Changemakerin jäsenkokous 29.10.2016 Tampereella

Lataa pöytäkirja Changemakerin jäsenkokous 29.10.2016 (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Changemakerin jäsenkokous 29.10.2016 klo 13.30

Paikka: Monitoimitalo 13, Tampere

Paikalla: Patrick Ahlstrand, Ronja Karkinen, Kati Lehtonen, Anni Mikkola, Laura Tiitu, Anni Valden, Hanna Ylikangas sekä Changemakerin työntekijät Jonas Biström, Lauri Lind ja Sini Tyvi.

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Changemakerin puheenjohtaja Ronja Karkinen avasi kokouksen klo 13:35. Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetty sääntömääräisesti, joten kokous on päätösvaltainen. Kokouskäytännöistä todettiin, että pyritään keskustellen löytämään yhteisymmärrys, mutta tarvittaessa voidaan äänestää. Asiakysymyksissä käytössä on käsiäänestys, henkilövalinnoissa tarvittaessa suljettu lippuäänestys.

Käytiin esittäytymiskierros. Paikallaolijoiden lisäksi yksi jäsen, Noora Mattila, oli pyytänyt saada kuunnella kokousta Skypen välityksellä. Tämä mahdollisuus järjestettiin, mutta todettiin myös, että etänä osallistuville ei voida antaa äänioikeutta, koska asiasta olisi pitänyt tiedottaa jäsenistölle etukäteen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ronja Karkinen ja sihteeriksi Sini Tyvi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Lehtonen ja Anni Mikkola. Ääntenlaskijat toimivat myös pöytäkirjan tarkastajina.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset

Tiimin jäsen Patrick Ahlstrand esitteli verkoston ajankohtaiset kuulumiset.

Keväällä alkanut Kadonneet eväät -kampanja liikakalastuksen lopettamiseksi on näkynyt erilaisissa tapahtumissa, joissa kampanja on saanut paljon hyvää palautetta etenkin erilaisesta tavasta kerätä vetoomusta. Ympäristöryhmä on onnistunut vuoden aikana saamaan myös yleisöosastokirjoituksia läpi eri lehtiin. Rauharyhmässä on menossa vuoden 2017 kampanjan suunnittelu. Kampanjan aiheena on pakolaispolitiikka, johon liittyen tehdään kuntavaalivaikuttamista tavoitteena kannustaa kuntia tarjoamaan paikkoja turvapaikanhakijoille ja turvapaikan saaneille. Talousryhmälle puolestaan on valittu ensimmäisenä teemaryhmänä tiimin ulkopuolinen vetäjä, Johanna Kesti. Jatkossa myös muille ryhmille valitaan tiimin ulkopuoliset vetäjät, jolloin vastuutehtäviin saadaan joustavuutta ja helpommin mahdollisuus myös uusille toimijoille päästä mukaan.

Kansainvälisen yhteistyön huipentumia ovat olleet tänä vuonna toukokuussa pidetty Skype-kokous, jossa kansainväliseen Changemaker verkostoon (International Changemaker Network) hyväksyttiin uusina jäseninä Kambodzha ja Tanska. Lokakuussa Changemaker-verkostot kokoontuivat tapaamiseen, jota Suomen Changemaker isännöi.

Mobiilivideohanke turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneiden nuorten kanssa heidän kotouttamisekseen käynnistyi huhtikuussa. Kesän ja alkusyksyn aikana videopajoja on järjestetty pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Hankkeen toimintaa ollaan laajentamassa loppusyksyn ja ensi vuoden aikana useammille paikkakunnille, joilla mukaan toivotaan myös suomalaisia nuoria.

Kesällä Changemaker toteutti yhdenvertaisuuskyselyn, jolla haluttiin kartoittaa mahdollisia syrjiviä käytäntöjä verkostossa. Kyselyn pohjalta on tekeillä yhdenvertaisuussuunnitelma.

Kommenttina verkoston ajankohtaisiin kuulumisiin esitettiin toive, että valtakunnallisia tapahtumia järjestettäisiin enemmän yhteistyössä paikallisryhmien kanssa.

5. Keskustelu Changemakerin kansainvälisestä toiminnasta

Jonas Biström kertoi aluksi lokakuussa pidetyn kansainvälisen kokouksen keskusteluista ja päätöksistä. Kokouksessa päätettiin jatkaa Changemaker-verkostojen välistä yhteistyötä, josta käytetään nimeä International Changemaker Network, uudistettujen toimintaohjeiden mukaisesti. Toimintaohjeissa linjataan muun muassa, että kasvotusten järjestettäviä kokouksia pidetään kerran kahdessa vuodessa. Näiden kokousten välillä yhteyshenkilöt jokaisesta verkostosta järjestävät Skype-kokouksia ja pitävät yhteyttä toisiinsa säännöllisesti sähköpostin avulla. Norjan Changemaker huolehtii, että heidän sivuiltaan löytyy kaikki tarvittava tieto, miten kansainväliseen Changemaker-verkostoon voi liittyä. Erillisiä kansainvälisen verkoston nettisivuja ei enää ole, Facebook-sivu sen sijaan on edelleen käytössä ja sen kautta voidaan tiedottaa toiminnasta.

Kansainvälisessä verkostossa haluttaisiin jatkossa vaihtaa tietoa aktiivisemmin ja tehdä myös jonkinlaista yhteistä kampanjointia tai toimintaa. Tanskalaiset ehdottivat yhteisen vaikuttamistoiminnan pohjaksi kestävän kehityksen tavoitteita (SDG), koska kaikki Changemaker-verkostot työskentelevät jo jollakin tavalla niiden edistämiseksi. Toisaalta todettiin, että myös kansainvälisen Changemaker-verkoston ulkopuolella voi olla ryhmiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita liittymään tällaiseen yhteistyöhön.

International Changemaker Networkin lisäksi kansainvälistä yhteistyötä voidaan tehdä ACT-allianssin Community of Practice on Youth Participation -yhteisön kautta. ACT-allianssille voidaan jatkossa myös kertoa Changemaker-verkostojen vaikuttamistoiminnan suunnitelmista ja kutsua sieltä kiinnostuneita toimijoita mukaan.

Avattiin keskustelu jäsenistön ajatuksista kansainvälisen yhteistyön tulevaisuudesta.

Jäsenkokouksessa innostuttiin etenkin yhteisen vaikuttamistoiminnan mahdollisuuksista. Todettiin, että välttämättä ei tarvitse heti saada aikaan koko kansainvälisen verkoston yhteistä kampanjaa, vaan yhteistyötä voidaan tehdä aluksi myös vain joidenkin kanssa. Suomen Changemakerin kampanjakierto alkaa olla lähempänä Norjan Changemakerin kampanjarytmiä, joten siitä näkökulmasta voisi olla mahdollista jopa rakentaa jotakin yhteistä, jos teemat osuvat yksiin. Tanskan liittyminen kansainväliseen Changemaker-verkostoon voisi puolestaan mahdollistaa EU-vaikuttamista, kun mukana on nyt kaksi EU-maata.

Käytännön tasolla yhteistyötä voidaan tehdä heti esimerkiksi mainostamalla toisten verkostojen kampanjoita sosiaalisessa mediassa tai viestimällä yhteisesti Changemaker-logon alla, että International Changemaker Network tekee SDG-vaikuttamista kukin omien kampanjoidensa kautta ja kertomalla sitten, miten eri verkostojen kampanjat liittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin. Esimerkkinä nostettiin Norjan Changemakerin lääkekampanja, johon liittyvää vaikuttamista voitaisiin tehdä myös Suomessa.

Kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneille toivottiin kanavaa päästä paremmin mukaan. Todettiin, että kansainvälisen verkoston Skype-kokouksiin voisi osallistua muitakin kuin vain varsinaiset yhteyshenkilöt.

Päätettiin perustaa kansainvälisten asioiden työryhmä, jonka koollekutsujana toimii Anni Valden. Työryhmään kutsutaan kaikkia kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä innostuneita. Työryhmä koordinoi viestintää myös teemaryhmien ja kansainvälisen verkoston välillä mahdollisen vaikuttamistoiminnan yhteistyön kehittämiseksi.

6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017

Sini Tyvi esitteli toimintasuunnitelman.

Changemakerin strategisina tavoitteina vuonna 2017 ovat (1) toimijoiden määrän kasvu, (2) verkoston laaja näkyvyys, (3) vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen lisääminen sekä (4)
vaikuttava paikallistoiminta ja toiminnan alueellinen kattavuus. Mittareita, joilla verkoston toimintaa seurataan, ovat muun muassa jäsenmäärän kehitys, toimintaan osallistuvien määrä sekä järjestettyjen tapahtumien määrä. Lisäksi seurataan mediaosumia sekä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

Uusina toimintoina vaikuttamistyötä vahvistetaan järjestämällä pääkampanjan valmisteluvaiheita mukaileva vaikuttamistyön verkkokoulutus, johon yhä useampien jäsenten on mahdollista osallistua myös etänä. Teemaryhmien asiantuntemusta lisätään järjestämällä kuukausittain teemailtoja, joihin kutsutaan asiantuntijavieraita kouluttamaan ajankohtaisista aiheista. Tapahtumanäkyvyyttä jaetaan jatkossa tasaisemmin myös muille kuin kesäkuukausille. Jäsenrekrytoinnin painopisteitä ovat etenkin 15–18-vuotiaat, joita tavoitetaan kirkollisissa nuorten tapahtumissa sekä seurakuntien kautta, sekä korkeakouluopiskelijat, joita tavoitetaan oppilaitosten tapahtumissa sekä kohdennetulla viestinnällä ainejärjestöjen listoille.

Paikallista toimintaa kehitetään aktivoimalla säännöllistä toimintaa viidelle yliopistopaikkakunnalle sekä viestimällä seurakunnille mahdollisuudesta järjestää paikallisryhmätoimintaa osana nuorisotyötä. Changemakerin mobiilivideohanketta turvapaikanhakijanuorten kanssa pyritään myös toteuttamaan enemmän yhteistyössä paikallisryhmien kanssa.

Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä esitettiin kysymys paikallisryhmien itsenäisyydestä ja mahdollisuudesta osallistua paikallisiin yhteistyöhankkeisiin tai -kampanjoihin. Todettiin, että paikallisryhmät voivat osallistua yhteistyökampanjoihin ja paikallisiin hankkeisiin, mikäli ne ovat Changemakerin arvojen mukaisia ja tukevat verkoston tavoitteita. Paikallisryhmät voivat tehdä myös kannanottoja ryhmän nimissä Changemakerin tavoitteiden mukaisista aiheista. Mikäli on epävarma, onko jokin toiminta tai yhteistyöhanke verkoston arvojen mukaista, voi asiaan pyytää kantaa tiimiltä.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ilman muutoksia.

[Liite 1: Hyväksytty Toimintasuunnitelma 2017, Liite 2: Kooste toimintasuunnitelmasta (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)]

7. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden tiimiläisten valinta vuodelle 2017

Vaalitoimikunnassa toimineet Ulla-Sisko Jauhiainen, Marika Latva-Kyyny ja Aino Tiitta olivat estyneitä saapumasta jäsenkokoukseen, mutta verkoston työntekijät esittelivät heidän lähettämänsä saatekirjeen. Vaalitoimikunta oli yhdessä puheenjohtajan ja Changemaker-koordinaattorin kanssa tehnyt etukäteen selkeät toimenkuvat ja kuvaukset tiimin tehtävistä. Toimenkuvien perusteella tiimin koon esitettiin olevan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta tiimin jäsentä. Perusteluna esitykselle aiempia vuosia pienemmästä tiimistä oli, että voisi aktivoida enemmän työryhmämuotoista työskentelyä ja että teemaryhmien vetäjät voisivat jatkossa olla tiimin ulkopuolella, jolloin vastuutehtäviin voisi valita aiempaa joustavammin vapaaehtoisia myös kesken vuotta. Vaalitoimikunnan terveisinä kerrottiin, että tiimin haki yhteensä seitsemän hakijaa, joista kuitenkin kaikille toivottiin löytyvän mielekäs rooli verkostossa.

Ennen hakijoiden esittelyä päätettiin keskustella sopivasta tiimin koosta. Esitettiin, että pitäydytään vaalitoimikunnan esityksessä kuuden hengen tiimistä. Esityksen puolesta annettiin 6 ääntä, vastaan 0, tyhjiä 1. Päätettiin siis valita kuuden henkilön tiimi vuodelle 2017.

Esiteltiin tiimin toimenkuvat sekä tiimiin hakeneet henkilöt ja tehtävät, joihin olivat hakeneet.

• Noora Mattila: hakenut ensisijaisesti tiedotusvastaavaksi, mutta on kiinnostunut myös varapuheenjohtajan ja vaikuttamistoiminnan vastaavan tehtävistä.
• Jaana Rissanen: hakenut ensisijaisesti tapahtumavastaavaksi, mutta käytettävissä myös muihin tiimin jäsenten tehtäviin, ei puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.
• Sini Savolainen: hakenut ensisijaisesti vaikuttamistoiminnan vastaavaksi, on kiinnostunut myös tapahtumavastaavan tehtävästä.
• Laura Tiitu: hakenut ensisijaisesti vaikuttamistoiminnan vastaavaksi, on käytettävissä myös kaikkiin muihin tehtäviin paitsi puheenjohtajaksi.
• Matias Uusisilta: hakenut ensisijaisesti puheenjohtajaksi, on kiinnostunut myös vaikuttamistoiminnan vastaavan tehtävästä.
• Anni Valden: avoin kaikille tehtäville puheenjohtajasta lähtien.
• Hanna Ylikangas: hakenut ensisijaisesti jäsenvastaavaksi, on kiinnostunut myös tapahtumavastaavan tehtävästä.

Käsiteltiin valinnat tehtävä kerrallaan siten, että kuhunkin tehtävään hakeneet poistuivat paikalta valinnan ajaksi. Myös Skype-yhteys suljettiin valintojen ajaksi.

Puheenjohtajaksi olivat siis hakeneet Matias Uusisilta ja Anni Valden. Valinnasta järjestettiin suljettu lippuäänestys, jonka tulos oli: Matias Uusisilta 3 ääntä, Anni Valden 2 ääntä, tyhjiä ääniä 1.

Varapuheenjohtajan tehtävään olivat hakeneet: Anni Valden, Noora Mattila ja Laura Tiitu. Äänestyksen tulos: Anni Valden 5 ääntä.

Tiimin muista vastuutehtävistä käytiin keskustelu. Koska hakijoita oli yksi enemmän kuin jäljellä olevia paikkoja, todettiin, että sääntöjen mukaisesti tiimiin voidaan myös valita varajäseniä. Kunkin hakijan ilmoittamien ensisijaisten vastuualuetoiveiden perusteella paikkajaosta tehtiin esitys, jonka mukaan ehdotettiin vaikuttamistoiminnan vastaavaksi Sini Savolaista, tapahtumavastaavaksi Jaana Rissasta, jäsenvastaavaksi Hanna Ylikangasta ja tiedotusvastaavaksi Noora Mattilaa sekä varajäseneksi Laura Tiitua.

Äänestettiin esityksestä. Puolesta 5 ääntä, vastaan 0, tyhjiä 0. Hyväksyttiin paikkajako esityksen mukaisesti.

Tiimin valittiin siis puheenjohtajaksi Matias Uusisilta, varapuheenjohtajaksi Anni Valden, vaikuttamistoiminnan vastaavaksi Sini Savolainen, tapahtumavastaavaksi Jaana Rissanen, jäsenvastaavaksi Hanna Ylikangas ja tiedotusvastaavaksi Noora Mattila. Lisäksi varajäseneksi valittiin Laura Tiitu.

8. Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin valinta vuodelle 2017

Esiteltiin tehtävänkuvat sekä hakijat. Hakijoita oli kaksi, Saara-Maria Pulkkinen ja Iida Silfverhuth, jotka molemmat olivat hakeneet ensisijaisesti toimitussihteeriksi mutta ilmoittaneet olevansa käytettävissä myös päätoimittajan tehtävään.

Keskusteltiin tehtävien vaativuudesta ja millainen rooli toimituskunnassa kummallakin tehtävällä on. Tehtävävalinnasta päätettiin suljetulla lippuäänestyksellä, jonka tulos oli: Päätoimittajaksi: Saara-Maria Pulkkinen 5 ääntä, Iida Silfverhuth 2 ääntä. Toimitussihteeriksi: Iida Silfverhuth 5 ääntä, Saara-Maria Pulkkinen 2 ääntä.

Valittiin Saara-Maria Pulkkinen Globalisti-lehden päätoimittajaksi ja Iida Silfverhuth toimitussihteeriksi.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Ilmoitusasiat

• Changemaker on mukana Oulugospelissa ja Höstdagarna -tapahtumassa 5.11. sekä Maata näkyvissä -festareilla 18.–20.11.
• Kampanjan päätöstapahtuma tulossa marras-joulukuun vaihteessa
• Kevään Changemaker-viikonloppu pidetään 7.-9.4. Seinäjoella
• Teemaryhmät ovat avoimia kaikille ja mukaan toivotaan lisää jäseniä

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:27.