Toimintaohjeet paikallisryhmille

Toimintaohjeet paikallisryhmille

Hyväksytty Changemakerin jäsenkokouksessa 10.4.2016

Toimintaohjeet paikallisryhmille -asiakirjan tarkoituksena on määritellä, mitä Changemakerin uuden paikallisryhmän perustamiseen vaaditaan, sekä valtakunnallisen verkoston ja paikallisryhmien oikeudet ja vastuut toisiinsa nähden.

1. Paikallisryhmän perustaminen

Mikäli paikkakunnalla ei vielä toimi Changemakerin paikallisryhmää, voivat kolme tai useampi asiasta innostunutta perustaa uuden ryhmän. Kun riittävä määrä perustajajäseniä on koossa, tulee heidän:

A) Kerätä perustajajäsenten nimet, syntymävuodet, kotipaikat ja sähköpostiosoitteet
listaksi.
B) Valita ryhmälle yhteyshenkilö, johon verkosto voi olla yhteydessä. Yhteyshenkilö huolehtii, että ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tiedottaa toiminnastaan. Yhteyshenkilöä
voidaan myöhemmin ryhmässä vaihtaa, esimerkiksi vuosittain, mikäli ryhmä sitä toivoo
C) Toimittaa edellä mainitut tiedot Changemakerin toimistolle.

Kun ryhmä on rekisteröity Changemakerin paikallisryhmäksi, se saa käyttää verkoston nimeä ja graafista ilmettä. Ryhmä saa lisäksi oman sähköpostilistan ja mahdollisuuden tiedottaa toiminnastaan Changemakerin nettisivuilla, mihin lisätään myös yhteyshenkilön sähköpostiosoite paikallisryhmästä kiinnostuneita jäseniä varten.

Paikallisryhmä voi järjestäytyä itsenäisesti tai esimerkiksi seurakunnan tai kunnan nuorisotoimen yhteyteen. Näiden tahojen työntekijöiden ei kuitenkaan ole tarkoitus olla päävastuussa toiminnasta.

2. Paikallisryhmän ja verkoston suhde

Paikallisryhmällä on laaja vapaus tehdä itsenäisiä päätöksiä omaa toimintaansa koskien. Toiminnan tulee kuitenkin olla linjassa koko verkoston tavoitteiden kanssa. Changemakerin
sääntöjen lisäksi toimintaa ohjaava verkoston jäsenkokousten päätökset.

2.1. Paikallisryhmän velvollisuudet verkostoa kohtaan

A) Paikallisryhmä pyrkii kokoontumaan säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa, ja toimimaan avoimesti niin, että uudet jäsenet pääsevät helposti mukaan.
B) Paikallisryhmä toimittaa puolivuosittain Changemakerin toimistolle toimintasuunnitelman ja kertoo tapahtumistaan raportointilomakkeella. Mikäli paikallisryhmä ei raportoi toiminnastaan kahteen kalenterivuoteen, se lakkaa olemasta olemassa.
C) Paikallisryhmä huolehtii, että Changemakerin tiimillä ja työntekijöillä on ajantasainen tieto ryhmän yhteyshenkilöstä ja tämän yhteystiedoista.
D) Paikallisryhmästä pyritään saamaan edustus Changemakerin jäsenkokouksiin.
E) Paikallisryhmä toimii Changemakerin sääntöjä ja jäsenkokouksen päätöksiä noudattaen.
F) Paikallisryhmä täyttää toiminnastaan Changemakerin strategiassa asetetut tavoitteet.
G) Paikallisryhmä osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan verkoston valtakunnallisten kampanjoiden toteuttamiseen. Paikallisryhmä toimii yhdessä koko verkoston kanssa kampanjoille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.2. Verkoston velvollisuudet paikallisryhmää kohtaan

A) Paikallisryhmään ollaan yhteydessä. Sekä tiimi että verkoston työntekijät tukevat paikallisryhmää erilaisissa asioissa ja tilanteissa.
B) Paikallisryhmä saa käyttöönsä sähköpostilistan sekä mahdollisuuden tiedottaa toiminnastaan verkoston muiden tiedotuskanavien kautta.
C) Paikallisryhmän on mahdollista saada käyttöönsä kaikki Changemakerin tuottama
materiaali.
D) Verkoston tarjoaa paikallisryhmille koulutusta pysyviin teemoihin ja valtakunnallisiin kampanjoihin liittyen.