Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt

Hyväksytty jäsenkokouksessa 9.4.2022

§ 1 TAVOITTEET JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

A) TAVOITE

Suomen Changemaker on nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali oikeudenmukaisuus. Changemaker kampanjoi, jotta Suomi ja suomalaiset tuntisivat globaalin vastuunsa ja toimisivat sen mukaisesti. Verkosto nostaa esiin maailmanlaajuisia epäkohtia, vaatii päättäjiltä vastuullista politiikkaa ja lisää ihmisten tietoisuutta epäoikeudenmukaisuuden syistä. Yhdistämme nuoria toimimaan rauhan, ihmisoikeuksien ja luonnon hyvinvoinnin puolesta.

Changemaker toimii yhteiskunnallisena kasvattajana ja vaikuttajana. Rohkaisemme jokaista omaksumaan kestävän elämäntavan ja vaikuttamaan arjen valinnoilla sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on saada nuoret osallistumaan yhteiskunnallisesti ja tarjota heille konkreettisia keinoja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.

Changemaker toimii Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä ja sitoutuu sen tavoin kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kansainvälisiin periaatteisiin sekä vastuullisen varainharkinnan periaatteisiin.

B) TOIMINTAPERIAATTEET

Changemaker on elämänkatsomuksellisesti avoin ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Verkoston toiminnan lähtökohtana ovat verkostodemokratia ja läpinäkyvä päätöksenteko. Toimintaa ohjaavat ekologisesti kestävät valinnat.

Changemakerille on ominaista konkreettisuus ja luovuus. Verkosto tuo monimutkaiset asiat esiin ymmärrettävästi. Changemaker kunnioittaa sekä Suomen lakia että kansainvälistä lainsäädäntöä. Verkoston toiminnan ytimenä ovat vapaaehtoisuus ja nuorten osallisuus. Toiminta on nuorista lähtevää ja heidän omaehtoisesti toteuttamaansa. Verkosto tarjoaa toimintaa sekä suomeksi että ruotsiksi.

§ 2 ORGANISAATIO

A) CHANGEMAKERIT

Changemakerin jäseneksi voivat liittyä Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa. Jäseneksi luetaan 13–35-vuotias henkilö, joka haluaa toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta ja joka on ilmoittautunut jäseneksi toimittamalla yhteystietonsa Changemakerin toimistolle. Jäseneksi voi liittyä sinä vuonna, kun täyttää 13 vuotta.

Jäsen voidaan poistaa rekisteristä, mikäli tämä ei ole viiden vuoden aikana osallistunut verkoston toimintaan, vaan ollut ainoastaan passiivinen jäsen jäsenrekisterissä. Jokaiselle jäsenelle lähetetään viiden vuoden välein kysely jäsenyyden jatkamisesta. Myöntävällä vastauksella henkilön jäsenyys jatkuu, vastaavasti kieltävän vastauksen tai kyselyyn reagoimatta jättämisen perusteella verkoston jäsenyys purkautuu.

Jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä viimeistään sinä vuonna, kun hän täyttää 36 vuotta. Henkilö voi jatkaa Changemakerin toiminnassa tämän jälkeen edelleen changementorina, esimerkiksi tukemalla verkoston paikallisryhmiä tai toimimalla kouluttajana. Jäsenen eroaminen verkostosta tapahtuu ilmoittamalla Changemakerin toimistoon. Yksittäinen changemaker voi muotoilla kannanottoja omissa nimissään Changemakerin yleiset toimintaperiaatteet ja tavoitteet sekä jäsenkokousten linjaukset huomioiden.

B) PAIKALLISRYHMÄT

Paikallisryhmän muodostavat vähintään kolme Changemakerin jäsentä (vertaa § 2A). Ryhmän on sitouduttava Changemakerin sääntöihin ja muihin jäsenkokousten päätöksiin. Ryhmä perustetaan ilmoittamalla Changemakerin toimistoon ryhmän yhteyshenkilö ja talousvastaava, jotka voivat olla sama henkilö. Yhteyshenkilön ja talousvastaavan vaihtumisesta ilmoitetaan toimistolle.

Ryhmä suunnittelee toimintansa itsenäisesti ja sitoutuu toimittamaan toimintasuunnitelman ja -kertomuksen Changemakerin toimistoon vuosittain. Ryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä tasaiseen vastuunjakamiseen vapaaehtoisten kesken. Paikallisryhmien tapaamiset ovat kaikille avoimia. Paikallisryhmä voi järjestäytyä itsenäisesti tai esimerkiksi seurakunnan tai kunnan nuorisotoimen yhteyteen. Näiden tahojen työntekijöiden ei kuitenkaan ole tarkoitus olla päävastuussa toiminnasta.

Paikallisryhmä saa vapaasti käyttää verkoston nimeä ja graafista ilmettä. Ryhmä saa verkostolta käyttöönsä valtakunnallisia esitteitä, muuta ajankohtaista materiaalia ja toimintavinkkejä. Ryhmä voi muotoilla ryhmänsä nimissä kannanottoja Changemakerin yleiset toimintaperiaatteet ja tavoitteet huomioiden. Paikallisryhmällä on mahdollisuus hyödyntää verkoston yhteisiä resursseja (esimerkiksi varoja, verkoston työntekijöiden työaikaa ja nettisivuja) erikseen sovittavalla tavalla.

C) TIIMI JA PUHEENJOHTAJA

Tiimi on verkoston toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta. Tiimiin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-7 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi on mahdollista valita tiimiin varajäseniä, jotka tiimi kutsuu pysyviksi jäseniksi, jos varsinaiset jäsenet estyvät hoitamasta tehtäviään. Tiimi kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Tiimi on päätösvaltainen, kun vähintään puolet tiimistä osallistuu kokoukseen. Puheenjohtaja kokoaa tiimin kokousten esityslistat ja johtaa puhetta. Puheenjohtajan ollessa estyneenä saapumasta kokoukseen tai jäävi käsittelemään jotain aihetta, varapuheenjohtaja hoitaa tämän tehtävät.

Tiimiläiset ja puheenjohtaja sitoutuvat tehtävään kalenterivuodeksi kerrallaan. Tiimi, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan verkoston syyskokouksessa, ja valinnat astuvat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Tiimiin valittujen henkilöiden tulee olla verkoston jäseniä. Valinnassa on otettava huomioon alueellinen ja kielellinen tasa-arvoisuus. Kirkon Ulkomaanavun työntekijä ei voi toimia Changemakerin luottamustehtävissä. Changemakerin jäsenyyttä tai luottamustehtävissä toimimista ei saa käyttää hyödyksi puoluepoliittisesti siten, että Changemakerin sitoutumattomuus kyseenalaistuisi.

Tiimin työ perustuu jäsenkokouksessa määriteltyyn toimintasuunnitelmaan. Tiimi toteuttaa yhdessä verkoston työntekijöiden kanssa verkoston jäsenkokousten päätösten seurannan. Sen vastuulla on paikallisryhmien tukeminen, kansallisen vaikuttamis- ja koulutustoiminnan koordinointi sekä kansallisen tason tapaamisten valmistelu ja syys- ja kevätkokous. Tiimi vastaa verkoston yhteyksistä kansallisen ja kansainvälisen tason yhteistyökumppaneihin.

Puheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia verkoston keulakuvana sekä yhteyshenkilönä jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja median suuntaan. Puheenjohtajalla on oikeus tehdä kiireellisiä asioita koskevia päätöksiä ja kirjoittaa sekä allekirjoittaa verkoston yhteisiä kannanottoja. Puheenjohtaja hoitaa tiimin tehtäviä muiden tiimiläisten kanssa. Puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä palkkio. Puheenjohtajan tehtävät ja palkkion suuruus määritellään tarkemmin verkoston talouslinjauksissa tai muutoin hyvässä yhteisymmärryksessä toimiston kanssa. Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, ottaa varapuheenjohtaja hänen paikkansa.

Verkoston työntekijöillä on velvollisuus osallistua tiimin kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Heillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Tiimi raportoi toiminnastaan jäsenistölle julkaisemalla kokousten muistiot. Changemakerin jäsenillä on tiimin kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Kirkon Ulkomaanavun edustajat voivat osallistua tiimin kokouksiin, kunhan asiasta ilmoitetaan etukäteen puheenjohtajalle. Heillä on tiimin kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

D) TYÖNTEKIJÄT

Kirkon Ulkomaanapu palkkaa Changemakerin työntekijät yhteistyössä verkoston kanssa. Työntekijöitä rekrytoitaessa tiimi valtuuttaa 1-2 verkoston edustajaa osallistumaan rekrytointiprosessiin sen alusta alkaen. Valtuutetut edustajat eivät voi hakea tai tulla valituksi kyseiseen tehtävään. Valtuutettu edustaja on velvollinen tarvittaessa jääväämään itsensä. Verkoston työntekijät osallistuvat jäsenkokouksiin sekä mahdollisuuksien mukaan tiimin kokouksiin. Työntekijä voi olla poissa jäsenkokouksesta vain erityisellä syyllä. Työntekijöillä on kokouksissa puhe- ja ehdotusoikeus, mutta ei äänioikeutta.

E) VERKOSTON JÄSENKOKOUKSET

Jäsenkokous on Changemakerin korkein päättävä elin. Verkosto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa jäsenkokoukseen. Jäsenkokouksessa on kaikilla changemakereillä (vertaa § 2A) puhe- ja äänioikeus. Kokouskutsu lähetetään jäsenille vähintään neljä viikkoa ennen kokousta ja asialista liitteineen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse. Kokous on päätösvaltainen, kun on noudatettu edellä mainittua kutsumenettelyä. Jäsenkokouksen alussa sovitaan päätösmenettelystä.

Syksyn jäsenkokouksessa valitaan tiimi, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle ja vahvistetaan toimintasuunnitelma. Kevään jäsenkokouksessa vahvistetaan Kirkon Ulkomaanavun ja Changemakerin yhteistyöperiaatteet, vaikka muutoksia ei olisikaan esitetty. Jäsenkokous voi lisäksi asettaa uusia työryhmiä pohtimaan tarpeelliseksi katsomiaan asioita.

F) VIESTINTÄ TIIMIN JA PAIKALLISRYHMIEN VÄLILLÄ

Tiimin edustajat tapaavat paikallisryhmien edustajia vähintään kerran vuodessa. Paikallisryhmät toimittavat vuosittain toimintasuunnitelman ja -kertomuksen tiimille ja Changemakerin työntekijöille. Verkoston viestintäkanavia käytetään aktiivisesti hyväksi, jotta verkoston eri näkökulmat tulevat huomioiduiksi tiimin päätöksissä. Tiimi on velvollinen tuomaan jäsenistön keskusteltavaksi kaikki keskeisimmät asiat.

G) VAIKUTTAMISTOIMINTA

Vaikuttamistoiminnassaan Changemaker pureutuu epäoikeudenmukaisuutta aiheuttaviin rakenteisiin, nostaa esille globaalin etelän ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten näkökulmaa sekä Suomen roolia maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Vaikuttamistoiminnan keskeisiä toimintakeinoja ovat kampanjointi, tempaukset sekä kannanotot. Verkoston pääkampanjan aiheesta päättää jäsenkokous. Changemakerin aktiivisten kampanjoiden koordinoinnista vastaa tiimi. Verkoston puheenjohtaja seuraa vaikuttamistoiminnan teemoja ja edustaa kampanjatapahtumissa. Kampanjasta tulee laatia toimintasuunnitelma, jonka toteutumisesta raportoidaan kampanjan päätyttyä.

H) GLOBALISTI

Globalisti on Changemakerin oma lehti, joka käsittelee verkoston teemoja ja muita ajankohtaisia kehityskysymyksiä sekä pitää esillä kestävää elämäntapaa. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta edellä mainituista aiheista ja innostaa heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Globalistin sisällön suunnittelee ja tuottaa vapaaehtoisista koostuva toimituskunta. Toimituskunnan työtä johtavat päätoimittaja ja toimitussihteeri. Päätoimittajalle ja toimitussihteerille maksetaan pieni lehtikohtainen palkkio yhteisymmärryksessä toimiston kanssa. Koko toimituskuntaa tukee lisäksi Changemakerin työntekijä, joka pitää yhteyttä taittajaan ja painotaloon.

§ 3 SÄÄNTÖMUUTOKSET

Changemakerilla on kolme virallista dokumenttia:

  •  Säännöt
  • Changemaker-verkoston ja Kirkon Ulkomaanavun säätiön yhteistyöperiaatteet
  • Toimintaohjeet paikallisryhmille

Sääntöjä voidaan muuttaa jäsenkokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä. Yhteistyöperiaatteet -asiakirjaa voidaan muuttaa siten, että tiimi neuvottelee Kirkon Ulkomaanavun kanssa ja muutokset hyväksytään jäsenkokouksessa. Yhteistyöperiaatteet hyväksytään vuosittain. Toimintaohjeita paikallisryhmille voidaan muuttaa yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä jäsenkokouksessa.

§ 4 SÄÄNTÖRIKKOMUKSET

A) CHANGEMAKER

Jos yksittäinen changemaker rikkoo julkisesti verkoston yhteisesti sovittuja periaatteita Changemakerin nimissä, voi verkosto irtisanoutua hänen mielipiteistään ja toiminnastaan. Tarvittaessa jäsen voidaan erottaa Changemakeristä jäsenkokouksen päätöksellä.

B) PAIKALLISRYHMÄ

Jos paikallisryhmä rikkoo julkisesti verkoston yhteisesti sovittuja periaatteita Changemakerin nimissä, voi verkosto irtisanoutua ryhmän mielipiteistä ja toiminnasta. Tällöin paikallisryhmältä voidaan poistaa oikeus hyödyntää kohdassa § 2B määriteltyjä etuja.

C) TIIMI

Jos tiimi tai puheenjohtaja epäonnistuu toteuttamaan kohdassa § 2C määritellyt tehtävät tai muuten menettää jäsenistön luottamuksen, voi tiimi tai kaksi paikallisryhmää yhdessä kutsua jäsenkokouksen koolle kohdassa § 2F määriteltyä kutsumenettelyä noudattaen.

Jäsenkokous voi 3/4 enemmistön päätöksellä hajottaa tiimin tai erottaa puheenjohtajan. Jos tiimi hajotetaan, saman jäsenkokouksen tulee valita väliaikainen tiimi hoitamaan tiimin tehtäviä kuluvan toimikauden loppuun asti. Jos puheenjohtaja erotetaan, siirtyy varapuheenjohtaja hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä.

§ 5 HAJOTTAMINEN

Changemaker tulee hajottaa vasta kun maailma on oikeudenmukainen. Tällöin, tai jos jostain muusta painavasta syystä tulisi välttämättömäksi hajottaa verkosto jo aiemmin, hajottamispäätös pitää tehdä verkoston jäsenkokouksessa yksimielisesti kahteen otteeseensiten, että kokousten välissä on vähintään kuusi kuukautta.