Liite 2: Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet

Changemaker-verkoston ja Kirkon Ulkomaanavun säätiön yhteistyöperiaatteet

Hyväksytty Changemakerin jäsenkokouksessa xx.xx.2015

Tämän asiakirjan tarkoituksena on määritellä Kirkon Ulkomaanavun ja Changemakerin toimijoiden oikeudet, vastuut ja päätösvaltuudet toisiinsa nähden.

1. CHANGEMAKER-VERKOSTON VELVOLLISUUDET KIRKON ULKOMAANAPUA KOHTAAN

A) Changemaker sitoutuu Kirkon Ulkomaanavun tavoin kehitysyhteistyön ja humani-taarisen avun kansainvälisiin periaatteisiin sekä vastuullisen varainharkinnan periaatteisiin.

B) Changemaker ilmoittaa sääntömuutoksistaan viipymättä Kirkon Ulkomaanavulle.

C) Changemaker-verkoston vuosisuunnittelu ja budjetointi tapahtuvat samassa aika-taulussa KirkonUlkomaanavun kotimaan toimiston kanssa.

D) Changemaker tarjoaa Kirkon Ulkomaanavun käyttöön asiantuntemuksensa nuoriin ja nuoriin aikuisiin liittyvissä asioissa.

E) Changemaker ei tee kannanottoja Kirkon Ulkomaanavun nimissä. Verkosto toimit-taa tiedot kampanjoistaan ja tiedotteensa Ulkomaanavun viestintäyksikölle.

2. KIRKON ULKOMAANAVUN VELVOLLISUUDET CHANGEMAKERIA KOHTAAN

A) Kirkon Ulkomaanapu kunnioittaa Changemakerin jäsenkokouksessa hyväksyttyjä sääntöjä.

B) Kirkon Ulkomaanapu palkkaa Changemakerin työntekijät yhteistyössä verkoston kanssa. Työntekijöitä rekrytoitaessa tiimi valtuuttaa 1-2 verkoston edustajaa osallis-tumaan rekrytointiprosessiin sen alusta alkaen.

C) Verkoston työntekijöiden työtilat ja institutionaalinen tuki sijaitsevat Kirkon Ulko-maanavun toimiston yhteydessä. Tiloista ei makseta sisäistä vuokraa. Lisäksi Changemaker voi käyttää Ulkomaanavun kokoustiloja omaan kokoustoimintaansa.

D) Kirkon Ulkomaanavun tiedottajat ovat käytettävissä kampanjatyön tukena mahdolli-suuksiensa mukaan.

E) Kirkon Ulkomaanavun kouluttajat ja vaikuttamistiimin työntekijät tarjoutuvat mahdollisuuksiensa mukaan kouluttamaan verkostoa ja tukemaan kampanjoiden suunnittelua sekä tiedottavat omista koulutuksistaan verkostolle.

F) Kirkon Ulkomaanapu on erityisen vahvasti mukana yhteistyöhanke Changemaker Akatemian toteuttamisessa.

G) Kirkon Ulkomaanavun edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus tiimin kokouksissa, kun osallistumisesta ilmoitetaan etukäteen.

H) Kirkon Ulkomaanavun johtoryhmän edustaja tapaa tiimin vähintään kerran vuodessa.

I) Mikäli Kirkon Ulkomaanavun johdolla on huomautettavaa Changemakerin toimin-taan liittyen, tuo se huolensa tiimin ja verkoston työntekijöiden tietoon. Asiasta kes-kustellaan tiimin kokouksessa ja tarvittaessa jäsenkokouksessa.

J) Kirkon Ulkomaanapu kuulee verkostoa nuoriin ja nuoriin aikuisiin liittyvissä asioissa. Kannanotot ja yhteistyöaloitteet Changemakerin nimissä tekee verkosto itse.