Tiimin kokous 11.6.2020

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 11.6.2020 klo 16:30, Eteläranta 8, Helsinki

Paikalla: Amin Ali, Oona Erkka, Anne Heikkinen, Petteri Näreikkö ja etänä mukana Essi Kurki (kohtaan 6 a asti), Linnea Parkatti (kohtaan 5 c) ja Joanna Slama (kohtaan 5 c) sekä työntekijät Lauri Leivo, Sini Tyvi, Matias Uusisilta

Kokoonnuttiin kokousta varten toimiston lähelle puistoon piknikille. Aluksi käytiin tutustumis- ja kuulumiskierros.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:21.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Sini Tyvi. Todetaan kokouksessa paikalla olevat henkilöt. Todetaan, kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Mikäli kenelläkään ei ole lisättävää esityslistalle, hyväksytään se kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Hallinto ja talous

a. Tiimin syksyn ensimmäinen kokous ja tiimiviikonlopun ajankohta

Tiimiviikonloppu 14.-16.8. ja ensimmäinen varsinainen kokous ma 24.8. klo 18.00.

b. Verkoston edustajan valinta Changemaker-koordinaattorin haastatteluihin

Valitaan ensisijaiseksi edustajaksi Essi Kurki, varalle Petteri Näreikkö, jos Essi ei pääsekään.

c. Vaatiiko Matiaksen nimeäminen koordinaattoriksi tiimin toimia vaalitoimikuntaa ajatellen?

Sääntöjen mukaan vaalitoimikuntaan valitaan 2-5 henkilöä. Työntekijä ei voi olla Changemakerissa luottamustehtävässä. Jäsenkokouksessa vaalitoimikuntaan valittiin Heikki Mustakallio ja Matias Uusisilta, sekä annettiin tiimille valtuutus täydentää vaalitoimikuntaa tarvittaessa.

Päätettiin, että lähdetään kyselemään mahdollisia ehdokkaita vaalitoimikuntaan, tavoitteena löytää kaksi henkilöä lisää. Vaalitoimikunta olisi tärkeä saada täydennettyä viimeistään elokuun puoliväliin mennessä, jotta toimikunta pääsee aloittamaan toimintansa mahdollisimman hyvissä ajoin ennen jäsenkokousta. Tiimi jatkaa asian käsittelyä sähköpostitse.

5. Vaikuttamistoiminta

a. 430 miljoonaa -kampanjan päättyminen ja syksyn vaikuttamistoiminta

Koska Finnwatch ei jatka #430 miljoonaa -kampanjaa enää syksyllä, todettiin kampanjaryhmässä, että Changemakerin ei kannata kesällä aloittaa omaa verokampanjaa, vaan lähteä ennemmin vaikuttamaan kehitysyhteistyömäärärahojen puolesta yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Kampanjoinnissa voidaan hyödyntää myös pitkälti jo tehtyjä materiaaleja, eli ei tarvitsisi aloittaa kokonaan alusta, kuten vaikka vihapuhe-kampanjoinnissa pitäisi,

Päätettiin, että keskitytään tämän vuoden pääkampanjana kehitysyhteistyön merkitykseen ja kehy-rahoitukseen. Vihapuhe-teemaa voidaan nostaa esille osana vuoden 2021 kampanjan suunnittelua.

b. #Ykkösketjuun -kampanjajärjestöjen kannanotto TEM:n yritysvastuulakiselvitykseen

Päätettiin, että Changemaker allekirjoittaa järjestöjen yhteisen kannanoton.

c. Onko Changemakerissa tehty ennen EU-vaikuttamista?

Changemaker kampanjoinut asioista, joissa toivottu EU-tason päätöstä (esim. 2010 vaatimus EU-vientituista luopumista ja 2016 liikakalastuksen lopettamiseksi vaatimus, että EU asettaisi kalastuskiintiöitä omille aluksilleen), mutta vetoomus on kohdistettu Suomessa ympäristö- ja maatalousministerille, jotta he veisivät asiaa eteenpäin EU-tasolle.

Tällä hetkellä Jutta Urpilainen kumppanuuskomissaari, jonka salkussa globaalit suhteet, etenkin Afrikan kanssa. Tällä hetkellä voisi olla kiinnostava selvittää, millaisiin teemoihin voisi pyrkiä vaikuttamaan EU-tasolla ja esim. Urpilaisen vastuualueeseen liittyen.
Päätettiin, että aletaan selvittää tarkemmin EU-tason päätöksenteon rakenteita ja asioita, joista siellä päätetään, ja joihin vaikuttaminen voisi olla globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi ajankohtaista.

6. Viestintä ja tiedotus

a. Changemakerin viestinnän kehittäminen: uuden viestintä- ja projektin hallinta alustan käyttöönotto

Syksyn suunnittelutapaamisen yhteydessä todettiin, että nykyiset viestintäkanavat (sähköpostilistat ja Whatsapp-ryhmät) eivät ole erityisen toimivia yhteisen projektien (kuten kampanja) suunnitteluun, sillä uudet vapaaehtoiset eivät pääse näkemään aiempaa keskustelua ja lisäksi eri asioihin liittyvien keskustelujen seuraaminen voi olla hankalaa. Tästä syystä voisi olla parempi ottaa käyttöön jokin paremmin projektien hallintaan sopiva viestintäkanava, esim. Slack tai Teams.

Muissa projekteissa saatujen kokemusten perusteella päätettiin, että otetaan Changemakerissa käyttöön Slack ja pyritään siirtämään projektien hallintaa ja viestintää erilaisista kanavista sinne

b. Kesän somekalenteri

Jotta Changemakerin somenviestinnästä saataisiin säännöllisempää, voisi somekanavien päivittämiseen jakaa vuoroviikot. Changemakerin lähestyttävyyttä voisi parantaa tekemällä postauksia ja niihin liittyviä kyselyitä esim. Instagramiin. Apuna somepostauksien ideoinnissa toimivat Laurin kokoamat vinkit.

Viikko 25: Anne
Viikko 26: Petteri
Viikko 27: Anne
Viikko 28: Oona

7. Globalisti

a. Globalistin lisätoimitus SubjectAid-palveluun

Koska kevään ja kesän tapahtumat, joissa Globalistia olisi normaalioloissa jaettu, on koronan takia peruttu, lehteä 1/2020 on toimistolla jäljellä runsaasti (noin 800 kpl toimistolle saapuneista 1500 lehdestä). Uusi lehti 2/2020 on pian ilmestymässä, minkä jälkeen se on todennäköisesti ensisijainen jaettava syksyllä. Tästä syystä ylimääräisiä lehtiä voisi olla mahdollista toimittaa SubjectAid-palveluun, mistä opettajat voivat tilata sitä opetusmateriaaliksi kouluihin. Vihapuhe-teemainen lehti tilattiin alkukeväästä nopeasti loppuun, joten lehdelle voisi olla kysyntää syksylle.

Päätettiin, että lähdetään toimistolla olevista lehdistä mahdollisimman suuri osa SubjectAidiin.

8. Koulutus ja vierailut

a. Syksyn Changemaker-viikonlopun ohjelmatoiveet

Syksyn viikonlopun suunnittelu on aloitettu ja tarkoituksena on kesäkuun aikana kartoittaa teemoja ja puhujia, joista vapaaehtoiset toivovat koulutusta, ja alkaa kysellä ensimmäisiä puhujia jo nyt, jotta teemoja voidaan hyödyntää myös mainostuksessa. Ideoita kysytään tiimiltä sekä somekanavissa koko verkostolta. Tiimistä ehdotettiin teemoiksi: jotain uudesta kampanjateemasta vapaa internet, verotus ja kehitys, ilmastokouluttajaksi Aino Falenius, Erätauko-dialogi, Fingolta kouluttaja kehyrahoitukseen liittyen, Black Lives Matter.

9. Tapahtumat

10. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

a. Paikallistoiminnan kehittäminen

Työryhmä kokoontui keskustelemaan paikallistoimminnan kehittämisestä ja tarkoituksena on avata uudelleen vapaaehtoisten paikalliskoordinaatorien rekrytointi neljälle paikkakunnalle: Jyväskylä, Oulu, Tampere ja Turku. Paikalliskoordinaattorit ja nykyisten toimivien ryhmien vapaaehtoisia kutsutaan mukaan myös elokuussa tiimiviikonloppuun, jotta he pääsevät tutustumaan Changemaker-toimintaan ja ideoimaan sitä yhdessä.

b. Changementor-toiminnan kehittäminen

15-vuotisjuhlien yhteydessä kerättiin tietoja ihmisistä, jotka halusivat liittyä Changementor-rekisteriin. Changementor-toimintaa ei ole järjestetty pitkään aikaan ja nyt olisi hyvä tehdä joitakin linjauksia, miten rekisteriä halutaan jatkossa ylläpitää, mitä odotamme Changementor-toiminnalta ja mitä tarjoamme rekisteriin liittyneille.

Päätettiin, että kehitetään Changementor-toimintaa nimenomaan alumniverkoston suuntaan ja että tavoitteena on ensisijaisesti yhteydenpito vanhoihin aktiiveihin. Changementoreille tarjotaan mahdollisuus saada Globalisti-lehti kotiin postitettuna tai vaihtoehtoisesti tieto sähköpostilla, kun lehti on luettavissa netissä. Lisäksi Changementor-rekisteriin liittyneille voidaan viestiä silloin tällöin (esim. pari kertaa vuodessa) verkoston tärkeimmistä toiminnoista ja uusista, ajankohtaisista asioista, esim. uuden kampanjan aloituksesta tai merkittävistä tapahtumista.

c. Kysely paikallisryhmille korona-ajasta

Ehdotus, että kaikilta paikallisryhmiltä kysyttäisiin, miten ovat onnistuneet järjestämään toimintaa ja pitämään yhteyttä koronarajoitusten aikana. Petteri lähettää kyselyn kaikkien paikallisryhmien yhteyshenkilöille.

11. Ruotsinkielinen toiminta

12. Kansainvälinen toiminta

13. Ilmoitusasiat

a. Hakemus Wihurin rahastolle lähetetty 27.5. Haettu 20 000 euroa.

b. ABC-koulutuksiin osallistui kevään aikana yhteensä 146 osallistujaa, mikä ylitti jo koko vuodelle asetetun tavoitteen. Koulutuskertoja oli yhteensä 13. Syksyllä kannattaa jatkaa sekä eri puolilla Suomea toteutettavia koulutuksia että verkkokoulutuksia ainakin A- ja B-osioista.

c. Kirkon Ulkomaanavun säätiön hallitukseen on toimikaudelle 2020-2023 valittu Changemaker-verkoston entinen varapuheenjohtaja Hanna Ylikangas.

d. Matias Uusisilta on aloittanut uutena vakituisena Changemaker-koordinaattorina 8.6. Hänen vastuualueeseen kuuluvat etenkin vaikuttamistoiminnan, Globalisti-lehden ja viestinnän koordinoiminen ja tukeminen. Kevään ajan sijaisena toimineen Lauri Leivon viimeinen työpäivä on 12.6.

e. Avustusanomukset seurakunnille Changemaker-toiminnan tukemiseksi lähtevät viikolla 25.

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:17.