Perustamisasiakirja

 

Perustamisasiakirja

Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Changemaker on valtakunnallinen Kirkon ulkomaanavun (KUA) yhteydessä toimiva itsenäinen nuorisoverkosto, jonka päämääränä on edistää globaalia oikeudenmukaisuutta. Changemakerin toiminnan motivaatio on kristillinen usko. Toiminnassaan Changemaker tekee yhteistyötä samaan päämäärään pyrkivien tahojen kanssa uskontoon tai vakaumukseen katsomatta.

Tavoite

Kansainvälisen vastuun kysymysten tunnettuuden edistäminen suomalaisessa yhteiskunnassa ja kirkon kentässä. Keinoja tähän ovat vaikuttamistoiminta sekä kestävän ja laadukkaan avustustoiminnan ja kehitysyhteistyön edistäminen. Verkosto tarjoaa mielekkäitä toimintamahdollisuuksia innokkaille nuorille aikuisille ja opiskelijoille sekä seurakunnan ja muiden tahojen nuorisotyössä.

Changemaker yhtyy KUA:n toiminta-ajatukseen ja arvoihin:

Osana evankelis-luterilaista kansankirkkoa ja kirkkojen maailmanlaajuista yhteisöä Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä elämän, ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta maailmassa. Kirkon Ulkomaanavun työn arvoperusta on kristillisessä uskossa, jossa korostetaan palvelemista, diakoniaa, kirkon yhtenä päätehtävänä.

Yhteiset linjaukset toimintaperiaatteista

  • Eri uskontojen ja vakaumusten kunnioittaminen
  • Ekumeeninen suvaitsevaisuus
  • Lain kunnioitus
  • YK:n ihmisoikeuksien julistuksen huomioiminen toiminnan tavoitteissa
  • Ihmisten ja luonnon kunnioitus toimintamuodoissa
  • Luovien, huomiota herättävien toimintamuotojen arvostus
  • Demokraattinen päätöksenteko

Teologinen perusta

Ihmisillä ja luonnolla on Jumalan luomistyönä luovuttamaton itseisarvo. Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja siksi tasa-arvoiseksi. Köyhyyttä aiheuttavat ja ylläpitävät rakenteet ovat osa meidän syntiämme, joka estää todellista tasa-arvoa toteutumasta. Kristus on esimerkissään ja opetuksessaan antanut meille tehtävän rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Hän haluaa meidän toimivan rakkaudessa erityisesti puutteenalaisten ja kärsivien hyväksi. Jumalan armon avulla me voimme jakaa eteenpäin Hänen rakkauttaan ja edistää globaalia oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja luomakunnan eheyttä.

Kohderyhmä

Kohderyhmä A opiskelijat ja nuoret aikuiset valtakunnallisesti esim.opiskelijoiden järjestöjen yhteydessä Kohderyhmä B seurakuntanuoret 15-18 vuotta seurakunnan ja muiden tahojen nuorisotyön yhteydessä, valtakunnallista/paikallisia toimintaryhmiä palvelemaan esim. rippikoulujen kansainvälisyyskasvatusta

Hyväksytty Changemakerin perustamiskokouksessa 1.12.2004.