Changemakerin jäsenkokous 10.10.2015 Ikaalisissa

Lataa pöytäkirja Changemakerin jäsenkokous 10.10.2015 Ikaalisissa (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Changemakerin jäsenkokous 10.10.2015 klo 15.00

Paikka: Rajalan leirikeskus, Ikaalinen

Paikalla: Eeva-Leena Ahopelto, Patrick Ahlstrand, Hanna Asikainen, Janne Eronen, Petteri Haapanen, Anne Heikkinen, Jaro Karkinen, Ronja Karkinen, Rebekka Katko, Aleksi Lintuvuori, Ruut Luukkonen (1-4), Hanna Matikainen (1-7), Noora Mattila, Anni Mikkola (1-7), Jaana Rissanen, Johanna Rissanen, Anni Rossi (1-6), Sini Savolainen, Sinituuli Suominen, Pinja Tavasti, Laura Tiitu (9-14), Hannele Tulkki (1-4), Elina Tyynelä ja Anni Valden sekä Changemakerin työntekijät Pertti Keinänen ja Sini Tyvi.

1. Kokouksen avaus

Changemakerin puheenjohtaja Elina Tyynelä avasi kokouksen klo 15:39

2. Kokouksen päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntömääräisesti ja että se on päätösvaltainen. Sovittiin kokouskäytännöistä ja äänestysmenettelystä erilaisissa tilanteissa.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Elina Tyynelä ja sihteeriksi Sini Tyvi.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna Rissanen, Rebekka Katko. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaro Karkinen ja Ronja Karkinen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. Verkoston ja tiimin ajankohtaiset kuulumiset

Tiimin jäsen Anne Heikkinen esitteli verkoston ajankohtaisia asioita. Tiimi on päättänyt tehdä parin vuoden tauon jälkeen jälleen jäsenkyselyn, joka avataan lokakuun lopussa. Rauhanradikaali-kampanjan erityisiä tapahtumia ovat olleet kampanjavastaava Aino Tiitan ja varapuheenjohtaja Riikka Pirin osallistuminen kansainväliseen Youth Against Violent Extremism -seminaariin Oslossa sekä kampanjan osallistuminen Kokonaisturvallisuusmessuilla Tampereella. Syksyn aikana Changemaker näkyy vielä Oulugospelissa ja Maata näkyvissä -festivaalilla. Marraskuun lopussa pidetään Rauhanradikaali-kampanjan lopputempaus Helsingissä sekä ympäristöryhmän ilmastomarssi Jyväskylässä.

6. Kampanjateema 2016

Valitaan teema Changemakerin seuraavalle pääkampanjalle

Rauharyhmältä oli tullut jäsenkokoukselle kolme erilaista ajatusta, mistä voisi kampanjoida. (1) Demokratia ja osallisuus – avaimet rauhaan: jatkona Rau-hanradikaali-kampanjalle voitaisiin syventyä siihen, miten nuorten osallistu-mismahdollisuuksia voisi lisätä ja siten edistää rauhaa. (2) Nuoret haluavat rauhaa – vaihtoehtonarratiiveja vihapuheelle: sosiaalisen median kampanja, joka toimisi myös jatkona Rauhanradikaali-kampanjalle. (3) Pakolaisuus, rauha ja hyvä tahto: kampanjointia turvallisten muuttoreittien kehittämiseksi maailmalla ja turvapaikanhakijoiden rauhanomaisen vastaanottamisen edistämiseksi Suomessa.

Velkaryhmä ehdotti kampanjateemaksi veroparatiiseja. Ryhmällä on tietoa ai-heesta vuoden 2014 Veroparatiisimatkat-kampanjan myötä. Veroparatiisit ovat edelleen erittäin ajankohtainen aihe esimerkiksi ministerien sekä Finn-fundin veroparatiisikytkösten takia. Varsinaisen kampanjakärjen velkaryhmä haluaisi tarkentaa myöhemmin.

Ympäristöryhmä ehdotti kampanjateemaksi liikakalastusta. Ryhmän ajatukse-na olisi tehdä niin sanotusti ”perinteinen kampanja”, jossa voi kerätä vetoo-musta ja jolla voisi vaikuttaa joko poliitikkoihin, yrityksiin – esimerkiksi päivit-täistavarakauppoihin tai kauppaketjuihin – tai yksittäisiin ihmisiin kuluttajina. Liikakalastuksesta on ilmestynyt hiljattain WWF:n raportti, joka tarjoaa hyvin tietoa aiheesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Vaikka liikakalastukseen liittyy paljon ympäristöön liittyviä syitä, Changemakerille ominaista voisi olla nostaa esille yhteiskunnalliset kytkökset ja kalastus keskeisenä tulonlähteneenä monissa kehitysmaissa.

Avattiin keskustelu kampanjateemasta.

Kaikkien ryhmien ehdotuksia pidettiin mielenkiintoisina ja myös ajankohtaisi-na. Eniten puheenvuoroja käytettiin liikakalastusteemaan liittyen, joka koettiin konkreettisimmaksi paitsi aiheen rajauksen ja vaikuttamismahdollisuuksien osalta. Erityisen kiinnostavana pidettiin mahdollisuutta vaikuttaa suuriin kauppaketjuihin. Liikakalastusteeman etuna nähtiin myös, että siinä voisi toisaalta tehdä yhteistyötä muiden aihetta jo esillä pitäneiden järjestöjen kuten Greenpeacen ja WWF:n kanssa, mutta toisaalta Changemaker voisi erottua järjestökentässä sillä, että tuodaan ympäristönäkökulman lisäksi esille nimenomaan kehitysmaiden toimeentuloa.

Muiden kampanjaehdotusten osalta todettiin, että niistä on helpompi jatkaa vaikuttamistyötä teemaryhmissä esimerkiksi tekemällä kannanottoja tai järjes-tämällä työpajoja ja kouluvierailuja, vaikka aiheet eivät olisikaan pääkampan-javuorossa. Rauharyhmän ehdottamaa sosiaalisen median kampanjaa toivot-tiin myös toteutettavaksi.

Äänestettiin kampanjateemasta. Päätettiin aloittaa äänestys keskustelussa eniten kannatusta saaneesta ympäristöryhmän ehdotuksesta.
Äänestyksen tulos: Liikalastusta kampanjateemaksi kannattavat: 20 ääntä. Tyhjiä: 1 ääni.

Valittiin siis kampanjateemaksi vuodelle 2016 liikakalastus. Kampanjan valmistelee ja toteuttaa ympäristöryhmä.

7. Kampanjarytmin muutos

Päätetään Changemakerin vuoden 2017 kampanjateeman valinnan ajankohdasta ja kampanjarytmistä, joka tulee käyttöön vuoden 2016 jälkeen

Kevään jäsenkokouksessa nostettiin esille tarve muuttaa verkoston kampan-jarytmiä ja jatkaa keskustelua syksyn kokouksessa. Tiimi ja työntekijät olivat valmistelleet jäsenkokoukselle neljä vaihtoehtoista mallia keskustelun pohjaksi. (Liite 1)

Malli A: nykyinen malli, jossa kampanja valitaan lokakuussa ja aloitetaan seuraavana keväänä maalis-huhtikuussa. Mallissa suunnitteluaikaa olisi lomakaudet pois lukien noin 4,5 kuukautta ja varsinaiseen kampanjointiin 7,5 kuukautta.

Malli B: uusi kampanjateema valittaisiin huhtikuussa ja aloitettaisiin vuoden suunnittelun jälkeen seuraavassa maalis-huhtikuussa. Suunnitteluaikaa olisi näin ollen reilusti enemmän (lomakaudet pois lukien 8 kk), kampanjakautta edelleen 7,5 kuukautta.

Malli C: kampanjateema valittaisiin huhtikuussa ja uusi kampanja käynnistyisi seuraavan vuoden tammikuussa päättyen loka-marraskuussa. Mallissa saataisiin hieman lisää sekä suunnitteluaikaa (5 kk) ja huomattavasti pidempi kampanjakausi (10,5 kk).

Malli D: kampanja valittaisiin kuten nykyisin lokakuussa, mutta se aloitettaisiin hieman myöhemmin seuraavana keväänä, vasta toukokuussa. Näin suunniteluaikaa saataisiin lisättyä (5 kk). Kampanjakautta olisi 7 kk.

Avattiin keskustelu aiheesta. Keskustelussa nostettiin useassa puheenvuo-rossa esille, että nykyinen kampanjamalli (A) ei ole toimiva, koska kampanjan valmistelussa tulee liian kiire ja koska kampanjakausi on paikallisryhmien toi-minnan kannalta hyvin haasteelliseen aikaan. Paikallisryhmien aktiivisin toi-mintakausi puolestaan osuu aikaan, jolloin kampanjaa vasta valmistellaan.

Paikallisryhmien toiminnan kannalta parhaana nähtiin, että aktiivinen kampanjakausi ajoittuisi selkeästi lukukauteen (mallit C ja D). Mallissa D kesäkiertueelle ja paikallisiin kesätapahtumiin voisi kuitenkin olla hankalampi saada vapaaehtoisia, kun kampanjasta ei olisi vielä ehditty kouluttautua. Mallit C ja D nähtiin myös parhaiten tukevan Globalistin toimintaa ja päinvastoin, kun lehden teko- ja ilmestymisrytmi olisi paremmin linjassa kampanjarytmin kanssa.

Vaikka suunnitteluun toivottiin lisäaikaa, puheenvuoroissa esitettiin, että liian pitkä suunnittelu (B) voi aiheuttaa myös sen, että aiheen ajankohtaisuus kärsii. Toisaalta pohdittiin, onko verkostossa myöskään resursseja 10,5 kuukautta kestävään kampanjointiin (C). Tähän todettiin, että kampanjakauden aikana olisi toki mahdollista tehdä erilaisia asioita ja että kampanjoinnin ei koko ajan tarvitse tapahtua täydellä teholla.

Perusteluna mallille C esitettiin myös, että sen antamassa kampanjarytmissä uusien jäsenten olisi mahdollista tulla mukaan joko edellisen kampanjan to-teutukseen tai uuden suunnitteluun, kumpi tuntuu mieluisammalta. Tämä voisi myös selkiyttää mikä on teemaryhmien tehtävä silloin, kun ne eivät ole kampanjavuorossa. Toisaalta pohdittiin tällöin olevan todennäköisempää, että jatkossa jäsenkokoukselle ei saada kampanjaehdotuksia kaikilta ryhmiltä, vaan vain niiltä, jotka eivät ole jo valittuna seuraavan vuoden kampanjavuoroon. Asiaa ei kuitenkaan pidetty ongelma.

Siirryttiin äänestämään kampanjarytmin valinnasta. Keskustelun pohjalta äänestyksestä suljettiin kokonaan pois malli A. Päätettiin äänestää muista mal-leista, aloittaen keskustellussa eniten kannatusta saaneesta mallista C.

Äänestyksen tulos oli lähes yksimielinen. Malli C: 19 ääntä. Tyhjiä: 1.

Päätettiin siis Changemakerin uudeksi kampanjointirytmiksi, että uusi kam-panjateema valitaan jatkossa jo kevään jäsenkokouksessa ja että uusi kampanja aloitetaan jo heti seuraavan vuoden alussa.

8. Toimintasuunnitelma 2016

Hyväksytään verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Käytiin läpi toimintasuunnitelma täydennettynä jäsenkokouksen aikana tehdyillä päätöksillä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma näin tehdyin muutoksin. (Liite 2)

9. Tiimin ja puheenjohtajan valinta vuodelle 2016

Asiakohdan aluksi esiteltiin tiimiä ja puheenjohtajaa koskeva kohta Change-makerin säännöistä. Puheenjohtaja Elina Tyynelä kertoi vaalitoimikunnan edustajana, että hakijoita oli yhteensä kymmenen, mikä on yksi enemmän kuin sääntöjen mukaan voidaan valita tiimiin.

Tässä kohtaa virisi jo keskustelua mahdollisuudesta joko rajata tai kasvattaa tiimin kokoa. Sääntöjen puitteissa tällaisen muutoksen tekeminen olisi ollut mahdollista – sääntömuutokseen vaaditaan vain 2/3 enemmistö – mutta jä-senkokouksessa koettiin, että tällainen linjaus olisi kuitenkin liian suuri tehtäväksi yllättäen ilman ennakkoilmoitusta jäsenkokouskutsussa.

Changemakerin puheenjohtajaksi vuodelle 2016 oli hakenut kaksi henkilöä: Anne Heikkinen ja Ronja Karkinen, jotka olivat molemmat ilmoittaneet olevansa käytettävissä myös varapuheenjohtajana tai tiimiläisenä.

Hakijat esittäytyivät jäsenkokoukselle, jolla oli mahdollisuus esittää heille myös lisäkysymyksiä. Kysymysten jälkeen hakijat poistuivat kokoussalista. Myös Jaro Karkinen poistui salista jääväten itsensä äänestyksestä.

Keskusteltiin hakijoista ja puheenjohtajan tehtävän vaatimuksista. Koska molempia hakijoita pidettiin sopivina puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäviin päätettiin, että äänestetään puheenjohtajasta ja se jota ei valita tähän tehtävään, valitaan automaattisesti varapuheenjohtajaksi. Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestyksessä paikalla15 henkilöä

Äänestyksen tulos: Ronja Karkinen: 8 ääntä, Anne Heikkinen 7 ääntä.
Valittiin Ronja Karkinen Changemakerin puheenjohtajaksi ja Anne Heikkinen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2016.

Seuraavaksi esiteltiin kaikki tiimiin hakeneet henkilöt, joita oli kahdeksan: Patrick Ahlstrand, Grace Hoffrén, Jaro Karkinen, Noora Mattila, Jaana Rissanen, Sini Savolainen, Aino Tiitta ja Laura Tiitu. Kokouksessa paikalla olleet esittelivät itsensä ja heille oli mahdollista esittää kysymyksiä. Puheenjohtaja esitteli hakijat, jotka olivat estyneitä saapumasta kokoukseen. Tämän jälkeen hakijat poistuivat salista. Myös vastavalitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja poistuivat. Keskusteltiin hakijoista ja tiimin kokoonpanosta.

Tiimin valinnan aikaan paikalla oli kymmenen äänioikeutettua henkilöä. Päätös tiimiläisten valinnasta tehtiin keskustellen, sillä salissa vallitsi laaja yksimielisyys eikä lippuäänestystä nähty tarpeelliseksi.

Tiimin valittiin: Patrick Ahlstrand, Jaro Karkinen, Noora Mattila, Jaana Rissa-nen, Sini Savolainen, Aino Tiitta ja Laura Tiitu.

Grace Hoffrén päätettiin valita varatiimiläiseksi, mikäli hän on kiinnostunut toimimaan tehtävässä. Perusteluna tähän ratkaisuun jäsenkokous totesi, että koska Hoffrén oli uusi jäsen, joka ei ole vielä ollut mukana toiminnassa ja jota kukaan paikalla olleista ei vielä tuntenut, kannustetaan häntä ensin varatiimiläisyyden kautta mukaan toimintaan.

10. Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin valinta vuodelle 2016

Globalistin päätoimittajaksi tai toimitussihteeriksi ei tullut yhtäkään hakemusta määräaikaan mennessä. Myöskään jäsenkokouksessa kukaan ei ilmaissut kiinnostustaan tehtäviin. Ehdotettiin, että haku avataan uudelleen ja että päätös päätoimittajan ja toimitussihteerin valinnasta annetaan tiimin tehtäväksi.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti jäsenkokouksen yksimielisellä kannatuksella.

11. Changemakerin jäsenyyden alaikäraja

Taustatietona asian käsittelyyn kerrottiin, että aiemmin Changemakerilla ei ollut minkäänlaisia ikärajoja. Koska verkoston rahoittajat haluavat kuitenkin rahoittaa nimenomaan nuorisotoimintaa, päätettiin jäsenkokouksessa vuonna 2014 asettaa Changemakerin jäsenyydelle yläikäraja. Yläikärajaksi päätettiin tuolloin 35 vuotta, tarkoittaen, että jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä sinä vuonna, kun tämä täyttää 36 vuotta. Näin siksi, että Changemaker ei kerää tarkkaa tietoa jäsenten syntymäajasta, vain tiedon heidän syntymävuodestaan. Tiimissä ja toimistolla on rahoitushakemusten tekemisen yhteydessä kuitenkin pohdittu, olisiko verkostolla hyvä olla myös alaikäraja, minkä takia asia on tuotu jäsenkokoukselle keskusteltavaksi ja päätettäväksi.

Keskustelussa alaikärajan asettamisen nähtiin alusta asti järkevänä. Sopivasta iästä esitettiin kahta eri näkemystä: joko 13 tai 15 vuotta. Keskustelussa huomautettiin, että esimerkiksi poliittiseen puolueeseen voi liittyä 15-vuotiaana omalla ilmoituksella, sitä ennen huoltajan suostumuksella. Tätä taustaa vasten moni piti 15 vuotta sopivana ikärajana myös Changemakerille. Toisaalta keskustelussa painotettiin, että jotkut nuoret voivat olla hyvin kiinnostuneita vaikuttamistoiminnasta jo nuorempana ja aiemmin myös Changemakerin toimintaan – lähinnä paikallisryhmiin – on tullut mukaan myös alle 15-vuotiaita, ei kuitenkaan tiettävästi nuorempia kuin yläkouluikäisiä. Tästä syystä alaikärajaksi ehdotettiin 13 vuotta.

Ehdotus sai siinä määrin kannatusta, että päätettiin äänestää alaikärajan asettamisesta 13 vuoteen, tarkoittaen, että jäseneksi voisi liittyä sinä vuonna, joilloin täyttää 13 vuotta.

Äänestyksen tulos: Kyllä: 18 ääntä, Ei: 0, Tyhjiä: 1.

Päätettiin siis Changemakerin alaikärajaksi 13 vuotta. Samalla tehtiin muutos sääntöihin. Sääntöjen uusi muotoilu jäsenistä (§ 2 A) kuuluu:

”Changemakerin jäseneksi luetaan 13–35-vuotias henkilö, joka haluaa toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta ja joka on ilmoittautunut jäseneksi toimittamalla yhteystietonsa Changemakerin toimistolle. Jäseneksi voi liittyä sinä vuonna, kun täyttää 13 vuotta. Jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä sinä vuonna, kun hän täyttää 36 vuotta. Henkilö voi jatkaa Changemakerin toiminnassa tämän jälkeen edelleen changementorina, esimerkiksi tukemalla verkoston paikallisryhmiä tai toimimalla kouluttajana. Jäsenen eroaminen verkostosta tapahtuu ilmoittamalla Changemakerin toimistoon. Yksittäinen changemaker voi muotoilla kannanottoja omissa nimissään Changemakerin yleiset toimintaperiaatteet ja tavoitteet sekä jäsenkokousten linjaukset huomioiden.”

12. Muut esille tulevat asiat

Vaikka nykyisen puheenjohtajan kautta on jäljellä vielä vuoden loppuun, kiitti Elina Tyynelä verkostoa sen osoittamasta luottamuksesta ja ajastaan puheenjohtajana.

Tiimin valinnan yhteydessä virinnyttä keskustelua tiimin koosta toivottiin jat-kettavaksi kevään jäsenkokouksessa.

13. Ilmoitusasiat

• 28.11. Rauhanradikaalin päätöstempaus, rauhanmarssi Helsingissä
• 29.11. Ilmastomarssi Jyväskylässä Pariisin ilmastoneuvotteluihin liittyen
• 16.1. Paikallisryhmäpäivä Kuopiossa
• 8.-10.4. Changemaker-viikonloppu ja jäsenkokous Oulussa

14. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:31.