Tiimin kokous 6.4.2020

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 6.4.2020 klo 17, Teams-kokous

Paikalla: Petteri Näreikkö, Linnea Parkatti (kohdat 1- 4a), Anne Heikkinen, Oona Erkka sekä työntekijät Lauri Leivo ja Sini Tyvi.

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 17.14.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Linnea Parkatti. Todetaan kokouksessa paikalla olevat henkilöt. Todetaan, onko kokous päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Mikäli kenelläkään ei ole lisättävää esityslistalle, hyväksytään se kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

Esityslista hyväksytään.

4. Vaikuttamistoiminta

a. KUA:n vaikuttamistoiminnan päällikkö Katri Suomen tapaaminen

Keskusteltiin siitä pitäisikö Katri kutsua Changemaker-iltaan ja/tai tiimin kokoukseen. Päätetään että tästä keskustellaan vielä sähköpostitse. Myös ajankohtaa mietitään sähköpostin kautta.

Linnean nettiyhteyden katkettua, Sini jatkoi kokouksen sihteerinä. Samalla todettiin, että kokouksessa on paikalla enää kolme tiimin jäsentä, joten kokous ei ole päätösvaltainen.

b. 2250-verkosto: missä mennään kansallisen toimeenpanosuunnitelman (NAP) valmistelussa, mikä on Changemakerin rooli?

Asiasta hyvä käydä vielä tarkempaa keskustelua. Lauri kutsuu koolle kokouksen, johon toivotaan ainakin Aminin ja Petterin osallistuvan. Kevään aikana toteutuneista 2250-tapaamisista, joissa Changemakerin edustajia on ollut paikalla, toivotaan raportteja toimistolle, jotta tietoa jää talteen. Lisäksi Changemakerin osallisuudesta 2250-verkostossa on hyvä viestiä jatkossa enemmän.

c. Ilmastovaikuttaminen: haluaako joku tiimistä edustaa Changemakeria ilmastokoordinaatioryhmässä?

Ilmasto on ajankohtainen teema, josta Changemaker voisi tehdä enemmänkin vaikuttamistoimintaa. Toistaiseksi teeman seuraaminen on ollut vain Jonaksen vastuulla, joten nyt olisi tärkeää saada uusi henkilö, mieluiten joku vapaaehtoinen edustamaan verkostoa. Etsitään ilmastovaikuttamisesta kiinnostuneita vapaaehtoisia somekanavien kautta, jotta toimintaan voidaan osallistaa myös muita kuin tiimiläisiä, edustamaan Changemakeria ja viestimään tiimille, mihin yhteiseen vaikuttamiseen verkosto voisi lähteä mukaan. Keskeisiä tahoja Ilmastokoordinaatioryhmä ja Fridays for Future.

d. Vuoden 2018 ruokaturvakampanjan vetoomuksen luovutus

Ruokaturvakampanjan vetoomuskorttien luovuttaminen ei ollut onnistunut vuoden 2018 lopussa, ja eduskuntavaalien alla asia lykkääntyi myös alkukeväästä 2019. Kortit on edelleen luovuttamatta. Sovittiin, että Petteri yrittää sopia tapaamisen ministeriöön ja pyytää tapaamista alkusyksylle, jolloin heidän kanssa voitaisiin keskustella vielä kampanjan tavoitteista ja luovuttaa vetoomus.

5. Kansainvälinen toiminta

Ei käsiteltäviä asioita.

6. Koulutus ja vierailut

a. Changemaker-illat: järjestetäänkö etänä, ketkä tiimistä haluavat olla toteuttamassa?

Changemaker-viikonloppuun, joka jouduttiin perumaan, oli lupautunut useita kouluttajia, joita voisi kysyä pitämään koulutusta korvaavasti Changemaker-illoissa. Oona lupautui olemaan yhteydessä Changemaker-viikonlopun kouluttajiin. Pohdittiin myös vaihtoehtoisia tapoja järjestää toimintaa ja osallistaa jäsenistöä esim. somen kautta.

7. Tapahtumat

a. Tampereen nuorten ilmastoiltapäivä 10.9.

Tapahtumaosallistumisesta keskustelu aiemmin, mutta silloin ei vielä selkeästi päätetty lupautua mukaan, vaan asiaa haluttiin selvittää tarkemmin. Petteri ollut yhteydessä tapahtumajärjestäjien kanssa ja sopinut, että Changemaker lähtee mukaan ja pitää ständiä, jolla esitellään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Ständille kehitetään toiminnallinen tapa pitää aihetta esillä. Lauri, Petteri ja Oona ideoivat toiminnon jo kevään aikana.

b. Educa 2021

Ilmoittautuminen Educa-messujen kansalaisvaikuttamisen torille on alkanut. Changemaker on osallistunut tapahtumaan monena vuonna ja se on koettu erittäin hyväksi paikaksi näkyä ja pitää esillä verkoston globaalikasvatusmateriaaleja. Paikalla olevat tiimiläiset kannattivat osallistumista, mutta koska kokouksella ei ollut päätösvaltaa, viedään asia vielä päätettäväksi tiimin sähköpostilistalle.

c. Kirkon kasvatuksen päivät 2021

Kirkon kasvatuksen päivien ohjelmahaku on auennut, ja ohjelmaa voi ehdottaa 30.4. asti. Changemaker voisi mahdollisesti pyrkiä yhteistyöhön KUA:n kanssa tai tarjota omaa ohjelmaa, esim. nuorten innostamisesta vaikuttamistyöhön. Sini kartoittaa mahdollisuuksia ja viestii niistä tiimille sähköpostilla. Myös ständipaikka tapahtumassa on verkostolle hyvä mahdollisuus globaalikasvatusmateriaalien jakamiseen.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

Ei käsiteltäviä asioita.

9. Ruotsinkielinen toiminta

Ei käsiteltäviä asioita.

10. Viestintä ja tiedotus

a. Changemakerin somekanavien aktivointi

Changemakerin somekanavat eivät ole olleet kuluneena vuonna erityisen aktiivisia, ja niitä voisi hyödyntää aiempaa enemmän. Twitterissä on viime aikoina jaettu kehityskysymyksiin liittyviä uutisia, Instagramissa tiimin some-esittelyitä, Facebookissa lähinnä toiminnan mainoksia. Ehdotettiin, että tiimiläisillä voisi olla vuorot, että joka viikko yksi tiimiläinen tekee postauksen esim. aiheesta “vaikuttaminen koronan aikana”, jossa voisi olla vinkkejä, miten omilla arkipäiväisillä valinnoilla voi edistää kestävää kehitystä ja elämäntapaa, tai millaista toimilla etänä voi vaikuttaa asioihin. Mukaan voisi pyytää myös paikallisryhmiä tai muita vapaaehtoisia. Oona koordinoi asiaa Instagram-päivittäjien Whatsapp-ryhmässä.

11. Globalisti

a. Globalistin nimen muuttaminen

Asiasta on keskusteltu aiemmassa tiimin kokouksessa, sillä globalisti-termiä on käytetty myös rasistisessa merkityksessä. Toisaalta tämä käyttö ei ole erityisen laajasti käytössä, vaan tietyissä äärioikeistolaisissa piireissä. Globastilla on myös vahva brändi, joten jos nimeä muutetaan, pitää brändi rakentaa uudelleen. Ennen kuin asiasta päätetään tiimissä, asiasta olisi tärkeää puhua myös Globalistin tekijöiden kanssa. Aiemmin on myös pohdittu vaihtoehtoa, että asiasta kyseltäisiin laajemmin jäsenistön mielipidettä esim. jäsenkokouksessa, ja mikäli on toivetta muuttaa nimeä, se tehtäisiin harkiten eikä hätiköiden. Toisaalta, koska Changemaker edelleen tekee nimenomaan vaikuttamista globaaleista kysymyksistä, Globalisti-nimenä on lehdellemme toimiva ja kertoo siitä, miten hahmotamme maailmaa: nimenomaan globaalista näkökulmasta. Tiimin kokouksessa käymässä keskustelussa nimen vaihtaminen ei saanut kannatusta, joten tiimin sähköpostilistalla ehdotetaan, että nimeä ei vaihdeta.

12. Hallinto ja talous

a. Jäsenkokousasiat: esittelyvastuut

Toivotaan, että esittelyvastuut jakaantuvat useammalle tiimiläiselle ja että niistä sovitaan selkeästi, jotta kokous sujuisi mahdollisimman sujuvasti. Todettiin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja työntekijät pitävät palaverin, jossa asiasta keskustellaan tarkemmin.

b. Tiimin jäsenten vastuualueista raportointi

Verkoston ajankohtaisia kuulumisia varten jokaista tiimiläistä pyydetään toimittamaan Petterille oman vastuualueensa ajankohtaiset asiat 15.4. mennessä, jotta Petteri voi toimittaa ne Sinille jäsenkokoukselle esittelemiseksi.

c. Tiimiviestinnän toimivuus

Tiimin viestinnässä ja päätöksenteossa on ollut viime aikoina haasteita, kun kokouksissa on ollut paikalla vain pieni osa tiimiläisistä ja sähköpostilla käsiteltäviin asioihin ei myöskään ole saatu riittävästi vastauksia. Tiimin viestinnän kehittämisestä on tärkeää keskustella jatkossa ja miettiä, miten se saadaan sujuvaksi, jotta toiminta onnistuu paremmin ja tiimille kuuluvat asiat saadaan päätettyä yhdessä.

13. Ilmoitusasiat

a. Lauri Leivo 1.4.-12.6. Changemaker-koordinaattorin sijaisena
b. Tulossa ABC-koulutukset netissä
c. OKM:n raportin palautus vuoden 2019 toiminnasta ja yleisavustuksen käytöstä 30.4. mennessä

14. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10.