Changemakerin toimintasuunnitelma 2016

Lataa tiedosto Changemakerin toimintasuunnitelma 2016 (pdf)

1. TAVOITTEET

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, joka toimii globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Verkosto puuttuu toiminnallaan epäoikeudenmukaisuutta ylläpitäviin rakenteisiin. Verkosto tarjoaa vapaaehtoisille konkreettisia keinoja rauhan, ihmisoikeuksien ja luonnon hyvinvoinnin puolesta toimimiseen. Vaikuttamis- ja kampanjatyön kohteena ovat esimerkiksi poliitikot, yritykset, yksittäiset ihmiset ja kirkko.

Changemakerin toiminnan ytimenä on vapaaehtoisuus ja nuorten osallisuus. Verkoston toiminta on nuorista lähtevää ja heidän omaehtoisesti toteuttamaa. Changemakerin toimintaa ohjaa jäsenkokousten päätökset sekä vapaaehtoisista koostuva tiimi. Verkosto toimii sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Changemaker-ryhmät ovat avoimia kaikille nuorille, ja niiden toiminta perustuu ryhmän jäsenten omiin kiinnostuksen kohteisiin.

Vuonna 2016 Changemakerin painopisteitä ovat koulutustoiminnan ja vaikuttamistyön vahvistaminen. Kouluttautuminen on Changemakerin toiminnan kulmakivi. Vuoden aikana järjestetään kaksi Changemaker-viikonloppua sekä kaksi paikallisryhmäpäivää, joissa tarjotaan monipuolista koulutusta osallistujille. Paikallisryhmille tarjotaan koulutusta myös vierailuilla, jotka järjestetään helmi-maaliskuussa kahdeksalla paikkakunnalla ympäri Suomen. Lisäksi Changemaker ottaa käyttöönsä verkkokoulutukset, joita järjestetään vuoden aikana neljä. Koulutuksia järjestetään esimerkiksi pääkampanjasta, sosiaalisen median käytöstä sekä kouluvierailujen tekemisestä. Verkkokoulutusympäristöä hyödynnetään myös teemaryhmien toiminnassa.

Verkoston vaikuttamistoimintaa vahvistetaan järjestämällä teemaryhmille vaikuttamistyöhön liittyvä koulutusten sarja, joka tarjoaa käytännön työkaluja muun muassa kampanjasuunnitteluun ja lobbaamiseen. Changemakerin vuoden pääkampanja liittyy ympäristöteemaan ja sen aiheena on liikakalastus. Kampanjaan liittyen järjestetään sekä valtakunnallista että paikallista toimintaa mahdollisimman suuren näkyvyyden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Lisäksi vuoden aikana seurataan kahta muuta Changemakerin pysyvää teemaa, rauha ja velka, joihin liittyen otetaan kantaa ja kampanjoidaan pienimuotoisemmin.

Vuonna 2016 verkoston toiminnassa näkyy entistä vahvemmin myös kansainvälisyys. Lokakuussa Suomen Changemaker järjestää kansainvälisen Changemaker-kokouksen, jonka tavoitteena on vahvistaa eri maissa toimivien verkostojen yhteistyötä. Kokous järjestetään syksyn Changemaker-viikonlopun yhteydessä, mikä antaa verkoston jäsenille mahdollisuuden tavata muiden maiden vapaaehtoisia ja kuulla vaikuttamistoiminnasta eri puolilla maailmaa.

Innostaakseen mukaan yhä uusia nuoria Changemaker esittelee toimintaansa erilaisissa tilaisuuksissa, kuten kristillisissä nuortentapahtumissa sekä eri paikkakuntien Mahdollisuuksien toreilla. Ruotsinkielisiä nuoria tavoitetaan puolestaan Ungdomens Kyrkodagar sekä Höstdagarna -tapahtumissa. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Globalisti-lehdessä on ruotsinkielinen osio, jossa on artikkeleita sekä lehden pääteemaan että Changemakerin toimintaan liittyen.

2. HALLINTO JA TALOUS

2.1. Toimitilat

Changemakerin toimisto sijaitsee Kirkon Ulkomaanavun toimistossa Helsingissä. Verkosto voi käyttää Ulkomaanavun kokoustiloja omaan kokoustoimintaansa, kuten tiimin ja työryhmien tapaamisiin. Paikallisryhmät etsi­vät itselleen toimitilat itsenäisesti erilaisten yhteistyöverkostojen (esimerkiksi seurakunta, kunta, oppilaitokset, ylioppilaskunta, muut järjestöt) kautta.

2.2. Henkilöstö

Verkostolla on kaksi kokopäiväistä työntekijää. Kirkon Ulkomaanapu palkkaa Changemakerin työntekijät yhteistyössä verkoston kanssa. Lisäksi verkostoon rekrytoidaan vuoden aikana 2-3 harjoittelijaa.

2.5. Jäsenkokous

Changemakerin jäsenkokoukset järjestetään keväällä ja syksyllä sääntömääräisesti. Jäsenkokoukset järjestetään Changemaker-viikonloppujen yhteydessä 8.-10.4. Oulussa sekä 7.-9.10. pääkaupunkiseudulla. Kokouksiin kutsutaan kaikkia verkoston jäseniä. Puhe- ja äänioikeus on kaikilla paikalla olevilla jäsenillä. Lisäksi jäsenkokouksia on mahdollisuus seurata nettilähetyksen kautta.

2.4. Tiimi

Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-7 muuta varsinaista jäsentä. Tiimi valitaan vuosittain syksyn jäsenkokouksessa. Uusi tiimi aloittaa toimintansa kalenterivuoden 2016 alusta sääntömääräisesti. Jokainen tiimin jäsen tukee, koordinoi ja organisoi oman vastuualueensa asioissa paikallisryhmiä ja verkoston val­takunnallista toimintaa. Tiimi kokoontuu vuoden mittaan noin kaksi kertaa kuukaudessa, paitsi kesällä harvemmin. Lisäksi tiimi kokoontuu kahdesti vuodessa viikonlopuksi erilliseen strategiatyöskentelyyn, jonka pohjalta verkoston toimintaa kehitetään edelleen. Vuoden 2016 aikana tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä uusi strategia Changemaker-verkostolle.

2.5. Talous

Changemaker on taloudellisesti osa Kirkon Ulkomaanavun säätiötä, joka tarjoaa verkostolle toimitilat ja palkkaa työntekijät. Rahoitusta Changemakerin toiminnalle haetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitukselta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Lisäksi rahoitusta haetaan seurakuntayhtymiltä ja yksittäisiltä seurakunnilta, etenkin paikkakunnilla, joilla on Changemaker-toimintaa, sekä mahdollisuuksien mukaan muilta rahoittajilta. Yksittäiset ihmiset voivat myös tehdä Kirkon Ulkomaanavun kautta lahjoituksia Changemakerille.

3. KOULUTUS

3.1. Changemaker-viikonloput

Changemaker-verkosto järjestää kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisen koulutusviikonlopun. Viikon­loput järjestetään alueellista tasa-arvoa toteuttaen eri puolilla Suomea, kuitenkin kaikkien osallistu­jien kulkuyhteydet huomioiden. Vuonna 2016 viikonloput järjestetään 8.-10.4. Oulussa ja 7.-9.10. pääkaupunkiseudulla. Syksyn koulutusviikonlopun yhteydessä järjestetään Changemakerin kansainvälinen kokous.

Changemaker-viikonloppujen ohjelmat ovat monipuolisia ja niissä hyödynnetään erilaisia menetelmiä asiantuntijaluennoista luoviin työpajoihin. Koulutus haastaa osallistujia sekä aktiiviseen tiedon etsintään että myös konkreettisiin toimiin. Koulutuksissa keskitytään verkoston kolmeen pysyvään teemaan (rauha, velka ja ympäristö), mutta esille voidaan nostaa myös muita globaaliin oikeudenmukaisuuteen liittyviä ajankohtaisia aiheita. Kevään viikonlopussa koulutuksen pääpaino on vuoden pääkampanjateemassa.

Changemakerin koulutusviikonlopuista tiedotetaan muiden maiden Changemaker-verkostoille, jotka voivat lähettää niihin osallistujia. Sisarverkostoista tulevat vieraat tuovat viikonloppuihin kansainvälisyyttä sekä yhä useammille mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja tietoa eri maiden Changemaker-aktiivien kanssa.

3.2. Koulutus paikallisryhmille

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät paikallisryhmäpäivät kokoavat yhteen nuoria, jotka jo toimivat tai ovat kiinnostuneita toimimaan Changemakerin paikallisryhmässä. Paikallisryhmäpäivät ovat avoimia kaikille jäsenille, mutta niiden ohjelma suunnitellaan erityisesti paikallisryhmien tarpeita ajatellen. Tapahtumat tarjoavat koulutusta ja käytännön vinkkejä paikallisen toiminnan järjestämiseen sekä mahdollisuuden eri ryhmien toimijoille tavata toisiaan ja jakaa ideoita ja kokemuksia toiminnasta. Paikallisryhmäpäiviä järjestetään eri puolilla Suomea, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua paikallisryhmätoiminnan kehittämiseen. Vuonna 2016 paikallisryhmäpäivät järjestään lauantaina 16.1. Kuopiossa ja 27.8. Seinäjoella.

Paikallisryhmiä koulutetaan verkoston teemoihin ja etenkin pääkampanjaan liittyen myös vierailemalla ryhmissä. Helmi-maaliskuun aikana toteutetaan Changemaker-koulutukset kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea: Helsingissä, Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Koulutusten tavoitteena on innostaa uusia toimijoita mukaan paikallisryhmiin, rohkaista ryhmiä mukaan verkoston vaikuttamistoimintaan sekä antaa valmiuksia kampanjointiin omalla paikkakunnalla. Paikallisryhmät voivat kutsua kouluttajia verkoston teemaryhmistä myös muihin kokoontumisiinsa.

3.3. Globalistin lehtityöpajat

Globalisti-lehden toimituskunnalle järjestetään kahdesti vuodessa koulutusta lehden tekoon liittyen toimituskunnan aloittaessa uuden lehden tekemisen. Globalistin koulutukset ovat avoimia kaikille verkoston jäsenille. Koulutusten kautta kannustetaan myös uusia jäseniä mukaan toimituskunnan työhön. Lehtityöpajoissa perehdytään muun muassa juttujen rakenteiden suunnitteluun ja kirjoittamiseen sekä kuvasuunnitteluun ja valokuvaamiseen.

3.4. Vaikuttamistyön koulutus teemaryhmille

Changemakerin teemaryhmätoimijoita koulutetaan keväällä entistä vaikuttavampaan kampanjatyöskentelyyn. Vaikuttamiskoulutuksen tarkoituksena on auttaa sekä kampanjan suunnittelussa että toteutuksessa ja parantaa Changemakerin toiminnan vaikuttavuutta. Vaikuttamistyön koulutus järjestetään useampien temaattisten koulutusten sarjana, joissa keskitytään vaikuttamistyön eri osa-alueisiin, kuten lobbaamiseen, kampanjasuunnitteluun sekä tavoitteiden asettamiseen.

3.5. Verkkokoulutukset

Uutena kouluttamiskanavana otetaan käyttöön Kirkon Ulkomaanavun kautta saatava verkkokoulutusalusta, jonka avulla koulutusta voidaan tarjota yhä laajemmalle vapaaehtoisten joukolle. Verkkokoulutuksia järjestetään esimerkiksi pääkampanjasta, sosiaalisen median käytöstä sekä kouluvierailujen tekemisestä. Alustaa voidaan hyödyntää myös teemaryhmien ja Globalistin toiminnassa sekä Changemaker-viikonlopuissa, joihin voidaan järjestää sen avulla etäkoulutusta, jos puhujien ei ole mahdollista matkustaa paikan päälle tapahtumaan. Vuoden aikana verkkokoulutusta osana Changemakerin toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti.

3.6. Muu koulutustoiminta

Changemaker tekee myös globaalikasvatusta järjestämällä toiminnallisia työpajoja erilaisissa nuorten tapahtumissa sekä vastaamalla mahdollisuuksien mukaan seurakunta- ja kouluvierailupyyntöihin. Paikallisryhmiä kannustetaan myös itse aktiivisesti mainostamaan ja tekemään koulu- ja rippikouluvierailuja omalla paikkakunnalla. Paikallisryhmiä tuetaan vierailujen tekemiseen tarjoamalla niille valmiita materiaaleja sekä koulutusta vierailujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Changemaker tukee myös jäsentensä osallistumista muiden toimijoiden järjestämiin verkoston teemoihin liittyviin koulutuksiin maksamalla tapahtumien osallistumismaksuja sekä korvaamalla matkakuluja. Vastineena koulutukseen osallistuneet jäsenet välittävät oppimansa tiedot ja taidot myös verkoston käyttöön toimimalla kouluttajana paikallis- tai teemaryhmässä.

4. VAIKUTTAMISTYÖ JA TEEMARYHMÄTOIMINTA

4.1. Teemaryhmät

Changemakerin vaikuttamistoiminta keskittyy kolmen pysyvän teeman ympärille. Teemoja ovat rauha, velka ja ympäristö. Teemaryhmät edistävät Changemakerin poliittisia tavoitteita näissä kysymyksissä. Tavoitteet on määritelty teemaryhmien periaateohjelmissa, jotka ohjaavat verkoston vaikuttamistoimintaa. Kunkin ryhmän periaateohjelmat tarkistetaan ja hyväksy­tään vuosittain kevään jäsenkokouksessa.

Teemaryhmät valmistelevat ja suunnittelevat teemoihinsa liittyvää vaikuttamistoimintaa sekä osallistuvat julkiseen keskus­teluun omien tavoitteidensa ja näkökantojensa esilletuomiseksi. Lisäksi ryhmät kirjoittavat seuraamistaan aiheista ajankohtaisia blogikirjoituksia. Teemaryhmät myös pitävät yhte­yttä ja tekevät yhteistyötä samoista teemoista kiinnostuneiden ja samoja tavoitteita edistävien järjestöjen kanssa.

Teemaryhmät hankkivat osaamista ja tietoa omasta teemastaan muun muassa lukupiiritoiminnalla ja kutsumalla ryhmän tapaamisiin asiantuntijavieraita. Teemaryhmät myös tuottavat koulutusmateriaaleja sekä järjestävät koulutusta ja tarjoavat toimintavinkkejä paikallisryhmille.

Teemaryhmät kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa. Ryhmät voivat kokoontua Kirkon Ulkomaanavun toimistolla Helsingissä, mutta tapaamisia järjestetään ryhmissä toimivien toiveiden mukaisesti myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Ryhmät koostuvat teema­ryhmän yhteyshenkilöstä sekä teemasta kiinnostuneista, sitoutuneista verkoston jäsenistä. Teemaryhmät toimivat avoimesti ja niiden toimintaan voi tulla mukaan koska tahansa vuoden aikana. Ryhmät tiedottavat toiminnastaan omilla sähköpostilistoillaan ja Facebook-ryhmissään. Etenkin koulutuksista sekä kokoontumisista, joihin saapuu puhujavieraita, tiedotetaan laajasti myös muissa kanavissa uusien jäsenten innostamiseksi toimintaan.

Teemaryhmät valmistelevat kevään 2016 jäsenkokoukselle ehdotuksensa vuoden 2017 pääkampanjaksi. Vuoden 2017 pääkampanjavuoroon valittu teemaryhmä aloittaa kampanjan tarkemman suunnittelun ja toteutuksen tammikuussa 2017.

4.1.1. Rauha

Rauharyhmä edistää nuorten tietoisuutta rauhaan ja sen edistämiseen liittyvissä kysymyksissä niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla. Ryhmä nostaa esiin erityisesti Suomen valtion ja suomalaisten yritysten päätösten ja tekojen kauaskantoiset vaikutukset kehitysmaissa. Vuonna 2016 rauharyhmä jatkaa vuoden 2015 Rauhanradikaali-kampanjan pohjalta yhteiskunnallisen tilan seuraamista ja osallistuu aktiivisesti radikalisaatiosta käytävään keskusteluun. Ryhmä tarjoaa kampanjaa varten tehtyjen työpajojen toimintoja edelleen paikallisryhmille ja muille tahoille. Ryhmä tutkii vuoden 2016 aikana myös muita aiheita, kuten Suomen asevientiä ja pakolaisuuteen liittyviä kysymyksiä, ja suunnittelee ja toteuttaa niiden pohjalta vaikuttamistoimintaa. Rauharyhmä luo toiminnan kautta entistä enemmän monikulttuurisia kontakteja muihin järjestöihin. Yhteistyötä jatketaan myös esimerkiksi SaferGloben kanssa.

4.1.2. Velka

Velkaryhmä kouluttautuu kehitysmaiden velkakysymyksistä ja maailmantalouden rakenteista. Vuonna 2016 velkaryhmä jatkaa veroparatiisiteeman seurantaa ja tutustuu maailmantalouden perusasioihin, taloudelliseen kestävyyteen sekä epäoikeutettuun velkaan. Ryhmä julkaisee kannanottoja ja mielipidekirjoituksia ajankohtaisista aiheista. Velkaryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Joka toisella kerralla järjestetään luku-/opintopiiritoimintaa ja joka toisella kerralla asiantuntijavierailuita sekä suunnitellaan ryhmän vaikuttamistoimintaa. Changemakerin velkaryhmä tekee myös yhteistyötä muiden globaalien talouskysymyksien kanssa työtä tekevien järjestöjen, kuten Kepan, Finnwatchin, Attacin ja Reilu vero ry:n kanssa.

4.1.3. Ympäristö

Ympäristöryhmä edistää tietoa ympäristömuutoksista ja siitä, miten meidän suomalaisten toiminta vaikuttaa ympäristöön kehitysmaissa. Vuonna 2016 ryhmä kampanjoi liikakalastukseen liittyen. Lisäksi ympäristöryhmä jatkaa aiempien kampanjateemojen seurantaa. Erityisesti ryhmä seuraa Pariisin ilmastokokouksen tuloksia. Ryhmä julkaisee kannanottoja ja mielipidekirjoituksia ajankohtaisista aiheista. Ympäristöryhmä tekee yhteistyötä muun muassa Ilmasto.orgin kanssa.

4.2. Pääkampanja

Changemakerin vuoden 2016 pääkampanjan teema on liikakalastus ja sen toteutuksesta vastaa ympäristöryhmä.

Kampanjaryhmän toiminta on kaikille avointa ja kaikki halukkaat voivat osallistua niin kampanjan suunnitteluun kuin toteutukseenkin. Ryhmän toiminnasta sekä osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan aktiivisesti verkoston nettisivujen, uutiskirjeen sekä sosiaalisen median kanavien kautta. Kampanjatyöryhmän toimintaa koordinoi tiimin kampanjavastaava.

Kampanjan tavoitteet, viestit, kohderyhmä, tulosten mittarit, konkreettiset kampanjatoiminnot sekä tarkka aikataulu määritellään kampanjasuunnitelmassa, jonka tekemisestä ympäristöryhmä vastaa. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa kampanjana aikana. Lisäksi kampanjalle luodaan tiedotussuunnitelma, jossa asetetaan medianäkyvyydelle mitattavia tavoitteita.

Ympäristöryhmä tuottaa kampanjan aihepiiristä taustamateriaalin, jonka avulla verkoston jäsenet ja muut kiinnostuneet voivat perehtyä aiheeseen. Kampanjakoulutusta järjestetään Changemaker-viikonlo­puissa, paikallisryhmäpäivissä sekä vierailemalla paikallisryhmissä. Koulutusten tavoitteena on rohkaista jäsenistöä mukaan kampanjaan sekä antaa heille valmiuksia toteuttaa vaikuttamistoimintaa myös omalla kotipaikkakunnallaan. Kampanjakoulutus koostuu muun muassa feissausharjoituksista, luennoista sekä tietomateriaaleista, jotka ovat kaikkien Changemakerin jäsenten käytettävissä. Kampanjakoulutuksesta vastaa pääkampanjaryhmä yhteistyössä tiimin koulutusvastaavan kanssa. Kampanjakoulutus aloitetaan maaliskuussa.

Kampanjan valtakunnallinen kampanjatempaus pidetään Changemaker-viikonlopun yhteydessä 8.-10.4. Oulussa. Kevään ja kesän aikana kampanja näkyy verkoston kesäkiertueella. Syksyllä järjestetään vielä toinen suuri valtakunnallinen kampanjatapahtuma. Kampanja päättyy marraskuussa, minkä jälkeen siitä kootaan kampanjaraportti.

Kampanjan tavoitteita edistetään lobbaustapaamisissa päättäjien kanssa. Tunnettuutta kampanjalle saadaan valtakunnallisilla tapahtumilla, kuten luovilla tempauksilla. Kampanja on keskeisesti mukana myös verkoston kesäkiertueella. Changemakerin paikallisryhmät osallistuvat aktiivisesti kampanjan suunnitteluun ja sen to­teuttamiseen. Paikallisryhmien omaa kampanjatoimintaa tuetaan myös rahallisesti. Sekä valtakunnallisen että paikallisen kampanjoinnin tavoitteena on herättää keskustelua globaalia epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavista rakenteista sekä kannustaa ihmisiä vaikuttamaan niiden poistamiseksi.

Kampanjan päättyessä sen toteutumisesta ja tuloksista tehdään raportti. Raportin tekee kam­panjavastaava yhdessä kampanjatyöryhmän kanssa. Apuna käytetään myös kampanjaan osallis­tuneilta kerättyä palautetta. Kampanjan seurantaa jatketaan, kunnes sen tavoitteet ovat toteutuneet.

Kampanjassa toimitaan mahdollisuuksien myös yhteistyössä sellaisten järjestöjen kanssa, joilla on vaikuttamistoimintaa samasta teemasta.

5. PAIKALLISRYHMÄT

5.1. Paikallinen toiminta

Changemakerilla on useita paikallisryhmiä ympäri Suomen. Vuonna 2016 panostetaan paikallisryhmien jäsenrekrytointiin sekä jäsenten sitouttamiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Changemaker tarjoaa entistä enemmän koulutuksia, kertoo entistä paremmin uusista toimintamuodoista sekä vierailee paikallisryhmien luona.

Paikallisryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Ryhmille tarjotaan toimintavinkkejä, mutta toiminnan sisällön suunnittelevat ja toteuttavat ryhmät itsenäisesti. Lisäksi verkosto kannustaa paikallisryhmiä asettamaan toiminnalleen esimerkiksi kampanjatoimintaan tai jäsenrekrytointiin liittyviä tavoitteita. Kukin ryhmä laatii puolivuosittain toimintasuunnitelman Changemakerin toimistolle. Lisäksi toteutuneesta toiminnasta raportoidaan verkostolle sähköisen lomakkeen kautta.

Changemakerin paikallisryhmien toiminnan ytimenä on jäsenten kouluttaminen ja valveutuminen niistä ongelmista, joihin verkosto pyrkii vaikuttamaan. Paikallisryhmiä rohkaistaan kouluttautumaan omaehtoisesti verkoston teemoista ja muista tärkeistä aiheista. Tämän lisäksi paikallisryhmät voivat pyytää kampanjaryhmältä ja muilta teemaryhmiltä sekä verkoston ulkopuolisilta tahoilta koulutusta. Tiimin koulutus- ja paikallisryhmä­vastaavat auttavat koulutusiltojen järjestämisessä.

Paikallisryhmät osallistuvat aktiivisesti Changemakerin pääkampanjaan jo sen suunnittelusta lähtien. Kampanjaryhmän ja paikallisryhmien yhteistyötä parannetaan pyytämällä paikallisryhmien kommentteja kampanjasuunnitelmaan sekä taustamateriaaliin sekä kutsumalla paikallisryhmätoimijoita entistä aktiivisemmin mukaan kampanjaryhmän tapaamisiin. Paikallisryhmät osallistuvat kampanjointiin järjestämällä omia kampanjatapahtumia, esittelemällä kampanjaa oman alueensa tapahtumissa sekä laatimalla mielipidekirjoituksia.

Paikallisryhmät huolehtivat Changemakerin paikallisesta näkyvyydestä. Näkyvyyttä lisätään esimerkiksi pitämällä Changemaker-esittelyitä sekä mainostamalla ryhmän toimintaa paikallisilla tiedotuskanavilla. Changemaker tarjoaa paikallisryhmien käyttöön mainospohjan, jota ryhmät voivat käyttää toimintansa tiedottamiseen.

Paikallisryhmätoiminnassa tärkeää on ryhmän hyvä yhteishenki ja tiiviys.  Ryhmän toiminta on luo­vaa ja aktiivista, kun kaikki nauttivat yhteisestä olosta. Tiiviydestä huolimatta ryhmät ovat avoimia ja ottavat uudet jäsenet innolla vastaan. Ryhmät esittelevät toimintaansa ja rekrytoivat uusia jäseniä sekä omissa tapahtumissaan että osallistumalla lähialueensa järjestötapahtumiin, kuten Mahdollisuuksien toreille, oppilaitosten tapahtumiin ja Changemakerin kesäkiertueelle.

5.2. Uudet paikallisryhmät

Uusien paikallisryhmien syntymistä tuetaan saattamalla yhteen samalla paikkakunnalla olevia toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä esimerkiksi sosiaalisen median ja paikkakunnalla tapahtuvien esittelytilai­suuksien avulla. Esittelytilaisuuksien jälkeen alueella järjestetään tiimin sekä toimiston voimin jonkinlaista toimintaa, jotta toiminnasta kiinnostuneet löytävät toisensa. Toimintaa levitetään etenkin sellaisille alueille, missä Changemaker-ryhmiä ei vielä ole. Tiimin paikallisryhmävastaava tai verkoston työntekijät vierailevat uudessa ryhmässä sen alkutaipaleella, jotta toiminta saadaan kunnolla käyn­tiin. Ryhmiä autetaan esimerkiksi toiminnan suunnittelussa sekä uusien jäsenien hankkimisessa.

5.3. Paikallisryhmien viestintä

Changemakerin paikallisryhmien toiminnasta tiedotetaan paikallisryhmien omilla sähköpostilistoilla ja Facebook-ryhmissä, joihin voi liittyä kuka tahansa paikallisesta toiminnasta kiinnostunut. Lisäksi tietoa paikallisryhmien tapahtumista ja kokoontumisista julkaistaan verkoston uutiskirjeessä sekä nettisivujen tapahtumakalenterissa, jotta se tavoittaisi myös uusia jäseniä. Verkosto toivoo, että paikallisryhmä viestii tapaamisistaan aktiivisesti myös muilla mahdollisilla kanavilla, kuten yliopiston ilmoitustauluilla sekä erilaisilla sähköpostilistoilla. Paikallisryhmien keskinäiseen viestintään ja ajatustenvaihtoon on lisäksi kaikille verkoston jäsenille avoin Changemakerin paikallisryhmätoimijat -Facebook-ryhmä, jonka kautta jaetaan myös tietoa verkoston tulevista tapahtumista.

5.4. Paikallisryhmätoiminnan tukeminen

Paikallisryhmien toimintaa tukevat etenkin tiimin paikallisryhmävastaava sekä verkoston työntekijät, jotka pitävät yhteyttä ryhmään sekä auttavat tarvittaessa toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. Työntekijät saattavat paikallisryhmiä yhteen myös heidän alueelta toimintaa tukemaan ilmoittautuneiden changementoreiden kanssa esimerkiksi erilaisten koulutus- ja teemailtojen avulla. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa järjestettävä paikallisryhmäpäivä koulutuksineen ja muine toimintoineen tukee paikallisryhmien toimintaa.

Säännöllisen toiminnan mahdollistamiseksi ryhmien on mahdollista saada verkostolta myös taloudellista tukea. Tukea voi anoa lukukausittain toimittamalla Changemakerin työntekijöille paikallisryhmän toimintasuunnitelman, josta ilmenee suunniteltujen kokoontumisten määrä sekä alustava ajankohta ja aihe. Säännöllisten kokoontumisten lisäksi paikallisryhmiä tuetaan taloudellisesti myös tapahtumien järjestämisessä omalla alueella sekä osallistumisessa muiden järjestämiin tapahtumiin, kuten Mahdollisuuksien toreille. Paikallisryhmien tulee raportoida toiminnastaan siihen kehitettyjen, verkoston nettisivuilta löytyvien raportointilomakkeiden avulla. Taloudellista tukea maksetaan takautuvasti toimintaraporttien ja maksukuittien perusteella.

6. GLOBALISTI

6.1. Globalistin sisältö

Globalisti on Changemakerin oma lehti, joka käsittelee verkoston arvojen mukaisesti globaalia oikeudenmukaisuutta ja pitää esillä kestävää elämäntapaa. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden tavoitteena on lisätä tietoa kehityskysymyksistä ja innostaa nuoria toimimaan oikeudenmukaisemman maailman edistämiseksi.

Jokaisella lehdellä on jokin teema, jonka ympärille lehden jutut rakentuvat. Vuosittain toinen lehdistä on samalla teemalla kuin vuoden pääkampanja. Tämän lehden osalta toimituskunta tekee läheistä yhteistyötä kampanjaryhmän kanssa sisällöntuottamiseksi. Toiseen lehteen toimituskunta voi valita minkä tahansa ajankohtaisen kehityskysymyksiin liittyvän teeman.

Teemajuttujen lisäksi lehdessä kerrotaan verkoston ajankohtaisista kuulumisista sekä annetaan vinkkejä paikalliseen toimintaan.

Globalisti ilmestyy suomen kielellä, mutta jokaisen lehden lopussa on myös parin aukeaman mittainen ruotsinkielinen osio, jossa on artikkeleita sekä lehden pääteemaan että Changemakerin toimintaan liittyen.

6.2. Globalistin toimituskunta

Globalistin sisäl­lön suunnittelee ja tuottaa vapaaehtoisista koostuva toimituskunta, jonka kokoontumisista tiedotetaan Globalistin omalla sähköpostilistalla sekä Facebook-ryhmässä. Toimituskuntaan voi tulla mukaan kuka tahansa lehtityöstä kiinnostunut nuori tai nuori aikuinen. Uuden lehden suunnitteluvaiheessa toimituskunnalle järjestetään koulutusta lehtityöhön liittyen.

Toimituskunnan työtä sekä lehden suunnittelua koordinoi jäsenkokouksen valitsema päätoimittaja, jolle maksetaan pieni lehtikohtainen palkkio. Päätoimittajaa avustaa niin ikään jäsenkokouksessa valittu toimitussihteeri, joka vastaa osaltaan lehden aineiston hallinnasta. Koko toimituskuntaa tukee lisäksi tiimin tiedotusvastaava sekä Changemakerin työntekijä, joka pitää yhteyttä taittajaan ja painotaloon.

6.3. Lehden ilmestyminen ja jakelu

Globalisti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa: tammikuussa ja elokuussa. Lehteä tehdään lukukausien aikana siten, että kevään aikana tehdään valmiiksi lehti, joka ilmestyy kesällä sopivasti valmiiksi koulujen alkuun, ja syksyn aikana tehdään lehti, joka ilmestyy heti seuraavan vuoden alussa.

Globalisti julkaistaan sekä painettuna että nettiversiona, jota voi lukea Changemakerin nettisivuilla. Linkkiä lehteen jaetaan muun muassa uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa. Painettua lehteä lähetetään paikallisryhmiin, mistä sitä jaetaan eteenpäin verkoston jäsenille. Henkilökohtaisesti Globalisti lähetetään kaikille vuoden aikana jäseneksi liittyneille sekä kiitoksena Changemakeria lahjoituksella tukeneille. Lehteä jaetaan myös erilaisissa tapahtumissa, joissa Changemaker on esillä. Opettajat ja globaalikasvatuksen parissa työskentelevät voivat tilata lehteä SubjectAid -palvelun kautta. Lisäksi lehteä lähetään seurakuntien nuorisotiloihin.

7. TAPAHTUMAT

7.1. Kesäkiertue

Touko-elokuussa toteutettavalla valtakunnallisella kesäkiertueella markkinoidaan Changemakerin toimintaa, rekrytoidaan uusia jäseniä sekä esitellään verkoston pääkampanjaa. Kesän aikana osallistutaan ainakin 28.–29.5. Maailma kylässä -festivaalille Helsingissä, 8.-10.7. Herättäjäjuhlille Vantaalla sekä muutamille Mahdollisuuksien toreille. Kesäkiertueen tarkka aikataulu päätetään keväällä 2016. Tavoitteena on koota monipuolinen, toimiva ja toteuttamiskelpoinen kiertueoh­jelma, johon Changemakerin jäsenet ja paikallisryhmät eri puolilla Suomea osallistuvat.

7.2. Kirkolliset nuorten tapahtumat

Changemaker näkyy vuoden aikana erilaisissa kirkollisissa nuorten tapahtumissa, joissa on mahdollisuus tavoittaa laajasti verkoston kohderyhmää sekä rekrytoida uusia jäseniä. 13.–14.2. verkosto toteuttaa toiminnallisen työpajan Oulun hiippakunnan nuorten aikuisten tapahtumaan. 13.–15.5. Changemaker on mukana järjestämässä Yhden hinnalla -tapahtumaa Tampereella toteuttaen sinne monenlaista ohjelmaa. Lisäksi Changemaker on mukana nuorille suunnatuissa gospeltapahtumissa kuten 19.3. pidettävässä Krannikospelissa Seinäjoella sekä marraskuussa järjestettävissä Oulugospelissa ja Maata näkyvissä -festivaalilla Turussa.

7.3. Ruotsinkieliset tapahtumat

Vuonna 2016 Changemaker näkyy myös ruotsinkielisissä kirkollisissa nuorten tapahtumissa. 21.–24.1. verkosto osallistuu Ungdomens Kyrkodagar -tapahtumaan Karjaalla ja loka-marraskuun vaihteessa Höstdagarna -tapahtumaan. Molemmissa tapahtumissa esitellään Changemakerin toimintaa yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun ruotsinkielisten seurakuntayhteyksien koordinaattorin kanssa. Ungdomens Kyrkodagar -tapahtumaan järjestetään kehityskysymyksiin liittyvää asiaohjelma tai työpaja, Höstdagarna tapahtumaan toiminnallinen työpaja.

7.4. Globaalikasvatukseen liittyvät tapahtumat

Tammikuussa verkosto osallistuu kahteen merkittävään tapahtumaan, joissa tavoitetaan etenkin nuorten kanssa työskenteleviä. Kirkon kasvatuksen päivillä 12.–14.1. Jyväskylässä Changemaker esittelee toimintaansa sekä kansainväliseen diakoniaan ja globaalikasvatukseen liittyviä materiaalejaan kirkon nuorisotyöntekijöille. 29.–30.1. pidettävillä Educa-messuilla näitä materiaaleja sekä Globalisti-lehteä esitellään puolestaan opettajille ja muille globaalikasvatuksen parissa työskenteleville. Tapahtumissa kannustetaan opettajia ja nuorisotyöntekijöitä changementoreiksi eli tukijoiksi verkoston paikallisryhmissä toimiville vapaaehtoisille.

8. JÄSENASIAT

8.1. Jäsenrekrytointi

Changemakerin vapaaehtoiset käyvät vuoden mittaan esittelemässä verkoston toimintaa erilaisissa tapahtumissa, joissa on mahdollista tavoittaa nuoria ja nuoria aikuisia. Tapahtumissa jaetaan verkoston materiaaleja sekä rekrytoidaan uusia jäseniä.

Paikallisryhmiä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti oman alueensa tapahtumiin sekä esittelemään toimintaa kouluilla ja seurakuntien nuorten illoissa.

Verkostoa erilaisissa tapahtumissa tai vierailuilla (esimerkiksi kouluissa tai rippikoululeireillä) esitelleet sekä uusia jäseniä rekrytoineet vapaaehtoiset saavat toiminnastaan pisteitä Changemakerin jäsenpalkintojärjestelmään. Kerätyillä pisteillä vapaaehtoiset voivat hankkia erilaisia Changemaker-tuotepalkintoja.

8.2. Jäsenten sitouttaminen

Aktiivisen jäsenrekrytoinnin lisäksi on tärkeää, että uudet jäsenet löytävät sopivan toimintamuodon itselleen. Uusille jäsenille kerrotaan tulevista tapahtumista ja toimintamuodoista entistäkin aktiivisemmin kutsumalla heitä mukaan henkilökohtaisesti. Uusille jäsenille kerrotaan entistä aktiivisemmin eri toimintamuotojen lisäksi lähiaikojen toimintamahdollisuuksista. Erityisesti uusia jäseniä kannustetaan osallistumaan Changemaker-viikonloppuihin. Jäsenten osallistumista kaikkeen verkoston toimintaan heidän asuinpaikkakunnastaan riippumatta mahdollistetaan korvaamalla matkakuluja julkisen liikenteen lippuja vastaan.

Vapaaehtoisia sitoutetaan toimintaan myös kiittämällä ja palkitsemalla heitä. Esimerkiksi valtakunnallisten kampanjatapahtumiin tai Globalisti-lehden tekoon osallistuneille järjestetään kiitostilaisuuksia, kuten yhteisiä illanviettoja tai kiitoskahveja. Myös paikallisryhmissä voidaan järjestää omia kiitostapahtumia.

8.3. Changementor

Changementor-toiminnalla kootaan yhteen ja vahvistetaan verkoston siteitä muualla yhteiskunnassa vaikuttaviin vanhoihin aktiiveihin sekä henkilöihin, jotka voisivat tukea omalla osaamisellaan Changemakerin toimintaa. Changementorit voivat esimerkiksi toimia paikallisryhmien tukena tai kouluttajina eri teemoista.

Changementoreita kerätään tapahtumissa, joihin Changemaker osallistuu. Liittymisen jälkeen changementoreille viestitään Changemakerin toiminnasta kahdesti vuodessa erillisellä uutiskirjeellä. Lisäksi heille lähetetään Globalisti.

9. TIEDOTUS

9.1. Nettisivut ja sosiaalinen media

Changemakerin tärkeimmät tiedotuskanavat ovat verkoston nettisivut (www.changemaker.fi) sekä Facebook-sivu (www.facebook.com/ChangemakerFinland). Lisäksi verkostolla on tilit Twitterissä ja Instagramissa.

Nettisivut sisältävät muun muassa uutisia, tietoa verkoston toiminnasta, kampanjoista ja erilaisista tapahtumista sekä verkoston tuottamaa materiaalia. Sivuston ylläpidosta vastaavat Changemakerin työntekijät mutta sisällöntuottajina toimii myös verkoston vapaaehtoisia, jotka kirjoittavat sivustolle muun muassa uutisia, blogitekstejä ja haastatteluja. Vapaaehtoisten sisällöntuotantoa koordinoi tiimin tiedotusvastaava, joka osallistaa mukaan paikallisryhmä- ja teemaryhmätoimijoita. Myös Globalistin artikkeleita julkaistaan nettisivuilla. Nettisivut ovat esteettömät.

Changemaker tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti myös eri sosiaalisen median kanavissa. Facebook, Twitter ja Instagram -tilien säännöllisestä päivittämisestä vastaavat verkoston työntekijät yhdessä vapaaehtoisista koostuvan sometiimin kanssa. Sometiimiin kutsutaan mukaan eri sosiaalisen median kanavissa aktiivisia verkoston jäseniä, jotka haluavat olla edistämässä Changemakerin näkyvyyttä. Sometiimille järjestetään koulutusta eri sosiaalisen median kanavien käytöstä ja heitä ohjeistetaan verkoston tiedotuslinjasta.

Sosiaalista mediaa hyödynnetään myös verkoston toiminnan, tapahtumien sekä pääkampanjan markkinoimisessa myös maksettujen mainosten kautta. Mainontaa käytetään erityisesti nuorten houkuttelemiseen Changemakerin tapahtumiin. Facebook-mainontaa kehitetään edelleen kohdistaen mainontaa Changemakerin tykkääjille sekä nettisivustolla vieraileville.

9.3. Uutiskirje ja sähköpostilistat

Changemakerin ajankohtaisista asioista tiedotetaan kuukausittain lähettävässä uutiskirjeessä. Uutiskirjeen laatii viestinnästä vastaava Changemaker-koordinaattori, jolle paikallis- ja teemaryhmät voivat etukäteen ilmoittaa uutiskirjeeseen tulevia asioita, kuten paikallisia tapahtumia ja koulutuksia. Uutiskirje julkaistaan suomeksi ja sen tilaajaksi voi liittyä verkoston nettisivuilla. Uutiskirje lähetetään kaikille Changemakerin jäsenille.

Uutiskirjeen lisäksi verkostolla on käytössään sähköpostilistoja, jotka toimivat verkoston keskeisenä yhteydenpitovälineenä ja apuna vapaaehtoisten rekrytoinnissa tapahtumiin. Tällaisia ovat teema- ja paikallisryhmien sekä Globalisti-lehden toimituskunnan ja kansainvälisten asioiden työryhmän sähköpostilistat. Sähköpostilistoille liittyminen on mahdollista Changemakerin nettisivuilla jäsenten oman kiinnostuksen mukaan.

10. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

10.1. Changemaker-verkostojen kansainvälinen kokous

Vuonna 2016 järjestetään eri maiden Changemaker-verkostojen kuudes kansainvälinen kokous. Kokouksen isäntänä toimii Suomen Changemaker, ja kokous järjestetään syksyn Changemaker-viikonlopun yhteydessä 3.-7.10. pääkaupunkiseudulla. Kokoukseen kutsutaan kaksi edustajaan jokaisesta Changemaker-verkostosta. Changemaker-toimintaa on Norjassa, Islannissa, Alankomaissa, Unkarissa, Keniassa, Nigeriassa, Pakistanissa ja Kambodzhassa.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa hakemukset kansainvälisen Changemaker-verkoston piiriin, periaateohjeistuksien päivittäminen, viestinnän kehittäminen, kansainvälisten kokousten koordinointi ja verkostojen välisten yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen.

Suomen Changemakerin näkemyksiä kokouksessa käsiteltäviin asioihin valmistelee tiimi yhdessä kansainvälisten asioiden työryhmän kanssa, jonka toiminta aktivoidaan keväällä 2016. Työryhmään voivat tuolloin liittyä kaikki kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä kiinnostuneet jäsenet. Työryhmän jäsenillä on myös mahdollisuus hakea Suomen Changemakerin edustajaksi kansainväliseen kokoukseen.

10.2. Yhteydenpito Changemaker-verkostojen kesken

Changemaker-verkostot pitävät yhteyttä toisiinsa myös kansainvälisten kokousten välillä. Suomen Changemakerilla on kaksi nimettyä vapaaehtoista yhteyshenkilöinä, joiden kautta viestintä sisarverkostojen kanssa kulkee. Lisäksi myös verkoston työntekijät ovat säännöllisesti yhteydessä sisarverkostoihin. Sekä yhteyshenkilöt että työntekijät välittävät tietoa edelleen kansainvälisten asioiden työryhmälle.

Yhteydenpitoa eri verkostojen kesken vahvistetaan myös vierailuilla eri maiden suuriin tapahtumiin. Kevään Changemaker-viikonloppuun kutsutaan vieraita vain Norjasta ja Islannista. Syksyn koulutusviikonloppuun puolestaan toivotaan osallistujia kaikista Changemaker-verkostoista. Tämän mahdollistamiseksi kansainvälinen kokous pidetään viikonlopun yhteydessä.  Vuonna 2016 Suomesta lähetetään kaksi osallistujaa Norjan Changemakerin SommerSNU -koulutustapahtumaan, joka järjestetään kesäkuussa.

Tietoa eri maiden Changemaker-verkostojen toiminnasta jaetaan myös Changemaker International -Facebook-sivulla sekä kansainvälisten verkostojen yhteisellä nettisivulla, jonka sisältöä kehitetään edelleen vuonna 2016 palvelemaan entistä paremmin verkostojen tarpeita.

11. YHTEISTYÖKUMPPANIT JA SIDOSRYHMÄT

11.1. Kirkon Ulkomaanapu

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva verkosto nuorille ja nuorille aikuisille. Verkoston ja Ulkomaanavun oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan määrittää vuosittain vahvistettavat yhteistyöperiaatteet. Changemaker toimii yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa erilaisissa tapahtumissa (esim. Maailma kylässä ja Kirkon kasvatuksenpäivät) sekä mahdollisuuksien mukaan vaikuttamistoiminnassa.

11.2. Muiden maiden Changemaker-verkostot ja kansainvälinen yhteistyö

Vuonna 2016 Suomessa järjestetään kansainvälinen Changemaker-kokous, joka kokoaa yhteen edustajat eri maiden kansallisista verkostoista Norjasta, Islannista, Alankomaista, Unkarista, Keniasta, Nigeriasta, Pakistanista ja Kambodzhasta. Verkostojen kesken pidetään myös säännöllisesti yhteyttä.

11.3. Kepa ry

Changemaker toimii yhdessä Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kanssa suurissa, valtakunnallisissa kansalaisjärjestöjen vetoomuksissa ja tempauksissa. Changemaker hyödyntää myös Kepan tarjoamaa asiantuntemusta kehityskysymyksistä sekä koulutusta.

11.4. Rauhanjärjestöt

Changemaker tekee yhteistyötä eri rauhanjärjestöjen (esimerkiksi Sadankomitea, Rauhanliitto, Amnesty International – Suomen osasto) kanssa kampanjoihin ja yhteisiin teemoihin liittyen mahdollisuuksien mukaan. Verkoston kampanjatoiminnassa hyödynnetään tutkimusverkosto SaferGloben aineistoja. Suomen Kristillisen Rauhanliikkeen kanssa tehdään yhteistyötä Loviisan Rauhanfoorumiin liittyen.

11.5. Velkateemaan liittyvät järjestöt

Changemaker tekee yhteistyötä globaalin talouden teemoihin liittyen muun muassa Attacin, Finnwatchin sekä Reilu vero ry:n kanssa. Muita mahdollisia yhteistyökumppaneita kartoitetaan vaikuttamistoiminnan yhteydessä.

11.6. Ympäristöjärjestöt

Changemaker on Ilmasto.orgin jäsenjärjestö. Lisäksi Changemaker jatkaa ilmastoasioiden seurantaa Ilmastokoordinaatio-verkoston kautta. Yhteistyötä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa tehdään kampanjoihin ja yhteisiin teemoihin liittyen mahdollisuuksien mukaan tai osallistumalla ympäristöaiheisiin tapahtumiin.

11.7. Hiippakunnat ja valtakunnallinen kirkon nuorisotyö

Changemaker osallistuu valtakunnalliseen Kirkon kasvatuksen päivät -tapahtumaan tammikuussa ja tuottaa päivillä ohjelmaa. Lisäksi Changemaker-koordinaattorit toteuttavat ohjelmaosuuksia hiippakunnallisissa nuorisotyön seminaareissa mahdollisuuksien mukaan.

11.8. Kirkon ruotsinkielinen työ ja Porvoon hiippakunta

Changemaker osallistuu Porvoon hiippakunnan järjestämiin Ungdomens Kyrkodagar sekä Höstdagarna -tapahtumiin, joissa on mahdollista tavoittaa ruotsinkielisiä nuoria.

11.9. Nuorisoyhteistyö Allianssi

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun kautta Allianssin jäsen, ja verkoston koordinaattori osallistuu Allianssin jäsenkokouksiin, jotka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi Changemaker mainostaa jäsenilleen Allianssin kautta haettavia luottamustoimia, kuten YK-nuorisodelegaatin ja ilmastodelegaatin paikkoja.