Liite 1: Toimintakertomus 2014

1. Toiminnan painopisteet

Changemakerin vuoden 2014 painopisteinä olivat erityisesti paikallisryhmien toiminnan tukeminen ja jäsenyyden vahvistaminen verkostossa. Myös verkoston tiedotusta kehitettiin suunnitelmallisesti.

Paikallisryhmätoimintaa tuettiin järjestämällä paikallisryhmäpäiviä, joissa pohdittiin toiminnan kehittämistä ja joissa eri ryhmien edustajat saivat jakaa ideoita ja hyväksi havaittuja käytäntöjä toistensa kanssa. Paikallisryhmiä tuettiin lisäksi tekemällä niihin vierailuja sekä tarjoamalla niille koulutusta etenkin kampanjaan ja kouluvierailujen tekemiseen liittyen. Lisäksi aloitettiin kouluttajapankin kerääminen, jotta paikallisryhmien olisi entistä helpompi saada vierailevia puhujia teemailtoihinsa.
Changemakerin jäsenyyttä vahvistettiin kutsumalla uusia jäseniksi liittyneitä mukaan toimintaan henkilökohtaisesti. Uusille jäsenille lähetettiin kirje, jossa kerrottiin verkoston toimintamuodoista, kuten teema- ja työryhmistä, lähimmästä paikallisryhmästä sekä Changemaker-viikonlopuista. Kirjeen lisäksi uudet jäsenet saivat Globalisti-lehden.

Vapaaehtoisia sitoutettiin toimintaan myös jäsenpalkinnoilla, joita he saivat lunastaa pisteillä, joita he olivat kerryttäneet pistejärjestelmään muun muassa esittelemällä verkoston toimintaa tapahtumissa ja rekrytoimalla lisää jäseniä. Verkoston aktiivisesta toiminnasta pois jääneisiin ja muualla yhteiskunnassa vaikuttaviin vanhoihin jäseniin pidettiin yhteyttä Changementor-toiminnan kautta tarjoamalla vanhoille aktiiveille tietoa ajankohtaisista kuulumisista sekä mahdollisuuksia toimia esimerkiksi kouluttajana Changemakerissa.

Vuoden suurin tapahtuma oli Changemakerin 10-vuotisjuhlat, joita vietettiin näyttävästi marraskuussa. Juhlat olivat tärkeä osa sekä jäsenyyden vahvistamista että vapaaehtoisten kiittämistä. Juhliin kutsuttiin sekä kaikkia nykyisiä että entisiä vapaaehtoisia sekä sidosryhmiä.

Tärkeä osa verkoston toimintaa oli edelleen myös kampanjointi ja teemaryhmätoiminta. Vuoden pääkampanja liittyi velkateemaan. Sen aiheena olivat veroparatiisit ja verovälttelyn kitkeminen. Veroparatiisimatkat-kampanja toteutettiin yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Changemakerin omana kampanjatoimintoja kerättiin postikortteja kolmelle suomalaiselle suuryritykselle kannustaen niitä edelläkävijöiksi maksamiensa verojen maakohtaisessa raportoinnissa.

2. Hallinto

2.1 Toimitilat

Changemaker-verkosto toimi Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä ja verkoston vakituiset työntekijät sekä harjoittelijat olivat osa Ulkomaanavun sidosryhmätyön yksikköä. Changemakerin työntekijöiden työpisteet olivat Kirkon Ulkomaanavun toimistossa, joka heinäkuuhun 2014 asti sijaitsi Luotsikadulla, Helsingissä. Elokuussa toimisto muutti uusiin tiloihin osoitteeseen Eteläranta 8, Helsinki, missä Changemaker sai oman työhuoneen. Changemaker-tiimin kokoukset pidettiin yleensä Kirkon Ulkomaanavun toimiston kokoushuoneissa, samoin kuin monien muiden työryhmien kokoukset.

2.2 Henkilöstö

Changemaker-koordinaattoreina toimivat Pertti Keinänen ja Sini Tyvi. Changemaker-koordinaattorit toimivat työparina, jossa vastuualueita oli jaettu erillisiksi kokonaisuuksiksi, mutta jossa työntekijät voivat hoitaa toistensa tehtäviä tarpeen mukaan. Pertti Keinänen vastasi rahoituksesta ja harjoittelijoiden ohjauksesta. Sini Tyvi huolehti budjettiseurannasta ja oli päävastuussa viestinnän toiminnoista sekä tuesta pääkampanjalle. Paikallisryhmien ja teemaryhmien tuen sekä tapahtumajärjestelyjen osalta vastuut olivat jaetut.

Sini Tyvi oli 1.2.–30.8.2014 toimivapaalla, jonka aikana hänen sijaisenaan toimi Changemaker-assistentti Eva Hämäläinen. Tänä aikana koordinaattori Pertti Keinänen vastasi myös verkoston budjettiseurannasta.

Kevät-kesäkaudella verkostossa työskentelivät korkeakouluharjoittelijoina opiskelijat Aija-Riina Ojala jaLaura Kumpuniemi kumpikin kahden kuukauden ajan. Aija-Riina Ojala koordinoi Changemakerin rippikouluvierailuja, joita tehtiin yhteensä 16. Vierailut innostivat nuoria toimimaan aktiivisesti globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta ympäri Suomea. Vierailut pohjautuivat Changemakerin kehittämään kansainvälistä vastuuta ja diakoniaa käsittelevään rippikoulupakettiin. Lisäksi Aija-Riina piti keväällä Kohti parempaa maailmaa -koulutuksia Helsingissä, Ylivieskassa ja Joensuussa. Laura Kumpuniemi puolestaan vastasi kesäkiertueen koordinoinnista. Changemakerin kesäkiertueeseen kuului yhteensä 12 tapahtumaa 11 eri paikkakunnalla. Kesäkiertue tavoitti monenlaisia ihmisiä eri puolilta Suomea ja sen ansiosta veroparatiisiteemaan pureutuvaan postikorttikampanjaan kerättiin tuhansia allekirjoituksia. Syksyllä verkostossa työskenteli kolmen kuukauden ajan harjoittelija Virva Luoto, joka vastasi Changemakerin 10-vuotissyntymäpäivien suunnittelusta ja toteutuksesta.

2.3 Tiimi

Changemaker-verkoston toimintaa ohjaavassa ja tukevassa elimessä, tiimissä, toimi vuoden aikana yhteensä kahdeksan henkilöä, joista kuusi valittiin jäsenkokouksessa lokakuussa 2013 ja kaksi täydennysvaalissa keväällä 2014. Jäsenvaihdosten takia tiimissä toimi kerrallaan enimmillään seitsemän henkilöä. Verkoston puheenjohtajana toimi Elina Tyynelä. Muita varsinaisia jäseniä tiimissä olivat tammikuusta lähtien Sonja Heikkinen, Anu Härmä, Terhi Niitti (huhtikuuhun 2014 saakka), Riikka Piri ja Laura Tiitu, sekä huhtikuusta 2014 Anne Heikkinen ja Reetta Piri. Kevään jäsenkokous valitsi lisäksi tiimin varajäseneksi Hanna Asikaisen sekä verkoston varapuheenjohtajaksi Riikka Pirin.

Tiimi kokoontui vuoden aikana keskimäärin joka toinen viikko, paitsi heinäkuussa, jolloin tiimi piti lomaa. Kokousten puheenjohtajana toimi verkoston puheenjohtaja, sihteerin tehtävät kiersivät kokouksittain. Tiimin jäsenet työskentelivät yhdessä, ja lisäksi jokainen vastasi omasta vastuualueestaan. Vastuualueina olivat pääkampanja, jäsenasiat, paikallisryhmät, koulutus, tiedotus ja huhtikuusta alkaen myös tapahtumat. Puheenjohtaja edusti verkostoa tiedotusvälineille.

Tiimi järjesti myös strategiatyöskentelyä vuoden aikana. Tiimi ja koordinaattorit vetäytyivät mökille Lopelle 21.–23.2. pohtimaan voimassaolevan strategian ja toimintasuunnitelman pohjalta vuoden 2014 erityisiä painopisteitä ja tiimiläisten omia tavoitteita. Syksyllä strategiatyö jatkui 12.–14.9. järjestetyllä toisella mökkivetäytymisellä Sipoossa. Tässä strategiaviikonlopussa pohdittiin erityisesti tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa ja sen pääpainopisteitä. Myöskään virkistäytymistä ei unohdettu vaan aikaa vietettiin luonnon helmassa pulmapelejä ratkoen.

2.4 Jäsenkokoukset

Changemaker-verkoston korkein päättävä elin, jäsenkokous, kokoontui 14.4. Oulussa ja 10.10. Seinäjoella. Jäsenkokoukset järjestettiin sekä keväällä että syksyllä valtakunnallisten Changemaker-viikonloppujen yhteydessä. Kevään jäsenkokouksessa hyväksyttiin muun muassa vuoden 2013 toimintakertomus sekä täydennettiin tiimiä kahdella jäsenellä ja yhdellä varajäsenellä. Syksyn jäsenkokouksessa valittiin verkoston puheenjohtaja ja muu tiimi sekä hyväksyttiin kampanjateema sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2015.

2.5. Talous

Changemaker on taloudellisesti osa Kirkon Ulkomaanavun säätiötä. Rahoitus Changemakerin toimintaan saatiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitukselta, Kirkon Ulkomaanavulta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Lisäksi tukea toimintaan saatiin joiltakin ev.lut. kirkon seurakunnilta. Helsingin seurakuntayhtymä myönsi avustuksen erityisesti 10-vuotisjuhlien toteuttamiseen.

Verkoston rahoituksen hakemisesta sekä talouden seurannasta vastasivat verkoston työntekijät. Mahdollistaakseen kauempaakin tulevien nuorten osallistumisen valtakunnallisiin kokouksiin ja tapahtumiin, Changemaker korvasi vapaaehtoisilleen julkisilla kulkuneuvoilla tehtyjen matkojen matkakulut kaikkiin tapahtumiin joko osittain tai kokonaan.

3. Koulutus

3.1 Changemaker-viikonloput

Changemaker-verkoston vuoden 2014 ensimmäinen valtakunnallinen koulutusviikonloppu järjestettiin 11.–13.4. Oulussa, Hietasaaren leirikeskuksessa. Viikonloppuun osallistui 28 nuorta ja nuorta aikuista, joista kaksi saapui Norjan Changemakerista. Changemakerin kaikki teemat – ympäristö, rauha ja velka – näkyivät viikonlopun koulutuksissa. Elektroniikkajätteen aiheuttamiin globaaleihin ongelmiin perehdyttiin pienryhmätyöskentelyssä, jossa jokainen ryhmä käsittely yhtä aiheesta annettua kysymystä. Rauhateeman aikana osallistujat jakautuivat valintansa mukaan kahteen eri ryhmään. Toinen ryhmistä käsitteli Lähi-idän ihmisoikeustilannetta draaman keinoin, toinen harjoitteli rauhanvälitystä konfliktisimulaatiolla. Veroparatiiseihin ja maakohtaiseen raportointiin syvennyttiin Kepan koordinaattori Niklas Kaskealan johdatuksella. Viikonlopun luovissa työpajoissa käytiin geokätköilemässä ja askarreltiin kampanjamateriaalia. Viikonlopun päätteeksi järjestettiin Changemakerin postikorttikampanjan avajaistempaus Oulun Rotuaarilla.

Syksyn 2014 Changemaker-viikonloppu vietettiin 10.–12.10. Kauhajoella, Majaniemen leirikeskuksessa. Viikonlopussa oli yhteensä 21 osallistujaa. Viikonlopun aikana kouluttauduttiin verkoston teemoista. Talouskriisin jälkeiseen talouspolitiikkaan ja velkasovittelumekanismeihin perehdyttiin Attacista saadun kouluttajan johdolla. Pienryhmätyöskentelynä toteutettu ympäristöteemainen koulutus keskittyi reilumpaan suklaan tuotantoon. Kolmas teemakoulutus käsitteli nuorten väkivaltaista radikalisaatiota ja sen ehkäisemistä. Kouluttajina toimivat Changemaker Akatemian edustajat. Luovissa työpajoissa oli tarjolla improvisaatiota ja kankaanpainantaa. Viikonloppu päättyi Seinäjoella järjestettyyn Veroparatiisimatkat-kampanjatempaukseen.

Osallistujia molempiin viikonloppuihin tuli eri puolilta Suomea. Mukana oli sekä verkoston pitkän linjan aktiiveja että uusia innostuneita jäseniä. Edustettuina olivat useat Changemaker-paikallisryhmät.

Molemmat viikonloput saivat positiivisen vastaanoton. Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan koulutusten koettiin antavan merkittävää uutta tietoa. Viikonloppuja arvostettiin myös toiminnallisuutensa ja yhteisöllisyytensä vuoksi.

3.2. Kampanjakoulutus

Changemaker järjesti paikallisryhmilleen koulutusiltoja kampanjateemasta ja kouluvierailujen tekemisestä. Näitä koulutuksia järjestettiin erityisesti pääkampanjan lähestyessä, jotta verkoston tietämys kampanjoitavasta aiheesta olisi mahdollisimman laaja. Kampanjassa tärkeänä koulutuksellisena elementtinä toimivat myös aiheista kirjoitetut taustatietopaketit, diaesitykset ja kampanjaryhmän valmistama kouluvierailupaketti. Kampanjakoulutuksia pidettiin muun muassa Jyväskylässä, Tampereella ja Oulussa.

3.3 Globaalikasvatus ja rippikoulutyö

3.3.1 Rippikoulutyö

Kesällä 2013 Changemaker oli esillä monissa rippikouluissa ympäri Suomea toteuttaen Changemakerin rippikoulupaketin harjoitteita. Changemakerin rippikoulupaketti sisältää ideoita oppitunnille ja iltaohjelmaan sekä hartausmateriaalia kansainvälisen diakonian teemoista. Materiaalissa on painotettu elämyksellisyyden merkitystä oppimiselle. Sen sisällöstä voidaan jokaisen rippikoulun tarpeisiin räätälöidä sopivan mittainen ja ryhmälle sopiva kokonaisuus erilaisia globaaliin oikeudenmukaisuuteen liittyviä harjoitteita.

Changemakerin korkeakouluharjoittelija Aija-Riina Ojala toteutti koulutuksen yhteensä n. 50 teologian ylioppilaille ja kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelijalle Helsingissä, Ylivieskassa ja Joensuussa. Koulutuksen osanottajat aikoivat työskennellä kesäteologeina ja kesänuorisotyönohjaajina rippikouluissa.

Ojala teki kesällä 2014 yhteensä 16 vierailua rippikoululeireille eri puolille Suomea. Vuonna 2014 rippikouluvierailuja tilasivat seuraavat seurakunnat:

Ajankohta        Seurakunta
2.6.                    Marttila
4.6.                    Salo
5.6.                    Kontiolahti
6.6.                    Leppävirta
7.6.                    Espoon tuomiokirkkoseurakunta
8.6.                    Lauttasaari
10.6.                  Sauvo-Karuna
12.6.                  Korso
17.6.                  Lohja
18.6.                  Mäntsälä
25.6.                  Salo
26.6.                  Ähtäri
27.6.                  Salo
30.6.                 Mäntsälä
3.7.                    Askola
14.7.–20.7.      Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Rippikouluvierailuista saatu palaute oli positiivista. Leireillä iloittiin ulkopuolisesta kouluttajasta ja aiheita pidettiin tärkeinä ja kiinnostavina. Leiriläisten suhtautuminen vaihteli; osa rippikouluryhmistä oli erittäin innokkaita keskustelijoita ja nuoret saattoivat tulla tauolla tai vierailun lopuksi vielä kyselemään asioista. Joissain ryhmissä taas keskittyminen ei ollut niin vahvaa, mutta jokaisessa ryhmässä oli vähintään muutamia joita aihe selvästi kiinnosti enemmänkin. Erityisesti nuoret pitivät toiminnallisista harjoitteista sekä videoista.

3.3.2 Kouluvierailut

Osana Changemakerin kampanjatoimintaa velkaryhmä valmisteli verkostolle veroparatiisiteemaisen kouluvierailupaketin. Tämän pohjalta vapaaehtoisia koulutettiin ja kannustettiin tekemään vierailuja lähialueensa oppilaitoksiin. Vierailuja tehtiin yhteensä seitsemän.

Ajankohta       Koulu
22.4.                 Helsingin Medialukio
2.5.                   Helsingin Luonnontiedelukio
2.5.                   Helsingin Luonnontiedelukio
20.5.                Jyväskylän Voionmaankadun lukio
15.9.                 Jyväskylän Voionmaankadun lukio
4.11.                 Kuokkalan koulu, Jyväskylä
27.11.               Jyväskylän Lyseon lukio

3.4. Changemaker Akatemia

Changemaker ja Kirkon Ulkomaanapu toteuttivat yhdessä vuonna 2014 Changemaker Akatemia -nimisen koulutusohjelman. Koulutusohjelma keskittyi rauhankysymyksiin ja erityisesti väkivaltaisen radikalisaation teemoihin.

Changemaker Akatemiaan rekrytoitiin 12 rauhantyöstä kiinnostunutta nuorta aikuista hakemusten ja haastatteluiden perusteella. Heistä 3 oli ennestään aktiivisia changemakereita. Koulutusohjelman tarkoituksena oli tarjota osallistujille mahdollisuuksia toimia jatkossa rauhan edistäjinä niin omassa elämässään kuin laajemminkin.

Koulutusohjelma alkoi toukokuussa ja päättyi marraskuussa ja siihen kuului viisi koulutusviikonloppua sekä viikon opintomatka Keniaan tutustumaan Kirkon Ulkomaanavun rauhantyöhön. Changemaker Akatemiaa koordinoi Kirkon Ulkomaanavun projektiin palkattu työntekijä.

4. Vaikuttamistoiminta

4.1 Teemaryhmät 

Changemakerilla on kolme pysyvää teemaa: velka, rauha ja ympäristö. Kaikilla teemoilla on omat nuorista vapaaehtoisista koostuvat teemaryhmänsä, joka suunnitteli ja toteutti ryhmän vaikuttamistoimintaa.

Vuoden 2014 pääkampanja oli velkateemainen, joten velkaryhmän toiminta keskittyi kampanjan ympärille. Ryhmä tapasi vuoden mittaan säännöllisesti. Lisäksi ryhmän edustajia osallistui Veroparatiisimatkat-kampanjassa mukana olleiden järjestöjen yhteisiin tapaamisiin.

Rauharyhmän toiminta oli erittäin aktiivista. Tapaamisia järjestettiin säännöllisesti läpi vuoden, kesätaukoa lukuun ottamatta noin kahden viikon välein. Rauharyhmä tutki erilaisia aiheita kevään ajan valitakseen niistä ehdotuksen kampanjateemaksi vuodelle 2015. Käsittelyssä olleita aiheita olivat muun muassa Suomen asevienti, rahastosijoitukset aseteollisuuteen, rypäleaseet ja Oslon sopimus sekä nuorten väkivaltainen radikalisaatio. Näistä viimeisin päätyi kampanjaehdotukseksi ja se myös valittiin vuoden 2015 pääkampanjateemaksi lokakuussa 2014. Loppuvuoden ajan rauharyhmä yritti löytää teemasta poliittisen vaikuttamisen kärkeä ja teki kampanjasuunnitelman ensimmäisen version.

Ympäristöryhmän toiminta oli vuonna 2014 vähäistä. Vuoden 2013 kampanjavastaava Elina Tyynelä ja Changemaker-assistentti Eva Hämäläinen luovuttivat Kaapparit kuriin! -kampanjavetoomuksen valtion omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri Pekka Haavistolle. Vetoomuksen luovutuksen yhteydessä ministerille annettiin myös omistajaohjausvaltaistuin, jonka changemakerit tekivät syksyn 2013 Changemaker-viikonlopussa. Ympäristöryhmä kokoontui kevätkaudella yhden kerran ja muokkasi periaateohjelmaansa ajantasaisemmaksi. Syksyllä ympäristöryhmä tapasi kaksi kertaa. Ryhmä päätti Changemaker-viikonlopun koulutuksesta innostuneena lähteä perehtymään reilumpaan suklaan tuotantoon ja mukaan Make Chocolate Fair -kampanjaan. Lisäkoulutusta aiheesta saatiin joulukuussa tapaamisessa, johon saapui kouluttaja Eettisen kaupan puolesta ry:stä. Koulutuksen jälkeen ryhmä suuntasi Hyvinkäälle Kauppakeskus Willaan, missä se järjesti tempauksen, jossa kerättiin nimiä Make Chocolate Fair -kampanjan vetoomukseen.

4.2. Vuoden pääkampanja: Veroparatiisimatkat

Changemakerin vuoden 2014 pääkampanjan teemana oli velka. Changemaker osallistui yhdeksän järjestön yhteiseen Veroparatiisimatkat-kampanjaan, jonka tavoitteena oli saada suomalaiset suuryritykset julkaisemaan maakohtaiset talousraportit. Maakohtaisella talousraportoinnilla saataisiin yritysten veronmaksutiedot avoimiksi ja läpinäkyviksi ja siten selville, hyödyntävätkö yritykset veroparatiiseja välttääkseen veroja. Avoimuuden lisääminen kuihduttaisi veroparatiisitaloutta, vähentäisi talousromahdusten riskiä ja edistäisi demokratiakehitystä.

Suuryritysten verovälttely murentaa pohjaa hyvinvoinnilta kaikkialla maailmassa. Suomessa yritystenverovälttely aiheuttaa vuosittain vähintään 320 miljoonan euron verotappiot. Globaalista etelästä virtaa vuosittain rahaa veroparatiiseihin ja rikkaisiin maihin yli 800 miljardia euroa – yhdeksänkertaisesti koko maailman kehitysyhteistyövarojen verran.

Suurimpia verojen välttelijöitä ovat monikansalliset yritykset. Yritykset hyödyntävät kehitysmaiden halpaa työvoimaa ja luonnonvaroja, mutta välttelevät veronmaksua monin tavoin. Monikansallisten yritysten toimintaan kuuluu normaalia verosuunnittelua, kuten kahdessa maassa tapahtuvan tuplaverotuksen välttämistä. Ongelmallista on niin sanottu aggressiivinen verosuunnittelu tai verovälttely – molemmat tarkoittavat verojen minimointia keinoilla, jotka liikkuvat laillisen ja laittoman välisellä harmaalla alueella.

Veroparatiisimatkat-kampanjassa ovat mukana Changemaker, Attac ry, Eettisen kaupan puolesta ry, Finnwatch ry, Globbarit, Kehys ry, Kepa ry, Maan ystävät ry ja Pelastakaa lapset ry. Yhteiskampanjassa kerättiin vetoomuksia suomalaisille päättäjille, jotta monikansallisten yritysten veronmaksutiedot olisivat julkisia. Aktiivinen vetoomusten kerääminen lopetettiin keväällä 2014, kun kampanjan keskeinen tavoite saavutettiin. Suomen hallitus julkaisi 8.5. kansainvälisen veronkierron vastaisen toimenpideohjelman, joka pitää sisällään velvoitteen valtion enemmistöomisteisille yrityksille raportoida kirjanpitonsa maakohtaisesti.

Osana Veroparatiisimatkat-kampanjaa Changemaker lanseerasi 13.4. postikorttikampanjan, jossa verkosto haastoi kolme suomalaista suuryritystä – KONEen, Stora Enson ja UPM Kymmenen – julkaisemaan maakohtaiset talousraportit vapaaehtoisesti. Postikorttikampanjalla verkosto halusi kannustaa yrityksiä olemaan edelläkävijöitä ja näyttämään mallia muille suomalaisille yrityksille.
Changemaker keräsi postikortteja erilaisissa tapahtumissa pitkin vuotta. Verkoston omat kampanjatempaukset järjestettiin Changemaker-viikonloppujen yhteydessä huhtikuussa Oulussa ja lokakuussa Seinäjoella. Lisäksi kampanja näkyi vahvasti kesäkiertueella. Myös paikallisryhmät osallistuivat kampanjointiin järjestämällä omia kampanjatempauksia sekä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin.

Postikortteja lähetettiin yrityksille pitkin kampanjakautta. Kortteja kerättiin yhteensä 3182 kappaletta, joista 1047 oli osoitettu KONEelle, 1194 Stora Ensolle ja 941 UPM-Kymmenelle. Yrityksiin oltiin yhteydessä sähköpostitse ja kirjeitse. Kampanjakauden aikana kampanjaryhmä tapasi myös kaikkien kolmen yrityksen edustajia ja keskusteli heidän kanssaan  maakohtaisesta talousraportoinnista. UPM-Kymmenen kanssa tavattiin toukokuussa, KONEen kanssa kesäkuussa ja
tora Enson kanssa syyskuussa.

4.3. Kesäkiertue

Changemaker kiersi kesän 2014 aikana useita tapahtumia esitellen toimintaansa ja pitäen esillä pääkampanjaansa. Osallistujilla oli mahdollisuus allekirjoittaa postikorttivetoomus kolmelle suomalaiselle suuryritykselle – KONEelle, Stora Ensolle ja UPM:lle. Kesäkiertueella tavoitettiin laaja joukko ihmisiä ympäri Suomea.

Kesäkiertue kävi seuraavissa tapahtumissa:
10.5.            Mahdollisuuksien tori, Joensuu
17.5.            Mahdollisuuksien tori, Vantaa
24.–25.5.   Maailma kylässä -festivaali, Helsinki
29.5.           Mahdollisuuksien tori, Tampere
14.6.           Ilofestival, Tuusula
17.6.           Juhannusmarkkinat, Loviisa
4.-6.7.        Herättäjäjuhlat, Lapua
20.7.           Puistotapahtuma, Joensuu
9.-10.8.      Faces-festival, Raasepori
15.8.           Ranta14, Lohja
29.8.          Mahdollisuuksien tori, Mikkeli
5.9.             Mahdollisuuksien tori, Oulu

Kesäkiertueen lisäksi Changemakerin postikorttikampanja oli esillä 26.–27.4. Sosiaalifoorumissa ja 5.5. Kauas verot karkaavat -vaalipaneelissa. Kampanja oli esillä myös rippikoululeireillä, joissa Changemaker vieraili kesän aikana (ks. 3.3.1.).

5. Jäsenasiat

5.1. Jäsenmäärä 

Vuonna 2014 asetettiin jäsenyyden yläikäraja. Aiemmin iän on ajateltu olevan asennekysymys, mutta jotta verkosto olisi todella nuorten ja nuorten aikuisten, koettiin ikärajan asettaminen jäsenrekisterille tarpeellisena. Ikärajasta päätettiin, että Changemakerin jäsenten tulee olla alle 36-vuotiaita. Vanhemmat voivat edelleen toimia kuitenkin verkostossa changementoreina tukien esimerkiksi paikallisryhmien toimintaa. Ikärajan asettamisen seurauksena 183 henkilöä siirrettiin pois jäsenrekisteristä yli-ikäisinä. Aktiivisen jäsenrekrytoinnin ansiosta verkoston jäsenmäärä pysyin kuitenkin lähes samana: laskua jäsenmäärässä tapahtui vain 3 %. Vuoden lopussa Changemakerin jäsenrekisterissä oli 1586 jäsentä.

5.2. Jäsenrekrytointi ja jäsenten sitouttaminen

Verkoston jäseniä kannustettiin jäsenrekrytointiin palkitsemisjärjestelmällä. Siinä uusista rekrytoiduista jäsenistä ja mm. kouluesittelyistä saa pisteitä, joilla itseä miellyttäviä Changemaker-tuotteita voi ”ostaa” Changemaker-viikonlopuissa ja paikallisryhmäpäivissä. Tuotteita on erilaisia, aina avainperästä ja haalarimerkistä t-paitaan ja huppariin. Ajatuksena on kannustaa nykyisiä jäseniä rekrytoimaan, kiittää heitä tekemästään työstä, levittää Changemaker-tuotteita ja siten vahvistaa Changemaker-identiteettiä.

Jäseniä kiitettiin ja palkittiin heidän tekemästä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä myös järjestämällä esimerkiksi valtakunnallisten kampanjatapahtumiin tai Globalisti-lehden tekoon osallistuneille kiitostilaisuuksia, kuten yhteisiä illanviettoja ja kiitoskahveja. Verkosto tuki myös paikallisryhmien kiitostapahtumia.

Uusille jäsenille lähettiin postitse Globalisti-lehti sekä tervetulokirje, jossa kerrottiin verkoston toimintamuodoista ja tulevista tapahtumista. Uusia jäseniä kannustettiin mukaan etenkin Changemaker-viikonloppuihin, joihin osallistuminen on ensikertalaisille ilmaista. Viikonloppuihin osallistuikin paljon uusia jäseniä.

5.3. 10-vuotisjuhlat

Syksyllä 2014 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta Changemaker-verkoston perustamisesta. Verkostoa sekä toiminnassa vuosien varrella mukana olleita vapaaehtoisia juhlittiin näyttävästi 29.11. Helsingissä järjestetyssä 10-vuotisjuhlassa. Juhla oli Changemakerin vuoden suurin tapahtuma. Juhlan tavoitteena oli myös vahvistaa jäsenyyttä verkostossa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta eri puolella Suomea toimivien vapaaehtoisten välillä. Mukaan juhlaan kutsuttiin myös changementoreita ja muita verkoston toiminnassa aiemmin mukana olleita sekä sidosryhmien edustajia. Lisäksi juhlaan osallistui edustajia Norjan, Islannin sekä Kambodzhan Changemaker-verkostoista.

10-vuotisjuhlien suunnittelu aloitettiin jo keväällä 2014, jolloin tehtiin muun muassa tilavaraukset. Päivän ohjelman tarkempi suunnittelu tapahtui syksyllä. Juhlan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi vapaaehtoisista ja verkoston työntekijöistä koostunut työryhmä.

Juhlapäivään kuului monenlaista ohjelmaa. Päivä alkoi vuoden viimeisellä Veroparatiisimatkat-kampanjatempauksella, jota seurasi kiitoslounas kampanjoinnissa mukana olleille. Lounaan jälkeen hiljennyttiin Kampin kappelissa järjestetyssä hartaudessa. Iltapäivän ohjelmana oli radikalisaatiota käsitellyt seminaari Hotel Arthurissa. Seminaarin sisällöstä vastasi Changemaker Akatemia. Ilta huipentui yhteiseen iltajuhlaan niin ikään Hotel Arthurissa. Juhlassa muun muassa palkittiin verkoston kunniajäsenyydellä toimintaa vuosien aikana paljon tukeneet Minna Mannert sekä Jarmo Pykälä. Juhlan nähtiin myös huikean hieno ja valtaisat suosionosoitukset saanut Kampanjat kautta aikojen -musikaali, jonka olivat suunnitelleet ja toteuttaneet täysin verkoston vapaaehtoiset.

6. Paikallisryhmätoiminta

6.1. Paikallisryhmät

Vuoden 2014 lopussa verkostolla oli yhteensä 19 paikallisryhmää seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Haapajärvi, Helsinki, Hämeenlinna, Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kiuruvesi, Kotka, Kuopio, Kuusamo, Laihia, Mikkeli, Oulu, Porvoo, Tampere, Turku, Vaasa.

Paikallisryhmät toimivat itsenäisesti ja sopivat itse kokoontumistaan. Jotkut ryhmistä kokoontuivat läpi vuoden säännöllisesti kerran tai kaksi kertaa kuussa, jotkut ryhmät puolestaan sopivat tapaamisista aina tilannekohtaisesti kokoontuen silloin tällöin. Myös ryhmien toteuttamat toiminnot vaihtelivat. Ryhmissä järjestettiin teemailtoja muun muassa verkoston vaikuttamisteemoista sekä eri maihin liittyen, lukupiirejä sekä leffailtoja. Osa ryhmistä piti vuoden aikana myös hyvin aktiivisesti esillä verkoston pääkampanjaa. Kampanjakoulutusta järjestettiin muun muassa Jyväskylässä, Tampereella ja Oulussa, ja ryhmät myös järjestivät omia kampanjatempauksia tai esittelivät kampanjaa jossakin oman alueensa tapahtumassa. Monet Changemakerin paikallisryhmistä osallistuivat myös osana verkoston kesäkiertuetta Mahdollisuuksien toreille.

Tietoa paikallisryhmien toimintasuunnitelmista sekä toteutuneesta toiminnasta saatiin ryhmien toimittamien raporttien avulla sekä pitämällä yhteyttä ryhmiin säännöllisesti. Vuonna 2014 paikallisryhmien kohdalla siirryttiin vuosittaisen raportoinnin sijaan puolivuosittain tapahtuvaan raportointiin, sillä monissa ryhmissä aktiivit saattavat vaihtua koulujen lukuvuosien vaihtuessa, eivätkä uudet toimijat enää välttämättä tiedä, mitä edelliset toimijat ovat tehneet.

6.2. Paikallisryhmäpäivät ja muu verkoston tuki paikallisryhmille

Verkoston paikallisryhmätoiminnan vahvistamiseksi järjestettiin kaksi paikallisryhmäpäivää. Kevään paikallisryhmäpäivä pidettiin 15.2. Iisalmessa. Tapahtumassa perehdyttiin paikallisryhmän sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja Veroparatiisimatkat-kampanjaan ja. Lisäksi päivän aikana ideoitiin toimintamahdollisuuksia paikallisryhmille. Kouluttajina toimivat Changemakerin työntekijät ja puheenjohtaja Elina Tyynelä. Virkistävänä osuutena oli geokätköily.

Syksyn paikallisryhmäpäivä järjestettiin 30.8. Tampereella. Koulutuspäivässä kerrattiin paikallisryhmätoiminnan perusteet uusille vapaaehtoisille ja saatiin koulutusta ihmisoikeuksista kansainvälisinä sopimuksina sekä kouluvierailujen tekemisestä. Kouluttajina toimivat Changemakerin työntekijät ja vapaaehtoiset. Lopuksi virkistäydyttiin puukiipeilyn parissa.

Changemakerin tiimin paikallisryhmävastaava ja koordinaattorit tukivat paikallisryhmätoimintaa myös vierailemalla ryhmissä pyydettäessä. He myös seurasivat aktiivisesti ryhmien tiedotusta sekä osallistuivat keskusteluihin paikallisryhmien omissa Facebook-ryhmissä. Eri paikallisryhmien keskinäisen sekä valtakunnallisen ja paikallisen tason välisen keskustelun lisäämiseksi verkostolla oli käytössä Changemakerin paikallisryhmätoimijat -Facebook-ryhmä. Lisäksi ryhmiä tuettiin materiaalin avulla.

7. Tiedotus ja markkinointi

7.1. Nettisivut

Verkostolla on käytössään oma nettisivusto www.changemaker.fi. Nettisivusto uusittiin alkuvuonna niin, että suomenkieliset sivut julkaistiin viikolla 7 ja ruotsin- ja englanninkieliset viikolla 11. Uusi sivusto on selkeä, visuaalisesti näyttävä ja helppokäyttöinen. Sivusto on rakennettu responsiiviseksi ja esteettömäksi niin, että sitä on helppo käyttää erilaisilla laitteilla ja ruudunlukuohjelmilla.

Verkkosivujen sisältöä päivitettiin ja sivuille lisättiin uutta materiaalia vuoden mittaan. Uutisten lisäksi uutta sisältöä julkaistiin kuvagallerioissa, Muutosvoimaa-blogissa, Valokeilassa vapaaehtoinen -palstalla ja tapahtumakalenterissa. Sisältöä sivuille tuottivat etenkin verkoston työntekijät sekä tiimin tiedotusvastaava, mutta myös muut vapaaehtoiset.

Verkkosivuilla oli myös tietoa verkoston vaikuttamistoiminnasta ja Veroparatiisimatkat-kampanjasta. Pääkampanjan varsinainen kotisivu oli kuitenkin verkoston nettisivuista erillään, osoitteessa www.veroparatiisimatkat.fi. Tältä sivustolta löytyi muun muassa tietoa kampanjateemasta sekä valtakunnallinen vetoomus suomalaisille päättäjille. Changemakerin sivustolta oli useita linkkejä pääkampanjan sivulle.

7.2. Uutiskirje ja sähköpostilistat

Sähköpostilistat toimivat vuoden aikana verkoston pääkanavana tiedottamisessa. Sähköpostilistojen lisäksi toukokuussa otettiin käyttöön uusi uutiskirjepohja, joka korvasi verkoston Tiedotus-sähköpostilistan. Uutiskirjeen tilaajiksi siirrettiin kaikki aiemmin Tiedotus-listalle kuuluneet. Uutiskirjeen tilaajaksi pystyi liittymään myös suoraan Changemakerin verkkosivuilla.

Uutiskirjeessä tiedotettiin kootusti kuukauden ajankohtaisista tapahtumista, kampanjoista sekä ulkopuolisten tahojen järjestämistä koulutuksista ympäri Suomea. Uutiskirjeen tilaajia oli vuoden lopussa 987. Muista keskeisistä sähköpostilistoista Globalisti-listalla oli 52, rauhalistalla 76, velkalistalla 49 ja ympäristölistalla 61 tilaajaa.

Lisäksi paikallisryhmien omilla listoilla ryhmät tiedottivat tarkemmin oman paikkakuntansa toiminnasta. Tiimi kävi edellisen vuoden tapaan sisäistä keskustelua omalla sähköpostilistallaan.

7.3. Sosiaalinen media

Varsinaisten Changemaker-nettisivujen lisäksi vuonna 2014 panostettiin viestintään sosiaalisessa

mediassa. Facebookissa Changemaker Finland -sivusta tykkäsi vuoden 2014 lopussa 1149 henkilöä.Sivuilla tiedotettiin aktiivisesti Changemakerin toiminnasta, erityisesti pääkampanjan etenemisestä, kesäkiertueesta ja muista tapahtumista. Changemakerin nettisivujen uutisia linkitettiin ahkerasti Facebookiin, ja tätä kautta sivuille saatiin kävijöitä. Facebook-sivujen päivittämisestä vastasivat verkoston työntekijät sekä puheenjohtaja. Myös monilla paikallisryhmillä on omat Facebook-ryhmänsä, joiden avulla ne tiedottivat toiminnastaan.

Helmikuussa Changemakerin näkyvyys sosiaalisessa mediassa laajeni, kun verkosto otti käyttöön Twitter ja Instagram -tilit, nimellä @changemakerFin. Twitterissä Changemakerilla oli vuoden lopussa 149 ja Instagramissa 60 seuraajaa.

7.4. Globalisti-lehti

Changemakerin Globalisti-lehti ilmestyi vuonna 2014 kaksi kertaa. Lehden tuotti Changemakerin vapaaehtoisista koostuva toimituskunta, johon osallistui 29 henkilöä. He ideoivat lehden rakenteen, kirjoittivat jutut, hankkivat kuvat ja suunnittelivat ulkoasun. Lisäksi lehden tekemiseen osallistui avustajina 19 henkilöä. Lehti houkutteli mukaan kirjoittamisesta, valokuvaamisesta, taittamisesta, piirtämisestä ja muista lehden teossa tarvittavista taidoista kiinnostuneita uusia jäseniä. Lehden taiton toteutti graafikko Mikael Björkman. Lehden 1/2014 teema oli Nuoret ja lehden 2/2014 teema oli Veroparatiisit. Lehdissä esiteltiin lisäksi Changemaker-verkoston toimintaa.

Lehden painosmäärät ovat kasvussa. Vuonna 2014 ensimmäistä numeroa painettiin ensin 3500 kappaletta ja myöhemmin vielä 1200 kappaleen lisäpainos lehden suuren kysynnän vuoksi. Toista numeroa painettiin 3500 kappaletta. Vuoden aikana lehden menekki kasvoi erittäin merkittävästi erityisesti ilmaisia opetusmateriaaleja tarjoavassa SubjectAid-palvelussa, jonne toimitettiin vuoden aikana yhteensä 4640 lehteä. Lisäksi lehteä lähetettiin Changemakerin paikallisryhmiin sekä jaettiin verkoston tapahtumissa. Lehden raikas ulkoasu ja laadukas sisältö saivat kiitosta laajemminkin. Lehti on luettavissa myös sähköisenä versiona Changemakerin nettisivuilla.

7.5. Muu painettu materiaali

Vuonna 2014 käytössä olivat aiemmin painetut
• Changemakerin yleisesite
• Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta – Opas maailmanmuuttajille
• Ideoista toimintaan – Opas paikallisryhmätoimijoille
• Changementor-esite ja
• Changemakerin Rippikoulupaketti maailmanmuuttajille.

Materiaaleja jaettiin tapahtumissa sekä lähettiin paikallisryhmiin niiden tarpeiden mukaan. Kaikkia materiaaleja oli myös mahdollista tilata verkostolta ilmaiseksi nettisivujen materiaalitilauslomakkeen kautta. Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta -oppaita lähetettiin myös SubjectAid -palveluun, jonka kautta opettajat saattoivat tilata niitä opetuksen tueksi.

Kun vuonna 2011 painetun Ideoista toimintaan -paikallisryhmäoppaan sekä vuonna 2010 tehdyn Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta -oppaan toinen painos alkoivat syksyllä käydä vähiin, päätettiin niiden uudistamiseksi perustaa materiaalityöryhmä. Ryhmä aloitti toimintansa loppusyksystä tavoitteena tuottaa uusi materiaali paikallisryhmien toiminnan tueksi.

Lisäksi vuoden aikana painettiin postikorttikampanjan kortteja. Loppuvuodesta tilattiin myös uusia Changemaker-t-paitoja. Verkoston logolla varustettuja Changemaker-tuotteita on jaettu palkintoina jäsenrekrytoinnista jäsenille.

7.6. Mainostus

Changemaker-verkostoa mainostettiin Voiman toukokuun numerossa, SaferGlobe Finlandin asevientiraportissa ja nettisivuilla sekä Solidaarisuuskalenterissa. Lisäksi verkosto aloitti lokakuussa maksullisen Facebook-mainonnan valittujen tapahtumien markkinoimiseksi sekä jäsenmäärän kasvattamiseksi. Facebook-mainonta oli kuitenkin hyvin pienimuotoista.

7.7. Changemaker-esittelyt

Verkoston esittely, tunnetuksi tekeminen ja uusien jäsenten innostaminen mukaan oli tärkeä osa Changemakerin toimintaa vuonna myös 2014. Verkostoa ja sen toimintaa esiteltiin useissa yhteyksissä.

14.–16.1. Changemaker osallistui Jyväskylässä Kirkon lapsi- ja nuorisotyön päiville omalla osastollaan. Tapahtumassa pidettiin esillä erityisesti verkoston rippikoulumateriaalia ja kannustettiin nuorisotyöntekijöitä globaalikasvatukseen sekä tukemaan Changemaker-toimintaa omilla paikkakunnillaan.

24.–25.1. Changemaker osallistui Educa-messuille Helsingin messukeskuksessa esitellen toimintaansa, Globalisti-lehteä sekä muuta globaalikasvatusmateriaaliaan.

2.-3.5. Changemaker osallistui Tampereella Kirkon nuorisopäiville, missä verkosto toteutti yhdessä Kirkon Ulkomaanavun ja Yhteisvastuukeräyksen kanssa globaalikysymyksiin liittyvän mobiilirastiradan.

1.11. Changemaker osallistui Oulugospeliin, missä verkostolla oli oma esittelypöytä. Tapahtumassa pidettiin esillä Veroparatiisimatkat-kampanjaa, Globalisti-lehteä sekä rekrytoitiin uusia jäseniä.

Kesän aikana verkostoa esiteltiin ja jäseniä rekrytoitiin osana kampanjaa järjestetyllä kesäkiertueella (ks. 4.3). Myös paikallisryhmät tekevät Changemaker-esittelyjä.

8. Kansainvälinen toiminta

8.1. Yhteistyö muiden maiden Changemaker-verkostojen kanssa

Changemaker-verkostoja toimii Suomen lisäksi Norjassa, Islannissa, Hollannissa, Unkarissa, Keniassa ja Pakistanissa. Lisäksi vuonna 2014 syntyi Kambodzhaan uusi Changemaker-ryhmä, joka ei kuitenkaan vielä ole virallisesti osa kansainvälistä Changemaker-verkostoa. Suomesta pidettiin yhteyttä muiden maiden verkostoihin vuoden aikana etenkin verkostojen yhteisen Facebook-ryhmän kautta.

Changemaker-verkostojen kansainvälinen kokous järjestettiin huhtikuussa 2014 Islannissa. Suomesta kokoukseen osallistuivat Aino Tiitta ja Jaro Karkinen. Kokouksessa selkiytettiin muun muassa ohjeistusta, miten uudet verkostot voivat hakea osaksi Changemaker International -verkostoa. Lisäksi kokouksessa päätettiin, että jatkossa kansainvälisiä kokouksia pidetään joka toinen vuosi. Seuraava kokous päätettiin järjestää Suomessa vuonna 2016. Välivuosina kansainvälistä yhteistyötä tehdään pitämällä säännöllisesti yhteyttä eri verkostojen välillä ja järjestämällä tarvittaessa Skype-kokouksia.

Kansainvälisen kokouksen lisäksi Suomesta lähettiin vapaaehtoisia osallistumaan Pohjoismaisten sisarverkostojen koulutustapahtumiin. Aino Tiitta ja Jaro Karkinen osallistuivat kokouksen yhteydessä Islannin verkoston koulutusviikonloppuun. Norjan Changemakerin jokakesäiseen SommerSNU-tapahtumaan oli myös tarkoitus lähettää vapaaehtoinen, mutta sairastumisen takia matka ei kuitenkaan toteutunut.

Suomen Changemaker tuki myös Kambodzhaan syntynyttä uutta verkostoa vuoden aikana. Koordinaattori Pertti Keinänen vieraili Kambodzhassa maaliskuussa esitellen muun muassa Changemakerin toimintaperiaatteita sekä vaikuttamistoimintaa. Tukea ja koulutusta Kambodzhan verkostolle tarjottiin myös marraskuussa, jolloin verkostosta saatiin kaksi vierasta Suomeen. 10-vuotisjuhlien yhteyteen ajoitetun vierailun aikana kambodzhalaiset pääsivät tutustumaan Changemakerin toimintaan ja kampanjointiin Suomessa. Myös Norjan ja Islannin verkostoista saatiin kummastakin kaksi edustajaa Changemakerin 10-vuotisjuhliin, mikä mahdollisti kambodzhalaisille mahdollisuuden kysyä ja oppia myös niiden toiminnasta.

8.2 Muu kansainvälinen toiminta

Syyskuussa 2014 Changemakerin puheenjohtaja Elina Tyynelä osallistui Etelä-Koreassa järjestettyyn

World Alliance of Religions Peace Summit -tapahtumaan. Tapahtumaan oli kutsuttu ulkomailta vieraita monista eri järjestöistä ja johtotehtävistä kuulemaan ja keskustelemaan rauhasta. Changemakerin tapahtumaan kutsui International Peace Youth Group. Puheenjohtajan osallistuminen toteutui Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitukselta ja Kirkon Ulkomaanavulta saadun matka-avustuksen turvin.

Kolmipäiväisen tapahtuman aikataulu oli todella tiivis. Tapahtuman sisältö koostui pitkälti puheista ja esitelmistä, ryhmätyöskentelylle ja osallistujien väliselle ajatusten vaihdolle oli vain melko vähäisesti aikaa. Tapahtuman päätteeksi järjestettiin rauhan kävely. Vaikka tapahtuma oli mielenkiintoinen, jäi sen anti Changemakerin toiminnalle lopulta vähäiseksi.

9. Vaikuttaminen sidosryhmissä

9.1. Kirkon Ulkomaanapu

Changemaker toimii osana Kirkon Ulkomaanapu mutta kuitenkin itsenäisesti. Vuonna 2014 yhteistyötä Ulkomaanavun kanssa jatkettiin yhteistyösopimuksen mukaisesti. Käytännössä yhteistyötä tehtiin etenkin erilaisiin tapahtumiin, kuten Maailma kylässä -festivaaliin sekä Herättäjäjuhliin ja muihin kirkollisiin tapahtumiin liittyen. Syksyllä aloitettiin myös yhteinen kampanjasuunnittelu, sillä sekä Changemakerin että Kirkon Ulkomaanavun vuoden 2015 pääkampanjan teemana on nuorten väkivaltaisen radikalisaation ehkäiseminen.

9.2. Kirkolliset yhteistyötahot

Changemaker jatkoi hyvää yhteistyötä kirkollisten sidosryhmien, kuten Yhteisvastuukeräyksen ja Nuorten Keskuksen, kanssa. Changemaker-koordinaattori edusti verkostoa Kirkon nuorisopäivien 2014 ohjelmatyöryhmän tapaamisissa. Tapahtuma pääjärjestäjiä olivat Nuorten Keskuksen ja Tampereen seurakuntayhtymän toteuttama. Changemaker järjesti nuorisopäivillä mobiilirastiradan yhdessä Kirkon Ulkomaanavun ja Yhteisvastuukeräyksen kanssa. Vuoden 2015 vastaavan, Yhden hinnalla -nimisen tapahtuman suunnitteluun osallistuivat syksyllä 2014 koordinaattorin lisäksi myös verkoston vapaaehtoiset Patrick Ahlstrand ja Anne Heikkinen. Kirkollisia sidosryhmiä tavattiin vuoden mittaan myös muissa tapahtumissa sekä työryhmissä.

9.3. Polttava kysymys -ilmastolakikampanja

Changemaker jatkoi edelleen Polttava kysymys -ilmastolakikampanjan yhteistyökumppanina seuraamalla kampanjan edistymistä ja tempauksia. Osana ilmastolakikampanjaa puheenjohtaja Elina Tyynelä valmisteli Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun allekirjoittamana lausunnon ympäristöministeriölle ilmastolaista.

9.4. Kepa

Changemaker oli mukana Kepa ry:n koordinoimissa kansalaisjärjestöille tarkoitetuissa tapaamisissa sekä Globbari-verkostossa. Kepan kanssa tehtiin erittäin paljon yhteistyötä myös Veroparatiisimatkat-kampanjaan liittyen. Kepa tarjosi Changemakerille muun muassa koulutusta sekä asiantuntemustaan talousteemaan liittyen.

9.5. Allianssi

Kirkon Ulkomaanapu on nimennyt Changemaker-koordinaattorin säätiön yhteyshenkilöksi Allianssiin. Koordinaattori osallistui Allianssin kevät- ja syyskokoukseen.