Changemakerin taloudellinen tuki paikallisryhmille

1. Säännöllisen paikallistoiminnan taloudellinen tuki

Changemakerin paikallisryhmät voivat hakea verkostolta tukea ryhmän säännöllisestä toiminnasta aiheutuviin kuluihin suhteutettuna toimintamäärään. Taloudellista tukea myönnetään toimintaan, joka edistää Changemakerin tavoitteita ja arvoja.

Taloudellisen tuen hakeminen:

Paikallisryhmät voivat hakea taloudellista tukea säännölliseksi suunnitellulle toiminnalleen puoleksi vuodeksi (kevät/syksy) kerrallaan seuraavien kategorioiden mukaan:

  • Kerran kuukaudessa (1 krt/kk) kokoontuva ryhmä voi hakea enintään 50 euroa/toimintakausi.
  • Kaksi kertaa kuukaudessa (2 krt/kk) tai useammin kokoontuva ryhmä voi hakea enintään 100 euroa/toimintakausi.

Anomus taloudellisesta tuesta kannattaa lähettää heti toimintakauden alussa, mutta tukea on mahdollista hake myös kesken kauden.

Vapaamuotoinen anomus lähetetään sähköpostitse Changemakerin työntekijöille osoitteeseen toimisto@changemaker.fi.

Tukea anottaessa on ilmoitettava toimintakauden (kevät/syksy) suunniteltujen kokoontumisten tai tapahtumien määrä sekä millaisiin kuluihin tukea aiotaan käyttää. Mikäli paikallisryhmällä on jo tiedossa kokoontumisten päivämäärät, ne voidaan ilmoittaa samalla, jotta paikallista toimintaa voidaan mainostaa verkoston nettisivuilla.

Hyväksyttävät kulut:

Säännöllisen paikallistoiminnan taloudellista tukea voi käyttää esimerkiksi tarjoilujen hankkimiseen tai sovitusti muuhun toiminnan kannalta perusteltuun kuluun, kuten pieniin tarvikehankintoihin, toiminnan mainostukseen tai tiloista aiheutuviin kuluihin.

Kulukorvausten maksaminen ja ehdot:

Kaikkien kulujen korvaamisesta tulee sopia etukäteen sähköpostitse Changemakerin työntekijöiden kanssa, jotka ohjeistavat tarkemmin laskutuksesta vastaavaa henkilöä.

Paikallisryhmän säännöllisen toiminnan tukea maksetaan kokoontumisten jälkeen kulukorvauksena kuitteja vastaan. Kulut tulee laskuttaa aina viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta, johon ne liittyvät. Korvausten maksun ehtona on, että paikallisryhmä on tiedottanut toiminnastaan avoimesti ja mahdollistanut näin uusien jäsenten osallistumisen, sekä täyttänyt tapahtumasta nettilomakkeella tehtävän raportin, josta ilmenee tilaisuuden aihe, ajankohta sekä osallistujat.

Paikallisryhmiä kannustetaan myös kysymään tukea esimerkiksi paikallisseurakunnalta tai muulta taustatukijalta.

2. Taloudellinen tuki paikallisiin tapahtumiin ja kampanjatoimintaan

Säännöllisen paikallistoiminnan lisäksi Changemakerin paikallisryhmät sekä myös yksittäiset paikalliset jäsenet voivat anoa verkostolta taloudellista tukea tapahtumiin, joihin jäsenet menevät esittelemään Changemakerin toimintaa tai verkoston kampanjaa. Tätä tuen muotoa voidaan anoa myös uusien iltojen tai Changemaker-esittelyjen järjestämiseen paikkakunnilla, joilla ei vielä ole säännöllistä paikallistoimintaa. Paikallisen tapahtuma- ja kampanjatoiminnan tukea myönnetään tämän ohjeen perusteella enintään 50 euroa/tapahtuma. Isommista summista on mahdollista tehdä erillinen anomus perusteluineen tiimissä erikseen hyväksyttäväksi.

Tuen hakeminen:

Anomus taloudellisesta tuesta kannattaa lähettää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunniteltaessa tapahtumaosallistumista. Vapaamuotoinen anomus lähetetään sähköpostitse Changemakerin työntekijöille osoitteeseen toimisto@changemaker.fi.

Anomuksesta tulee ilmetä tapahtuman ajankohta ja paikka, millaisesta tapahtumasta on kyse, missä roolissa Changemaker olisi siellä mukana sekä millaisiin kuluihin tukea anotaan.

Hyväksyttävät kulut:

Tukea paikallisiin tapahtumiin ja kampanjatoimintaan voi käyttää sovitusti esimerkiksi tapahtuman osallistumis- tai lupamaksuihin, tapahtuman mainostukseen sekä pieniin tarvikehankintoihin. Changemakerin esittelytilaisuuksien osalta hyväksyttäviä kuluja voivat olla myös tilavuokrat tai tarjoilukulut.

Kulukorvausten maksaminen ja ehdot:

Kaikkien kulujen korvaamisesta tulee sopia etukäteen sähköpostitse Changemakerin työntekijöiden kanssa, jotka ohjeistavat tarkemmin laskutuksesta vastaavaa henkilöä.

Tapahtumaosallistumisesta aiheutuneet kulut maksetaan kulukorvauksena kuitteja vastaan. Kulut tulee laskuttaa aina viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta, johon ne liittyvät. Korvausten maksun ehtona on, että paikalliset toimijat ovat tiedottaneet tapahtumasta etukäteen sekä täyttäneet tapahtumasta nettilomakkeella tehtävän raportin, josta ilmenee tilaisuuden aihe, ajankohta sekä osallistujat.