Changemakerin jäsenkokous 12.4.2015 Sukevalla

Lataa pöytäkirja Changemakerin jäsenkokous 12.4.2015 Sukevalla (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Changemakerin jäsenkokous 12.4.2015

Paikka: Hirsikankaan leirikeskus, Sukeva

Paikalla: Paula Ahola, Henna Bruun, Janne Eronen, Anne Heikkinen, Silja Huttunen, Rebekka Katko, Johanna Kesti, Rami Kolehmainen (changementor), Henna Kukkanen, Aleksi Lintuvuori, Teija Liukko, Senni Martikainen, Noora Mattila, Sini Savolainen, Laura Tiitu, Elina Tyynelä sekä Changemaker-verkoston työntekijät koordinaattori Sini Tyvi ja harjoittelija Katri Vihma.

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Changemakerin puheenjohtaja Elina Tyynelä toivotti jäsenet tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 9:04. Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu jäsenille sähköpostitse sääntöjen mukaisesti kuukautta ennen ja esityslista liitteineen on toimitettu kaksi viikkoa ennen, joten kokous on päätösvaltainen.

Kokouskäytännöistä sovittiin, että pyritään keskustelemaan asioista siten, että voitaisiin löytää yhteisymmärrys. Tarvittaessa asioista voidaan äänestää. Asiakysymyksissä käytetään käsiäänestystä, henkilövalinnoissa suljettua lippuäänestystä. Kaikilla jäsenillä on puhe- ja äänioikeus, verkoston työntekijöillä puhe- mutta ei äänioikeutta. Kokouksessa paikalla olevilla ei-jäsenillä on myös puhe- mutta ei äänioikeutta.

Jäsenkokousta oli mahdollista ensimmäistä kertaa seurata suorana netin välityksellä.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Tyynelä ja sihteeriksi Sini Tyvi. Ääntenlaskijoiksi, jotka toimivat myöhemmin myös pöytäkirjan tarkastajina, valittiin Anne Heikkinen ja Senni Martikainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia kokouksen työjärjestykseksi.

4. Verkoston ja tiimin ajankohtaiset kuulumiset

Elina Tyynelä kertoi, että verkoston tämän vuoden painopisteet ovat Paikallisryhmien toiminnan tukeminen ja kasvattajaroolin vahvistaminen. Paikallista toiminnan tukemiseksi tiimi tehnyt päätöksiä taloudellisen tuen antamiseksi, myös toiminnansuunnittelua ja jatkuvuutta tuettu paikallisryhmäpäivässä tammikuussa. Kasvattajarooli näkyy etenkin Rauhanradikaali-kampanjassa, jossa tehdään koulutusta. Tiimissä on pohdittu myös, miten Changemaker voisi näkyä ja tavoittaa kohderyhmää enemmän sekä miten toiminnasta voitaisiin viestiä paremmin.

Tämän jälkeen Tyynelä sekä paikalla olleet muut tiimin jäsenet esittelivät vielä jokaisen tiimiläisen vastuualueisiin kuuluvia kuulumisia.

Sosiaalisen median viestinnän kehittämiseksi Rebekka Katko ehdotti, että myös paikallisryhmät voisivat osallistua Changemakerin Facebook-päivitysten tekemiseen.

Koska jäsenkokouksessa oli paikalla paljon uusia jäseniä, Elina Tyynelä kertoi vielä lyhyesti tiimin tehtävästä verkostossa.

5. Toimintakertomus 2014

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2014.

Sini Tyvi esitteli toimintakertomuksen. Vuonna 2014 toiminnan painopisteitä olivat paikallisryhmätoiminnan tukeminen sekä jäsenyyden vahvistaminen verkostossa. Myös verkoston tiedotusta kehitettiin suunnitelmallisesti: verkoston nettisivut uudistettiin ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa lisättiin. Vuoden suurin tapahtuma oli Changemakerin 10-vuotisjuhlat, joita vietettiin näyttävästi marraskuussa. Vuoden pääkampanjana oli velkateemaan liittyvä Veroparatiisimatkat-kampanja, jossa Changemaker keräsi postikortteja kolmelle suomalaiselle suuryritykselle kannustaen niitä edelläkävijöiksi maksamiensa verojen maakohtaisessa raportoinnissa. Vuoden 2014 aikana toteutettiin myös Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteinen hanke, rauhateemainen koulutusohjelma Changemaker Akatemia.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014 ilman muutoksia.

6. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyösopimus

Esitys: Hyväksytään asiakirjan nimenmuutos. Hyväksytään Changemaker-verkoston ja Kirkon Ulkomaanavun säätiön yhteistyöperiaatteet.

Sinituuli Suominen esitteli tiimin edustajana asiakirjan ja siihen ehdotetut muutokset, joista oli käyty aiemmin keskustelu tiimin ja Kirkon Ulkomaanavun edustajien välillä. Asiakirjan nimenmuutoksen taustalla on, että Changemaker ei ole rekisteröity yhdistys eikä se siksi voi ei juridisesti sopijaosapuoli sopimuksessa. Asiakirjan nimenmuutos yhteistyöperiaatteiksi ei kuitenkaan muuta asiakirjan luonnetta Changemakerin ja Ulkomaanavun yhteistyötä määrittävänä dokumenttina.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti sekä nimenmuutos sekä asiakirjan sisältö.

7. Sääntömuutos

Esitys: hyväksytään Suomen Changemakerin säännöt ehdotetuilla muutoksilla.

Sinituuli Suominen esitteli sääntöjä uudistaneen työryhmän edustajana sääntöihin ehdotetut muutokset. Useimmat muutoksista ovat melko pieniä, koskevat lähinnä sanamuotoja eivätkä muuta sisältöä. Selkiyttämistä tehtiin etenkin jäsenrekisterin ikärajaa, kaksikielisyyttä sekä puoluepoliittista sitoutumattomuutta koskeviin lauseisiin. Lisäksi sääntötyöryhmä on poistanut säännöistä kaksi talouteen liittyvää kohtaa: jäsenkokouksen mahdollisuus määrittää jäsenmaksu poistettiin, koska Changemaker on hallinnollisesti osa Kirkon Ulkomaanavun säätiötä, eikä säätiö voi kerätä jäsenmaksua henkilöjäseniltä. Changemakerilla ei aiemmin myöskään ole ollut käytössä jäsenmaksua. Toisena kohtana poistettiin maininta, että jäsenkokous voisi päättää, mihin verkoston jäljellä olevat varat on käytettävä, mikäli verkosto lakkautetaan, sillä myös tässä asiassa toiminta Ulkomaanavun yhteydessä määrittäisi varojen käyttöä.

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutos esityksen mukaisesti.

8. Teemaryhmien periaateohjelmat

Esitys: Hyväksytään teemaryhmien esittämät periaateohjelmat.

Laura Tiitu esitteli rauharyhmän ehdottaman uudistetun rauhateeman periaateohjelman. Päätös: Hyväksyttiin rauhateeman periaateohjelma.

Elina Tyynelä esitteli velkateeman periaateohjelman. Siihen ei ollut esitetty muutoksia. Päätös: Hyväksyttiin velkateeman periaateohjelma.

Tyynelä esitteli myös ympäristöteeman periaateohjelman, josta ympäristöryhmä oli esittänyt aiempaan verrattuna vain poistamaan kappaleen liittyen ilmastolain edistämiseen. Päätös: Hyväksyttiin ympäristöteeman periaateohjelma esityksen mukaisesti.

9. Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin valinta

Elina Tyynelä esitteli jäsenkokoukselle ilmoituksen, jolla päätoimittajaa ja toimitussihteeriä on haettu. Määräaikaan mennessä tehtäviin tuli kaksi hakemusta. Hakijat molempiin tehtäviin olivat samat: Rebekka Katko ja Nora Repo.

Rebekka Katko oli paikalla kokouksessa, joten hän esitteli itsensä. Hän kertoi, että hakee ensisijaisesti päätoimittajaksi, mutta on käytettävissä myös toimitussihteeriksi. Koska Nora Repo oli estynyt saapumasta kokoukseen, Elina Tyynelä esitteli hänet.

Esittelyjen ja tarkentavien kysymysten jälkeen nettilähetys suljettiin ja Rebekka Katko poistui kokoussalista keskustelun ja valinnan ajaksi.

Keskustelun jälkeen äänestettiin päätoimittajasta suljetulla lippuäänestyksellä. Ääntenlaskun tulos: päätoimittajaksi valittiin yksimielisesti 14 äänellä Rebekka Katko.

Toimitussihteerin tehtävästä pidettiin erillinen suljettu lippuäänestys. Ääntenlaskun tulos: toimitussihteeriksi valittiin yksimielisesti 14 äänellä Nora Repo.

Rebekka Katko kutsuttiin takaisin kokoussaliin ja nettilähetys avattiin jälleen. Puheenjohtaja kertoi jäsenkokouksen vielä päätöksen: päätoimittajaksi seuraavalla kahdelle Globalistille valittiin Rebekka Katko ja toimitussihteeriksi Nora Repo.

10. Vaalitoimikunnan valinta

Sini Tyvi luki säännöistä vaalitoimikuntaa koskevan kohdan. Toimikuntaan valitaan 2-5 jäsentä, joiden tehtävänä on etsiä ehdokkaita seuraavan vuoden tiimiin syksyn jäsenkokouksessa tehtävää valintaa varten. Toimikunnan jäsen ei voi itse asettua ehdolle tiimiin tai puheenjohtajaksi.

Elina Tyynelä ja Teija Liukko ilmaisivat käytettävyytensä toimikuntaan.

Päätös: valittiin vaalitoimikunnaksi Elina Tyynelä ja Teija Liukko.

11. Kampanjateeman valinnan ja kampanjointirytmin muuttaminen

Avataan keskustelu, tulisiko Changemakerin kampanjateeman valinnan ajankohtaa sekä kampanjarytmiä muuttaa.

Elina Tyynelä esitteli keskustelun pohjaksi nykyisen käytännön, miten Changemakerin kampanjateema valitaan sekä miten kampanjavalmistelua toteutetaan. Ryhmät valmistelevat esitykset syksyn jäsenkokoukselle, joka valitsee kampanjateeman lokakuun puolivälissä. Tämän jälkeen valittua aihetta ehdottanut teemaryhmä aloittaa kampanjan valmistelun. Kampanjat ovat käynnistyneet yleensä seuraavana keväänä maalis-huhtikuussa. Vaikka tämä aikataulu mahdollistaa sen, että teema on ajankohtainen, on tämän käytännön kääntöpuolena, että kampanjasuunnittelua joudutaan usein tekemään kiireellä eikä kampanjamateriaaleja ole mahdollista saada valmiiksi vielä tammikuun tapahtumiin. Vaihtoehtona nykyiselle käytännölle on pohdittu, että kampanjateeman valinnan ajankohtaa voisi aikaistaa jo kevääseen, jolloin aikaa kampanjasuunnittelulle jäisi enemmän ja uudet kampanjat voisi olla mahdollista aloittaa jo seuraavan vuoden alusta.

Koska kampanjarytmin muuttaminen on kuitenkin suuri päätös, halutaan tässä vaiheessa avata keskustelu aiheesta ja pohjaehdotuksena on, että varsinainen päätös mahdollisesta rytmin muutoksesta tehtäisiin vasta syksyllä. Keskustelussa pohdittavaksi ehdotetaan: halutaanko jatkossakin valita konkreettinen kampanja-aihe vai vain kampanjavuorossa oleva teemaryhmä, mikä kampanjan keston tulisi olla – koko vuosi vai osan aikaa, mutta mahdollisesti eri aikaan kuin nykyisessä rytmissä – sekä mitkä ovat teemaryhmien resurssit?

Anne Heikkinen kertoi, että koska suuri osa tänä vuonna kampanjaa valmistelleesta rauharyhmästä ei ole paikalla jäsenkokouksessa, osa tämän vuoden kampanjaryhmään kuuluvista henkilöistä on kirjoittanut jäsenkokoukselle kirjeen, jonka hän luki. Kirjeessä ryhmän jäsenet toivoivat, että kampanjasuunnitteluun olisi käytettävissä enemmän aikaa. Kirjeen olivat allekirjoittaneet kampanjavastaava Aino Tiitta, kampanjaa tukeva Changemakerin työntekijä Pertti Keinänen sekä kampanjaryhmän jäsenet Ulla-Sisko Jauhiainen ja Anne Heikkinen.

Janne Eronen totesi, että näkee tämän hetken suurimpana haasteena kiireellisen valmistelun. Sen takia toivoi, että syksyn jäsenkokoukselle voitaisiin valmistella esitys, miten rytmin voisi muuttaa. Ajankohtaisuus ei hänen näkemyksensä mukaan kärsisi, jos kuitenkin lopullinen kampanjakärki voitaisiin muotoilla myöhemmin, vaikka aihe valittaisiin aiemmin. Sini Savolainen korosti sopivan, ei liian kiireisen kampanjarytmin merkitystä etenkin vapaaehtoisten jaksamisen ja sitoutumisen kannalta. Myös Rebekka Katko kannatti pidempää valmisteluaikaa: se tekee kampanjoista uskottavampia, kun perehtymisaikaa on enemmän.

Johanna Kesti toi keskusteluun paikallisryhmätoimijan näkökulman: nykyinen rytmi tuntuu hankalalta, sillä keväällä paikallisryhmän toiminta loppuu usein pian kampanjan käynnistymisen jälkeen ja syksyllä puolestaan kampanja päättyy jo kesken paikallisryhmän toimikauden. Siksi hän toivoi, että kampanja-aika painottuisi eri kohtaan vuotta kuin nykyisin. Myös Anne Heikkinen, Senni Martikainen ja Sinituuli Suominen kertoivat jakavansa Kestin näkemyksen kampanjarytmin haasteellisuudesta paikallisryhmille.

Elina Tyynelä totesi, että kiireen määrään ja jaksamiseen vaikuttaa myös se, kuinka monia ihmisiä kampanjaryhmissä on vastuuta jakamassa. Aiemmissa kampanjoissa on myös huomattu, että kampanjan loppuvaiheessa syksyllä on usein hankala innostaa väkeä enää mukaan. Tästä syystä hän esitti myös huolensa, että riittääkö ihmisiä meneillään olevaan kampanjaan syksypuolella, kun uusi kampanja-aihe on jo valittu ja myös sen suunnitteluun yritetään saada uusia vapaaehtoisia.

Sini Tyvi kannusti siihen, että mikäli kampanjateeman valintaa aikaistetaan, jatkossakin kuitenkin valittaisiin mahdollisimman konkreettinen aihe jo heti aluksi. Tämä helpottaisi kampanjan suunnittelua ja valmistelua. Tyvi kehotti myös pohtimaan kampanjan kestoa, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin verkostoa ja paikallisryhmiä ja jotta kampanjaan riittää intoa ja tekijöitä koko ajaksi. Janne Eronen kerti olevansa samaa mieltä, että kampanja-aiheen oltava selkeä ja rajattu jo valintavaiheessa, vaikka varsinainen kampanjakärki vielä puuttuisi. Kampanjan kesto ei hänen mielestään ole niin merkityksellinen eikä kampanja-aikaa ole välttämätöntä lisätä, mutta suunnitteluun on saatava tarpeeksi aikaa.

Rebekka Katko näki, että kampanja-aika voisi painottua kevääseen ja kesään ja että kampanja voisi loppua syksyllä. Uusille jäsenille voisi hänen mielestään olla jopa motivoivampaa päästä mukaan uuden kampanjan suunnitteluun sen alusta alkaen, kuin lähteä tekemään pian loppuvaa kampanjaan.

Keskustelun päätteeksi Elina Tyynelä kertoi, että tiimi jatkaa asian valmistelua syksyn jäsenkokoukselle nyt käydyn keskustelun pohjalta. Silloin voidaan päättää, mikäli vuoden 2017 kampanja halutaan valita jo seuraavan kevään jäsenkokouksessa. Vuoden 2016 kampanja joka tapauksessa valitaan syksyn jäsenkokouksessa vielä vanhan mallin mukaan.

12. Alueelliset Changemaker-leirit isosille

Avataan keskustelu mahdollisesta uudesta toimintamuodosta.

Elina Tyynelä esitteli tiimin jäsenvastaava Patrick Ahlstrandilta tulleen ehdotuksen isosille suunnatuista alueellisista Changemaker-leireistä. Alueellisuus voisi tarkoittaa esimerkiksi hiippakunnan aluetta. Ohjaajana leirillä voisi toimia changemakerien lisäksi esimerkiksi seurakuntien nuorisotyöntekijöitä. Nuorilla voisi olla matalampi kynnys tulla alueellisille leireille etenkin, jos sinne tulisi myös muita tuttuja nuoria. Changemaker-toiminnasta innostuvat isoset puolestaan voisivat innostaa toimintaan mukaan myös muita isosia sekä rippikoululaisia. Jäsenkokoukselta toivottiin näkemyksiä, miltä tällainen toiminta kuulostaisi ja kannattaisiko tiimin jatkaa sen selvittämistä, miten tällaista toimintaa voitaisiin toteuttaa?

Sini Savolainen ja Janne Eronen pitivät esitystä mainiona ja kannattivat lisäselvityksen tekemistä. Silja Huttunen pohti, voisiko leirille tulla myös samaa ikäryhmää olevat nuoret, jotka eivät ole isosena tai mukana seurakunnan nuorisotyössä. Senni Martikainen kannatti. Elina Tyynelä totesi, että alkuun tällaisen alueellisen toiminnan järjestäminen voisi olla helpointa aloittaa yhteistyössä seurakuntien kanssa. Anne Heikkinen huomautti, että Changemakerilla ei ole resursseja tehdä erillisiä leirejä uskonnottomille. Hän ei myöskään pitänyt tällaisten raja-aitojen rakentamista Changemakerin arvojen mukaisena. Heikkinen korosti lisäksi verkoston vahvuutta siinä, että vapaaehtoiset tulevat erilaisista taustoista. Näin ollen myös kirkkoon kuulumattomat, isostoiminnan ulkopuolella olevat jne. olisivat tervetulleita samoille leireille. Rebekka Katko kommentoi, että leiriä voisi myös mainostaa Prometheus-leirien ohjaajille. Sinituuli Suominen kannatti Katkon ajatusta ja korosti leirien avoimuutta kaikille. Silja Huttunen huomautti, että leirien mainostaminen seurakuntien kautta profiloi niitä kuitenkin vahvasti. Laura Tiitu pohti, kuka vastaisi leirien suunnittelusta, ja olisivatko seurakunnat mukana niiden järjestämisessä.

Elina Tyynelä päätti keskustelun toteamalla, että asian selvittämistä jatkaa tiimistä etenkin jäsenvastaava sekä verkoston työntekijät.

13. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

14. Ilmoitusasiat

Tulevista tapahtumista ilmoitettiin, että seuraava paikallisryhmäpäivä pidetään lauantaina 29.8.2015 Turussa. Seuraava Changemaker-viikonloppu pidetään 9.-11.10.2015 Ikaalisissa. Syksyn jäsenkokous pidetään Changemaker-viikonlopun yhteydessä.

Lisäksi Changemakerin jäsenille tuotiin tiedoksi, että Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtajaksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi on valittu Jouni Hemberg. Hän aloittaa tehtävässä 1.5.2015.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:17.