Liite 4: Teemaryhmien periaateohjelmat

Lataa Teemaryhmien periaateohjelmat pdf-tiedostona

Changemakerin rauhateeman periaateohjelma

Hyväksytty jäsenkokouksessa xx.xx.2015.

Changemaker nostaa esille Suomen ja suomalaisten vastuun maailman aseellisissa konflikteissa. Taloudelliset kytköksemme ilman läpinäkyvyyttä ja eettisesti kestäviä valintoja voivat pitkittää ja vaikeuttaa konflikteja.

Changemaker vaatii, että Suomen valtion on osallistuttava aktiivisesti siviilikriisinhallintaan ja edistettävä inhimillistä turvallisuutta kehitysyhteistyön keinoin. Kaikkia ulko- ja turvallisuuspoliittisia toimia on tarkasteltava rauhan ja turvallisuuden näkökulmasta ja niiden tulee kestää eettinen tarkastelu. Suomella on mahdollisuus parantaa globaalia turvallisuutta paitsi itsenäisenä toimijana, myös merkittävien kansainvälisten instituutioiden, kuten Euroopan Unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien, jäsenenä.

Suomen tulee aseiden vientilupia myöntäessään ottaa huomioon eettiset perusteet. Lisäksi Suomen tulee noudattaa kansainvälisiä asekauppasopimuksia ja ratifioida rypäleaseet kieltävä Oslon sopimus. Suomen tulee edistää asekaupan valvontaa ja huolehtia siitä, että sen omistamat yhtiöt ja yksityinen sektori eivät hyödy meneillään olevista konflikteista tai niiden pitkittymisestä.

Yksityistä kansalaista on kannustettava vastuulliseen kuluttamiseen. Yritysten tulee selvittää tuotteidensa ja käyttämiensä raaka-aineiden alkuperän mahdolliset vaikutukset konflikteihin ja puuttua ongelmatapauksiin.

Changemaker tekee rauhankasvatustyötä ja kannustaa erityisesti nuoria toimimaan rauhan puolesta.

Changemakerin velkateeman periaateohjelma

Hyväksytty jäsenkokouksessa xx.xx.2015.

Changemakerin toiminta perustuu globaalin oikeudenmukaisuuden periaatteille. Changemaker vaikuttaa päättäjiin, jotta suomalaiset toimijat kantaisivat vastuunsa velkakysymyksessä. Tuomme kehitysmaiden velkaongelmaa enemmän ihmisten tietoisuuteen sekä julkiseen keskusteluun.

Kehitysmaiden velkakriisi on yksi suurimmista esteistä globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumiselle. Se ylläpitää köyhyyttä ja estää kehitysmaiden taloudellista tasa-arvoa toteutumasta. Kestävä ratkaisu velkakriisiin vaatii kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten Maailmanpankin ja IMF:n, monikansallisten yritysten sekä rikkaiden teollisuusmaiden toimia. Suomi on tähän mennessä ollut passiivinen velkaongelman ratkaisussa.

Velkateeman yhteydessä nostamme esille myös muita talousjärjestelmään liittyviä globaalin epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Laittoman pääomapaon vuoksi veroista saatavat varat kehitysmaissa ovat pienet, ja velkojen maksuun jää vähemmän rahaa. Valtiot ovat tällöin riippuvaisia ulkomaisista lainoista. Suurin osa tästä veronkierrosta tapahtuu veroparatiisien kautta.

Changemaker vaatii, että Suomi tarkastaa omat kahdenväliset kehitysluottosaatavansa sekä kehitysyhteistyömäärärahoilla tuetut korkotukiluotot ja selvittää, ovatko ne aiheuttaneet epäoikeutettua velkaa. Epäoikeutetut velat on mitätöitävä. Suomen tulee harjoittaa kestävää ja läpinäkyvää lainaamista eikä Suomen antamien lainojen tule lisätä epäoikeutettua velkaa. Myös ympäristö- ja sosiaaliset standardit on otettava huomioon lainoja annettaessa. Suomen tulee toimia kansainvälisten standardien mukaisena vastuullisena rahoittajana. Osana velkaongelman ratkaisua on myös kansainvälinen riippumaton velkasovittelumekanismi.

Changemaker kannustaa jokaista ottamaan kantaa globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta ja vaatimaan Suomelta vastuullisia toimia velkakysymyksen ratkaisussa.

Changemakerin ympäristöteeman periaateohjelma

Hyväksytty jäsenkokouksessa xx.xx.2015.

Changemaker perustaa toimintansa ympäristön hyvinvoinnille ja pyrkii edistämään ympäristöarvojen tunnustamista ja huomioimista kaikessa toiminnassa Suomessa ja muualla maailmassa. Ympäristöasioiden kuuluu olla läpileikkaava teema kaikessa päätöksenteossa siksi, että ympäristöongelmat koskettavat kaikkia maailman ihmisiä eikä ihminen voi toimia ilman ympäristöä.Changemaker haluaa lisätä yhteiskunnallista ja yksilöllistä vastuuta ympäristö- ja ilmastokysymyksissä.

Ilmasto- ja ympäristökysymykset koskettavat koko maailmaa. Suomen ja muiden teollisuusmaiden tulee toimia vastuullisesti yhteistyössään kehittyvien maiden kanssa huomioiden toimintansa vaikutukset ympäristöön jokaisessa toiminnan vaiheessa. Kehittyviä maita on tuettava ympäristöystävälliseen kehitykseen, ja kehitysyhteistyössä on otettava nämä periaatteet huomioon.

Changemaker vaatii sekä kansallisilta että monikansallisilta yrityksiltä ympäristön kannalta vastuullisempaa toimintaa jatkossa. Yritysten on sitouduttava maksamaan mahdollinen ekologinen velka takaisin maille, joiden luonnonvaroja ne ovat hyödyntäneet. Lisäksi yritysten on pidettävä huolta siitä, että niiden tuottamat ja käyttämät laitteistot kierrätetään asianmukaisesti niiden poistuttua käytöstä.

Changemaker kannustaa jokaista kohtuullistamaan omia elämäntapojaan ja tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja. Luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen säilyminen tuleville sukupolville vaatii muutosta elämäntavoissa erityisesti teollisuusmaissa. Jokaisella on oikeus nauttia luonnosta ja velvollisuus kunnioittaa ympäristöä.