Changemakerin toimintasuunnitelma 2017

Lataa tiedosto Changemakerin toimintasuunnitelma 2017 (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Toimintasuunnitelma 2017

Hyväksytty jäsenkokouksessa 29.10.2016

1. Johdanto

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto, joka muuttaa maailmaa kouluttautumalla ja kampanjoimalla kehityskysymyksistä. Näin verkosto toteuttaa myös Kirkon Ulkomaanavun säännöissä säätiön tehtäväksi määriteltyjä vaikuttamistoimintaa ja kansainvälisyyskasvatusta.

Changemaker-verkoston toiminnan ytimenä on vapaaehtoisuus ja nuorten osallisuus. Verkoston toiminta on nuorista lähtevää ja heidän omaehtoisesti toteuttamaa, mikä näkyy myös vahvasti verkoston päätöksenteossa. Changemakerin toimintaa ohjaavat jäsenkokousten päätökset sekä jäsenkokouksen valitsema, vapaaehtoisista koostuva tiimi.

Verkosto toimii sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Changemaker-ryhmät ovat avoimia kaikille nuorille, ja niiden toiminta perustuu ryhmän jäsenten yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin.

Changemakerin keskeinen toimintamuoto on kampanjointi. Vaikuttamistoiminnan pääteemoja ovat rauha, talous ja ympäristö, joihin liittyen Changemaker nostaa esille kehitysmaiden näkökulmaa ja keinoja, miten Suomessa tehtävillä päätöksillä voidaan vaikuttaa ja purkaa epäoikeudenmukaisia rakenteita. Vuonna 2017 kampanjateemana on pakolaisuus.

Kampanjoinnin lisäksi Changemaker lisää tietoisuutta kehityskysymyksistä julkaisemalla omaa, vapaaehtoisten tekemää Globalisti-lehteä sekä toimimalla aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Verkoston tärkeimpiä koulutustapahtumia ovat kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Changemaker-viikonloput, jotka kokoavat yhteen nuoria eri puolilta Suomea.

2. Strategiset tavoitteet

Changemakerin strategiassa, joka ulottuu vuoteen 2020, verkoston strategisiksi tavoitteiksi on nostettu: pitkäjänteinen kampanjatoiminta, laaja näkyvyys, vaikuttava paikallistoiminta sekä vapaaehtoisten määrän kasvu.

Vuonna 2017 verkostossa panostetaan etenkin aktiivisten toimijoiden määrän kasvattamiseen. Tavoitteena on, että yhä useampi uusi jäsen löytäisi heti mukaan toimintaan ja itselleen parhaiten sopivan tavan osallistua. Tätä tavoitetta edistetään kysymällä uusien jäsenten mielenkiinnon kohteita jo liittymislomakkeella sekä olemalla heihin entistä enemmän henkilökohtaisesti yhteydessä heti jäsenyyden alkuvaiheessa. Tällä osa-alueella onnistumista mitataan seuraamalla jäsenmäärän kehitystä sekä tapahtumiin osallistuvien määrää tapahtumaraporttien avulla.

Toimijamäärän kasvattamiseksi myös verkoston näkyvyyttä sekä tarjottavan toiminnan määrää lisätään ja kehitetään. Toiminnan määrää seurataan jokaisesta tapahtumasta täytettävillä toimintaraporteilla. Näkyvyyden ja tavoittavuuden kasvua mitataan seuraamalla Globalisti-lehden levikkiä ja nettilehden sekä -artikkelien lukijamääriä, Changemakerin sosiaalisen median kanavien seuraajamääriä sekä somepostausten tykkäysten ja jakojen määrää.

Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyyttä ja teemaryhmien asiantuntemusta vahvistetaan tukemalla teemaryhmien säännöllistä toimintaa sekä kasvattamalla etenkin koulutuksellisten tilaisuuksien määrää. Tavoitteena on järjestää verkoston keskeisiin teemoihin liittyviä koulutustilaisuuksia lukukausien aikana vähintään kerran kuukaudessa.

Paikallisen toiminnan osalta tavoitteena on säännöllisen toiminnan turvaaminen suurimmissa yliopistokaupungeissa levittämällä niihin teemaryhmätoimintaa ja kampanjakoulutuksia. Alueellista kattavuutta kehitetään myös tukemalla paikallisen kampanjatoiminnan syntymistä vierailuilla ja verkkokoulutuksilla myös muille paikkakunnille sekä kannustamalla seurakuntia järjestämään Changemaker-toimintaa osana omaa nuorten toimintaansa.

3. Hallinto ja talous

Changemaker-verkostossa päätösvalta on vahvasti nuorilla, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa. Vapaaehtoisten näkemykset toiminnasta ratkaisevat niin jäsenkokouksissa kuin verkoston työryhmissä, joiden vastuutehtäviin kuka tahansa jäsen voi hakeutua. Toimintaa tukevat Changemakerin työntekijät, jotka huolehtivat myös verkoston taloudesta.

3.1. Jäsenkokous

Changemakerin ylin päättävä elin on jäsenkokous, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisesti. Jäsenkokoukset pidetään joko Changemaker-viikonloppujen yhteydessä 7.-9.4. Seinäjoella ja 6.-8.10. Kuopiossa tai muina sopivaksi katsottuina aikoina keväällä ja syksyllä. Kokouksiin kutsutaan kaikki verkoston jäsenet. Puhe- ja äänioikeus on kaikilla kokouksessa paikalla olevilla jäsenillä.

Changemaker haluaa edistää avoimuutta ja verkostodemokratiaa. Jäsenkokousten asialistat lähetetään tiedoksi hyvissä ajoin ennen kokouksia, ja jäsenistölle tarjotaan myös osallistumismahdollisuus yhteisten asioiden työstämiseen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden kommentoimiseen etukäteen sähköisten työkalujen, kuten kyselylomakkeiden tai GoogleDocs:n avulla.

3.2. Tiimi

Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-7 muuta varsinaista jäsentä. Tiimi valitaan vuosittain syksyn jäsenkokouksessa, ja uusi tiimi aloittaa toimintansa kalenterivuoden 2017 alusta sääntömääräisesti. Tiimin tehtävinä ovat muun muassa verkoston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, jäsenten ja paikallisryhmien tukeminen sekä valtakunnallisten tapahtumien organisointi.

Tiimi kokoontuu vuoden mittaan lukukausien aikana 2-3 viikon välein, kesällä harvemmin. Tiimin kokouksia järjestetään Helsingin lisäksi tiimiläisten asuinpaikoista riippuen ympäri Suomea, ja kokouksiin voi aina osallistua Skypen välityksellä. Lisäksi tiimi kokoontuu kahdesti vuodessa viikonlopuksi erilliseen strategiatyöskentelyyn, jonka pohjalta verkoston toimintaa kehitetään edelleen. Etenkin heti vuoden alussa pidettävällä strategiatyöskentelyllä on myös merkittävä ryhmäyttävä tehtävä.

3.3. Työryhmät ja niiden vastuuhenkilöt

Tiimin lisäksi Changemakerin toiminnan suunnittelu ja toteutus tapahtuu erilaisissa työryhmissä. Pysyviä työryhmiä ovat vaikuttamistoiminnasta vastaavat teemaryhmät sekä Globalisti-lehden toimituskunta. Nämä ryhmät ovat avoimia kaikille verkoston jäsenille ja mukaan voi tulla missä vaiheessa vuotta tahansa. Teemaryhmien toimintaa ohjaavat ryhmille valitut vapaaehtoiset vetäjät. Teemaryhmien vetäjät valitaan aiheesta kiinnostuneiden keskuudesta toistaiseksi, mikä mahdollistaa ryhmän vetäjän vaihtamisen joustavammin myös kesken vuoden.

Globalisti-lehden työskentelyä ohjaamaan valitaan päätoimittajan ja toimitussihteerin vastuutehtäviin kalenterivuodeksi kerrallaan, mikä tuo jatkuvuutta kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden tekoon. Toimituskunta puolestaan kootaan lehtikohtaisesti.

Lisäksi verkostoon voidaan perustaa kausiluonteisempia työryhmiä, joihin uusia toimijoita kutsutaan mukaan verkoston viestintäkanavien kautta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jonkin tapahtuman suunnittelusta ja järjestämisestä tai uuden materiaalin tuottamisesta vastaava työryhmä.

3.4. Työntekijät

Kirkon Ulkomaanapu palkkaa Changemakerin työntekijät yhteistyössä verkoston kanssa. Ulkomaanavussa työskentelee kaksi kokoaikaista vakituista nuorisoverkoston työntekijää, Changemaker-koordinaattoria, jotka vastaavat verkoston hallinnollisista tehtävistä, viestinnästä sekä tuesta vapaaehtoisverkostolle. Lisäksi Ulkomaanavussa työskentelee yksi määräaikainen projektikoordinaattori, joka vastaa Changemaker-verkostossa turvapaikanhakijanuorten kanssa toteutettavasta mobiilivideohankkeesta. Changemakeriin rekrytoidaan vuoden aikana myös 2-3 korkeakouluharjoittelijaa.

3.5. Toimitilat

Changemakerin toimisto sijaitsee Kirkon Ulkomaanavun toimistossa Helsingissä. Verkosto voi käyttää Ulkomaanavun kokoustiloja omaan toimintaansa, kuten tiimin ja työryhmien tapaamisiin. Työryhmien kokoontumisia sekä erilaisia tapahtumia järjestetään myös muualla päin Suomea. Tapahtumille ja kokoontumisille etsitään aina tilaisuuden luonteelle sopivimmat tilat yhteistyöverkostojen kautta. Ulkomaanavun toimiston tilat ovat esteettömät ja myös muissa tiloissa pyritään huomioimaan esteettömyys ja hyvä saavutettavuus, etenkin suurimpien koulutustapahtumien paikkoja valittaessa.

3.6. Talous

Changemaker on taloudellisesti osa Kirkon Ulkomaanapua, joka tarjoaa verkostolle toimitilat ja palkkaa työntekijät. Rahoitusta Changemakerin perustoiminnalle haetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitukselta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Lisäksi rahoitusta haetaan seurakuntayhtymiltä ja yksittäisiltä seurakunnilta, etenkin alueilla, joilla on Changemaker-toimintaa, sekä mahdollisuuksien mukaan muilta rahoittajilta. Yksittäiset ihmiset voivat myös tehdä Kirkon Ulkomaanavun kautta lahjoituksia Changemakerille. Lahjoittajaviestintä ja yksityisvarainhankinta ovat verkostossa vielä uutta, ja niitä kehitetään edelleen vuoden aikana.

Ulkoasianministeriön kumppanuusjärjestönä Kirkon Ulkomaanapu saa kehitysyhteistyön ohjelmatukea, jolla voidaan kattaa myös kehitysviestinnän- ja globaalikasvatuksen hankkeita. Tällä perusteella Changemakerin Globalisti-lehden tuottamiseen sekä verkoston pääkampanjan keskeisiin toimintoihin saadaan rahoitusta myös Ulkoasianministeriöltä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan on myöntänyt Changemaker-verkostolle myös erityisavustuksen kaksivuotiseen (2016–2017) hankkeeseen, jossa toteutetaan mobiilivideoita turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneiden nuorten kanssa heidän kotouttamiseksi.

4. Vaikuttamistoiminta

Changemakerin tavoitteena on muuttaa maailmaa innostavilla, konkreettisilla ja ajankohtaisilla nuorten itse suunnittelemilla, toteuttamilla ja arvioimilla kampanjoilla. Vaikuttamistoiminnassaan verkosto nostaa esille epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavia rakenteita, kehitysmaiden ihmisten näkökulmaa ja keinoja, miten suomalaiset voivat vaikuttaa oikeudenmukaisemman maailman puolesta sekä tavoitella konkreettisia poliittisia parannuksia. Verkoston vaikuttamistoiminnan keskeiset teemat ovat rauha, talous ja ympäristö.

4.1. Teemaryhmät: rauha, talous ja ympäristö

Teemaryhmät suunnittelevat ja toteuttavat Changemakerin kampanjoita sekä muuta vaikuttamistoimintaa. Ryhmät kokoontuvat lukukausien aikana säännöllisesti, 1-2 kertaa kuukaudessa, ryhmän kesken sovitun tarkemman aikataulun mukaisesti. Teemaryhmien kokoontumisia järjestetään paitsi Helsingissä myös muilla paikkakunnilla ryhmän toimintaan osallistuvien toiveiden mukaisesti. Lisäksi ryhmien kokoontumisiin on aina mahdollista osallistua myös etänä Skypen välityksellä.

Teemaryhmät kouluttautuvat omista teemoistaan järjestäen asiantuntijailtoja (kts. 5.2.) sekä vierailuja kiinnostaviin kohteisiin. Tilaisuudet tarjoavat hyvän mahdollisuuden uusille kiinnostuneille tulla kuuntelemaan ja oppimaan teemasta sekä liittyä mukaan toimintaan. Teemaattisen kouluttautumisen lisäksi ryhmissä perehdytään erilaisiin vaikuttamiskeinoihin ja meneillään oleviin kansallisiin tai kansainvälisiin prosesseihin, joiden kautta vaikuttaminen omaan teemaan olisi mahdollista.

Rauharyhmä on vuonna 2017 pääkampanjavuorossa ja keskittyy kampanjateeman mukaisesti pakolaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Osana tätä teemaa ryhmä perehtyy pakolaisuuden juurisyihin kuten konflikteihin ja tapoihin parantaa globaalia pakolaistilannetta oikeudenmukaisella tavalla.

Talousryhmässä perehdytään etenkin verokysymyksiin. Aihe on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen ja merkittävä myös kehityspolitiikan kannalta.

Ympäristöryhmä jatkaa vuoden 2016 kampanjansa teeman eli liikakalastuskysymysten seuraamista sekä perehtyy vesikysymyksiin myös laajemmin. Lisäksi ryhmä seuraa ilmastopolitiikkaa etenkin oikeudenmukaisen kehityspolitiikan näkökulmasta.

Omien erillisten kokoontumistensa lisäksi teemaryhmät kokoontuvat vuoden aikana 1-2 kertaa yhteiseen tapaamiseen tai koulutuspäivään, jossa hyödynnetään ilmiöpohjaista oppimista, sillä teemat linkittyvät monella tavalla toisiinsa. Esimerkiksi ilmastonmuutos voimistaa sään ääri-ilmiöitä ja vaikuttaa konfliktien syntyyn, mikä aiheuttaa pakolaisuutta. Liikakalastus ja epäoikeudenmukainen kalastuspolitiikka puolestaan aiheuttavat kehitysmaissa työttömyyttä ja saavat niin ikään aikaan siirtolaisuutta.

4.2. Pääkampanja

Changemakerin vuoden 2017 pääkampanjan tavoitteena on, että Suomi kantaa suurempaa vastuuta maailman pakolaistilanteesta. Tämä tarkoittaa vahvempia toimia konfliktien, humanitaaristen kriisien ja muiden pakolaisuutta aiheuttavien syiden ehkäisemiseksi. Toisaalta Suomen tulisi myös kantaa vastuunsa pakolaisuuden ennaltaehkäisyn lisäksi myös nykyisistä pakolaisista. Mahdollisia toimia tämän vastuun kantamiseksi ovat vastaanotettavien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvattaminen, turvapaikkojen myöntäminen niitä tarvitseville, perheiden yhdistämisen helpottaminen.

Vaikka monet suomalaiset ovat yhtä mieltä kampanjan tavoitteista, he eivät välttämättä ole tietoisia keinoista, joilla aiheeseen voisi vaikuttaa, vaan kokevan olevansa yksin huolensa kanssa. Kampanjallaan Changemaker haluaa viestiä näistä vaikuttamiskeinoista etenkin suomalaisille nuorille ja aktivoida heitä toimimaan Changemakerin arvojen puolesta ja kampanjan tavoitteiden eteen. Kampanjatoiminnassa on keskiössä ihmisten huolen ja poliittisten vaatimusten kanavoiminen päättäjille. Tämän lisäksi kampanjassa esitetään ratkaisuehdotuksia, joita seuraamalla päättäjät tekevät oikeudenmukaisempaa pakolaispolitiikkaa.

Kampanja alkaa tammi-helmikuun vaihteessa, jolloin Changemaker järjestää koulutus- ja tempauspäivän. Aloitustapahtuma pidetään Helsingissä ja siihen odotetaan 30 osallistujaa. Päivä koostuu pakolaisuuskysymyksiin ja kampanjan vaikuttamistavoitteisiin perehdyttävästä koulutusosiosta, sekä toiminnallisesta osiosta, jonka aikana järjestetään ensimmäinen kampanjatempaus. Tavoitteena on kokonaisuus, joka innostaa vapaaehtoisia kampanjointiin myös omalla paikkakunnallaan.

Kevään aikana vaikuttamiseen kannustetaan järjestämällä lisäkoulutusta kampanjan toimintatavoista niin paikallisesti kuin verkkokoulutuksena. Koulutuksissa käydään läpi myös käytännön asioita, kuten tempauksen järjestämiseen liittyviä lupa- ja ilmoitusasioita, jotta yhä useammat vapaaehtoiset rohkaistuisivat järjestämään toimintaa.

Kampanjatempaukset sekä erilaisten tapahtumien esittelypisteille tarkoitetut kampanjatoiminnot suunnitellaan niin, että ne ovat iloisia, näyttäviä, ajatuksia herättäviä sekä visuaalisesti kiinnostavia. Tapahtumissa käytetään lavastusta, pukuja ja kylttejä, joita teetetään riittävästi myös paikallisissa tempauksissa käytettäväksi.

Kevään tempausten lisäksi kampanja tulee näkymään erilaisissa yleisötapahtumissa (kts. 6.1) sekä Changemaker-viikonlopuissa. Kampanjan aikana rauharyhmä järjestää pakolaisuusteemasta myös asiantuntijaillan tai paneelikeskustelun. Kampanja päättyy lokakuun lopussa.

Koska pääkampanjan aihe linkittyy läheisesti turvapaikkakysymyksiin, kampanjan aikana tehdään yhteistyötä verkoston mobiilivideohankkeen (kts. 12) ja siihen osallistuneiden nuorten kanssa osallistamalla heitä myös mukaan kampanjatoimintoihin. Yhteistyötä tehdään myös muiden pakolaisuus- ja turvapaikkakysymysten parissa työskentelevien ja kampanjoivien järjestöjen, kuten Amnesty Internationalin Suomen osaston, Kirkon Ulkomaanavun sekä Pakolaisavun kanssa.

Kampanjan onnistumista mitataan seuraamalla muun muassa kampanjaan osallistuneiden henkilöiden ja järjestettyjen kampanjatempausten määriä, mediaosumia sekä sosiaalisen median näkyvyyttä (jaot, tykkäykset, tavoittavuus). Lisäksi seurataan poliitikkojen tai hallinnon edustajien toimia sekä sanomisia.

4.3. Muu vaikuttamistoiminta

Pääkampanjan lisäksi Changemaker tekee vaikuttamistyötä ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun myös verkoston muissa keskeisissä teemoissa ja kehityspoliittisissa kysymyksissä. Verkosto ottaa kantaa etenkin verokysymyksiin, kalastus- ja ilmastopolitiikkaan sekä väkivaltaiseen radikalisaatioon, jotka ovat olleet Changemakerin edellisten pääkampanjoiden teemoja ja joista verkostolla on asiantuntemusta. Verkosto pureutuu näihin teemoihin etenkin globaalin etelän näkökulmasta.

Vaikuttamistoiminnassaan Changemaker tekee yhteistyötä muun muassa Verovaikuttajat-verkoston sekä Ilmasto.org -verkostoon kuuluvien ympäristöjärjestöjen kanssa. Vaikuttamiskeinoina ovat muun muassa yhteiset kannanotot ja kirjeet.

5. Koulutus

Changemakerin vaikuttamistoiminnan pohjana on kouluttautuminen verkoston teemoista ja siitä, miten niihin vaikutetaan. Verkoston koulutustoiminnan tavoitteena on innostaa yhä useampia nuoria mukaan kampanjatoimintaan ja lehtityön pariin, tarjoa mahdollisuus kehittää omaa asiantuntemustaan sekä oppia uusia taitoja.

5.1. Changemaker-viikonloput

Verkoston vuoden tärkeimpiä koulutustapahtumia ovat Changemaker-viikonloput, jotka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2017 koulutusviikonloput järjestetään 7.-9.4. Lankarin leirikeskuksessa Seinäjoella sekä 6.-8.10. Poukaman leirikeskuksessa Kuopiossa. Tapahtumapaikat on valittu alueellista tasa-arvoa toteuttavan kiertojärjestyksen perusteella ja huomioiden mahdollisimman toimivat liikenneyhteydet eri puolilta Suomea sekä leirikeskuksen sijainnin mahdollisimman lähellä matkakeskusta.

Changemaker-viikonloppujen tavoitteena on kouluttaa verkoston jäseniä kehityskysymyksistä sekä vaikuttamistoiminnasta. Ohjelmat ovat monipuolisia ja niissä hyödynnetään erilaisia menetelmiä asiantuntijaluennoista luoviin ja toiminnallisiin työpajoihin. Puhujiksi kutsutaan asiantuntijoita etenkin verkoston keskeisistä teemoista (rauha, talous ja ympäristö), mutta esille voidaan nostaa myös muita ajankohtaisia aiheita. Viikonloput sisältävät myös eritasoisia koulutuksia, joissa huomioidaan uudet jäsenet sekä teemoihin jo perehtyneet.

Koulutustapahtumien aika opitaan myös käytännön taitoja, harjoitellaan feissaamista, valmistellaan kampanjoita sekä järjestetään kampanjatempauksia, joiden avulla rohkaistaan jäseniä vaikuttamiseen myös omilla paikkakunnillaan.

Changemaker-viikonloppujen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat verkoston vapaaehtoiset yhdessä työntekijöiden kanssa. Suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin kiinnostavien puhujavieraiden varmistamiseksi. Viikonloppujen markkinoinnissa painotetaan niiden koulutuksellista antia sekä tapahtuman avoimuutta kaikille aiheista kiinnostuneille nuorille. Koulutusviikonloppuihin odotetaan 30 osallistujaa/tapahtuma.

Koulutustapahtumista tiedotetaan myös muiden maiden Changemaker-verkostoille, jotka voivat lähettää niihin osallistujia. Sisarverkostoista tulevat vieraat tuovat viikonloppuihin kansainvälisyyttä sekä yhä useammille suomalaisille nuorille mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja tietoa eri maiden Changemaker-aktiivien kanssa.

5.2. Teemaillat ja asiantuntijavieraat

Lisätäkseen jäsenistönsä tietoisuutta etenkin rauhaan, talouteen ja ympäristöön liittyvistä kysymyksistä ja vaikutuksista kehitysmaissa, Changemakerin teemaryhmät järjestävät vuoden aikana koulutusiltoja, joihin ne kutsuvat asiantuntijavieraita tai joissa ryhmän aktiivit itse kouluttavat teemastaan. Iltojen tavoitteena on tukea ennen kaikkea Changemakerin teemaryhmissä toimivien jäsenten kouluttautumista mutta ne ovat avoimia myös muille kiinnostuneille.

Teemailtoja järjestetään lukukausien aikana yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Tavoitteena on järjestää yhteensä seitsemän teemailtaa, neljä keväällä ja kolme syksyllä. Iltojen järjestämisestä vastaavat kukin teemaryhmä vuorollaan. Iltoja järjestetään Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä sekä paikallisryhmien osoittaman kiinnostuksen mukaan mahdollisesti myös muualla.

5.3. Vaikuttamistyönkoulutus

Innostaakseen yhä uusia nuoria mukaan vaikuttamistoimintaan, Changemaker järjestää vaikuttamistyön verkkokoulutuksen, johon on mahdollista osallistua maantieteellisestä sijainnista riippumatta. AdobeConnect-ohjelmalla toteutettava koulutusohjelma koostuu vuoden aikana 3-4 moduulista, joiden teemat seuraavat pääkampanjan vaiheita ja tukevat verkoston meneillään olevaa vaikuttamistyötä. Koulutus antaa valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja motivoi toimintaan. Vapaaehtoiset voivat halutessaan osallistua joko koko koulutusohjelmaan tai vain tiettyihin osiin siitä.

Tavoitteena on, että koulutusohjelmaan osallistuu vuoden mittaan vähintään 40 henkilöä, ja että kurssin käyneet järjestävät ainakin viisi kampanjatempausta eri paikkakunnilla.

Vaikuttamistyönkoulutuksen päätteeksi kurssille osallistuneilta kerätään palautetta, jolla kartoitetaan, kokivatko he koulutuksen antaneen valmiuksia vaikuttamiseen ja motivoineen toimintaan, sekä toteuttivatko he jonkinlaista vaikuttamistyötä kurssin jälkeen. Tavoitteena on, että vähintään 16 osallistujaa antaa positiivisen arvion koulutuksesta ja on toiminut kurssin jälkeen.

5.4. Globalistin koulutus

Jotta vapaaehtoiset taustasta riippumatta voisivat mahdollisimman helposti osallistua Globalisti-lehden tekoon, järjestetään vuoden aikana kaksi lehtityökoulutusta. Helmi- ja syyskuussa Helsingissä pidettävät koulutukset koostuvat molemmilla kerroilla kahdesta osasta, joista ensimmäinen on lehtityön peruskurssi etenkin uusille toimituskuntalaisille, ja siinä opitaan, miten lehteä tehdään, millainen on hyvän artikkelin rakenne, miten juttuja editoidaan sekä millaisia kuvia lehdessä tulee olla. Molemmilla koulutuskerroilla toinen osa on journalistista toimintaa syventävä jatkokoulutus, jossa voidaan perehtyä johonkin lehtityön osa-alueeseen ja kehittää omaa osaamista entisestään.

Lehtityökoulutusten tavoitteena on koota lehdelle uusi, toimintakykyinen toimituskunta ja aloittaa uuden numeron tekeminen. Kummallekin koulutuskerralle odotetaan 15 osallistujaa, ja että heistä vähintään puolet liittyy mukana toimituskuntaa.

5.5. Muu koulutustoiminta

Changemaker tekee globaalikasvatusta myös järjestämällä toiminnallisia työpajoja erilaisissa nuorten tapahtumissa sekä vastaamalla mahdollisuuksien mukaan seurakunta- ja kouluvierailupyyntöihin. Paikallisia toimijoita kannustetaan itse aktiivisesti mainostamaan ja tekemään koulu- ja rippikouluvierailuja omalla paikkakunnallaan. Vapaaehtoisia tuetaan vierailujen tekemiseen tarjoamalla valmiita materiaaleja sekä koulutusta vierailujen suunnitteluun ja toteutukseen. Globaalikasvatuksen pohjana toimivat muun muassa verkoston tuottamat Rippikoulupaketti maailmanmuuttajille -materiaali sekä Changemaker – Opas toimintaan, jotka sisältävä toiminnallisia harjoitteita ja vinkkejä, miten verkoston teemoja voi käsitellä nuorten kanssa.

Changemaker tukee lisäksi jäsentensä osallistumista muiden toimijoiden järjestämiin verkoston teemoihin liittyviin koulutuksiin maksamalla tapahtumien osallistumismaksuja sekä korvaamalla matkakuluja. Vastineena koulutukseen osallistuneet jäsenet välittävät oppimansa tiedot ja taidot myös verkoston käyttöön toimimalla kouluttajana paikallis- tai teemaryhmässä.

6. Tapahtumat

Omien koulutus- ja kampanjatapahtumiensa lisäksi Changemaker osallistuu muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin. Erilaisten tapahtumien kautta tavoitetaan erilaisia kohderyhmiä. Tapahtumaosallistumisen tavoitteena on ihmisten kohtaaminen, Changemakerin valtakunnallisen tunnettuuden lisääminen, uusien jäsenten rekrytoiminen, kampanjointi ja vetoomusten kerääminen. Kullekin tapahtumalle asetetaan konkreettiset toimenpiteet ja tavoitteet, mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi tapahtumaan osallistuvien vapaaehtoisten määrä sekä kampanjavetoomuksen allekirjoitusten tai kohdattujen ihmisten määrät. Näiden mittareiden avulla voidaan arvioida, mihin tapahtumiin Changemakerin kannattaa myös jatkossa osallistua.

Tapahtumaosallistumista koordinoivat tiimi tukenaan verkoston työntekijät, mutta varsinaisiin tapahtumiin osallistetaan ennen kaikkea Changemakerin jäseniä eri puolilta Suomea. Vapaaehtoisten aktiivisuus on myös edellytys onnistuneelle tapahtumanäkyvyydelle, ja siksi tavoitteena onkin koota jokaiseen tapahtumaan innokas vapaaehtoisjoukko toteuttamaan Changemakerin pistettä.

6.1. Yleisötapahtumat

Osana pääkampanjaansa Changemaker osallistuu erilaisiin yleisötapahtumiin, joissa esitellään ensisijaisesti verkoston vaikuttamistavoitteita ja kerätään allekirjoituksia kampanjavetoomukseen. Vuonna 2017 verkosto vierailee ainakin 27.–28.5. Maailma kylässä -festivaalilla Helsingissä, 7.-9.7. Herättäjäjuhlilla Nilsiässä sekä 10.–14.7. SuomiAreenassa Porissa. Lisäksi paikallisen innostuksen pohjalta kampanjointia tehdään eri paikkakuntien Mahdollisuuksien toreilla tai muissa tapahtumissa.

Tällaisissa yleisötapahtumissa tavoitetaan eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, mikä on tärkeää mahdollisimman tuloksellisen kampanjoinnin kannalta.

Vaikka tapahtumissa päätoimintona onkin nimenomaan kampanjointi, niissä pyritään myös tavoittamaan verkoston kohdeikäryhmää ja pidetään esillä verkoston muuta toimintaa sekä mahdollisuutta liittyä jäseneksi.

6.2. Opiskelijatapahtumat

Verkoston jäsenrekrytoinnin kannalta oleellinen kohderyhmä ovat opiskelijat, joita tavoitetaan parhaiten osallistumalla oppilaitosten avajaistapahtumiin, teemapäiviin ja kehitysyhteistyötapahtumiin, joissa järjestöillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa. Eri alojen opiskelijoita kannustetaan mukaan etenkin Changemakerin teemaryhmiin ja Globalisti-lehden toimituskuntaan. Opiskelijatapahtumiin osallistutaan etenkin suurimmissa kaupungeissa, joissa järjestetään myös paikallista toimintaa.

6.3. Kirkolliset nuorten tapahtumat

Changemaker näkyy vuoden aikana erilaisissa kirkollisissa nuorten tapahtumissa, joissa verkostolla on mahdollisuus tavoittaa laajasti eri puolelta Suomea saapuvia, pääasiassa 15–20-vuotiaita nuoria. Tapahtumanäkyvyyden tavoitteena on rekrytoida verkostoon uusia jäseniä, esitellä nuorille toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä innostaa heitä maailmanmuuttajiksi.

Suomenkielisistä tapahtumista Changemaker on mukana järjestämässä Yhden hinnalla -tapahtumaa 5.-7.5. Tampereella toteuttaen sinne toiminnallisen työpajan. Marraskuussa verkosto osallistuu Oulugospeliin ja Maata näkyvissä -festivaalille Turussa.

Verkosto osallistuu myös kahteen suurimpaan ruotsinkieliseen kirkolliseen nuorten tapahtumaan, joita ovat Ungdomens Kyrkodagar 19.–22.1. Karjaalla ja Höstdagarna-tapahtumaan loka-marraskuun vaihteessa Akaassa. Tavoitteena on esitellä verkostoa ja vaikuttamistoimintaa sekä järjestää myös kampanjateemaan liittyvä työpaja. Ruotsinkielisissä tapahtumissa verkosto tekee myös läheistä yhteistyötä Kirkon Ulkomaanavun ruotsinkielisten seurakuntayhteyksien koordinaattorin kanssa.

6.3. Globaalikasvatukseen liittyvät tapahtumat

Changemaker osallistuu myös tapahtumiin, joissa tavoitetaan etenkin nuorten kanssa työskenteleviä. Merkittävin tällainen tapahtuma on Nuori2017, joka kokoaa kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyötä tekeviä Tampereelle 27.–29.3. Verkostolla on tapahtumassa esittelypiste, jolla tehdään tunnetuksi verkoston toimintamallia sekä materiaaleja, sekä mahdollisesti myös ohjelmaosuus nuorten innostamisesta vaikuttamistoimintaan.

Toukokuussa verkosto näkyy lisäksi Kirkkopäivillä, missä Changemaker on mukana yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Kirkkopäivillä tavoitetaan laajasti kirkon piirissä työskenteleviä eri työntekijäryhmistä, kuten pappeja ja diakoneja.

Pääasiassa työntekijöille suunnatatuissa tapahtumissa kohdataan kasvatus- ja nuorisotyötä tekeviä, joille markkinoidaan Changemakerin globaalikasvatusmateriaaleja ja joita kutsutaan mukaan changementoreiksi (kts. 8.3.) tukemaan paikallisia nuorten toimintaryhmiä.

7. Globalisti

Globalisti on Changemakerin oma lehti, joka käsittelee verkoston teemoja ja muita ajankohtaisia kehityskysymyksiä sekä pitää esillä kestävää elämäntapaa. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta näistä aiheista ja innostaa heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

7.1. Globalistin sisältö

Jokaisella lehdellä on jokin teema, jonka ympärille lehden jutut rakentuvat. Vuosittain toinen lehdistä ilmestyy samalla teemalla kuin vuoden pääkampanja, jolloin lehti tukee kampanjaa. Tämän lehden osalta toimituskunta tekee läheistä yhteistyötä kampanjaryhmän kanssa sisällöntuottamiseksi. Toiseen lehteen toimituskunta voi valita minkä tahansa ajankohtaisen kehityskysymyksiin liittyvän teeman. Teemajuttujen lisäksi Globalisti sisältää henkilöhaastatteluja, kolumneja, elokuva- ja kirja-arvosteluja, toimintavinkkejä sekä Ikkuna maailmaan -palstan, joka kertoo jostain tietystä maasta, alueesta tai kulttuurista siellä pidemmän aikaa oleskelleen suomalaisen silmin. Lehdessä kerrotaan myös Changemakerin ajankohtaisista kuulumisista ja tulevista tapahtumista sekä innostetaan mukaan toimintaan.

Globalisti ilmestyy suomen kielellä, mutta jokaisen lehden lopussa on myös parin aukeaman mittainen ruotsinkielinen osio, jossa on artikkeleita sekä lehden pääteemaan että Changemakerin toimintaan liittyen.

7.2. Globalistin toimituskunta

Globalistin sisällön suunnittelee ja tuottaa vapaaehtoisista koostuva toimituskunta, jonka kokoontumisista tiedotetaan Globalistin omalla sähköpostilistalla sekä Facebook-ryhmässä.

Toimituskunnan työhön osallistuakseen ei tarvitse olla aiempaa kokemusta lehtityöstä, vaan lehti on avoin kaikille verkoston jäsenille. Uusien tekijöiden innostamiseksi lehden suunnitteluvaiheessa toimituskunnalle järjestetään koulutusta lehtityöhön liittyen (kts. 5.4.). Verkostoon jo liittyneiden lisäksi toimituskuntaa ja mahdollisuutta tulla mukaan lehden tekoon mainostetaan etenkin journalismiopiskelijoita, joille Globalisti tarjoaa tilaisuuden kehittää omaa osaamistaan ja saada kokemusta lehtityöstä.

Toimituskunta kokoontuu säännöllisesti lehden teon eri vaiheissa. Kokoontumiset pidetään pääasiassa Helsingissä, mutta toimituskuntaan osallistuvien toiveiden mukaan niitä voidaan pitää myös muualla päin Suomea. Lisäksi toimituskunnan kokouksiin on aina mahdollista osallistua myös etänä, Skypen välityksellä. Aktiivisen toimituskuntatyöskentelyn lisäksi lehden tekoon voi myös kevyemmin, esimerkiksi kirjoittaen vain yhden jutun. Tavoitteena on, että lehden kummankin numeron tekemiseen osallistuu 15 nuorta.

Toimituskunnan työtä sekä lehden suunnittelua koordinoi Changemakerin jäsenkokouksen valitsema päätoimittaja, jolle maksetaan pieni lehtikohtainen palkkio. Päätoimittajan vastaa lehden sisällöstä sekä ohjaa ja motivoi toimituskunnan jäseniä. Päätoimittajaa avustaa niin ikään jäsenkokouksessa valittu toimitussihteeri, joka vastaa osaltaan lehden aineiston hallinnasta. Koko toimituskuntaa tukee lisäksi tiimin tiedotusvastaava sekä Changemakerin työntekijä, joka pitää yhteyttä taittajaan ja painotaloon.

7.3. Lehden ilmestyminen ja jakelu

Globalisti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa: tammikuussa ja elokuussa. Lehteä tehdään lukukausien aikana siten, että kevään aikana tehdään valmiiksi lehti, joka ilmestyy kesällä sopivasti valmiiksi koulujen alkuun numerolla 2/2017, ja syksyn aikana tehdään lehti, joka ilmestyy heti seuraavan vuoden alussa numerolla 1/2018.

Globalisti julkaistaan sekä painettuna että nettiversiona, jota voi lukea Changemakerin nettisivuilla. Lisäksi verkoston nettisivuilla julkaistaan yksittäisiä artikkeleita lehdestä, joita on helpompi lukea myös mobiili- ja ruudunlukulaitteilla. Lehdessä ilmestyneiden artikkeleiden lisäksi vuoden 2017 aikana pilotoidaan Globalistin teemaan liittyvien muiden juttujen sekä videohaastattelujen julkaisemista nettisivuilla jo lehden tekovaiheessa. Linkkiä lehteen ja yksittäisiin artikkeleihin jaetaan muun muassa uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa tavoitteena mahdollisimman laaja lukijakunta.

Lehden painosmäärä on 3 500 kpl/numero. Painettua lehteä jaetaan sekä Changemakerin omissa tilaisuuksissa että tapahtumissa, joissa verkosto on esillä. Henkilökohtaisesti Globalisti lähetetään kaikille vuoden aikana jäseneksi liittyneille. Opettajat ja globaalikasvatuksen parissa työskentelevät voivat tilata lehteä SubjectAid -palvelun kautta, jonne toimitetaan noin puolet lehden painoksesta. Lisäksi lehteä lähetään seurakuntien nuorisotiloihin.

Lehden tavoittavuutta mitataan seuraamalla muun muassa sosiaalisen median jakojen määrää sekä painetun lehden levikkiä.

8. Jäsenasiat

8.1. Jäsenrekrytointi ja jäsenten sitouttaminen

Changemakerin jäseneksi voivat liittyä kaikki 13–35-vuotiaat Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa. Verkoston kohderyhmää ja mahdollisia uusia jäseniä tavoitetaan erilaisissa tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa sekä luonnollisen näkyvyyden että maksetun mainonnan kautta.

Jäsenrekrytoinnissa verkoston pääkohderyhmiä ovat 15–18-vuotiaat sekä korkeakouluopiskelijat. Ensiksi mainittua ikäluokkaa tavoitetaan etenkin kirkollisissa nuorten tapahtumissa (kts. 6.3.) ja seurakuntien nuorisotyön kautta. Globalisti-lehden välityksellä heitä tavoitetaan myös kouluissa, joihin opettajat tilaavat lehteä opetuskäyttöön. Kohderyhmää tavoitetaan lisäksi rippikoulu- ja kouluvierailuilla, joita Changemaker tekee kutsusta. Yläkoulu- ja lukioikäisiä innostetaan mukaan etenkin verkoston koulutustapahtumiin, kuten Changemaker-viikonloppuihin, sekä paikalliseen toimintaan ja kampanjointiin.

Korkeakouluopiskelijoita puolestaan tavoitetaan erilaisilla oppilaitosten järjestötoreilla (kts. 6.2.) sekä opiskelija- ja ainejärjestöjen tiedotuskanavien kautta. Opiskelijoita kutsutaan mukaan etenkin teemaryhmiin toteuttamaan verkoston vaikuttamistoimintaa ja Globalistin toimituskuntaan, hyödyntäen myös täsmämarkkinointia tiettyjen alojen opiskelijoille (esim. journalismiopiskelijat, ympäristötieteilijät). Opiskelijoita kannustetaan myös yliopistopaikkakuntien (Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku) paikalliseen toimintaan, teemailtoihin ja koulutuksiin.

Koko vuoden tavoitteena on saada verkostoon 200 uutta jäsentä. Uudet jäsenet halutaan alusta asti aktiivisesti mukaan toimintaan, mihin heitä kutsutaan henkilökohtaisilla tervetuloviesteillä sekä kertomalla heitä kiinnostavan toiminnan seuraavista tapahtumista. Tietoa uusien jäsenten kiinnostuksen kohteista saadaan liittymislomakkeella, jossa heidän on mahdollista merkitä itseään eniten kiinnostavat teemat ja toiminnot. Tavoitteena on vuonna 2017 tuplata verkoston toimintaan osallistuvien määrä vuoden 2016 luvuista.

Koska henkilökohtainen kutsuminen on tärkeää jäsenrekrytoinnissa, vanhoja jäseniä kannustetaan rekrytoimaan tuttaviaan mukaan tapahtumiin sekä kertomalla Changemakerin toiminnasta omissa verkostoissaan. Verkostoa erilaisissa tapahtumissa tai vierailuilla (esimerkiksi kouluissa tai rippikoululeireillä) esitelleet sekä uusia jäseniä rekrytoineet vapaaehtoiset saavat toiminnastaan pisteitä Changemakerin jäsenpalkintojärjestelmään. Kerätyillä pisteillä vapaaehtoiset voivat hankkia erilaisia Changemaker-tuotepalkintoja.

Vapaaehtoisia sitoutetaan verkostoon myös kiittämällä heitä sekä osallistamalla toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Esimerkiksi pääkampanjaan tai Globalisti-lehden tekoon osallistuneille vapaaehtoisille järjestetään yhteisiä kiitostilaisuuksia, esimerkiksi illanviettoja tai kiitoskahveja. Kiittämisessä kiinnitetään huomiota myös niihin vapaaehtoisiin, jotka eivät pääse näihin tilaisuuksiin. Jäsenten tekemää vaikuttamistyötä tehdään näkyväksi myös jäsenkokouksissa ja Changemaker-viikonlopuissa kertomalla ja kiittämällä sekä yksittäisiä vapaaehtoisia että paikallisryhmiä heidän saavutuksistaan.

8.2. Changementor

Changementor-konseptin tavoitteena on koota yhteen henkilöitä, jotka haluavat mahdollistaa ja tukea nuorten vaikuttamistoimintaa tai toimia verkoston kouluttajana. Changementoreiksi kutsutaan erityisesti nuorisotyötä tekeviä seurakuntien työntekijöitä tai opettajia, jotka voisivat toimia Changemakerin vapaaehtoisten tukena omalla paikkakunnallaan esimerkiksi järjestämällä tiloja paikallisryhmän kokoontumiselle, vierailemalla ryhmän illoissa ja kannustamalla ryhmää toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä.

Vuonna 2017 uusia changementoreita rekrytoidaan etenkin Nuori 2017 -tapahtumasta ja Kirkkopäiviltä sekä viestimällä mentoreiden tarpeesta esimerkiksi seurakuntiin, joiden alueella on paikallista Changemaker-toimintaa. Mentoreiksi ilmoittautuneille viestitään Changemakerin toiminnasta verkoston uutiskirjeen kautta sekä kahdesti vuodessa erillisellä Changementor-viestillä, jossa kerrotaan ajankohtaisista toiminnoista ja uusista materiaaleista, joita paikallisen toiminnan tueksi on tarjolla. Changementoriksi liittyneet voivat myös ilmoittaa, mikäli voisivat toimia kouluttajana jostakin erityisestä teemasta, jolloin Changemakerin toimistolta voitaisiin saattaa heitä yhteen puhujavieraita tai kouluttajaa etsivän paikallisryhmän kanssa.

Changementor-toiminnan alla pilotoidaan vuonna 2017 myös mallia, jossa Changemaker-paikallisryhmä toimii osana seurakunnan nuorisotoimintaa ja jossa nuorisotyöntekijä toimii paikallisen toiminnan fasilitaattorina. Pilottikokeiluun valitaan loppuvuodesta 2016 yksi tai kaksi seurakuntaa, joiden kanssa mallia lähdetään kehittämään yhdessä seuraavan vuoden alusta.

9. TIEDOTUS

Changemaker tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti sekä jäsenilleen että laajemmalle yleisölle. Sisäisessä tiedotuksessa verkoston keskeisiä kanavia ovat nettisivut, uutiskirje sekä sosiaalisen median kanavat. Ulkoisessa tiedotuksessa verkosto hyödyntää niin ikään sosiaalista mediaa, maksettua mainontaa sekä tiedotteita, joita lähetetään etenkin verkoston pääkampanjaan liittyen.

9.1. Nettisivut

Kaikki keskeinen tieto Changemakerin toiminnasta on koottu verkoston nettisivuille (www.changemaker.fi), jotka sisältävät muun muassa uutisia, tietoa verkoston toimintamuodoista, kampanjoista ja erilaisista tapahtumista sekä verkoston tuottamaa materiaalia ja Globalisti-lehden artikkeleita. Sivuston ylläpidosta vastaavat Changemakerin työntekijät mutta sisällöntuottajina toimii myös verkoston vapaaehtoisia, jotka kirjoittavat sivustolle muun muassa uutisia, blogitekstejä ja haastatteluja. Vapaaehtoisten sisällöntuotantoa koordinoi tiimin tiedotusvastaava, joka osallistaa mukaan paikallisryhmä- ja teemaryhmätoimijoita. Nettisivuilla julkaistaan lisäksi verkoston jäsenkokousten pöytäkirjat sekä tiimin kokousten muistiot. Sieltä löytyvät myös verkoston muut keskeiset asiakirjat sekä toimintaohjeet.

Changemakerin nettisivuilta löytyy tietoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsin- ja englanninkieliset sivut ovat kuitenkin suomenkielistä pääsivustoa suppeammat. Nettisivut ovat esteettömät ja yhteensopivat esimerkiksi näkövammaisten käyttämien ruudunlukulaitteiden kanssa. Nettisivut ovat helppokäyttöiset myös mobiililaitteilla.

9.2. Sosiaalinen media

Changemaker tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti myös eri sosiaalisen median kanavissa. Tärkein tiedostuskanava on Facebook-sivu (www.facebook.com/ChangemakerFinland). Lisäksi verkostolla on tilit Twitterissä ja Instagramissa. Näiden kaikkien kanavien kautta tavoitetaan sekä verkoston jäseniä ja toiminnasta jo kiinnostuneita, että uusia kohdeyleisöjä.

Facebook-sivullaan Changemaker jakaa verkoston ajankohtaisten asioiden sisältöjen lisäksi etenkin vaikuttamistoiminnan teemoihinsa linkittyviä kehityskysymyksiin ja -politiikkaan liittyviä uutisia ja kannanottoja. Facebook-viestinnän tavoitteena on lisätä verkoston tunnettuutta ja näkyvyyttä. Lisäksi verkostolla on Facebookissa useita ryhmiä, joita käytetään verkoston työryhmien, kuten teemaryhmien ja Globalistin toimituskunnan, sisäiseen viestintään.

Twitterissä Changemaker pitää esillä etenkin verkoston vaikuttamistoiminnan teemoja ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kehityspolitiikasta tavoitteena lisätä verkoston tunnettuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisena toimijana.

Instagramissa verkosto jakaa kuvia omasta toiminnastaan sekä kestävään elämäntapaan, vapaaehtoisuuteen ja vaikuttamiseen liittyen tavoitteena innostaa yhä uusia nuoria mukaan toimintaan.

Sosiaalista mediaa hyödynnetään myös verkoston toiminnan, tapahtumien sekä pääkampanjan markkinoimisessa myös maksettujen mainosten kautta. Mainontaa käytetään erityisesti nuorten houkuttelemiseen Changemakerin tapahtumiin. Facebook-mainontaa kehitetään edelleen kohdistaen mainontaa Changemakerin tykkääjille sekä nettisivustolla vieraileville.

Facebook, Twitter ja Instagram -tilien säännöllisestä päivittämisestä vastaavat verkoston työntekijät yhdessä vapaaehtoisista koostuvan sometiimin kanssa. Sometiimiin kutsutaan mukaan eri sosiaalisen median kanavissa aktiivisia verkoston jäseniä, jotka haluavat olla edistämässä Changemakerin näkyvyyttä. Sometiimille järjestetään koulutusta eri sosiaalisen median kanavien käytöstä ja heitä ohjeistetaan verkoston tiedotuslinjasta.

Verkoston sosiaalisen median näkyvyyttä ja tavoittavuutta mitataan seuraamalla tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja, joita sisällöt saavat.

9.3. Uutiskirje ja sähköpostilistat

Changemakerin ajankohtaisista asioista tiedotetaan kuukausittain lähettävässä uutiskirjeessä. Uutiskirjeen laatii viestinnästä vastaava Changemaker-koordinaattori, jolle paikallis- ja teemaryhmät voivat etukäteen ilmoittaa uutiskirjeeseen tulevia asioita, kuten paikallisia tapahtumia ja koulutuksia. Uutiskirje julkaistaan suomeksi ja sen tilaajaksi voi liittyä verkoston nettisivuilla. Uutiskirje lähetetään kaikille Changemakerin jäsenille.

Suomenkielisen kuukausittaisen uutiskirjeen lisäksi vuonna 2017 aletaan lähettää 2-4 kertaa vuodessa ilmestyvää ruotsinkielistä uutiskirjettä, johon on koottu tietoa ajankohtaisia tapahtumista ja kampanjasta ruotsiksi.

Uutiskirjeiden lisäksi verkostolla on käytössään sähköpostilistoja, jotka toimivat keskeisenä yhteydenpitovälineenä työryhmien kesken ja apuna vapaaehtoisten rekrytoinnissa tapahtumiin. Tällaisia ovat teemaryhmien sekä Globalisti-lehden toimituskunnan sähköpostilistat. Myös paikallisryhmät saavat käyttöönsä oman sähköpostilistan sisäiseen tiedotukseen. Sähköpostilistoille liittyminen on mahdollista Changemakerin nettisivuilla jäsenten oman kiinnostuksen mukaan. Eri toimintojen sähköpostilistoille voi liittyä myös jäseneksi liittymisen yhteydessä täytettävällä lomakkeella.

10. Paikallinen toiminta

Changemaker on valtakunnallinen verkosto, joka toimii eri puolilla Suomea. Paikallinen toiminta voi olla sekä nuorten itse tai seurakunnan tukemana järjestämää säännöllistä toimintaa että pop up – tyyppistä.

10.1. Paikallinen toiminta

Changemakerin paikallista toimintaa järjestetään vuonna 2017 ainakin Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tavoitteena on, että valtakunnallisesti koordinoitujen tapahtumien lisäksi näillä paikkakunnilla kokoontuu pääasiassa opiskelijaikäisistä jäsenistä koostuvat ryhmät, jotka järjestävät omia koulutus- ja teemailtoja sekä kampanjatoimintaa, esimerkiksi tempauksia tai kampanjaesittelyä paikallisissa tapahtumissa. Paikallinen toiminta tuo Changemakerin pääkampanjan ja muut vaikuttamistoimet näkyväksi ympäri Suomea joka vahvistaa vaikuttamistoiminnan tehokkuutta.

Changemaker-toimintaa aktivoidaan myös muille paikkakunnilla tekemällä yhteistyötä etenkin seurakuntien kanssa. Seurakuntia kannustetaan perustamaan nuorisotoimintansa yhteyteen Changemaker-toimintaa joko luomalla puitteet säännöllisesti kokoontuvalle ryhmälle tai ottamalla Changemakerin tarjoamia toimintamalleja ja vaikuttamistyötä osaksi muuta nuorten toimintaansa.

Koska eri-ikäiset tai eri puolilla suurta paikkakuntaa asuvat jäsenet eivät välttämättä koe jo olemassa olevaa paikallisryhmää omakseen, voi samalla paikkakunnalla toimia rinnakkain myös useampi Changemaker-ryhmä. Lähtökohta toiminnalle on, että jäsenet kokevat sen mielekkääksi ja innostavaksi. Tästä syystä säännöllisen paikallisryhmätoiminnan lisäksi eri paikkakunnille aktivoidaan entistä enemmän pop up -tyyppistä vaikuttamistoimintaa, johon vapaaehtoiset voivat tulla mukaan kerta- tai projektiluonteisesti. Toimijoiden kiinnostuksen mukaan paikallinen toiminta voi myös painottua vain johonkin tiettyyn Changemakerin teemaan.

Kouluttautumisen ja kampanjoinnin lisäksi paikallisia toimijoita kannustetaan erityisesti toimintaan turvapaikanhakijoiden kanssa. Tämä voi tarkoittaa turvapaikanhakijoiden kutsumista mukaan ryhmän olemassa olevaan toimintaan tai uutta, vapaamuotoista toimintaa, jonka tavoitteena on suomalaisten nuorten ja turvapaikanhakijoiden kohtaaminen, kuten myös verkoston mobiilivideohankkeessa (kts.12).

10.2. Paikallisen toiminnan tukeminen

Paikallista toimintaa tuetaan muun muassa tarjoamalla kampanjakoulutusta sekä -materiaaleja ja valmiita toimintamalleja paikalliseen vaikuttamistoimintaan. Vapaaehtoiset, jotka toivoisivat kampanjakoulutusta tai Changemaker-toimintaa omalle paikkakunnalleen, voivat pyytää vierailijaa verkoston kampanjaryhmästä, tiimistä tai toimistolta. Kampanjakoulutuksen lisäksi vierailulla mietitään yhdessä, millaista toimintaa kyseisellä paikkakunnalla jatkossa haluttaisiin järjestää.

Säännöllisen toiminnan tueksi etenkin nuoremmista vapaaehtoisista koostuville ryhmille tarjotaan myös kevät- ja syyslukukausille toimintasuunnitelmaehdotukset, joihin on koottu toimintavinkkejä kokoontumisille 1-2 kertaa kuukaudessa. Valmiit suunnitelmat toimivat pohjana, jonka avulla ryhmät voivat itse suunnitella ja päättää, millaista toimintaa ne haluavat järjestää. Ohjelmaehdotusten lisäksi Changemakerin nettisivuille kootaan paikallisryhmiä varten toimintavinkkejä, joista voi poimia sopivia menetelmiä teemojen käsittelyyn. Tällaisia ovat esimerkiksi vinkit filmeistä ja niihin keskustelua herättämään sopivista kysymyksistä.

Changemaker tukee paikallista toimintaa myös kulukorvauksilla, jotka kattavat esimerkiksi jonkin tapahtuman esittelypaikkamaksun, kampanjatempauksen lupamaksun ja tarvikehankintoja tai koulutustilaisuuden tilavuokran.

Lisäksi paikallista toimintaa tuetaan verkkokoulutuksilla, joihin vapaaehtoisten on mahdollista osallistua asuinpaikasta riippumatta.

11. Kansainvälinen toiminta

Changemaker kehittää vuonna 2017 kansainvälistä toimintaansa sekä muiden maiden sisarverkostojen että ACT-alliansin kanssa. Tavoitteena on lisätä etenkin yhteydenpitoa ja koulutusvaihtoa.

11.1. Yhteydenpito Changemaker-verkostojen kesken

Changemaker-toiminta on alun perin lähtöisin Norjasta, mistä se on levinnyt useisiin muihin maihin. Tällä hetkellä Changemaker-verkostoja toimii Norjan ja Suomen lisäksi myös Islannissa, Kambodzhassa, Keniassa, Pakistanissa ja Tanskassa.

Suomen Changemaker tekee kansainvälistä yhteistyötä ja pitää yhteyttä näistä verkostoista etenkin Norjan, Islannin ja Kambodzhan kanssa. Vuonna 2017 kansainvälisen toiminnan painopistettä siirretään kokoustoiminnasta kohti yhteistä vaikuttamistoimintaa sekä koulutusvaihtoa. Tämän edistämiseksi Suomen Changemaker lähettää kaksi jäsentään Norjan Changemakerin vuoden tärkeimpään koulutustapahtumaan, SommerSNU:hun. Verkoston omiin Changemaker-viikonloppuihin puolestaan kutsutaan vieraita ainakin pohjoismaisista sisarverkostoista ja Kambodzhasta.

Koska Kambodzhan Changemaker toimii myös Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä sen maatoimiston tukemana, vuoden 2017 aikana kartoitetaan mahdollisuutta yhteisen vaikuttamistoiminnan koulutusohjelman tai projektin toteuttamiseen suomalaisten ja kambodzhalaisten nuorten välillä. Tavoitteena on löytää rahoitusta, joka mahdollistaisi näin yhä kiinteämmän yhteyden verkostojen välillä sekä pitkäjänteisemmän koulutusvaihdon.

11.2. ACT-allianssin Community of Practice on Youth Participation

Kirkon Ulkomaanapu on ACT-allianssin (ACT Alliance) jäsen. ACT on kirkollisten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön toimijoiden yhteenliittymä. ACT-allianssin yhteydessä toimii eri teemoihin keskittyneitä yhteisöjä (Community of Practise, CoP). Osana Kirkon Ulkomaanapua Changemaker on mukana Community of Practice on Youth Participation -yhteisössä, joka kokoontuu Skype-kokouksiin muutaman kuukauden välein pohtimaan nuorten osallisuutta ja jakamaan parhaita käytäntöjä nuorisotoiminnan tukemiseksi.

CoP on Youth Participation -toiminta alkoi keväällä 2016 ja hakee vielä muotoaan. Toiminnan tavoitteena on kuitenkin edistää yhteistyötä kristillisten kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen nuorisotoiminnan välillä. Changemakerin kansainvälisen toiminnan kannalta erityisen kiinnostavaa on mahdollisuudet yhteiseen, kansainväliseen vaikuttamiseen muiden järjestöjen kanssa sekä mahdollinen koulutusvaihto samojen teemojen parissa toimivien järjestöjen kesken.

12. Mobiilivideohanke

Changemaker-verkostossa käynnistyi vuonna 2016 kaksivuotinen hanke, jossa järjestetään videotyöpajoja ja toteutetaan mobiilivideoita turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneiden nuorten kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden kotoutumista, voimaannuttaa heitä aktiiviseen toimintaan, tukea heitä oman äänen esille tuomiseen Suomessa sekä tuomalla heitä yhteen suomalaisten nuorten kanssa videotyöskentelyn avulla.

Vuonna 2017 mobiilivideohankkeen tavoitteena on järjestää turvapaikanhakijanuorten ja Changemaker-vapaaehtoisten yhteisiä videotyöpajoja viidellä eri paikkakunnalla. Jokaisella paikkakunnalla videopajoihin osallistetaan kerrallaan kymmenen henkilön ryhmä, eli vuoden aikana työpajatoiminnalla tavoitetaan vähintään 50 henkilöä.

Työpajojen avulla mahdollistetaan turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten nuorten kohtaaminen sekä toteutetaan lyhyitä videoita yhteisesti päätetyistä aiheista. Työpajat koostuvat alkutapaamisesta ja tutustumisesta, vapaaehtoisille tarjotusta monikulttuurisuuskoulutuksesta (yhteistyössä SPR:n kanssa) sekä ohjatusta videotyöskentelystä. Videotyöskentelyn aikana opitaan videoiden käsikirjoittamista, lavastamista, kuvaamista ja leikkaamista. Työvälineinä käytetään pääasiassa kännyköitä sekä ilmaisia videon- ja kuvankäsittelyohjelmia, joiden avulla nuorten on mahdollista myöhemmin myös itse toteuttaa videoita.

Teknisen toteutuksen sijaan videotyöskentelyssä painotetaan erityisesti yhdessä tekemisen ja kommunikoimisen prosessia, jossa tärkeintä on suomalaisten nuorten ja turvapaikanhakijoiden kohtaaminen, ennakkoluulojen vähentäminen, ymmärtämisen ja kulttuurikasvatuksen edistäminen sekä turvapaikanhakijoiden integroitumisen tukeminen.

Videopajojen toteutumisen jälkeen Changemakerin vapaaehtoisia kannustetaan jatkamaan yhteisiä kokoontumisia turvapaikanhakijanuorten kanssa erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien puitteissa ja kutsumalla turvapaikanhakijoita mukaan paikalliseen toimintaan ja kampanjointiin. Etenkin verkoston pakolaisuuteen liittyvä pääkampanja voi olla turvapaikanhakijoille kiinnostava tapa olla mukana vaikuttamassa heitä lähellä olevaan aiheeseen. Osallistujia pyydetään myös dokumentoimaan näitä vapaamuotoisia tapaamisia videopäiväkirjojen tai vlogien avulla, jotta yhä useammat suomalaiset nuoret rohkaistuisivat vastaavanlaisiin kohtaamisiin.

13. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät

13.1. Kirkon Ulkomaanapu

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva verkosto nuorille ja nuorille aikuisille. Verkoston ja Ulkomaanavun oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan määrittää vuosittain vahvistettavat yhteistyöperiaatteet. Changemaker toimii yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa erilaisissa tapahtumissa (esimerkiksi Herättäjäjuhlat ja Kirkkopäivät) sekä pakolaiskysymyksiin liittyvässä vaikuttamistoiminnassa.

13.2. Muiden maiden Changemaker-verkostot ja kansainvälinen yhteistyö

Suomen Changemaker jatkaa ja kehittää yhteydenpito Kambodzhan, Norjan, Islannin, Tanskan, Kenian ja Pakistanin Changemaker-verkostojen kanssa. Lisäksi Changemaker osallistuu nuorisotyötä tekevien järjestöjen yhteiseen työskentelyyn ACT-allianssin piirissä.

13.3. Kepa ry

Changemaker toimii yhdessä Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kanssa suurissa, valtakunnallisissa
kansalaisjärjestöjen vetoomuksissa ja tempauksissa. Changemaker hyödyntää myös Kepan
tarjoamaa asiantuntemusta kehityskysymyksistä sekä koulutusta. Kepan osaaminen joka liittyy verovälttelyyn, kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastopolitiikkaan tukee Changemakerin teemaryhmien työtä. Changemaker viestii Kepalle tavoitteidensa ja osaamisensa perusteella, varmistaen että Kepa näin edustaa mahdollisimman hyvin jäsenjärjestöään.

Kepan kanssa tehdään yhteistyössä myös ohjelma Nuori2017-tapahtumaan. Ohjelman teemana on maailmankansalaisuus nuorisotyössä ja nuorten vaikuttaminen yhteiskuntaan.

13.4. Rauhanjärjestöt

Changemaker tekee yhteistyötä eri rauhanjärjestöjen (esimerkiksi Sadankomitea, Rauhanliitto,
Amnesty International – Suomen osasto) kanssa kampanjoihin ja yhteisiin teemoihin liittyen
mahdollisuuksien mukaan. Verkoston kampanjatoiminnassa hyödynnetään tutkimusverkosto
SaferGloben aineistoja.

13.5. Talousteemaan liittyvät järjestöt

Changemaker tekee yhteistyötä globaalin talouden teemoihin liittyen etenkin Verovaikuttajat-verkoston kanssa, johon kuuluvat muun muassa Attac, Eetti, Finnwatch ja Kepa. Changemaker osallistuu Verovaikuttajat-verkoston yhteisiin kannanottoihin sekä muun verokysymyksiin liittyvän vaikuttamisen koordinaatioon. Muita mahdollisia yhteistyökumppaneita kartoitetaan vaikuttamistoiminnan yhteydessä.

13.6. Ympäristöjärjestöt

Changemaker on Ilmasto.orgin jäsenjärjestö. Lisäksi Changemaker jatkaa ilmastoasioiden
seurantaa Ilmastokoordinaatio-verkoston kautta. Yhteistyötä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa tehdään kampanjoihin ja yhteisiin teemoihin liittyen mahdollisuuksien mukaan tai osallistumalla ympäristöaiheisiin tapahtumiin.

13.7. Pakolaisuusteemaan liittyvät järjestöt

Vuonna 2017 Changemakerin pääkampanjan teema on pakolaispolitiikka ja sen myötä tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat Amnesty International – Suomen osasto sekä Pakolaisapu. Muiden pakolaispolitiikkaan liittyvien järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä tarpeen mukaan.

13.8. Kirkon kasvatustyö ja seurakunnat

Changemaker pitää yhteyttä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatustyön toimijoihin sekä suomen- ja ruotsinkielisiin seurakuntiin, etenkin nuorisotyön tekijöihin ja oppilaitostyöhön. Changemaker tarjoaa seurakunnille materiaalia ja toimintavinkkejä kansainvälisen diakonian kysymysten käsittelemiseen nuorten kanssa. Verkoston koordinaattori myös edustaa Kirkon Ulkomaanapu erilaisissa kirkon kasvatuksen työryhmissä ja kehittämishankkeissa.

13.9. Nuorisoyhteistyö Allianssi

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun kautta Allianssin jäsen, ja verkoston koordinaattori
osallistuu Allianssin jäsenkokouksiin, jotka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi
Changemaker mainostaa jäsenilleen Allianssin kautta haettavia luottamustoimia, kuten YK-nuorisodelegaatin ja ilmastodelegaatin paikkoja.