Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus 2019

Hyväksytty jäsenkokouksessa 18.4.2020

1. JOHDANTO

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun (KUA) nuorisoverkosto, joka muuttaa maailmaa kouluttautumalla ja kampanjoimalla kehityskysymyksistä. Verkosto toteuttaa Kirkon Ulkomaanavun säännöissä säätiön tehtäväksi määriteltyjä vaikuttamistoimintaa ja kansainvälisyyskasvatusta.

Verkoston toiminnassa keskeistä on vapaaehtoisuus ja nuorten osallisuus. Jäseneksi voivat liittyä 13–35-vuotiaat. Verkoston toiminta on nuorista lähtevää ja heidän omaehtoisesti toteuttamaa. Changemakerin toimintaa ohjaavat jäsenkokousten päätökset sekä jäsenkokouksen valitsema, vapaaehtoisista koostuva tiimi. Verkosto toimii sekä valtakunnallisesti että paikallisesti, ja sen toiminta on avointa kaikille nuorille ja nuorille aikuisille.

Changemakerin keskeinen toimintamuoto on kampanjointi. Vaikuttamistoiminnan pääteemoja ovat rauha, talous ja ympäristö, joihin liittyen Changemaker nostaa esille kehitysmaiden näkökulmaa ja keinoja, miten Suomessa tehtävillä päätöksillä voidaan vaikuttaa ja purkaa epäoikeudenmukaisia rakenteita. Vuonna 2019 pääkampanjateema oli yritysvastuu.

Kampanjoinnin lisäksi Changemaker lisää tietoisuutta kehityskysymyksistä julkaisemalla vapaaehtoisten tekemää Globalisti-lehteä sekä viestimällä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Verkoston tärkeimpiä koulutustapahtumia ovat kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Changemaker-viikonloput, jotka kokoavat yhteen nuoria eri puolilta Suomea, sekä vaikuttamistoiminnan koulutukset. Verkosto tuottaa myös globaalikasvatusmateriaalia.

Joulukuussa 2019 Changemakerin toimintavuosi huipentui 15-vuotisjuhlaan, joka kokosi yhteen nykyisiä ja entisiä verkoston vapaaehtoisia.

2. TOIMINNAN PAINOPISTEET

Changemakerin strategiassa, joka ulottuu vuoteen 2020, verkoston strategisiksi tavoitteiksi on asetettu pitkäjänteinen kampanjatoiminta, laaja näkyvyys, vaikuttava paikallistoiminta sekä vapaaehtoisten määrän kasvu.

Vuonna 2019 toiminnan painopisteinä olivat näkyvyyden ja vaikuttavuuden vahvistaminen. Tavoite toteutui erityisesti yritysvastuukampanjan kautta, jossa tehtiin yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Changemaker näkyi kampanjan aikana sosiaalisessa mediassa ja järjesti kampanjatempauksia. Lisäksi verkoston osallistui vuoden aikana useisiin yleisötapahtumiin, joissa se esitteli toimintaansa, innosti nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja lisäsi tietoisuutta kehityskysymyksistä.

Toimintavuonna jatkettiin aktiivisesti toimintaan osallistuvien määrän kasvattamista järjestämällä tilaisuuksia, joihin oli helppo tulla mukaan ilman ennakkotietoja. Selkeä osallistumispolun avulla verkosto pyrki sitouttamaan toiminnasta kiinnostuneet aktiivisiksi jäseniksi: toiminnasta kiinnostuneen oli ensin mahdollista kuulla toiminnasta ja osallistua oppijana, sitten siirtyä toteuttamaan yhdessä muiden kanssa esimerkiksi paikallista toimintaa valmiiden konseptien pohjalta ja lopulta sitoutua mukaan suunnittelemaan ja kehittämään toimintaa.

Keskeisinä mittareina strategisten tavoitteiden seurannassa käytettiin verkoston koulutus- ja kampanjatapahtumien määriä, tilaisuuksien osallistujamääriä ja palaavien osallistujien määriä.

Paikallisryhmistä ja valtakunnallisesta toiminnasta täytettyjen raporttien perusteella Changemakerin tapahtumia ja erilaisia tilaisuuksia, joissa verkosto oli mukana esittelemässä toimintaansa, järjestettiin yhteensä ainakin 130, ja ne sijoittuivat 17 eri paikkakunnalle. Uusia jäseniä liittyi verkostoon 156, ja heistä 17 % osallistui toimintaan vähintään kahdesti. Yhteensä vuoden aikana toimintaan osallistui 127 vapaaehtoista.

3. HALLINTO JA TALOUS

Changemaker-verkostossa päätösvalta on vahvasti nuorilla, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa. Vapaaehtoisten näkemykset toiminnasta ratkaisevat niin jäsenkokouksissa kuin verkoston työryhmissä. Toimintaa tukevat Changemakerin työntekijät, jotka huolehtivat myös verkoston taloudesta.

3.1. Jäsenkokous

Changemakerin jäsenkokoukset järjestettiin Changemaker-viikonloppujen yhteydessä 6.4.2018 Ulvilassa ja 12.10.2018 Vihdissä. Verkoston jäseniä kutsuttiin paikalle uutiskirjeellä ja sosiaalisen median kanavien kautta. Kokousten esityslistat liitteineen julkaistiin Changemakerin nettisivuilla. Kokouksissa käsiteltäviä asioita ja asiakirjoja oli myös mahdollista kommentoida etukäteen. Jäsenkokousten päätöksistä tiedotettiin kokousten jälkeen Changemakerin uutiskirjeessä ja verkkosivuilla, ja kokousten pöytäkirjat julkaistiin verkkosivuilla.

Kevään jäsenkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä käytiin keskustelua Changemaker-toiminnan kehittämisestä ja valittiin vuoden 2020 kampanjateemaksi vihapuheen ehkäiseminen. Syksyn jäsenkokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja ja muu tiimi sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Lisäksi käytiin keskustelu ja tehtiin sääntömuutos koskien Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin palkkioita.

3.2. Tiimi

Changemaker-verkoston toimintaa ohjaavassa ja tukevassa tiimissä toimi vuoden aikana seitsemän henkilöä, jotka valittiin tehtävään vuoden 2018 syksyn jäsenkokouksessa. Verkoston puheenjohtajana toimi Julia Manni ja varapuheenjohtajana Sinituuli Suominen. Muita varsinaisia jäseniä olivat Petteri Näreikkö, Elsa Pakkasvirta, Angelica Saari, Julia Sivonen ja Anni Valden.

Tiimi kokoontui vuoden aikana muutaman viikon välein heinäkuuta lukuun ottamatta. Tiimin kokousten ajankohdat ilmoitettiin nettisivujen tapahtumakalenterissa sekä uutiskirjeessä ja kokousten muistiot julkaistiin jäsenten luettavaksi nettisivuilla. Kokouksia pidettiin yhteensä 17, joiden lisäksi tiimi kokoontui kaksi kertaa yhteiseen työskentelyyn, jossa tavoitteena oli kehittää verkoston toimintaa laajemmin. Kokousten puheenjohtajana toimi pääsääntöisesti verkoston puheenjohtaja Julia Manni ja sihteerin tehtävät kiersivät kokouksittain. Keväällä puheenjohtajan ollessa estyneenä kokouksia johti varapuheenjohtaja, syksyllä puheenjohtajan ollessa pidempään sivussa tiimin toiminnasta, tiimi sopi keskuudessaan kokousten puheenjohtajaksi verkoston vuoden 2020 puheenjohtajaksi valitun Petteri Näreikön.

Tiimin jäsenet vastasivat omasta vastuualueestaan, jotka olivat vaikuttamistoiminta, tiedotus, someviestintä, koulutus ja tapahtumat. Varapuheenjohtajan tehtävään kuuluivat kansainväliset asiat.

3.3. Työryhmät

Tiimin lisäksi toimintaa suunniteltiin vuoden aikana työryhmissä. Kaikkien työryhmien toiminta oli avointa kaikille verkoston jäsenille ja mukaan saattoi tulla missä vaiheessa vuotta tahansa. Työryhmien kokoontumisista tiedotettiin nettisivuilla ja uutiskirjeessä.

Globalisti-lehden toimituskunta kokoontui vuoden muutamia kertoja pääsääntöisesti koulutustilaisuuksien yhteydessä, muutoin toimituskunta työskenteli ja piti yhteyttä sähköisesti. Kansainvälisten asioiden työryhmä kokoontui vuoden aikana kolmesti. Changemaker-viikonloppuja suunniteltiin kausiluontoisissa työryhmissä alkukeväästä ja alkusyksystä. Työryhmään kuului molemmilla kerroilla 3-4 vapaaehtoista ja työntekijöitä. Työryhmät kokoontuivat muutamia kertoja kasvotusten, minkä lisäksi suunnittelusta viestittiin aktiivisesti Whatsapp-ryhmässä. Lisäksi kevään aikana kokoontui materiaalityöryhmä, joka suunnitteli ja toteutti verkoston uuden Vaikuttamistoiminnan oppaan.

3.4. Työntekijät

Verkostolla oli kaksi vakituista kokopäiväistä työntekijää, Changemaker-koordinaattoria, jotka työskentelevät työparina. Lisäksi verkostossa työskenteli kaksi harjoittelijaa. Kirkon Ulkomaanavun (KUA) ja Changemakerin suhdetta määrittelevien yhteistyöperiaatteiden mukaisesti KUA palkkasi työntekijät yhteistyössä verkoston kanssa.

Changemakerin rahoituksesta, globaalikasvatus- ja paikallisryhmätoiminnasta sekä yhteyksistä kirkon kasvatustyöhön vastasi 6.9.2019 saakka Katariina Väisänen, 28.8.-5.11.2019 Sara Latvus ja 4.11. lähtien perhevapaalta palannut Sini Tyvi. Vaikuttamistoiminnasta, Globalisti-lehdestä ja viestinnästä vastas 31.7. saakka Sara Latvus ja 1.8.2019 alkaen vuoden toimivapaalta palannut Jonas Biström

Harjoittelija Essi Kurki toimi verkostossa yhteensä kolmen kuukauden ajan 11.2.2019 – 31.5.2019 ajalla. Päätehtävinään hän koordinoi uuden Vaikuttamistoiminnan oppaan tekemistä sekä osallistui Vaikuttamistoiminnan ABC-koulutusten järjestämiseen ja toteutukseen. 16.9.2019 – 15.12.2019 harjoittelijana toimi Helmi Saksholm, joka koordinoi Changemakerin nettisivujen uudistusta sekä vastasi verkoston 15-vuotisjuhlan suunnittelusta ja toteutuksesta.

3.5. Toimitilat

Changemakerin toimisto sijaitsee Kirkon Ulkomaanavun (KUA) toimistossa Helsingissä ja verkoston työntekijät ovat osa KUA:n sidosryhmätyön yksikköä. Verkostolla on KUA:n tiloissa käytössään toimistohuone ja varastotila. Changemaker-tiimin ja työryhmien kokoukset sekä Helsingissä järjestetyt koulutukset ja Changemaker-illat pidettiin yleensä KUA:n kokoushuoneissa.

Verkoston tilaisuuksia, kuten paikallisryhmien kokoontumisia, järjestettiin eri puolilla Suomea usein evankelis-luterilaisten seurakuntien tiloissa, joita verkoston oli mahdollista saada käyttöönsä joko ilmaiseksi tai alennettuun hintaan.

KUA:n toimiston tilat ovat esteettömät ja myös muissa tiloissa, etenkin suurempien koulutustapahtumien kohdalla, pyrittiin huomioimaan esteettömyys ja hyvä saavutettavuus.

3.6. Talous

Changemaker on taloudellisesti osa Kirkon Ulkomaanapua (KUA), joka tarjoaa verkostolle toimitilat ja palkkaa työntekijät. Tiloista ei makseta sisäistä vuokraa. Rahoitusta Changemakerin perustoiminnalle saatiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitukselta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Lisäksi toiminta-avustuksia saatiin muutamilta ev.lut. kirkon seurakunnilta.

Ulkoministeriön kumppanuusjärjestönä KUA saa kehitysyhteistyön ohjelmatukea, jolla voidaan toteuttaa myös kehitysviestinnän- ja globaalikasvatuksen hankkeita Suomessa. Tällä perusteella Changemakerin Globalisti-lehden tuottamiseen sekä verkoston pääkampanjan keskeisiin toimintoihin saatiin KUA:n kautta rahoitusta myös Ulkoministeriöltä.

Verkoston rahoituksen hakemisesta, talouden seurannasta sekä raportoinnista rahoittajille vastasivat koordinaattorit.

Mahdollistaakseen kauempaakin tulevien nuorten osallistumisen valtakunnallisiin kokouksiin ja tapahtumiin, Changemaker korvasi vapaaehtoisilleen julkisilla kulkuneuvoilla tehtyjen matkojen matkakulut kaikkiin tapahtumiin. Changemaker ei myöskään perinyt jäseniltään osallistumismaksuja tapahtumista. Vastuullisen varainkäytön vahvistamiseksi ja turhien kulujen välttämiseksi verkostossa oli kuitenkin käytössä Changemaker-viikonloppujen osalta peruutusmaksukäytäntö. Linjauksen mukaisesti henkilöt, jotka peruvat osallistumisensa juuri ennen tapahtumaa tai jättävät saapumatta, joutuivat maksamaan 20 euron peruutusmaksun.

4. VAIKUTTAMISTOIMINTA

Changemakerin tavoitteena on muuttaa maailmaa innostavilla, konkreettisilla ja ajankohtaisilla nuorten itse suunnittelemilla, toteuttamilla ja arvioimilla kampanjoilla. Vaikuttamistoiminnassaan verkosto nostaa esille epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavia rakenteita, kehitysmaiden ihmisten näkökulmaa ja keinoja, joilla suomalaiset voivat vaikuttaa oikeudenmukaisemman maailman puolesta sekä tavoitella konkreettisia poliittisia parannuksia. Verkoston vaikuttamistoiminnan keskeiset teemat ovat rauha, talous ja ympäristö.

4.1. Teematoiminta: rauha, talous ja ympäristö

Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Changemakerin kampanjoita sekä muuta vaikuttamistoimintaa. Talousryhmän vastuulla oli verkoston yritysvastuukampanjoinnin suunnittelu, toteutus, tulosten seuranta ja viestintä. Rauha- ja ympäristöryhmien tavoitteena oli toteuttaa vuoden aikana yksittäisiä vaikuttamistoimintoja omasta teemastaan.

Toimintavuonna teemaryhmien toiminta keskittyi Changemaker-iltoihin, joita järjestettiin muutaman viikon välein Helsingissä. Niihin oli mahdollista osallistua myös etänä. Vaikuttamistoiminnan teemoihin liittyviä Changemaker-iltoja järjestettiin keväällä kahdeksan ja syksyllä neljä. Iltoihin osallistui yleensä 3-6 henkilöä, paitsi rauhateemaisiin iltoihin, jotka keräsivät joka kerta selvästi laajemman osallistujamäärän.

Tammi-helmikuussa Changemaker-iltojen teemana oli yritysvastuukysymykset ja niiden aikana suunniteltiin myös verkoston vaikuttamistoimintaa osana #Ykkösketjuun -kampanjaa. Ympäristöteemaan liittyviä Changemaker-iltoja oli kaksi: 27.3. aiheena oli COP24 ilmastokonferenssi, johon kaksi verkoston vapaaehtoista osallistui marraskuussa 2018, 25.4. aiheena oli ruoan ympäristövaikutukset.

Lisäksi ympäristö- ja rauhateemojen yhteistyönä järjestettiin 19.9. teemailta rauhasta ja ilmastopakolaisuudesta, josta oli puhumassa Mikko Ijäs. Teemailtaan osallistui 9 vapaaehtoista. Samana päivänä järjestettiin myös Nuorten rauhanviikon ekskursio Kirkon Ulkomaanapuun, jonka aikana kuultiin, miten kehitysyhteistyön avulla edistetään rauhaa ja millaista rauhantyötä nuoret ympäri maailmaa tekevät. Kirkon Ulkomaanavun rauhantyöstä olivat kertomassa Miina Puntila ja Marikki Rieppola. Ekskursiolle osallistui 17 nuorta.

Muita rauhateemaisia tilaisuuksia oli kaksi: 6.3. Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanverkosto, Kirkon Ulkomaanapu ja Changemaker järjestävät keskustelutilaisuuden nuorten roolista ja keinoista ehkäistä väkivaltaista ekstremismiä Suomessa ja maailmalla Young peacebuilders working against violent extremism – Voices from the field -nimiseen tapahtumaan osallistui 30 henkilöä. Changemaker-illassa 9.5. aiheena oli myös nuorten rauhantyö eri puolilla maailmaa sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma (2250). Aiheesta oli alustamassa Mirna Aho ja tilaisuuteen osallistui 10 vapaaehtoista.

Kevään teemailtoja olivat myös 11.4. pidetty leffailta sekä 22.5. järjestetty kampanjatyöpaja, jossa tavoitteena oli ideoida verkoston vaikuttamistoimintaa ja mahdollisia kampanjatempauksia. Syksyn Changemaker-illoista 21.8. suunniteltiin Changemakerin 15-vuotisjuhlakampanjaa ja 16.10. vuoden 2020 pääkampanjaa, jonka teemana on vihapuhe ja syrjintä. 13.11. pidetyssä teemaillassa aiheena oli poliittisesta vaikuttamisesta eduskunnassa, mistä kertoi kansanedustaja Saara Hyrkkö.

4.2. #Ykkösketjuun -yritysvastuukampanja

Changemakerin vuoden 2019 vaikuttamistoiminnan pääteemana oli yritysvastuu. Oman kampanjan sijaan Changemaker liittyi jo vuonna 2018 mukaan Finnwatchin koordinoimaan #Ykkösketjuun-kampanjaan, johon osallistuivat yhteensä yli sata kansalaisjärjestöä, yritystä ja ammattiliittoa. Kampanja vaati Suomeen yritysvastuulakia, jonka avulla yritysten tuotantoketjut olisi jäljitettävissä aina alkutuottajiin asti, mikä puolestaan mahdollistaisi tuotteiden tuotanto-olojen ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonnan.

Changemakerin aktiivinen kampanjointi yritysvastuukysymysten parissa keskittyi alkukevääseen. Jäsenistön kouluttamiseksi kampanjateemaa pidettiin esillä Vaikuttamistoiminnan ABC-koulutuksissa ja lisäksi Globalistin numero 1/2019 julkaistiin yritysvastuuteemalla.

Verkoston kampanjointi toteutui pääasiassa sosiaalisessa mediassa sekä kampanjatempauksina. Changemaker jalkautui vaaliteltoille eduskuntavaaleja edeltävillä viikoilla Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa haastaen eduskuntavaaliehdokkaita allekirjoittamaan kampanjasitoumuksen. Monet ehdokkaat eri puolueista kiinnostuivat kampanjasta ja 24 Changemakerin kohtaamista ehdokkaista antoi tukensa lakialoitteelle. Kampanjaan sitoutuneiden ehdokkaiden kuvia jaettiin etenkin Changemakerin Instagram-tilillä, jonka näkyvyys ja seurajaamäärät kasvoivat kampanjaviikkojen aikana merkittävästi.

Changemakerin kampanjatempaukset sekä aktiivinen viestintä sosiaalisen median kanavissa oli erittäin näkyvä osa koko # Ykkösketjuun-kampanjaa ja sai kiitosta yhteistyötahoilta. Kampanja sai myös laajasti medianäkyvyyttä, mutta tiedotteita ja muita mediajulkaisuja toteuttivat lähinnä muut kampanjan yhteistyötahot.

Kampanjan viralliset nettisivut www.ykkosketjuun.fi olivat Finnwatchin ylläpitämät, mutta niiden lisäksi Changemakerin nettisivuilla julkaistiin oma kampanjaosio, johon oli koottu perustietoa kampanjasta ja osallistumismahdollisuuksista. Sivuilla julkaistiin myös muutamia kampanjauutisia sekä blogitekstejä.

4.3. Juhlakampanja #LupaanVaadinVaikutan

Verkoston 15-vuotisjuhlan kunniaksi elokuussa alettiin suunnitella juhlakampanjaa, jonka tavoitteena oli nostaa esille nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista. #LupaanVaadinVaikutan -kampanjassa haluttiin kannustaa etenkin verkoston jäseniä mutta myös laajemmin muita jakamaan sosiaalisessa mediassa kuvia ja tekstejä, joissa käyttävät aihetunnistetta ja kertovat, mitä itse lupaavat tehdä, mitä vaativat, esimerkiksi ”Lupaan vähentää lentämistä, vaadin lentoveroa”.

Kampanjaa varten teetettiin GIF-kuvia, joita sosiaalisessa mediassa jaettaviin kuviin olisi ollut mahdollista lisätä. Kuvat valmistuivat kuitenkin vasta juuri ennen juhlaa ja eikä niiden käytöstä ehditty viestiä. #LupaanVaadinVaikutan -aihetunnisteella tehdyn seurannan perusteella kampanjanäkyvyys jäi myös hyvin vähäiseksi. Tunnistetta käytettiin lähinnä verkoston omassa viestinnässä sekä muutamien toiminnassa aktiivisten vapaaehtoisten yksittäisissä julkaisuissa.

4.4. Muu vaikuttamistoiminta

Changemakerin tiimissä oli kaksi vaikuttamistoiminnan vastaavaa, joista toinen seurasi talousteemaa ja toinen rauha- ja ympäristöteemoja. Pääkampanjan lisäksi vaikuttamistoimintaa järjestettiin etenkin ilmastokysymyksistä. Changemaker osallistui vuoden aikana useille ilmastomarsseille Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. Marssit olivat osa kansainvälisiä nuorten ilmastolakkoja, jotka kokosivat osallistujia laajasti eri puolilla maailmaa sekä keväällä että syksyllä.

Maaliskuussa Changemaker oli mukana Nuorten Agenda 2030 -ryhmän ja Sitran järjestämässä Nuorten ilmastokokouksessa, joka kokosi yhteen yli 500 nuorta keskustelemaan ilmastonmuutoksesta ja vaatimaan päättäjiltä parempaa ilmastopolitiikkaa. Kokouksen lopuksi julkaistiin nuorten oma Meidän Ilmasto 2030 -julkilausuma, jonka myös Changemaker allekirjoitti.

Syyskuun alussa uutisten kertoessa Amazonin sademetsäpalojen jatkuvasta leviämisestä Changemaker julkaisi kannanoton, jossa vaadittiin, että Amazonia on suojeltava. Kannanotossaan verkosto nosti esille paitsi palojen ympäristö- ja ilmastovaikutukset myös alkuperäiskansojen oikeudet. Verkoston jäseniä kannustettiin allekirjoittamaan vetoomus Amazonin suojelemiseksi.

Lisäksi Changemakerin edustajat osallistuivat säännöllisesti Nuoret, rauha ja turvallisuus -teeman parissa työskentelevän 2250-verkoston toimintaan. Osana 2250-vaikuttamista Changemaker oli mukana lukuisten muiden järjestöjen kanssa marraskuussa julkaistussa kannanotossa, joka vaati nuorille pääsyä mukaan EU:n päättäviin pöytiin.

5. KOULUTUS

Changemakerin vaikuttamistoiminnan pohjana on kouluttautuminen kehityskysymyksistä ja kansalaisvaikuttamisen taidoista. Verkoston koulutustoiminnan tavoitteena oli innostaa yhä useampia nuoria mukaan kampanjatoimintaan ja lehtityön pariin, tarjota mahdollisuus kehittää omaa asiantuntemustaan sekä oppia uusia taitoja.

5.1. Changemaker-viikonloput

Verkoston vuoden tärkeimpiä koulutustapahtumia olivat Changemaker-viikonloput, jotka järjestettiin Silokallion leirikeskuksessa Ulvilassa 5.-7.4. ja Enäsepän leirikeskuksessa Vihdissä 11.-13.10. Tapahtumapaikat oli valittu alueellista tasa-arvoa toteuttavan kiertojärjestyksen perusteella ja huomioiden mahdollisimman toimivat liikenneyhteydet eri puolilta Suomea. Viikonloppuleirien ohjelma koostui vaikuttamistoiminnan teemoihin liittyvistä asiantuntijakoulutuksista ja toiminnallisista työpajoista.

Kevään viikonlopussa ympäristöteemaisissa koulutuksissa syvennyttiin selkämeren maailmaan ja ympäristön merkitykseen identiteetille Turun yliopiston tohtorikoulutettava Laura Puolamäen johdolla sekä eläinten turvakodin rooliin eläintenoikeuksien edistämisessä, mistä oli kertomassa Piia Anttonen Eläinsuojelukeskus Tuulispäästä. Talousteemaisessa koulutuksessa Pipsa Kämäräinen Uhana Designilta kertoi yritysvastuun edistämisestä vaateteollisuudessa. Viikonlopun aikana pohdittiin myös nuorten roolia rauhantyössä ja ideoitiin toimintaa syyskuussa järjestettävälle rauhanviikolle Changemakerin varapuheenjohtaja Sinituuli Suomisen johdolla, suunniteltiin #Ykkösketjuun-kampanjaan liittyvää tempausta, ideoitiin vaikuttamistoiminnan opasta sekä tarjottiin konkreettisia työkaluja Changemakerin toiminnan esittelemiseen innostavasti esimerkiksi kouluvierailuilla ja ripareilla. Tapahtumasta kerätyn palautteen perusteella ohjelma oli onnistunut ja etenkin erilaista koulutuksista pidettiin paljon.

Myös syksyn viikonloppuun Vihtiin oli suunniteltu monipuolinen ohjelma erilaisine puhujineen, mutta sairastapausten vuoksi useamman kouluttajan vierailu peruuntui harmillisesti aivan viime hetkellä. Paikalle saatiin Ihmisoikeusliiton kampanjakoordinaattori Emilia Lounela, joka kertoi Päätepysäkki häirinnälle –kampanjasta, ja Iida Markkanen, joka kertoi Naisten Pankin toiminnasta kehittyvissä maissa ja työn tuloksista. Lisäksi Norjan Changemakerista vieraaksi saapunut Daniella Visekruna kertoi heidän Klimatepassivitet -ilmastokampanjasta ja ilmastopakolaisuudesta. Viikonlopun aikana järjestettiin myös työpajat, joissa ideoitiin seuraavaa Globalisti-lehteä sekä suunniteltiin vuoden 2020 vihapuheen ja syrjinnän ehkäisemiseen liittyvää kampanjaa. Ohjelman viime hetken muutoksista huolimatta tapahtuma oli onnistunut ja siitä saatu palaute todella positiivista.

Viikonlopuista tiedotettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla, tapahtumapaikkojen lähiseurakunnissa ja yliopistojen sähköpostilistoilla. Mainostuksella tavoitettiin uusia osallistujia viikonloppuun ja verkoston jäseniksi.  Molempien tapahtumien tavoitteena oli 30 osallistujaa. Kevään viikonlopussa oli 23 osallistujaa ja syksyn viikonlopussa 24, joiden lisäksi molemmissa tapahtumissa paikalla oli paikalla kolme verkoston työntekijöitä ja kouluttajia. Vaikka osallistujamäärät jäivät sairastumisten takia tavoitteesta, positiivista oli, että viikonloput innostivat jälleen mukaan runsaasti uusia jäseniä. Ensi kertaa Changemaker-viikonloppuihin osallistuvia oli noin puolet kaikista osallistujista.

5.2. Vaikuttamistoiminnan koulutus

Uusien jäsenten innostamiseksi mukaan vaikuttamistoimintaan ja vahvistaaksemme nuorten osaamista kampanjoinnista, Changemaker toteutti vuonna 2019 Vaikuttamistoiminnan ABC-koulutuksia. Kolmiosaisen koulutussarjan kahta ensimmäistä osaa järjestettiin kahden tunnin koulutuksina eri puolilla Suomea ja niissä aiheina olivat vaikuttamistoiminnan perusteet sekä viestintä vaikuttamiskeinona. Keväällä A-koulutuksia järjestettiin viisi ja B-koulutuksia kaksi. Syksyllä A-koulutuksia oli viisi ja B-koulutuksia kolme. Koulutuksia pidettiin Espoossa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Turussa ja Tampereella.

Molempien koulutussarjojen C-koulutukset järjestettiin Helsingissä. Koko päivän mittaisissa koulutuksissa aiheena oli kampanjasuunnittelu ja kampanjointi vaikuttamiskeinona. Kevään C-koulutuksessa vieraili Ilmastoveivi-kampanjan perustaja Laura Kolehmainen ja syksyllä Avohakkuut historiaan -kampanjassa vaikuttanut Suomen Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen sekä kansanedustaja ja Suostumus2018-kampanjan aktiivi Iiris Suomela, jotka kertoivat omia kokemuksiaan kampanjasuunnittelusta ja toimivista kampanjointikeinoista.

ABC-koulutuksia mainostettiin laajasti Changemakerin omissa viestintäkanavissa sekä erilaisilla sähköpostilistoilla ja niihin osallistui paljon uusia henkilöitä. Koulutukset innostivat monia mukaan myös verkoston jäseniksi. Osallistujia Vaikuttamistoiminnan ABC-koulutuksissa oli vuoden aikana yhteensä 109. Koulutuksiin oli mahdollista osallistua joko yksittäisille kerroille tai koko sarjaan. Niille, jotka osallistuivat koko koulutussarjaan annetiin koulutuksen päätteeksi osallistumistodistus.

Vaikuttamistoiminnan ABC-sarjasta kerättiin jokaisen koulutuskerran yhteydessä palautetta, jonka pohjalta koulutusten sisältöjä voitiin kehittää seuraavia kertoja varten. Koulutuksista saatu palaute oli pääasiassa erittäin positiivista ja vahvisti verkoston näkemystä, että vaikuttamistoiminnan koulutukselle on tarvetta myös jatkossa.

5.3. Vaikuttamistoiminnan opas

Changemaker tuotti vuonna 2019 myös uuden Vaikuttamistoiminnan oppaan, jonka tavoitteena on innostaa yhä useampien nuoria vaikuttamistoiminnan pariin. Oppaan keskeisiä sisältöjä ovat: mitä on vaikuttaminen, vaikuttamistoiminnan eri keinot (viestintä, tempaukset, vetoomukset, kannanotot, lobbaus ja kampanjointi) ja vaikuttamistoiminnan suunnittelun malli. Oppaasta löytyy myös tietoa Changemakerin eri toimintamuodoista sekä harjoitteita, joiden avulla voi lähteä liikkeelle omassa vaikuttamistoiminnassa.

Oppaan suunnittelusta ja sisällöntuotannosta vastasi neljästä aktiivisesta vapaaehtoisesta koostunut työryhmä, jota verkoston harjoittelija koordinoi ja muut työntekijät tukivat. Lisäksi oppaan tekoon osallistui 12 muuta vapaaehtoista

Vaikuttamistoiminnan opas ilmestyi kesäkuussa 2019 ja sitä painettiin 3000 kappaletta suomeksi ja 600 kappaletta ruotsiksi. Syksyllä suomenkielisistä oppaista 2000 ja ruotsinkielistä 500 kappaletta toimitettiin SubjectAid-palveluun, mistä opettajat ja kasvatustyötä tekevät voivat tilata materiaalia käyttöönsä. Etenkin suomenkieliset oppaat olivat heti valtavan suosittuja ja ne tilattiin palvelusta loppuun parissa kuukaudessa. Oppaita on jaettu lisäksi Changemakerin omissa koulutustilaisuuksissa ja tapahtumissa, joissa verkosto on esitellyt toimintaansa. Syksyllä jokaiseen suomenkieliseen seurakuntaan lähetettiin näytekappale oppaasta, jota voi tilata myös Changemakerin nettisivujen kautta. Painetun version lisäksi opas löytyy molemmilla kielillä pdf-versiona Changemakerin nettisivujen materiaalipankista.

5.4. Kouluttajakoulutus

Vaikuttamistoiminnan koulutusten sekä verkoston vierailutoiminnan tueksi järjestettiin lisäksi kouluttajakoulutuksia, joiden tavoitteena oli kannustaa uusia vapaaehtoisia toteuttamaan verkoston koulutuksia sekä tukea koulutustaitojen kehittämisessä. Keväällä Vaikuttamistoiminnan kouluttajakoulutuksia järjestettiin kaksi, joista molemmat toteutettiin kahden tunnin nettikoulutuksina. Niissä käytiin läpi Vaikuttamistoiminnan A-koulutuksen materiaali, jonka pohjalta vapaaehtoiset itse toteuttivat A-koulutuksia omilla paikkakunnillaan. Koulutuksiin osallistui yhteensä kuusi henkilöä ja niitä pitivät Changemaker-koordinaattorit.

Syksyllä kouluttajakoulutus laajennettiin koko päivän mittaiseksi kouluttaja- ja kouluvierailujakoulutukseksi, jossa käytiin läpi A-koulutuksen materiaalin lisäksi hyvän kouluttajan taitoja ja miten innostaa kuuntelijansa, mitä on globaalikasvatus sekä miten suunnitella ja toteuttaa toimiva kouluvierailukokonaisuus. Kouluttajina toimivat Changemaker-koordinaattorit sekä globaalikasvatuksen suunnittelija Hanna Hjerppe Taksvärkistä. Osallistujia päivässä oli lopulta kolme, vaikka keväällä toive koulutuspäivän järjestämiseen oli tullut verkostossa huomattavasti laajemmalta joukolta.

5.5. Globalistin koulutus

Globalisti-lehden koulutuksia järjestettiin yhteensä neljä vuonna 2019. Tammikuun lopussa pidetty lehtityökoulutus keräsi lehden teosta innostuneita koko päivän mittaiseen koulutukseen. Aamupäivän aikana käytiin läpi lehden teon alkeita, kuten juttujen suunnittelua, näkökulman valintaa ja Globalistin eri juttutyyppejä ohjeistuksineen. Iltapäivän syventävässä osiossa teemana oli hyvän journalismin tekeminen. Koulutukseen osallistui kymmenen henkilöä, joista suurin osa lähti mukaan myös lehden tekoon.

Maaliskuussa toimituskunnalle järjestettiin vielä toinen journalismikoulutus, jossa perehdyttiin siihen, miten aikakauslehden rakenne ja rytmi muodostuvat, kuinka keksitään vetävä otsikko ja miten lehti houkuttelee lukijan mukaan maailmaansa. Kouluttajana toimi toimittaja-tietokirjailija Kristiina Markkanen Kirkon Ulkomaanavun viestinnästä. Osallistujia oli seitsemän.

Elokuun lopussa aloitettiin jälleen uuden lehden tekeminen, joka käynnistyi vastaavalla lehtityökoulutuksella kuin keväälläkin. Osallistujia koulutuksessa oli 11. Syksyn toisessa journalismikoulutuksessa päätettiin puolestaan hypätä välillä pois lehtimaailmasta ja teemaksi valikoitui Instastoryt vaikuttamisen välineenä. Kouluttajana toimi Cristina Gomez Saari, joka on vastannut Helsingin YK-yhdistyksen Instagram-tilistä ja ollut kehittämässä heidän erittäin onnistunutta, tunnistettavaa ja tavoitettavaa sosiaalisen median viestintää. Vaikka aiheeseen oli etukäteen ollut laajempaa kiinnostusta, marraskuun lopussa pidettyyn koulutukseen saapui lopulta vain kaksi osallistujaa.

5.6. Seurakunta- ja kouluvierailut

Changemaker teki globaalikasvatusta järjestämällä toiminnallisia työpajoja erilaisissa nuorten tapahtumissa sekä vastaamalla seurakunta- ja kouluvierailupyyntöihin. Paikallisryhmiä kannustettiin myös itse mainostamaan ja tekemään vierailuja. Vuoden 2019 aikana vierailumäärä jäi aiempia vuosia huomattavasti vähäisemmäksi: kouluissa vierailtiin kuusi kertaa, seurakunnissa viisi. Vierailut kuitenkin tavoittivat verkoston kohderyhmää erittäin laajasti. Kouluvierailuja toteutui Helsingissä, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Tampereella, ja Turussa, seurakuntavierailuja Espoossa, Haminassa, Jämsässä, Järvenpäässä ja Kirkkonummella.

Seurakuntavierailuilla hyödynnettiin Changemakerin tuottamien Rippikoulupaketti maailmanmuuttajille -oppaan ja Rauhan tekijät -oppaan toiminnallisia harjoitteita. Kouluvierailuilla pidettiin yleisesittelyjä Changemakerista, vaikuttamistoiminnasta ja käynnissä olevasta kampanjasta. Toteuttajina oli seitsemän vapaaehtoista ja yhdellä vierailulla verkoston harjoittelija. Ryhmäkoot vierailuilla vaihtelivat pääsääntöisesti 10-30 välillä, mutta osa vierailuista koostui useita kertoja toteutetuista työpajoista, joihin osallistui päivän aikana jopa 240 nuorta. Yhteensä seurakunta- ja kouluvierailuilla tavoitettiin vuoden aikana noin 780 nuorta.

Vierailuista saatiin hyvää palautetta, ja useampi vierailupyyntö tuli tahoilta, joissa on aiemminkin vierailtu. Vierailuja tehneet vapaaehtoiset pitivät vierailuja pääosin onnistuneina ja hyvinä kokemuksina. Haasteena oli, että kaikkiin pyyntöihin ei yrityksistä huolimatta voitu vastata ja että vierailuille valmiita vapaaehtoisia oli suhteellisen pieni joukko. Koulutusten ja vierailujen tekemiseen valmiiden joukon lisäämiseksi, syksyllä järjestettiin kouluttajakoulutusta ja sitä jatketaan myös vuonna 2020.

6. TAPAHTUMAT

Omien koulutus- ja kampanjatapahtumiensa lisäksi Changemaker osallistui muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin. Erilaisten tapahtumien kautta tavoitettiin erilaisia kohderyhmiä. Tapahtumaosallistumisen tavoitteena oli ihmisten kohtaaminen, Changemakerin vaikuttamistoiminnan esitteleminen sekä uusien jäsenten innostaminen mukaan verkostoon.

6.1. Nuorten tapahtumat

Changemaker näkyi vuoden aikana useissa nuorten ja nuorten aikuisten tapahtumissa, joissa pyrittiin tavoittamaan nuoria eri puolelta Suomea ja innostamaan heitä mukaan toimintaan. Monet tapahtumista, joihin verkosto osallistuu vuosittain, ovat kirkollisia nuorten tapahtumia, mutta vuonna 2019 Changemaker kutsuttiin myös muun muassa partioleirille sekä Tampereen kaupungin järjestämään nuortentapahtumaan.

Tammikuussa Changemaker osallistui Ungdomens kyrkodagar -tapahtumaan, joka kokoaa yhteen nuoria ev.lut. kirkon ruotsinkielisistä seurakunnista. Verkostolla oli tapahtumassa esittelypiste, jolla verkostosta kertoivat kaksi vapaaehtoista ja koordinaattori. Esittelypisteellä kävi noin 40 nuorta, joista viisi liittyi verkoston jäseniksi.

Changemaker oli mukana 16.2. Oulussa nuorille aikuisille suunnatussa Rohkeutta! –tapahtumassa, missä oli keskusteluja, ruokaa, musiikkia ja ”basaaripisteet”, joilla eri järjestöt järjestivät ohjelmaa. Ohjelman kesto oli 10 minuuttia, jonka jälkeen vaihdettiin toiselle pisteelle. Changemakerin pisteellä vieraili reilun tunnin kestäneen basaarin aikana yhteensä 45 osallistujaa, joista kaksi liittyi verkoston jäseneksi. Ohjelmaa veti koordinaattori. Tapahtuman järjestäjinä olivat Oulun seurakunnat, Oulun hiippakunta ja useat kirkolliset järjestöt.

23.2. Changemaker vieraili Kannuksessa #Ässä19 -partioleirillä, missä teemana oli yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Verkostomme vaikuttamistoiminnasta kertoi yksi vapaaehtoinen. Tapahtumassa tavoitettiin 32 henkilöä.

Keväällä Changemaker osallistui kahteen Tampereen kaupungin 9.-luokkalaisille järjestämään Vaikuta! -päivään. Tapahtumat pidettiin 29.4. ja 9.5. ja niiden ohjelmaan kuului erilaisia toiminnallisia työpajoja, joissa nuoret kiersivät. Changemakerin vaikuttamistoiminnasta oli molemmilla kerroilla kertomassa yksi vapaaehtoinen. Kumpanakin päivänä osallistujia oli noin 140.

Partaharjulla 25.-27.7. järjestetty Pisara-leiri kokosi yhteen lapsia ja nuoria seurakunnista eri puolilta Suomea. Changemaker toteutti tapahtumaan nuorten alaleirille kolmen päivän aikana kaksi erilaista workshopia, jotka kestivät noin 1,5 tuntia. Ensimmäinen esitteli toimintaa ja vaikuttamista yleensä, toinen oli rauha-teemainen. Vaikuttamisteemainen workshop toteutettiin kahdesti, ja osallistujia oli ensimmäisellä kerralla 30 ja toisella 4. Rauha-workshop toteutettiin kerran, ja osallistujia oli 20. Workshopeista saatiin hyvää palautetta, ja ensimmäiseen osallistuneista puolet tuli myös seuraavaan mukaan. Mukana oli nuoria myös Yhdysvalloista ja Unkarista. Leirillä verkoston jäseneksi liittyi 5 henkilöä. Workshopien toteuttamisesta vastasi yksi vapaaehtoinen ja työntekijä.

Syksyllä Changemaker suuntasi aiempien vuosien tapaan 15.-17.11. Turkuun, missä järjestettiin Maata Näkyvissä -festarit. Tuhansia nuoria kokoava tapahtuma on aiempina vuosina ollut erittäin hyvä paikka esitellä verkoston toimintaa ja kampanjoita, ja parhaina vuosina esittelypisteellä on vieraillut useita satoja nuoria ja liittynyt kymmeniä jäseniä. Tällä kertaa Changemakerin esittelypisteen sijainti oli kuitenkin syrjäinen ja sen kanssa samassa tilassa järjestettiin myös konsertteja, joiden aikana melu oli kovaa ja esittely ei onnistunut. Pisteellä vieraili vain 25 henkilöä, mutta heistä peräti 11 liittyi verkoston jäseneksi. Myös vapaaehtoisten rekrytoiminen tapahtumaan oli aiempia vuosia haastavampaan: Tapahtumassa verkostoa esittelivät kaksi vapaaehtoista sekä työntekijät.

6.2. Yleisötapahtumat

Erilaissa yleisötapahtumissa Changemakerin tavoitteena oli kertoa etenkin vaikuttamistoiminnastaan. 18.5. verkosto oli mukana Kirkkopäivillä ja Lähetysjuhlilla, jotka järjestettiin Jyväskylässä. Changemaker osallistui #parempitulevaisuus -nimiseen nuorten tapahtumaan, missä verkostolla oli toimintapiste ”Kansalaisuutta ja karkkia”, jossa sai pelata vapaaehtoisten tekemää Changemaker-peliä. Tapahtuman pääpaino oli musiikkiesityksissä ja toimintapisteillä vierailtiin lähinnä esitysten tauoilla. Changemakerin pisteellä kävi 25 nuorta. Tapahtuman lopuksi verkoston toimintapistettä pitänyt koordinaattori jakoi Globalisti-lehtiä, joita monet nuoret ottivat mukaansa.

Kevään suurin tapahtuma oli Maailma kylässä -festarit 25.-26.5., missä Changemaker oli mukana esittelypisteellä yhteisessä teltassa Kirkon Ulkomaanavun muiden verkostojen kanssa. Tapahtuman aikana teltalla kävin noin 500 henkilöä, mutta heistä hyvin pieni osa oli Changemakerin kohderyhmää, ja jäseniä verkostoon liittyi vain kaksi. Globalisti-lehti kuitenkin kiinnosti laajasti, ja sitä jaettiin yhteensä 230 kappaletta. Changemakerin pisteellä päivysti viikonlopun aikana kymmenen vapaaehtoista sekä verkoston työntekijät.

Kesän ainoa tapahtuma, mihin Changemaker osallistui, oli Herättäjäjuhlat Nivalassa 5.-7.7. Myös siellä oltiin yhteisellä teltalla Kirkon Ulkomaanavun kanssa ja haasteet olivat pitkälti samoja kuin Maailma kylässä -festareilla: Changemakerin kohderyhmää kävi teltalla vain vähän ja ilman meneillään olevaa kampanjaa toiminnan esitteleminen muille ei ollut oikein luontevaa.

Mahdollisuuksien toreista Changemaker oli mukana 14.9. Tampereella ja 15.9. Turussa. Molemmissa tapahtumissa verkoston pisteellä kävi noin kymmenkunta osallistujaa. Esittelijöinä olivat verkoston vapaaehtoiset: Tampereella yksi ja Turussa kolme paikallisryhmän aktiivia.

Verrattaessa yleisötapahtumiin osallistumista vuonna 2019 ja aiempina vuosina voidaan todeta, että tapahtumissa, joissa liikkuu paljon myös muuta kuin Changemakerin kohdeikäryhmää, esittelypisteellä on kannattavampaa pitää esillä verkoston kampanjaa ja kerätä esimerkiksi allekirjoituksia vetoomukseen, kuin vain esitellä toimintaa yleisesti ja rekrytoida jäseniä.

6.3. Kasvatustyöntekijöille suunnatut tapahtumat

Changemaker osallistuu vuosittain tapahtumiin, joissa tavoitetaan nuorten kanssa työskenteleviä. Vuonna 2019 merkittävin tällainen tapahtuma oli Kirkon kasvatuksen päivät, joka kokosi seurakuntien kasvatustyön tekijöitä yhteen 8.-10.1. Jyväskylään. Tapahtuman teemana oli kirkon kasvatuksen teemavuosien mukaisesti rauha. Verkostolla oli tapahtumassa esittelypiste, jossa jaettiin verkoston globaalikasvatusmateriaaleja ja kerrottiin toiminnasta kahden päivän ajan. Lisäksi Changemaker järjesti tapahtumassa lyhyen työpajan teemalla Nuoret rauhantekijät ja kuinka heitä innostetaan. Työpajassa oli mahdollista kokeilla Changemakerin harjoitteita sekä kuulla verkoston vapaaehtoilta, miten he ovat innostuneet mukaan toimintaan oman seurakuntansa kautta. Työpajaan tuli vain neljä osallistujaa, mutta esittelypisteellä kohtaamisia kertyi 150. Verkostoa tapahtumassa edustivat kaksi vapaaehtoista ja koordinaattori.

Changemaker oli mukana myös Educa-messuilla, jotka järjestettiin 25.-26.1. Helsingissä. Verkostolla oli tapahtumassa oma esittelypiste Kansalaisvaikuttamisen torilla, missä jaettiin Rauhan tekijät -materiaalia sekä Globalisti-lehteä. Verkoston ja materiaalien esittelyyn osallistui seitsemän vapaaehtoista ja koordinaattori. Kohtaamisia esittelypisteeltä tilastoitiin 170.

Helmikuussa Changemaker-koordinaattori vieraili Helsingissä Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen (TYT) tenttikahveilla, missä verkostolla oli mahdollisuus esitellä globaalikasvatusmateriaalejaan teologian opiskelijoille, joista monet työskentelevät kesäisin rippikoululeireillä. Tilaisuudessa kohdattiin 25 opiskelijaa. Changemakerin materiaalit ja toiminta herättivätkin kiinnostusta ja kolme henkilöä liittyi myös verkoston jäseneksi.

Lisäksi Changemaker osallistui kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä nuorten parissa työskentelevien Haaveverkoston tapaamiseen 28.11. Tapahtuman teemana oli nuorten ilmastoahdistus, johon verkostomme vapaaehtoisia oli kutsuttu tuomaan nuorten näkökulmaa, kertomaan Changemakerin vaikuttamistoiminnasta ja keskustelemaan työkaluista, joilla nuorisotyöntekijät voisivat tukea ahdistuneita nuoria. Verkostoa edusti tapaamisessa kaksi vapaaehtoista ja harjoittelija.

6.4. Changemakerin 15-vuotisjuhla

Changemakerin vuosi huipentui 14.12. Helsingissä vietettyyn 15-vuotisjuhlaan, mihin kutsuttiin nykyisiä ja entisiä aktiiveja sekä keskeisten sidosryhmien edustajia. Juhlapäivän ohjelmaan kuuluivat iltapäivällä pidetty paneelikeskustelu nuorten osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista yhteiskunnassa sekä iltajuhla.

Paneelissa olivat keskustelemassa ilmastoaktivisti Aino Falenius, viestinnän asiantuntija Minna Havunen, nuori eduskunta- ja eurovaaliehdokas Ajak Majok ja Changemakerin vuoden 2020 puheenjohtaja Petteri Näreikkö. Paneelissa pohdittiin mm. miksi kukin heistä on lähtenyt mukaan vaikuttamistoimintaan, miten nuorten osallisuutta voitaisiin lisätä ja miten jokainen voisi löytää itselleen sopivan vaikuttamisen kanavan ja tavan.

Juhlapäivä huipentui iltajuhlaan, jossa muisteltiin Changemakerin 15-vuotista taivalta, kuultiin puheita ja useita musiikkiesityksiä, nähtiin videotervehdyksiä ja vanhojen kampanja-asujen muotinäytös sekä palkittiin ansioituneita vapaaehtoisia ja paikallisryhmiä. Paikallisryhmistä kunniamaininnat annettiin Espoon ryhmälle sen loistavasta yhteishengestä ja aktiivisesta toiminnasta sekä Jyväskylän ryhmälle sen pitkäaikaisesta ja pitkäjänteisestä toiminnasta erityisesti verkoston vaikuttamistoiminnan ja kampanjoiden esillä pitämiseksi. Kunniajäsenyyksillä haluttiin muistaa kolmea henkilöä, jotka ovat jakaneet omaa osaamistaan verkoston hyväksi ja esimerkillään innostaneet myös muita. Kunniajäsenyyden saivat lukuisissa eri vapaaehtoistehtävissä, muun muassa tiimissä, Globalistin toimitussihteerinä ja päätoimittajana sekä kouluttajana Changemakerissa toiminut Tytti Matsinen, verkoston useissa kampanjoissa hengennostattajana ja kampanjalaulujen tekijänä toiminut Ulla-Sisko Jauhiainen sekä verkoston ensimmäinen puheenjohtaja ja pitkäaikainen toiminnan kehittäjä Elina Tyynelä.

Juhlan tunnelma oli lämmin ja välitön. Palautteen perusteella suurta iloa toivat paitsi kohtaamiset jo vanhojen tuttujen kanssa, myös mahdollisuus tutustua eri aikoina verkostossa toimineisiin. Juhlien suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi vapaaehtoisista koottu seitsemänhenkinen työryhmä, jonka toimintaa verkoston harjoittelija koordinoi ja muut työntekijät tukivat. Työryhmä aloitti toimintansa Changemaker-viikonlopun jälkeen. Se kokoontui kolme kertaa ja lisäksi suunnittelua edistettiin Whatsapp-ryhmän kautta.

7. GLOBALISTI

Globalisti on Changemakerin oma lehti, joka käsittelee verkoston teemoja ja muita ajankohtaisia kehityskysymyksiä sekä pitää esillä kestävää elämäntapaa. Lehden tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta näistä aiheista ja innostaa heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

7.1. Globalistin sisältö

Lehdestä ilmestyi vuonna 2019 kaksi numeroa. Tammikuussa ilmestynyt Globalisti 1/2019 käsitteli pääkampanjan teemaa yritysvastuuta. Teemajutut käsittelivät muun muassa Suomeen yritysvastuulakia vaatinutta #Ykkösketjuun-kampanjaa, eri Euroopan maissa jo käytössä olevaa yritysvastuulainsäädäntöä, bangladeshilaisen tekstiilitehtaan romahduksesta seurannutta keskustelua yritysvastuusta sekä eri teollisuuden alojen näkökulmia vastuullisuuskysymyksiin. Muissa artikkeleissa pohdittiin muun muassa järjestöjen käyttämää kehitysmaakuvastoa, seksuaalisen häirinnän vastaista kampanjointia Chilessä ja ympäristönsuojelua Intiassa.

Elokuussa ilmestyneessä lehdessä 2/2019 teemana oli syrjintä ja kielenkäyttö. Teema-artikkeleissa pohdittiin, miten kieli ja sanat, joita käytämme, liittyvät syrjintään, huumoria ennakkoluulojen vahvistajana ja purkajana, työsyrjintää sekä ilmastoteknologian vaikutuksia alkuperäiskansojen oikeuksiin. Lisäksi lehdessä kerrottiin naisten kohtaamasta väkivallasta Latinalaisessa Amerikassa

Molempien lehtien teema-artikkeleista osa oli käännetty ruotsiksi lehden lopussa olevaan ruotsinkieliseen osioon. Lisäksi lehdissä kerrottiin Changemakerin kuulumisia.

7.2. Globalistin toimituskunta

Lehden sisällön suunnittelusta ja tuotannosta vastasi vapaaehtoisista koostuva toimituskunta. Toimituskunta oli avoin kaikille verkoston jäsenille. Uusien tekijöiden innostamiseksi ja kouluttamiseksi järjestettiin lehtityökoulutus. Toimituskunnan ensimmäinen kokous pidettiin sekä keväällä että syksyllä lehtityökoulutuksen yhteydessä ja niistä tiedotettiin laajasti Changemakerin nettisivuilla, uutiskirjeessä ja sosiaalisen median kanavissa. Ensimmäisen kokoontumisen jälkeen toimituskunta piti yhteyttä pääasiassa sähköisesti.

Toimituskunnan työtä sekä lehden suunnittelua koordinoi Changemakerin tiimin avoimen haun perusteella valitsemat päätoimittaja ja toimitussihteeri. Heille maksettiin tehtävästä pieni lehtikohtainen palkkio. Päätoimittaja vastasi lehden sisällöstä sekä ohjaasi ja motivoi toimituskunnan jäseniä. Toimitussihteeri vastasi osaltaan lehden aineiston hallinnasta. Koko toimituskuntaa tuki lisäksi Changemakerin työntekijä, joka huolehti yhteyksistä taittajaan ja painotaloon. Päätoimittaja ja toimitussihteeri olivat yhteydessä kirjoittajiin ja tukivat heitä kirjoitustyön eri vaiheissa.

Vuoden ensimmäisen lehden tekemisessä oli mukana 20 vapaaehtoista. Heidän työnsä oli alkanut jo syksyllä 2018 ja lehti valmistui tammikuussa 2019. Numeron 2/2019 tekeminen alkoi tammikuun lopussa ja työhön osallistui yhteensä 16 vapaaehtoista. Elokuussa 2019 ryhdyttiin vuorostaan tekemään vuoden 2020 ensimmäistä numeroa. Tähän toimituskuntaan liittyi mukaan kahdeksan henkilöä.

7.3. Lehden ilmestyminen ja jakelu

Globalisti julkaistiin sekä painettuna että nettiversiona, jota voi lukea Changemakerin nettisivuilla. Lisäksi verkoston nettisivuilla julkaistiin Yritysvastuu-numerosta sekä suomeksi että ruotsiksi yksittäisiä artikkeleita, joita jaettiin sosiaalisen median kanavissa.

Molempien lehtien painos oli 4000 kappaletta. Lehtiä lähetettiin uusille jäsenille ja seurakuntiin sekä jaettiin tapahtumissa. Merkittävin jakelukanava oli SubjectAid-palvelu, josta opettajat tilaavat lehteä opetusmateriaaliksi. Sinne molempia lehtiä toimitettiin 2500 kappaletta. Syksyllä numeron 2/2019 yhteydessä palveluun toimitettiin lisäksi kolmea aiemmin ilmestynyttä lehteä, joita oli jäänyt ylimääräisenä toimistolle. Jokaista lehteä lähetettiin 600 kappaletta, eli vuonna 2019 SubjectAidiin toimitettiin yhteensä 6800 lehteä. Globalisti-lehti on palvelussa erittäin suosittu ja sitä tilataan ahkerasti aina heti ilmestymisen jälkeen. Vuoden lopussa lähes kaikki palveluun toimitetut lehdet olikin tilattu loppuun, ja jäljellä oli vain 350 kappaleen erä yritysvastuu-teemaista lehteä.

8. JÄSENASIAT

Changemakerin jäseneksi voivat liittyä kaikki 13–35-vuotiaat Suomen kansalaiset sekä sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa. Changemakerin jäsenyys on ilmaista. Vaikka toimintaan ja tapahtumiin voi tulla mukaan myös ilman jäsenyyttä, vapaaehtoisia kannustetaan jäsenyyteen siihen liittyvillä eduilla: jäsenet saavat Globalisti-lehden kotiin kahdesti vuodessa ja heidän matkakulut kaikkiin tapahtumiin korvataan.

8.1. Jäsenrekrytointi ja jäsenten sitouttaminen

Jäsenrekrytoinnissa verkoston pääkohderyhmiä olivat 15–18-vuotiaat sekä korkeakouluopiskelijat. Ensiksi mainittua ikäluokkaa tavoitettiin etenkin erilaisissa nuorten tapahtumissa sekä seurakunta- ja kouluvierailuilla. Heitä kutsuttiin mukaan etenkin erilaisiin koulutuksiin, teemailtoihin sekä paikalliseen toimintaan. Korkeakouluopiskelijoita tavoitettiin erityisesti opiskelija- ja ainejärjestöjen tiedotuskanavien kautta, ja heille markkinoitiin koulutuksia ja mahdollisuutta osallistua Globalistin toimituskunnan työhön.

Erilaisissa tapahtumissa esillä olleilla lomakkeilla Changemakerin jäseneksi liittyi vain vähän uusia henkilöitä. Verkoston aiemmin tekemän linjauksen mukaan uusien nuorten kohtaamisessa keskityttiinkin ensisijaisesti toimintaan kutsumiseen eikä jäsenyyden mainostamiseen. Sen sijaan tapahtumailmoittautumisten yhteydessä oli tarjottu mahdollisuus liittyä verkoston jäseneksi toimi erinomaisesti, ja monet ilmoittivat halustaan liittyä jäseneksi jo ensimmäisen tapahtuman yhteydessä, johon osallistuivat.

Kaikille jäseneksi liittyneille henkilöille lähetettiin henkilökohtainen tervetuloviesti pian liittymisen jälkeen. Viestissä kerrottiin muun muassa tulevista tapahtumista, erilaisista viestintäkanavista, joita eri toimintamuodot käyttivät, sekä kysyttiin, millaisesta toiminnasta uusi jäsen olisi itse kiinnostunut kuulemaan lisää.

Verkoston vapaaehtoisia kannustettiin myös kutsumaan henkilökohtaisesti omia tuttujaan mukaan Changemakeriin. Uusia jäseniä rekrytoineet sekä tapahtumissa ja erilaisilla vierailuilla verkostoa esitelleet vapaaehtoiset saivat toiminnastaan pisteitä Changemakerin palkitsemisjärjestelmään. Kerätyillä pisteillä he saattoivat hankkia erilaisia Changemaker-tuotteita. Vapaaehtoisia sitoutettiin toimintaan myös rakentamalla yhteisöllistä toimintaa, kiittämällä heitä sekä osallistamalla heitä toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Esimerkiksi Globalisti-lehden tekoon osallistuneita kiitettiin järjestämällä lehden ilmestymisen yhteydessä julkaisujuhla. Myös joulukuussa pidetyssä 15-vuotisjuhlassa verkoston nykyisten ja entisten aktiivien kiittäminen oli tärkeässä osassa.

8.2. Jäsenmäärän kehitys ja jäsenrekisterin päivitys

Changemaker ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä, johon kerätään seuraavat tiedot: nimi, syntymävuosi, sähköpostiosoite, kotiosoite, puhelinnumero, vuosi, jolloin on liittynyt jäseneksi, sekä haluaako saada Globalisti-lehden kotiin postilla. Jäsenrekisterin perusteella saadaan tilastotietoa, kuinka paljon ja minkä ikäisiä henkilöitä verkostossa toimii.

Jäsenrekisteriä päivitetään pyytämällä vapaaehtoisia tapahtumailmoittautumisten yhteydessä kertomaan yhteystietonsa, sekä se, antavatko he luvan yhteystietojen päivittämiselle jäsenrekisteriin vai eivät. Globalisti-lehden postituksen yhteydessä lähetetään myös kirje, jossa kerrotaan tulevista tapahtumista sekä pyydetään päivittämään yhteystiedot, mikäli ne ovat muuttuneet.

Vuonna 2019 Changemakerin jäseneksi liittyi 156 henkilöä, mikä täytti asetetun tavoitteen (150). Jäsenrekisteristä poistettiin myös vuoden aikana runsaasti jäseniä, jotka olivat ylittäneet jäsenyyden ikärajan tai joiden yhteystiedot eivät enää olleet ajan tasalla ja joihin ei enää saatu lainkaan yhteyttä. Jäsenrekisteriä päivitystä tehtiin laajasti etenkin marraskuussa, jolloin kaikille jäsenrekisterissä olleille henkilöille lähetettiin sähköpostilla kutsu Changemakerin 15-vuotisjuhlaan. Vuosina 2017 ja 2018 tehtyjen jäsenrekiserin päivitykseen liittyvien linjausten mukaisesti samalla pyydettiin kaikkia yli viisi vuotta aiemmin rekisteriin liittyneitä ilmoittamaan, haluavatko yhä jatkaa verkoston jäseninä. Kyselyn jälkeen rekisterissä säilyttiin vain ne, jotka vastasivat sähköpostikyselyyn myöntävästi tai päivittivät tietonsa esimerkiksi juhlailmoittautumisen yhteydessä.

Vuoden 2019 lopussa Changemakerin kokonaisjäsenmäärä oli 954, mikä on huomattavasti vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa, jolloin jäseniä oli 1787. Toisaalta koska verkoston jäsenyys on ilmaista, jäsenrekisterissä olevien määrän on koettu olevan vähemmän tärkeä kuin toimintaan osallistuvien määrän, jota toimintavuonna onnistuttiin kasvattamaan uusilla koulutuksilla. Pienempää jäsenistöä, jonka yhteystiedot ovat ajan tasalla, voidaan myös kutsua mukaan toimintaan henkilökohtaisemmin ja heille voidaan paremmin tarjota etuja, kuten Globalisti-lehti kotiin lähetettynä.

Jäsenrekisterissä olevista henkilöistä 759 oli alle 29-vuotiaita. Jäsenistön iän keskiarvo on 22 vuotta.

8.3. Changementor

Changementor-konseptin tavoitteena on koota yhteen entisiä vapaaehtoisia eli Changemakerin alumneja. Changementor-rekisteriin kutsutaan liittymään jäsenyyden ikärajan ylittäneitä sekä sellaisia vapaaehtoisia, jotka hiljattain ovat jättäytyneet pois aktiivisesta toiminnasta. Changementor-rekisteriin kuuluminen on ilmaista eikä velvoita mihinkään. Halutessaan changementorina voi jatkaa toimintaa verkostossa esimerkiksi tukemalla paikallisryhmiä tai toimimalla kouluttajana. Changementor-rekisterin ensisijaisena tarkoituksena on pitää yhteyttä verkoston alumneihin, jotka haluavat kuulla Changemakerin tärkeistä tapahtumista. Changementor-rekisteriin kuuluville lähetetään sähköpostia satunnaisesti, lähinnä suurimpien tapahtumien yhteydessä. Rekisterin kerätään yhteydenpitoa ja tilastointia varten nimi, syntymävuosi ja sähköpostiosoite, lisäksi halutessaan sinne on mahdollista ilmoittaa osoite, puhelinnumero ja tieto, jos toivoo Globalisti-lehteä kotiin lähetettäväksi.

Vuonna 2019 Changemakerin entisiä vapaaehtoisia tavoiteltiin aktiivisesti etenkin marraskuussa, jolloin heitä kutsuttiin mukaan verkoston 15-vuotisjuhlaan. Changementor-rekisteriin liittyminen oli mahdollista juhlailmoittautumisen yhteydessä tai ottamalla yhteyttä Changemakerin toimistolle. Juhlaan saapui useita entisiä tiimiläisiä ja aiemmin toimintaan aktiivisesti osallistuneita. Rekisteriin ilmoittautui 36 henkilöä.

9. TIEDOTUS

Changemaker tiedotti toiminnastaan sekä jäsenilleen että laajemmalle yleisölle. Sisäisessä tiedotuksessa verkoston keskeisiä kanavia olivat sosiaalinen media, uutiskirje ja verkkosivut. Ulkoisessa tiedotuksessa verkosto hyödynsi sosiaalista mediaa, maksettua mainontaa sekä tiedotteita, joita lähetettiin verkoston pääkampanjaan liittyen.

9.1. Nettisivut

Keskeinen tieto Changemakerin toiminnasta löytyi koottuna verkoston nettisivuille (www.changemaker.fi), joilla julkaistiin uutisia verkoston toiminnasta, tietoa tapahtumista sekä pääkampanjasta, verkoston tuottamaa materiaalia ja Globalisti-lehden artikkeleita. Sivustoa uudistettiin toimintavuonna siten, että rakennetta selkiytettiin ja alasivujen määrää vähennettiin, jotta sivuilla vierailevien olisi helpompi löytää etsimänsä tieto.

Sivuston ylläpidosta vastasivat pääasiassa Changemakerin työntekijät mutta sisällöntuottajina toimi myös verkoston vapaaehtoisia, jotka kirjoittivat sivustolle muutamia uutisia ja blogitekstejä. Nettisivuilla julkaistiin lisäksi verkoston jäsenkokousten pöytäkirjat sekä tiimin kokousten muistiot. Sieltä löytyivät myös verkoston muut keskeiset asiakirjat sekä toimintaohjeet ja raportointilomakkeet.

Sivusto on pääasiassa suomenkielinen, mutta keskeisin tieto verkoston toiminnasta löytyy sivustolta myös ruotsiksi ja englanniksi. Nettisivut ovat esteettömät ja yhteensopivat esimerkiksi näkövammaisten käyttämien ruudunlukulaitteiden kanssa.

9.2. Sosiaalinen media

Changemaker tiedotti toiminnastaan aktiivisesti Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Näiden kaikkien kanavien kautta tavoitettiin sekä verkostossa toimivia vapaaehtoisia että uusia kohdeyleisöjä. Changemakerin seuraajien määrä nousi vuoden aikana kaikissa sosiaalisen median kanavissa: Facebookissa 3411 seuraajaa (+276 edellisvuodesta), Instagramissa 1169 seuraajaa (+289) sekä Twitterissä 1141 seuraajaa (+273).

Facebook-sivullaan Changemaker jakoi verkoston tulevien tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden lisäksi kehityskysymyksiin liittyviä uutisia. Lisäksi Facebook tarjosi alustan verkoston vapaaehtoisten väliseen viestintää Changemaker-vapaaehtoiset -ryhmässä.

Twitterissä Changemaker piti esillä verkoston vaikuttamistoiminnan teemoja, niihin liittyviä uutisia ja osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun tavoitteena lisätä verkoston tunnettuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisena toimijana.

Instagramissa verkosto jakoi kuvia toiminnastaan sekä kestävään elämäntapaan, vapaaehtoisuuteen ja vaikuttamiseen liittyen tavoitteena innostaa yhä lisää nuoria mukaan toimintaan. Instagramin kautta tavoiteltiin etenkin kaikkein nuorinta kohderyhmää. Kuvien jakamisen lisäksi vuoden aikana otettiin käyttöön Instagram Stories eli tarinat, joiden avulla jaettiin etenkin tunnelmia tapahtumien aikana.

Sosiaalisessa mediassa käytettiin myös maksettua, kohdennettua mainontaa erityisesti nuorten innostamiseksi Changemakerin tapahtumiin sekä pääkampanjan näkyvyyden lisäämiseksi.

9.3. Uutiskirje ja sähköpostilistat

Changemakerin ajankohtaisista asioista tiedotettiin kuukausittain lähettävässä suomenkielisessä uutiskirjeessä, joka tavoitti joulukuussa 2019 noin 2000 tilaajaa. Uutiskirjeen tilaajamäärä pysyi vuoden aikana suunnilleen ennallaan.

Uutiskirjeen lisäksi verkostolla oli käytössään erilaisia sähköpostilistoja teema- ja paikallisryhmille sekä Globalisti-lehden toimituskunnalle ja tiimille. Sähköpostilistojen käyttö oli vuoden aikana hyvin vähäistä lukuun ottamatta tiimin ja työntekijöiden välisenä viestintäkanavana käytettyä listaa sekä uutta Toiminta-listaa. Se korvasi aiemmat teemaryhmien listat, ja sen kautta voitiin aiempaa paremmin tiedottaa verkoston koulutuksista, kampanjasta ja muista toimintamuodoista myös uutiskirjeiden välillä.

9.4. Rauhamaassa.fi -sivusto

Changemaker oli yhteistyökumppani kirkon kasvatuksen #Rauha-teemavuosissa 2018-2019 ja niihin kuuluvan rauhamaassa.fi -sivuston toteuttamisessa. Changemaker tuotti sivustolle muutamia toimintavinkkejä pääasiassa Rauhan tekijät -materiaalinsa pohjalta, uutisia nuorten tekemästä rauhantyöstä sekä blogitekstin.

10. PAIKALLINEN TOIMINTA

Changemaker on valtakunnallinen verkosto, joka toimii eri puolilla Suomea. Paikallinen toiminta voi olla sekä säännöllistä paikallisryhmätoimintaa että yksittäisen toiminnon, kuten kampanjatempauksen tai koulutustilaisuuden toteuttamista. Paikallistoiminta on pääsääntöisesti alueella asuvien vapaaehtoisten toteuttamaa tai heidän aloitteestaan syntynyttä. Sen lisäksi Changemaker toteuttaa myös valtakunnallisia tapahtumiaan eri paikkakunnilla, esimerkiksi Changemaker-viikonloppujen paikat kiertävät vuosittain.

10.1. Paikallinen toiminta

Vuoden 2019 aikana paikallista toimintaa toteutettiin neljällä eri paikkakunnalla. Espoonlahden seurakunnan yhteydessä toimiva Espoon paikallisryhmä kokoontui kevään aikana kymmenen ja syksyllä yhdeksän kertaa. Ryhmän kokoontumisiin osallistui joka kerta 4-10 vapaaehtoista. Ryhmä piti kokoontumissaan esillä muun muassa #Ykkösketjuun-kampanjaa, osallistui sen somevideoiden tekoon, osallistui Yhteisvastuu-keräykseen sekä suunnitteli rippikoulumateriaalia, jonka avulla voisi esitellä Changemaker-toimintaa rippikouluvierailuilla, joille heitä oli kutsuttu. Keväällä ryhmä järjesti lisäksi yhden Vaikuttamistoiminnan A-koulutuksista.

Jyväskylän paikallisryhmä toimi myös aktiivisesti läpi vuoden. Keväällä ryhmä järjesti Vaikuttamistoiminnan A-koulutuksen sekä kaksi #Ykkösketjuun-kampanjatempausta. Syksyllä Jyväskylässä toteutuivat Vaikuttamistoiminnan A- ja B-koulutukset sekä neljä muuta ryhmän tapaamista. Osallistujia kokoontumisissa oli joka kerralla 4-6. Turussa paikallisryhmä järjesti keväällä yhden kampanjatapahtuman. Syksyllä ryhmä järjesti uusien illan ja Vaikuttamistoiminnan A-koulutuksen sekä osallistui Mahdollisuuksien torille. Toiminnassa oli mukana kaikilla kerroilla 3-5 henkilöä.

Syksyllä syntyi uusi paikallisryhmä Joensuuhun, kun Vaikuttamistoiminnan A-koulutuksen jälkeen osallistujat päättivät aloittaa omat kokoontumiset. Ryhmä ehti tavata syksyn aikana kolme kertaa, osallistujia kullakin kerralla oli 6-7.

Paikallisryhmät raportoivat suunnitelmistaan ja toteutuneesta toiminnasta pitämällä yhteyttä koordinaattoriin ja täyttämällä nettisivuilla tapahtumaraportit kokoontumisistaan. Koordinaattori vieraili toimintavuonna Espoon, Jyväskylän ja Joensuun ryhmissä.

10.2. Paikallisen toiminnan tukeminen

Paikallisryhmiä sitoutettiin Changemakerin toimintaan ja niiden osaamista vahvistetiin henkilökohtaisella yhteydenpidolla, koulutuksella ja valmiilla toimintaideoilla. Kaksi ryhmää innostui keväällä mukaan verkoston yhteiseen kampanjointiin, jota varten ryhmille lähetettiin valmista materiaalia. Vaikuttamistoiminnan koulutuksia toteutui kaikilla neljällä paikkakunnalla, ja niissä kouluttajina toimivat joko ryhmien jäsenet itse tai verkoston työntekijät.

Paikallisryhmille tarjottiin myös muita valmiita toimintavinkkejä, joiden ryhmä sai halutessaan hyödyntää suunnitellessaan toimintakauden tapaamisia. Changemaker tuki paikallista toimintaa kulukorvauksilla, jotka kattoivat esimerkiksi tapahtuman esittelypaikkamaksuja, kampanjatempauksen tarvikehankintoja tai ja koulutustilaisuuksien tilavuokria.  Tarjoilukuluihin suunnattua paikallisen toiminnan tukea oli mahdollista saada ryhmän kokoontumisaktiivisuudesta riippuen 50–100 euroa lukukaudessa.

11. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälinen toiminta oli aktiivista vuonna 2019. Yhteistyö kehittyi sekä sisarverkostojen että ACT-allianssin kanssa, ja verkoston aktiiveja osallistui useisiin kansainvälisiin kokouksiin. Kansainvälisten asioiden työryhmä kokoontui vuoden aikana kolmesti, minkä lisäksi kansainvälisistä yhteyksistä vastannut varapuheenjohtaja Sinituuli Suominen tiedotti kansainvälisestä toiminnasta verkoston sosiaalisen median kanavissa, tiimin kokouksissa sekä jäsenkokousten yhteydessä.

11.1. Yhteistyö kansainvälisessä Changemaker-verkostossa

Vuonna 2019 Changemaker-verkostoja toimi Suomen lisäksi Islannissa, Kambodzassa, Keniassa, Norjassa, Pakistanissa, Somaliassa ja Tanskassa. Eri maiden toimijoiden yhteistyötä kutsutaan nimellä International Changemaker Network, jonka puheenjohtajana ja koollekutsujana kukin maa vuorollaan toimii. Suomen Changemaker toimi kansainvälisen verkoston puheenjohtajana kesäkuuhun 2019 asti järjestäen verkoston kesken kevään aikana kaksi Skype-kokousta. Tämän jälkeen puheenjohtajuus siirtyi Kenialle, jonka järjestämä pidettiin vielä yksi Skype-kokous marraskuussa. Suomea kokouksissa edusti Sinituuli Suominen. Suomen lisäksi kokouksiin osallistui edustajia Kambodzasta, Keniasta, Norjasta, Somaliasta ja Tanskasta. Pakistanin verkostoon ei vuoden aikana saatu lainkaan yhteyttä.

Kansainvälissä kokouksissa vaihdettiin kuulumisia ja kokemuksia verkostojen vaikuttamistyöstä sekä vahvistettiin yhteistyötä sosiaalisessa mediassa jakamalla vuorot International Changemaker Network – sivun päivittämiseksi Facebookissa.

Osana sisarverkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä Changemaker lähetti kaksi vapaaehtoistaan osallistumaan Norjan Changemakerin SommerSNU-koulutusleirille. SommerSNU pidettiin kesäkuussa Oslon lähellä Utøyan saarella ja Suomea siellä edustivat Sinituuli Suominen ja Jonna Jowi Sihvonen. Tapahtuman aikana vapaaehtoiset osallistuivat erilaisille luennoille ja työpajoihin mm. kiertotaloudesta, ilmastonmuutosviestinnästä sekä nuoria rauhantekijöitä tukevista kehitysyhteistyöhankkeista. Tapahtumassa julkaistiin näyttävästi myös Norjan Changemakerin uusi Klimatepassivitet -kampanja, joka vaatii kansainvälisten ilmastolakkojen inspiroimana norjalaisia politiikkoja lopettamaan ilmastopassiivisuuden ja auttamaan ihmisiä, jotka kärsivät eniten ilmastonmuutoksen seurauksista. Suomen Changemaker esitteli leirillä #Ykkösketjuun -kampanjaa ja yritysvastuulakiin liittyvää vaikuttamista. SommerSNU-leirille oli saapunut osallistujia myös Sambiasta, Filippiineiltä, Saksasta, Libanonista ja Tanskasta.

Syksyllä Vihdissä järjestettyyn Changemaker-viikonloppuun osallistui puolestaan yksi Norjan Changemakerin edustaja, joka esitteli tapahtuman aikana Norjan Changemakerin vaikuttamistoimintaa ja ilmastokampanjaa.

11.2. ACT-allianssin Community of Practice on Youth Participation

Kirkon Ulkomaanapu on ACT-allianssin (ACT Alliance) jäsen. ACT on kirkollisten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön toimijoiden yhteenliittymä. ACT-allianssin yhteydessä toimii eri teemoihin keskittyneitä yhteisöjä (Community of Practice, CoP), joiden tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä ja osaamista omasta teemastaan. Osana Kirkon Ulkomaanapua Changemaker on mukana Community of Practice on Youth Participation -yhteisössä.

Youth CoP kokoontui Skype-kokouksiin kuusi kertaa vuoden aikana. Suomen Changemakeria edusti kokouksissa pääasiassa varapuheenjohtaja Sinituuli Suominen, joka toimi myös Youth CoP:n toisena puheenjohtajana. Lisäksi Youth CoP:n puheenjohtajisto sekä erilaiset työryhmät kokoontuivat useita kertoja erilaisiin pienempiin kokouksiin.

Toimintavuonna edistettiin etenkin nuorten osallisuutta ACT:n erilaisissa temaattisissa Reference Group -työryhmissä sekä tehtiin vaikuttamistyötä nuorten edustajien saamiseksi ACT:n hallitukseen. Suomesta Matias Uusisilta valittiin yhdeksi Youth CoP:n puheenjohtajista vuodelle 2020.