Changemakerin jäsenkokous 10.4.2016 Oulussa

Lataa pöytäkirja Changemakerin jäsenkokous 10.4.2016 Oulussa (pdf)

Changemakerin jäsenkokous 10.4.2016 klo 9:30

Paikka: Hietasaaren leirikeskus, Oulu
Paikalla: Patrick Ahlstrand, Helmi Borén, Julietta Huttu, Saara Jurvelin, Ronja Karkinen, Jaro Karkinen, Marika Latva-Kyyny, Anni Mikkola, Reeta Mänkäri, Riikka Rautiainen, Sini Savolainen, Laura Tiitu, Matias Uusisilta, Hanna Ylikangas sekä verkoston työntekijät Sonja Hyötylä, Pertti Keinänen ja Sini Tyvi.

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Changemakerin puheenjohtaja Ronja Karkinen avasi kokouksen klo 9:34. Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty jäsenille ja julkaistu nettisivuilla sääntöjen mukaisesti kuukautta ennen kokousta ja esityslista liitteineen kaksi viikkoa ennen kokousta, joten kokous on päätösvaltainen. Sovittiin kokouskäytännöistä.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ronja Karkinen ja sihteeriksi Changemaker-koordinaattori Sini Tyvi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Helmi Borén ja Laura Tiitu. Ääntenlaskijat toimivat myös pöytäkirjantarkastajina.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Verkoston ja tiimin ajankohtaiset kuulumiset

Tiimin jäsen Patrick Ahlstrand esitteli vuoden 2016 tiimin sekä verkoston ajankohtaiset kuulumiset: Changemaker on aloittanut uuden, liikakalastukseen liittyvän kampanjan. Kadonneet eväät -kampanja vaatii, että Suomen on puututtava liikakalastusongelmaan vaatimalla Euroopan unionia kirjaamaan kahdenvälisiin kalastussopimuksiinsa sitovat enimmäispyyntimäärät. Verkosto on tehnyt kuluneena keväänä myös kannanottoja vaatien muun muassa Suomea lopettamaan aseviennin Saudi-Arabiaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kirkon Ulkomaanavulle rahoituksen Turvapaikanhakijanuorten unelmat mobiilivideolla -hankkeelle, jonka tavoitteena on tukea Suomeen tulleita nuoria turvapaikanhakijoita. Hankkeen toteutuksesta vastaa Changemaker-verkosto, jonka nettisivuilla hankkeen videoita jaetaan. Myös paikallisryhmiä osallistetaan hankkeeseen. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun ja sitä koordinoi vastikään aloittanut uusi projektityöntekijä.

Ajankohtaisena kuulumisena kerrottiin myös, että Changemaker isännöi syksyllä Changemaker-verkostojen kansainvälistä kokousta. Kokous pidetään lokakuussa ja kansainväliset vieraat osallistuvat tuolloin myös Changemaker-viikonloppuun.

5. Toimintakertomus 2015

Changemaker-koordinaattori Sini Tyvi esitteli toimintakertomuksen. Vuonna 2015 painopisteitä olivat paikallisryhmien toiminnan tukeminen ja kasvattajaroolin vahvistaminen. Paikallistoimintaa tuettiin muun muassa paikallisryhmäpäivissä luomalla yhteisiä toimintamalleja, helpottamalla toiminnasta raportoimista sekä tarjoamalla taloudellista tukea.

Kasvattajaroolin vahvistaminen näkyi muun muassa Rauhanradikaali-kampanjassa, jossa tehtiin rauhankasvatusta, sekä koulutustapahtumissa. Kampanjan aiheena oli väkivaltaisen radikalisaation ehkäiseminen. Kampanjan keskeisiä toimintoja olivat toiminnalliset työpajat, keskustelutilaisuudet sekä rauhanajatuksista koostuvan rauhanketjun kokoaminen.

Koulutustapahtumista huomattavaa oli Changemaker-viikonloppujen osalta, että ne houkuttelivat mukaan erityisen paljon uusia jäseniä – noin puolet osallistujista oli ensikertaa verkoston tapahtumissa. Haasteena Changemaker-viikonlopuissa oli kuitenkin suuri määrä peruutuksia – molemmissa tapahtumissa jopa kolmannes ilmoittautuneista perui osallistumisensa viime hetkellä. Tästä johtuen ilmoittautumis- ja peruutuskäytäntöjä muutettiin vuodelle 2016.

Globalisti-lehden osalta siirryttiin uuteen ilmestymisrytmiin. Vuoden aikana ilmestyi kaksi lehteä (huhtikuussa ja syyskuussa), ja lisäksi syksyllä tehtiin kolmas lehti valmiiksi ilmestymään tammikuussa 2016. Lisäksi vuoden 2015 aikana syntyi yksi uusi paikallisryhmä Haapavedelle, tuotettiin uusi ”Changemaker – Opas toimintaan” -materiaali sekä toteutettiin jäsenkysely. Changemaker osallistui myös useisiin erilaisiin tapahtumiin esitellen niissä sekä kampanjaansa, muuta toimintaansa sekä tehden jäsenrekrytointia. Verkostoon liittyi vuonna 2015 yhteensä 267 uutta jäsentä. Verkosto näkyi myös etenkin sosiaalisessa mediassa.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

6. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet

Changemaker-verkoston ja Kirkon Ulkomaanavun väliset yhteistyöperiaatteet on yksi kolmesta virallisesta Changemakerin toimintaa ohjaavasta asiakirjasta. Asiakirja tarkastetaan vuosittain tiimin ja Ulkomaanavun edustajien välisessä tapaamisessa ja hyväksytään kevään jäsenkokouksessa.

Puheenjohtaja Ronja Karkinen esitteli dokumentin. Asiakirjaan ei ehdotettu muutoksia ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

7. Toimintaohjeet paikallisryhmille

Toimintaohjeet paikallisryhmille on yksi Changemakerin kolmesta verkoston toimintaa ohjaavasta virallisesta asiakirjasta. Changemaker-koordinaattori Pertti Keinänen esitteli asiakirjaan ehdotettavat muutokset. Keskeisimpänä muutoksena on, että paikallisryhmä lakkaa olemasta, jos se ei ole raportoinut toiminnastaan kahteen vuoteen toimistolle. Tämä muutos mahdollistaa, että jatkossa ryhmiä voidaan helpommin myös lakkauttaa, jos niissä ei ole toimintaa. Uutena kohtana on myös, että odotetaan osallistumista valtakunnalliseen kampanjatoimintaan.

Toimintaohjeet paikallisryhmille hyväksyttiin esitetyin muutoksin.

8. Velkaryhmän muuttaminen talousryhmäksi

Velkaryhmä on viime vuosina kampanjoinut talousaiheista velkakysymyksiä laajemmin, joten esitetään velkateeman muuttamista talousteemaksi. Velkateeman nimi on aiheuttanut paljon hämmennystä Changemakerin toiminnasta kerrottaessa, ja teeman muuttaminen selkiyttäisi myös ryhmän toimintaa.

Hyväksyttiin esitys velkaryhmän muuttamisesta talousryhmäksi.

9. Teemaryhmien periaateohjelmat

Tiimin jäsen Jaro Karkinen esitteli uuden esityksen talousteeman periaateohjelmaksi. Uusi periaateohjelma ottaa laajemmin kantaa talousaiheisiin kuin aiempi velkateeman periaateohjelma, jonka se korvaa. Uusi periaateohjelma talousteemalle hyväksyttiin.

Rauhateeman ja ympäristöteeman periaateohjelmiin ei esitetty muutoksia, joten ne ehdotettiin hyväksyttäviksi sellaisinaan. Molemmat periaateohjelmat hyväksyttiin.

10. Changemakerin strategia 2020

Tiimin jäsen Sini Savolainen esitteli uuden strategiaehdotuksen. Tiimi työsti ensiksi strategiaa, minkä jälkeen luonnos avattiin jäsenistölle kommentoitavaksi. Tämän jälkeen tiimi otti huomioon saadut kommentit ja muokkasi strategiaehdotuksen niiden mukaiseksi.

Changemakerin toimintaperiaatteista avoimuus ja osallisuus ovat keskeisiä. Strategia korostaa, että kaikki saavat tulla mukaan toimintaan. Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on pitkäjänteinen kampanjatoiminta ja näkyvyys. Uudessa strategialuonnoksessa korostuu myös jäsenhankinnan tärkeys: jos uusia vapaaehtoisia ei saada mukaan toimintaan, verkosto lakkaa jossain vaiheessa olemasta.

Strategialuonnoksen muutosten lisäksi puheenjohtaja Ronja Karkinen ehdotti kokouksessa strategiaan yhtä uutta muutosta: ekologisuuden periaatteen mukaisesti Changemakerin strategiassa linjattaisiin verkoston tapahtumissa tarjoiltavan nykyisen kasvisruoan sijaan vegaanista ruokaa. Kyseinen strategiamuutosehdotus aiheutti paljon keskustelua.

Yleisesti oltiin sitä mieltä, että vegaaninen ruokavalio olisi hyvä periaate Changemakerille. Nähtiin, että pelkästään vegaaninen ruoka voisi vähentää useiden erikoisruokavalioiden vuoksi tehtäviä erillisiä ruokia. Vegaaninen ruoka tapahtumissa voisi myös antaa kipinän osallistujille tehdä muutoksia omassa elämässään.
Useasti nousi kuitenkin esille päätöksentekotavan ongelmallisuus: voidaanko strategiaan hyväksyä uutta esitystä, joka ei ole ollut jäsenistölle lähetetyssä strategialuonnoksessa tai kokouskutsussa. Ehdotettiin myös asiaa esitettäväksi syksyn jäsenkokoukselle, johon saakka pyrittäisiin suosimaan vegaanista ruokaa. Jäsenkokouksen demokraattisuus ja avoimuus koettiin tärkeäksi.

Äänestettiin ensiksi siitä, tehdäänkö päätös vegaaniseen kasvisruokaan siirtymisestä tässä kokouksessa, vai esitetäänkö sitä syksyn jäsenkokoukselle. Päätöksen tekemistä tässä kokouksessa kannatti 9 henkilöä ja siirtämistä 5 henkilöä.

Siirryttiin äänestämään esityksestä vegaaniseen kasvisruokaan siirtymisestä. Esitystä kannatti 10 henkilöä. Kukaan ei vastustanut, mutta neljä jäsentä ilmoitti haluavansa jättää eriävän mielipiteen menettelytavasta, jolla päätös tehtiin.

Siirtyminen vegaaniseen kasvisruokaan muotoiltiin strategiaan seuraavasti: ”Tapahtumissamme tarjotaan vegaanista kasvisruokaa”.

Hyväksyttiin Changemakerin strategia 2020 -asiakirja edellä mainituin muutoksin.

11. Kampanjateeman valinta vuodelle 2017

Jäsenkokouskutsun yhteydessä sekä teemaryhmiä, että yksittäisiä jäseniä kutsuttiin ehdottamaan aihetta vuoden 2017 kampanjalle. Ennen kokousta ehdotuksia tuli viisi: Yksi rauharyhmältä ja neljä yksittäisiltä jäseniltä. Puheenjohtaja esitteli ehdotukset ja totesi, että jäsenet voivat ehdottaa teemaa edelleen myös jäsenkokouksessa.

TTIP-aiheen ei nähty suoranaisesti vaikuttavan kehitysmaihin. Jos tällaisesta aiheesta haluttaisiin kampanjoida, tulisi kampanja-aiheen olla yleisemmin vapaakauppasopimukset.

Rahanluontioikeus-aiheesta pohdittiin samaa, kuin TTIP:stä: vaikutukset kehitysmaihin eivät ole selkeät.

Siviilikannetta ilmastonmuutokseen liittyen pidettiin hyvin mielenkiintoisena, mutta se nosti paljon kysymyksiä kampanjan mahdollisuudesta. Changemaker ei ole rekisteröity yhdistys ja näin ollen ei myöskään oikeushenkilö, joka voisi kannetta nostaa. Pohdittiin myös pelkästään ilmastonmuutoksen ottamista kampanja-aiheeksi, jolloin toteutustapa jätettäisiin avoimeksi.

Kehitysyhteistyörahoituksesta kampanjoinnin plussana nähtiin aiheen ajankohtaisuus: kampanja voitaisiin selkeästi kohdistaa nykyiselle hallitukselle. Kepassa on puheenjohtaja Karkisen mukaan pohdittu järjestöjen yhteistä kampanjaa kehitysyhteistyövaroihin liittyen. Pohdittiin myös Changemakerin omaa kulmaa aiheeseen: olisiko esimerkiksi kohtuuttomuus leikata maailman köyhimmiltä mahdollinen?

Rauharyhmän ehdotusta pitkittyneistä pakolaistilanteista pidettiin ajankohtaisena ja mielenkiintoisena. Pakolaisuuden juurisyyt ja esimerkiksi ilmastopakolaisuus nostettiin keskustelussa myös esille. Toisaalta juurisyyt nähtiin myös liian laajana kampanja-aiheena, sillä niitä on lukuisia erilaisia. Jos pakolaisaihe nostettaisiin kampanjateemaksi, olisi ehkä turhaa pyrkiä saamaan kaukaisempia pakolaistilanteita julkisuuteen, sillä tämänhetkinen Euroopan siirtolaiskriisi on niin vahvasti esillä. Pakolaisaiheesta löydettiin myös yhtymäkohtia uuteen hankkeeseen.

Yleisesti kampanja-aiheen valinnassa keskusteltiin erityisesti kampanjan tavoitteellisuudesta, eli että kampanjalla tulisi olla poliittinen kärki. Pelkästään tiedon lisääminen ei riitä kampanjan tavoitteeksi. Kaikkien aihe-ehdotusten kohdalla pohdittiin myös, miten juuri globaali etelä – globaali pohjoinen -näkökulma voitaisiin nostaa esiin. Keskustelussa pohdittiin myös mahdollista elämäntapoihin liittyvää maailmanmuuttajan kuukausihaastetta, mutta siinä ei nähty olevan tarpeeksi poliittista viestiä pääkampanja-aiheeksi.

Esitettiin kampanja-aiheeksi pakolaispolitiikkaa, johon liittyen kampanjan toivottaisiin nostavan esille pakolaisuuden juurisyitä ja globaalin etelän tilannetta.

Hyväksyttiin vuoden 2017 pääkampanja-aiheeksi pakolaispolitiikka.

12. Changemakerista syrjinnästä vapaa alue?

Pertti Keinänen esitteli ehdotuksen. Syrjinnästä vapaa alue on kampanja, jota toteuttaa muun muassa oikeusministeriö, Allianssi ja Seta. Liittymällä kampanjaan tuotaisiin esille, että Changemakerissa ei syrjitä ketään. Changemaker on esillä joissain tapahtumissa, joissa olisi hyvä tuoda näkyvästi esille Changemakerin avoimuutta ja suvaitsevaisuutta. Syrjinnästä vapaa alue -kyltillä voitaisiin osoittaa tämä kanta. Vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa on myös todettu, että Changemakerille tehdään yhdenvertaisuussuunnitelma, joten Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan osallistuminen tukisi tätä.

Hyväksyttiin esitys Changemakerin julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

13. Vaalitoimikunnan valinta

Changemakerin sääntöjen mukaisesti ”Verkoston kevätkokous valitsee vaalitoimikuntaan 2-5 jäsentä. Toimikunta kerää ehdokkaita seuraavan vuoden tiimiin ja valmistelee heistä esittelyn syyskokoukselle. Toimikunta etsii myös puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat. Toimikunnan jäsen ei voi asettua ehdolle tiimiin tai puheenjohtajaksi.”
Koska vaalitoimikuntaan valittaville on eduksi, että he tuntevat entuudestaan verkoston toimintaa, tiimi oli ennen kokousta tiedustellut aiempien tiimiläisten keskuudesta mahdollisesti vaalitoimikunnasta kiinnostuneita henkilöitä. Kolme henkilöä oli ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Puheenjohtaja tiedusteli myös, mikäli jäsenkokouksessa olevista joku olisi halukas toimikuntaan, mutta kiinnostuneita ei ollut.

Vaalitoimikuntaan valittaviksi esitettiin: UIla-Sisko Jauhiainen, Marika Latva-Kyyny ja Aino Tiitta.

Hyväksyttiin heidät vaalitoimikunnaksi.

14. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

15. Ilmoitusasiat

• Changemaker järjestää liikakalastukseen liittyvän paneelikeskustelun 12.5. Helsingissä.
• Kesäkiertue alkaa toukokuussa, jolloin Changemaker osallistuu muun muassa Maailma kylässä -festivaalille. Kesäkiertueeseen voi ehdottaa lisää tapahtumia, joihin paikallisryhmät omalla alueellaan haluaisivat osallistua.
• Elina Mäkilä on aloittanut 7.4. Kirkon Ulkomaanavussa Changemakerin uutena projektityöntekijänä, joka koordinoi Turvapaikanhakijanuorten unelmat mobiilivideolla -hanketta.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:47.