att förändra sitt eget sätt att agera.

Målgrupp för Changemakers påverknings- och kampanjarbete är politiker, enskilda personer, före-tag och kyrkan, vars beslut påverkar vår gemensamma värld.

Kärnan för vår verksamhet är frivillighet och ungas deltagande. Vår verksamhet utgår från och ge-nomförs frivilligt av unga. Vi verkar både riksomfattande och lokalt.

Changemaker har en fostringsuppgift i det finländska samhället. Vår strävan är att öka medveten-heten om orsakerna bakom orättvisor.

Changemaker fungerar i anslutning till Kyrkans Utlandshjälp. Changemaker Finland grundades år 2004 och är en del av det internationella Changemaker-nätverket.

Verksamhetsprinciper

Öppenhet

Changemakers arbete styrs av öppenhet, vilket innebär en öppen världsåskådning samt partipoli-tiskt oberoende. Viktigt för oss är att nätverket är demokratiskt och beslutsfattandet transparent. Vårt nätverk är tvåspråkigt.

Miljövänlighet

Nätverket strävar efter hållbara val i organisationslivets vardag. Vi reser kollektivt. På våra evene-mang bjuder vi vegetarisk mat och återvinner. Vårt kontor fungerar enligt GreenOffice-principerna. Medlemskåren uppmuntras till ekologiska val som en del av en hållbar livsstil.

Konkretion

Vi presenterar komplicerade saker på ett lättillgängligt sätt och strävar efter att förankra våra teman i människors vardag. Vi skapar konkreta sätt att påverka och lyfter fram globala orättvisor på krea-tiva sätt.

Lagenlighet

Vi följer både Finlands lag och internationell lagstiftning. Våra verksamhetsformer är icke-våldsamma.

Strategiska målsättningar

1. Aktiva och engagerade medlemmar

Changemakers verksamhet utgår från medlemmarna. Vårt nätverk har klart definierade frivilligupp-drag, som ger medlemmarna möjlighet att utgående från sina egna starka sidor arbeta i en inspire-rande gemenskap. Medlemmarna känner att de är viktiga för nätverket. Ett betydelsefullt medlem-skap stärker viljan att binda sig till nätverket. Engagerade medlemmar upplever sig som nätverkets ägare och vill utveckla det ytterligare.

2. Starka lokalgrupper

Våra lokalgrupper arbetar aktivt och målinriktat. Vi uppskattar kvalitativ verksamhet snarare än lokalgruppernas numerära ökning. Lokalgrupperna deltar i de riksomfattande kampanjerna ända från deras början. Changemaker är en känd och seriös lokal aktör.

3. Synliga och verkningsfulla kampanjer

Vi utvecklar vår kampanjinformation så att våra kampanjbudskap bättre blir hörda. Vi ökar känne-domen om oss bland finländarna. Temagrupperna följer upp resultaten av sina kampanjer med tanke på senare åtgärder. Changemakers ordförande är kampanjernas frontfigur och representant för nätverket.

4. Att stärka rollen som fostrare

Vårt mål är att få både medlemmar och andra människor att omfatta en hållbar livsstil. En hållbar livsstil betyder bland annat respekt för människor och miljö samt etiska val i vardagen. Vårt nätverk utbildar sina medlemmar om aktuella ämnen på Changemaker-veckoslut och utbildningskvällar. Vi erbjuder global fostran för skriftskolor och församlingars ungdomsarbete. Skolor besöker vi på in-bjudan.