Changemakerin toimintasuunnitelma 2018

Lataa tiedosto Changemakerin toimintasuunnitelma 2018 (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Toimintasuunnitelma 2018

Hyväksytty jäsenkokouksessa 7.10.2017

1. JOHDANTO

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun (KUA) nuorisoverkosto, joka muuttaa maailmaa kouluttautumalla ja kampanjoimalla kehityskysymyksistä. Näin verkosto toteuttaa myös Kirkon Ulkomaanavun säännöissä säätiön tehtäväksi määriteltyjä vaikuttamistoimintaa ja kansainvälisyyskasvatusta.

Changemaker-verkoston toiminnan ytimenä on vapaaehtoisuus ja nuorten osallisuus. Verkoston toiminta on nuorista lähtevää ja heidän omaehtoisesti toteuttamaa, mikä näkyy myös vahvasti verkoston päätöksenteossa. Changemakerin toimintaa ohjaavat jäsenkokousten päätökset sekä jäsenkokouksen valitsema, vapaaehtoisista koostuva tiimi.

Verkosto toimii sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Changemaker-ryhmät ovat avoimia kaikille nuorille, ja niiden toiminta perustuu ryhmän jäsenten yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin.

Changemakerin keskeinen toimintamuoto on kampanjointi. Vaikuttamistoiminnan pääteemoja ovat rauha, talous ja ympäristö, joihin liittyen Changemaker nostaa esille kehitysmaiden näkökulmaa ja keinoja, miten Suomessa tehtävillä päätöksillä voidaan vaikuttaa ja purkaa epäoikeudenmukaisia rakenteita. Vuonna 2018 kampanjateemana on ruokaturva.

Vaikuttamistoiminnan mahdollistamiseksi Changemaker järjestää monipuolista koulutusta sekä verkoston teemoista että vaikuttamistoiminnan kannalta hyödyllisistä taidoista. Keskeisimpiä koulutustapahtumia ovat kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Changemaker-viikonloput, jotka kokoavat yhteen nuoria eri puolilta Suomea. Changemaker lisää nuorten tietoisuutta kehityskysymyksistä myös julkaisemalla omaa, vapaaehtoisten tekemää Globalisti-lehteä sekä toimimalla aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

2. STRATEGISET TAVOITTEET

Changemakerin strategiassa, joka ulottuu vuoteen 2020, verkoston strategisiksi tavoitteiksi on nostettu: pitkäjänteinen kampanjatoiminta, laaja näkyvyys, vaikuttava paikallistoiminta sekä vapaaehtoisten määrän kasvu.

Vuonna 2018 toiminnan painopisteenä on etenkin vapaaehtoisten määrän kasvu. Kasvu ei kuitenkaan tarkoita vain jäsenmäärän vaan ennen kaikkea aktiivisesti toimintaan osallistuvien määrän kasvattamista. Tämän edistämiseksi verkostossa panostetaan aiempaa enemmän sen varmistamiseen, että uudet jäsenet löytävät vuoden aikana tapahtumia ja tilaisuuksia, joiden kautta on helppoa tulla mukaan toimintaan. Toimijoiden määrän kasvattamiseksi kehitetään osallistumispolkua, jossa uuden jäsenen on ensin mahdollista tulla osallistujaksi ja oppimaan, sitten siirtyä toteuttajaksi esimerkiksi järjestämään paikallista toimintaa valmiiden konseptien pohjalta, ja lopulta sitoutua mukaan suunnittelemaan ja kehittämään toimintaa. Ensimmäinen askel kohti osallistumispolun toteutumista ja tärkeä strateginen tavoite vuodelle 2018 on koulutustoiminnan lisääminen. Tämä toteutuu etenkin teema- ja vaikuttamistoiminnan koulutuksissa, joita tarjotaan säännöllisesti ympäri vuoden.

Muita painopisteitä vuoden 2018 toiminnalle ovat kampanjoinnin innostavuus ja näkyvyys sekä paikallisen toiminnan lisääminen. Keinona näihin on etenkin helposti kopioitavien toimintakonseptien kehittäminen sekä valmiiden materiaalien tarjoaminen paikallisen toiminnan tueksi.

Keskeisinä mittareina strategisten tavoitteiden seurannassa käytetään verkoston koulutus- ja kampanjatapahtumien määriä sekä osallistujamääriä (etenkin toimintaan useita kertoja osallistuvia ja sitoutuvia, ns. aktiivisia toimijoita).

3. HALLINTO JA TALOUS

Changemaker-verkostossa päätösvalta on vahvasti nuorilla, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa. Vapaaehtoisten näkemykset toiminnasta ratkaisevat niin jäsenkokouksissa kuin verkoston työryhmissä, joiden vastuutehtäviin kuka tahansa jäsen voi hakeutua. Toimintaa tukevat Changemakerin työntekijät, jotka huolehtivat myös verkoston taloudesta.

3.1. Jäsenkokous

Changemakerin ylin päättävä elin on jäsenkokous, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisesti. Jäsenkokoukset pidetään joko Changemaker-viikonloppujen yhteydessä 13.–15.4. Toijalassa ja 12.–14.10. Kajaanissa tai muina sopivaksi katsottuina aikoina keväällä ja syksyllä. Kokouksiin kutsutaan kaikki verkoston jäsenet. Puhe- ja äänioikeus on kaikilla kokouksessa paikalla olevilla jäsenillä.

Changemaker haluaa edistää avoimuutta ja verkostodemokratiaa. Jäsenkokousten asialistat lähetetään tiedoksi hyvissä ajoin ennen kokouksia, ja jäsenistölle tarjotaan myös osallistumismahdollisuus yhteisten asioiden työstämiseen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden kommentoimiseen etukäteen sähköisten työkalujen, kuten kyselylomakkeiden tai GoogleDocs:n avulla.

3.2. Tiimi

Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-7 muuta varsinaista jäsentä. Tiimi valitaan vuosittain syksyn jäsenkokouksessa, ja uusi tiimi aloittaa toimintansa kalenterivuoden 2018 alusta sääntömääräisesti. Tiimin tehtävinä ovat muun muassa verkoston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, jäsenten ja paikallisryhmien tukeminen sekä valtakunnallisten tapahtumien organisointi.

Tiimi kokoontuu vuoden mittaan lukukausien aikana 2-3 viikon välein, kesällä harvemmin. Tiimin kokouksia järjestetään Helsingin lisäksi tiimiläisten asuinpaikoista riippuen ympäri Suomea, ja kokouksiin voi aina osallistua Skypen välityksellä. Lisäksi tiimi kokoontuu kahdesti vuodessa viikonlopuksi erilliseen strategiatyöskentelyyn, jonka pohjalta verkoston toimintaa kehitetään edelleen. Etenkin heti vuoden alussa pidettävällä strategiatyöskentelyllä on myös merkittävä ryhmäyttävä tehtävä.

3.3. Työryhmät ja niiden vastuuhenkilöt

Tiimin lisäksi Changemakerin toiminnan suunnittelu ja toteutus tapahtuu erilaisissa työryhmissä. Pysyviä työryhmiä ovat vaikuttamistoiminnasta vastaavat teemaryhmät sekä Globalisti-lehden toimituskunta. Nämä ryhmät ovat avoimia kaikille verkoston jäsenille ja mukaan voi tulla missä vaiheessa vuotta tahansa. Teemaryhmien toimintaa ohjaavat ryhmille valitut vapaaehtoiset vetäjät. Teemaryhmien vetäjät valitaan aiheesta kiinnostuneiden keskuudesta toistaiseksi, mikä mahdollistaa ryhmän vetäjän vaihtamisen joustavammin myös kesken vuoden.

Globalisti-lehden työskentelyä ohjaamaan valitaan päätoimittajan ja toimitussihteerin vastuutehtäviin kalenterivuodeksi kerrallaan, mikä tuo jatkuvuutta kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden tekoon. Toimituskunta puolestaan kootaan lehtikohtaisesti.

Lisäksi verkostoon voidaan perustaa kausiluonteisempia työryhmiä, joihin uusia toimijoita kutsutaan mukaan verkoston viestintäkanavien kautta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jonkin tapahtuman suunnittelusta ja järjestämisestä tai uuden materiaalin tuottamisesta vastaava työryhmä.

3.4. Työntekijät

Kirkon Ulkomaanapu palkkaa Changemakerin työntekijät yhteistyössä verkoston kanssa. Ulkomaanavussa työskentelee kaksi kokoaikaista vakituista nuorisoverkoston työntekijää, Changemaker-koordinaattoria, jotka vastaavat verkoston hallinnollisista tehtävistä, viestinnästä sekä tuesta vapaaehtoisverkostolle. Changemakeriin rekrytoidaan vuoden aikana myös 2-3 korkeakouluharjoittelijaa.

3.5. Toimitilat

Changemakerin toimisto sijaitsee Kirkon Ulkomaanavun toimistossa Helsingissä. Verkosto voi käyttää Ulkomaanavun kokoustiloja omaan toimintaansa, kuten tiimin ja työryhmien tapaamisiin. Työryhmien kokoontumisia sekä erilaisia tapahtumia järjestetään myös muualla päin Suomea. Tapahtumille ja kokoontumisille etsitään aina tilaisuuden luonteelle sopivimmat tilat yhteistyöverkostojen kautta. Ulkomaanavun toimiston tilat ovat esteettömät ja myös muissa tiloissa pyritään huomioimaan esteettömyys ja hyvä saavutettavuus, etenkin suurimpien koulutustapahtumien paikkoja valittaessa.

3.6. Talous

Changemaker on taloudellisesti osa Kirkon Ulkomaanapua, joka tarjoaa verkostolle toimitilat ja palkkaa työntekijät. Rahoitusta Changemakerin perustoiminnalle haetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitukselta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Lisäksi rahoitusta haetaan seurakuntayhtymiltä ja yksittäisiltä seurakunnilta, etenkin alueilla, joilla on Changemaker-toimintaa, sekä mahdollisuuksien mukaan muilta rahoittajilta ja yksityisiltä lahjoittajilta.

Ulkoasianministeriön kumppanuusjärjestönä Kirkon Ulkomaanapu saa kehitysyhteistyön ohjelmatukea, jolla voidaan kattaa myös kehitysviestinnän- ja globaalikasvatuksen hankkeita. Tällä perusteella Changemakerin Globalisti-lehden tuottamiseen sekä verkoston pääkampanjan keskeisiin toimintoihin saadaan rahoitusta myös Ulkoasianministeriöltä.

4. VAIKUTTAMISTOIMINTA

Changemakerin tavoitteena on muuttaa maailmaa innostavilla, konkreettisilla ja ajankohtaisilla nuorten itse suunnittelemilla, toteuttamilla ja arvioimilla kampanjoilla. Vaikuttamistoiminnassaan verkosto nostaa esille epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavia rakenteita, kehitysmaiden ihmisten näkökulmaa ja keinoja, miten suomalaiset voivat vaikuttaa oikeudenmukaisemman maailman puolesta sekä tavoitella konkreettisia poliittisia parannuksia. Verkoston vaikuttamistoiminnan keskeiset teemat ovat rauha, talous ja ympäristö.

4.1. Teemaryhmät: rauha, talous ja ympäristö

Teemaryhmät suunnittelevat ja toteuttavat Changemakerin kampanjoita sekä muuta vaikuttamistoimintaa. Toiminnan pohjana on asiantuntemus rauhaan, talouteen ja ympäristöön liittyvistä kehityskysymyksistä. Tätä osaamista vahvistaakseen ja mahdollistaakseen myös uusien toimijoiden liittymisen mukaan teemaryhmien toimintaan, ryhmät järjestävät lukukausien aikana teemailtoja.. Iltoihin kutsutaan asiantuntijavieraita tai vaihtoehtoisesti ryhmän aktiivit itse kouluttavat teemasta, johon ovat jo aiemmin perehtyneet. Koulutustapahtumia voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa tai toteuttamalla vierailuja teeman kannalta kiinnostaviin kohteisiin.

Koulutusten lisäksi ryhmät seuraavat omaan teemaansa liittyvää keskustelua ja pohtivat mahdollisia kysymyksiä ja rakenteita, joihin haluaisivat vaikuttaa. Vuoden aikana kukin ryhmistä tekee ainakin yhden näkyvän ulostulon (esimerkiksi kampanja, tempaus, vetoomus, kannanotto, mielipidekirjoitus, lobbaustapaaminen teemaan vaikuttamisenkannalta keskeisen tahon kanssa ja siitä uutisoiminen), jonka tavoitteena on konkreettinen vaikuttaminen. Vaikuttamiskeinot valitaan tilanteen mukaan. Oleellista teemaryhmien toiminnassa on myös kampanjoinnin tulosten seuranta sekä niistä viestiminen.

Changemakerin teemaryhmien toiminta linkittyy vahvasti kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Näiden lisäksi rauharyhmä perehtyy vuonna 2018 etenkin 2250 eli nuoret, rauha ja turvallisuus -tematiikkaa. Talousryhmä puolestaan jatkaa vero-oikeudenmukaisuuteen ja yritysvastuuseen liittyvien kysymysten parissa. Pääkampanjavuorossa olevan ympäristöryhmän erityisenä mielenkiinnon kohteena on ruokaturva.

Teemaryhmien kokoontumisia järjestetään paitsi Helsingissä myös muilla paikkakunnilla ryhmän toimintaan osallistuvien toiveiden mukaisesti. Lisäksi ryhmien kokoontumisiin on aina mahdollista osallistua myös etänä Skypen välityksellä.

4.2. Pääkampanja

Changemakerin vuoden 2018 pääkampanjan teemana on ruokaturva. Vaikka maailmassa on riittävästi ruokaa kaikkien ravitsemiseen ja myös tarvittavaa tietoa nälänhätien ennaltaehkäisemiseen, näitä resursseja tai taitoja ei kuitenkaan hyödynnetä oikein, mihin syynä ovat usein kilpailevat poliittiset tai taloudelliset intressit. Kampanjallaan Changemaker haluaa nostaa esille erilaisia ratkaisuja ruokaturvan vahvistamiseksi ja osoittaa, miten konkreettisilla keinoilla ja poliittisilla päätöksillä myös suomalaiset yritykset, päättäjät ja kansalaiset voivat vaikuttaa nälänhätien poistamiseksi. Koska ruokaturvakysymykset liittyvät usein läheisesti myös muihin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, maakaappauksiin, konflikteihin ja kansainvälisen kauppaan ruualla, kampanja nostaa esille myös näitä linkkejä ja niihin liittyviä vaikuttamismahdollisuuksia.

Ruokaturvakampanja alkaa tammi-helmikuun vaihteessa ja jatkuu ainakin kesään. Paikallisen toiminnan tueksi sekä uusien vapaaehtoisten osallistamiseksi kampanjasta kootaan taustatietopaketti ja järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa kerrotaan ruokaturvateemasta, osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista sekä kampanjakonseptista ja tempausten järjestämisessä huomioon otettavista asioista. Koulutustapahtumia pidetään ainakin viidellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Kevään aikana järjestetään ainakin yksi valtakunnallinen kampanjatempaus, jonka lisäksi aihetta pidetään esillä erilaisissa tapahtumissa. Vapaaehtoisia kannustetaan myös järjestämään omia paikallisia tempauksia, minkä mahdollistamiseksi kampanjalle luodaan mahdollisimman selkeä ja helposti kopioitava toiminnallinen konsepti. Kampanjatempaukset sekä erilaisten tapahtumien esittelypisteille tarkoitetut kampanjatoiminnot suunnitellaan niin, että ne ovat iloisia, näyttäviä, ajatuksia herättäviä sekä visuaalisesti kiinnostavia. Tapahtumissa käytetään lavastusta ja kylttejä, joita teetetään riittävästi myös paikallisissa tempauksissa käytettäväksi. Mahdollisena toteutustapana on esimerkiksi vetoomuksen kerääminen hedelmänmuotoisina kortteina ja hedelmäpuumetsää esittävän tilataideteoksen kokoaminen jonnekin näkyvälle paikalle.

Changemakerin omien vapaaehtoisten lisäksi ruokaturvakampanjaan voivat osallistua myös muut toimijat, esimerkiksi seurakuntien nuorisotyö, jolle kampanjasta tiedotetaan. Ruokaturvateema yhdistyy myös muun muassa seurakunnissa toteutettavan Yhteisvastuukeräyksen teeman kanssa, joten Changemakerin kampanja voisi toimia luontevana jatkona keräyskampanjalle ja innostaa siten myös vaikuttamistoiminnan pariin jo tärkeäksi koetusta teemasta.

Kampanjan materiaalit ja tiedot tulevista tapahtumista kootaan Changemakerin pääsivuston yhteyteen perustettavalle nettisivulle, jonka lisäksi verkosto tiedottaa kampanjan etenemisestä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Näkyvyyttä kampanjalle saadaan myös lehdistötiedotteiden, kannanottojen ja mielipidekirjoitusten kautta.

Kampanjan onnistumista mitataan seuraamalla muun muassa kampanjaan osallistuneiden henkilöiden ja järjestettyjen kampanjatempausten määriä, mediaosumia sekä sosiaalisen median näkyvyyttä (jaot, tykkäykset, tavoittavuus). Lisäksi seurataan poliitikkojen tai hallinnon edustajien toimia sekä sanomisia.

5. KOULUTUS

Changemakerin vaikuttamistoiminnan pohjana on kouluttautuminen verkoston teemoista ja siitä, miten niihin vaikutetaan. Verkoston koulutustoiminnan tavoitteena on innostaa yhä useampia nuoria mukaan kampanjatoimintaan ja lehtityön pariin, tarjoa mahdollisuus kehittää omaa asiantuntemustaan sekä oppia uusia taitoja. Koulutustoimintaa toteutetaan sekä verkoston teema- ja paikallisryhmissä että erillisinä koulutustilaisuuksina.

5.1. Changemaker-viikonloput

Changemaker-viikonloput järjestetään 13.–15.4. Toukolan leirikeskuksessa Toijalassa (Akaassa) ja 12.–14.10. Joutenlammen leirikeskuksessa Kajaanissa. Tapahtumapaikat on valittu alueellista tasa-arvoa toteuttavan kiertojärjestyksen perusteella ja huomioiden mahdollisimman toimivat liikenneyhteydet eri puolilta Suomea sekä leirikeskuksen sijainnin mahdollisimman lähellä matkakeskusta.

Changemaker-viikonloppujen tavoitteena on kouluttaa verkoston jäseniä kehityskysymyksistä sekä vaikuttamistoiminnasta. Ohjelmat ovat monipuolisia ja niissä hyödynnetään erilaisia menetelmiä asiantuntijaluennoista luoviin ja toiminnallisiin työpajoihin. Puhujiksi kutsutaan asiantuntijoita etenkin verkoston keskeisistä teemoista (rauha, talous ja ympäristö), mutta esille voidaan nostaa myös muita ajankohtaisia aiheita. Ohjelmassa on rinnakkain eritasoisia koulutuksia, joissa huomioidaan uudet jäsenet sekä teemoihin jo perehtyneet. Koulutustapahtumien aikana opitaan myös käytännön taitoja, kuten kouluttajana toimimista ja feissaamista, valmistellaan kampanjoita sekä järjestetään kampanjatempauksia, joiden avulla rohkaistaan jäseniä vaikuttamiseen omilla paikkakunnillaan.

Changemaker-viikonloppujen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa verkoston vapaaehtoisista koottu työryhmä yhdessä työntekijöiden kanssa. Suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin kiinnostavien puhujavieraiden varmistamiseksi. Viikonloppujen markkinoinnissa painotetaan niiden koulutuksellista antia sekä tapahtuman avoimuutta kaikille aiheista kiinnostuneille nuorille. Koulutusviikonloppuihin odotetaan 30 osallistujaa/tapahtuma.

5.2. Vaikuttamistoiminnan koulutus

Innostaakseen yhä uusia nuoria mukaan vaikuttamistoimintaan, Changemaker järjestää koulutusta sekä vaikuttamistyön perusteista että kampanjasuunnittelusta. Koulutus perehdyttää uusia toimijoita vaikuttamistoiminnan eri osa-alueisiin ja keinoihin (esim. mitä tarkoittaa lobbaus, millä keinoilla voi vaikuttaa, mitä pitää ottaa huomioon vaikuttamistoimintaa suunniteltaessa), vahvistaa heidän osaamistaan kampanjasuunnittelusta ja kampanjoinnin eri vaiheista sekä antaa valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Vaikuttamistoiminnan koulutusta järjestetään vuoden aikana 3-4 kertaa. Eri kerroilla voidaan keskittyä eri osa-alueisiin. Vapaaehtoiset voivat halutessaan osallistua joko kaikkiin tai vain tiettyihin osiin koulutuksesta. Koulutusta järjestetään sekä lähiopetuksena iltaisin tai viikonloppuisin että nettikoulutuksena. Näin mahdollisimman monella vapaaehtoisella on mahdollisuus osallistua koulutukseen. Tavoitteena on, että vaikuttamistoiminnan koulutuksiin osallistuu vuoden mittaan vähintään 40 henkilöä.

5.3. Globalistin koulutus

Jotta vapaaehtoiset taustasta riippumatta voisivat mahdollisimman helposti osallistua Globalisti-lehden tekoon, järjestetään vuoden aikana kaksi lehtityökoulutusta. Helmi- ja syyskuussa Helsingissä pidettävät koulutukset koostuvat molemmilla kerroilla kahdesta osasta, joista ensimmäinen on lehtityön peruskurssi etenkin uusille toimituskuntalaisille. Siinä opitaan, miten lehteä tehdään, millainen on hyvän artikkelin rakenne, miten juttuja editoidaan sekä millaisia kuvia lehdessä tulee olla. Molemmilla koulutuskerroilla toinen osa on journalistista toimintaa syventävä jatkokoulutus, jossa voidaan perehtyä johonkin lehtityön osa-alueeseen ja kehittää omaa osaamista entisestään. Kouluttajiksi kutsutaan etenkin journalisteja, joilla on erityisosaamista kehityskysymysten käsittelemisestä tai nuorten kanssa lehtityön toteuttamisesta.

Lehtityökoulutusten tavoitteena on koota lehdelle uusi, toimintakykyinen toimituskunta ja aloittaa uuden numeron tekeminen. Kummallekin koulutuskerralle odotetaan 15 osallistujaa, ja että heistä vähintään puolet liittyy mukana toimituskuntaa.

5.4. Muu koulutustoiminta

Changemaker tekee globaalikasvatusta myös järjestämällä toiminnallisia työpajoja erilaisissa nuorten tapahtumissa sekä vastaamalla mahdollisuuksien mukaan seurakunta- ja kouluvierailupyyntöihin. Paikallisia toimijoita kannustetaan itse aktiivisesti mainostamaan ja tekemään koulu- ja rippikouluvierailuja omalla paikkakunnallaan. Vapaaehtoisia tuetaan vierailujen tekemiseen tarjoamalla valmiita materiaaleja sekä koulutusta vierailujen suunnitteluun ja toteutukseen. Kouluttajakoulutuksen kautta Changemaker kasvattaa vierailuja tekevien vapaaehtoisten määrää. Vastineena vierailujen tekemisestä verkosto tekee vapaaehtoisille kouluttajille todistuksia kouluttajana toimimisesta sekä korvaa näiden matkakulut koulutustilaisuuksiin.

Globaalikasvatuksen pohjana toimivat muun muassa verkoston tuottamat Rippikoulupaketti maailmanmuuttajille -materiaali, Changemaker – Opas toimintaan sekä rauhateemainen materiaali, jotka sisältävä toiminnallisia harjoitteita ja vinkkejä, miten verkoston teemoja voi käsitellä nuorten kanssa.

Changemaker tukee lisäksi jäsentensä osallistumista muiden toimijoiden järjestämiin verkoston teemoihin liittyviin koulutuksiin maksamalla tapahtumien osallistumismaksuja sekä korvaamalla matkakuluja. Vastineena koulutukseen osallistuneet jäsenet välittävät oppimansa tiedot ja taidot myös verkoston käyttöön toimimalla kouluttajana paikallis- tai teemaryhmässä.

6. TAPAHTUMAT

Omien koulutus- ja kampanjatapahtumiensa lisäksi Changemaker osallistuu muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin. Erilaisten tapahtumien kautta tavoitetaan erilaisia kohderyhmiä. Tapahtumaosallistumisen tavoitteena on ihmisten kohtaaminen, Changemakerin valtakunnallisen tunnettuuden lisääminen, uusien jäsenten rekrytoiminen, kampanjointi ja vetoomusten kerääminen. Kullekin tapahtumalle asetetaan konkreettiset toimenpiteet ja tavoitteet, mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi tapahtumaan osallistuvien vapaaehtoisten määrä sekä kampanjavetoomuksen allekirjoitusten tai kohdattujen ihmisten määrät. Näiden mittareiden avulla voidaan arvioida, mihin tapahtumiin Changemakerin kannattaa myös jatkossa osallistua.

Tapahtumaosallistumista koordinoivat tiimi tukenaan verkoston työntekijät, mutta varsinaisiin tapahtumiin osallistetaan ennen kaikkea Changemakerin jäseniä eri puolilta Suomea. Vapaaehtoisten aktiivisuus on myös edellytys onnistuneelle tapahtumanäkyvyydelle, ja siksi tavoitteena onkin koota jokaiseen tapahtumaan innokas vapaaehtoisjoukko, joka sitoutuu mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Changemakerin pistettä.

6.1. Yleisötapahtumat

Osana pääkampanjaansa Changemaker osallistuu erilaisiin yleisötapahtumiin, joissa esitellään ensisijaisesti verkoston vaikuttamistavoitteita ja kerätään allekirjoituksia kampanjavetoomukseen. Vuonna 2018 verkosto näkyy muun muassa 26.–27.5. Maailma kylässä -festivaalilla Helsingissä ja 6.–8.7. Herättäjäjuhlilla Tampereella. Lisäksi vapaaehtoisten oman innostuksen pohjalta kampanjointia tehdään paikallisesti erilaisissa pienemmissä tapahtumissa.

Tällaisissa yleisötapahtumissa tavoitetaan eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, mikä on tärkeää mahdollisimman tuloksellisen kampanjoinnin kannalta. Vaikka tapahtumissa päätoimintona onkin nimenomaan kampanjointi, niissä pyritään myös tavoittamaan verkoston kohdeikäryhmää ja pidetään esillä verkoston muuta toimintaa sekä mahdollisuutta liittyä jäseneksi.

6.2. Opiskelijatapahtumat

Verkoston jäsenrekrytoinnin kannalta oleellinen kohderyhmä ovat opiskelijat, joita tavoitetaan parhaiten osallistumalla oppilaitosten avajaistapahtumiin, teemapäiviin ja kehitysyhteistyötapahtumiin, joissa järjestöillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa. Näiden tapahtumien yhteydessä voidaan järjestää myös Changemakerin omia tilaisuuksia, kuten teemailtoja. Eri alojen opiskelijoita kannustetaan mukaan etenkin Changemakerin teemaryhmiin ja Globalisti-lehden toimituskuntaan. Opiskelijatapahtumiin osallistutaan etenkin suurimmissa kaupungeissa, joissa järjestetään myös paikallista toimintaa.

6.3. Kirkolliset nuorten tapahtumat

Changemaker näkyy vuoden aikana erilaisissa kirkollisissa nuorten tapahtumissa, joissa verkostolla on mahdollisuus tavoittaa laajasti eri puolelta Suomea saapuvia, pääasiassa 15–20-vuotiaita nuoria. Tapahtumanäkyvyyden tavoitteena on rekrytoida verkostoon uusia jäseniä, esitellä nuorille toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä innostaa heitä maailmanmuuttajiksi.
Suomenkielisistä tapahtumista Changemaker on mukana Maata näkyvissä -festivaalilla marraskuussa Turussa ja ruotsinkielisistä Ungdomens Kyrkodagar -tapahtumassa tammikuussa Karjaalla. Lisäksi Changemaker toteuttaa ohjelmaa 10.2. Oulussa pidettävään nuorten aikuisten tapahtumaan.

6.4. Kasvatustyöntekijöille suunnatut tapahtumat

Changemaker osallistuu myös tapahtumiin, joissa tavoitetaan etenkin nuorten kanssa työskenteleviä. Vuonna 2018 merkittävin tällainen tapahtuma on Kirkon kasvatuksen päivät, joka kokoaa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä Jyväskylään 9.–11.1. Tapahtuman teemana on rauha, joka myös vuosina 2018–2019 kirkon kasvatustyön teemana. Verkostolla on yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa tapahtumassa esittelypiste, jolla tehdään tunnetuksi Changemakerin globaalikasvatusmateriaaleja sekä verkoston ja KUA:n rauhaan liittyviä toimintamalleja. Lisäksi Changemaker toteuttaa yhdessä kirkon oppilaitostyön asiantuntijoiden, Nuori Kirkko ry:n ja Rauhankasvatusinstituutin kanssa tapahtumaan ohjelmaosuuden.

7. GLOBALISTI

Globalisti on Changemakerin oma lehti, joka käsittelee verkoston teemoja ja muita ajankohtaisia kehityskysymyksiä sekä pitää esillä kestävää elämäntapaa. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta näistä aiheista ja innostaa heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

7.1. Globalistin sisältö

Jokaisella lehdellä on jokin teema, jonka ympärille lehden jutut rakentuvat. Vuosittain toinen lehdistä ilmestyy samalla teemalla kuin vuoden pääkampanja, jolloin lehti tukee kampanjaa. Tämän lehden osalta toimituskunta tekee läheistä yhteistyötä kampanjaryhmän kanssa sisällöntuottamiseksi. Toiseen lehteen toimituskunta voi valita minkä tahansa ajankohtaisen kehityskysymyksiin liittyvän teeman. Teemajuttujen lisäksi Globalisti sisältää henkilöhaastatteluja, kolumneja, elokuva- ja kirja-arvosteluja, toimintavinkkejä sekä Ikkuna maailmaan -palstan, joka kertoo jostain tietystä maasta, alueesta tai kulttuurista siellä pidemmän aikaa oleskelleen suomalaisen silmin. Lehdessä kerrotaan myös Changemakerin ajankohtaisista kuulumisista ja tulevista tapahtumista sekä innostetaan mukaan toimintaan.

Globalisti ilmestyy suomen kielellä, mutta jokaisen lehden lopussa on myös parin aukeaman mittainen ruotsinkielinen osio, jossa on artikkeleita sekä lehden pääteemaan että Changemakerin toimintaan liittyen.

7.2. Globalistin toimituskunta

Globalistin sisällön suunnittelee ja tuottaa vapaaehtoisista koostuva toimituskunta, jonka kokoontumisista tiedotetaan Globalistin omalla sähköpostilistalla sekä Facebook-ryhmässä.

Toimituskunnan työhön osallistuakseen ei tarvitse olla aiempaa kokemusta lehtityöstä, vaan lehti on avoin kaikille verkoston jäsenille. Uusien tekijöiden innostamiseksi lehden suunnitteluvaiheessa toimituskunnalle järjestetään koulutusta lehtityöhön liittyen. Verkostoon jo liittyneiden lisäksi toimituskuntaa ja mahdollisuutta tulla mukaan lehden tekoon mainostetaan etenkin journalismiopiskelijoita, joille Globalisti tarjoaa tilaisuuden kehittää omaa osaamistaan ja saada kokemusta lehtityöstä.

Toimituskunta kokoontuu säännöllisesti lehden teon eri vaiheissa. Kokoontumiset pidetään pääasiassa Helsingissä, mutta toimituskuntaan osallistuvien toiveiden mukaan niitä voidaan pitää myös muualla päin Suomea. Lisäksi toimituskunnan kokouksiin on aina mahdollista osallistua myös etänä, Skypen välityksellä. Aktiivisen toimituskuntatyöskentelyn lisäksi lehden tekoon voi myös kevyemmin, esimerkiksi kirjoittaen vain yhden jutun. Tavoitteena on, että lehden kummankin numeron tekemiseen osallistuu 15 nuorta.

Toimituskunnan työtä sekä lehden suunnittelua koordinoi Changemakerin jäsenkokouksen valitsema päätoimittaja, jolle maksetaan pieni lehtikohtainen palkkio. Päätoimittajan vastaa lehden sisällöstä sekä ohjaa ja motivoi toimituskunnan jäseniä. Päätoimittajaa avustaa niin ikään jäsenkokouksessa valittu toimitussihteeri, joka vastaa osaltaan lehden aineiston hallinnasta. Koko toimituskuntaa tukee lisäksi tiimin tiedotusvastaava sekä Changemakerin työntekijä, joka pitää yhteyttä taittajaan ja painotaloon.

7.3. Lehden ilmestyminen ja jakelu

Globalisti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa: tammikuussa ja elokuussa. Lehteä tehdään lukukausien aikana siten, että kevään aikana tehdään valmiiksi lehti, joka ilmestyy kesäksi numerolla 2/2018, ja syksyn aikana tehdään lehti, joka ilmestyy heti seuraavan vuoden alussa numerolla 1/2019.

Globalisti julkaistaan sekä painettuna että nettiversiona, jota voi lukea Changemakerin nettisivuilla. Lisäksi verkoston nettisivuilla julkaistaan yksittäisiä artikkeleita lehdestä, joita on helpompi lukea myös mobiili- ja ruudunlukulaitteilla. Linkkiä lehteen ja yksittäisiin artikkeleihin jaetaan muun muassa uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa tavoitteena mahdollisimman laaja lukijakunta.

Vuonna 2018 lehden painosmäärää nostetaan aiemmista vuosista, ja tavoitteena on yhteensä 5000 kpl/numero. Painettua lehteä jaetaan sekä Changemakerin omissa tilaisuuksissa että tapahtumissa, joissa verkosto on esillä. Henkilökohtaisesti Globalisti lähetetään kaikille uusille jäsenille sekä mahdollisimman suurelle joukolle muita – ainakin viimeisen kolmen vuoden aikana jäseneksi liittyneille. Opettajat ja globaalikasvatuksen parissa työskentelevät voivat tilata lehteä SubjectAid -palvelun kautta, jonne toimitetaan noin puolet lehden painoksesta. Lisäksi lehteä lähetään seurakuntien nuorisotiloihin.

Lehden tavoittavuutta mitataan seuraamalla muun muassa sosiaalisen median jakojen määrää sekä painetun lehden levikkiä.

8. JÄSENASIAT

Changemakerin jäseneksi voivat liittyä kaikki kehityskysymyksistä kiinnostuneet 13–35-vuotiaat Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa. Verkoston kohderyhmää ja mahdollisia uusia jäseniä tavoitetaan erilaisissa tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa sekä luonnollisen näkyvyyden että maksetun mainonnan kautta.

8.1. Jäsenrekrytointi ja jäsenten sitouttaminen

Jäsenrekrytoinnissa verkoston pääkohderyhmiä ovat 15–18-vuotiaat sekä korkeakouluopiskelijat. Ensiksi mainittua ikäluokkaa tavoitetaan etenkin kirkollisissa nuorten tapahtumissa ja seurakuntien nuorisotyön kautta. Globalisti-lehden välityksellä heitä tavoitetaan myös kouluissa, joihin opettajat tilaavat lehteä opetuskäyttöön. Kohderyhmää tavoitetaan lisäksi rippikoulu- ja kouluvierailuilla, joita Changemaker tekee kutsusta. Yläkoulu- ja lukioikäisiä innostetaan mukaan etenkin verkoston koulutustapahtumiin, kuten Changemaker-viikonloppuihin ja teemakoulutuksiin, sekä paikalliseen toimintaan ja kampanjointiin.

Korkeakouluopiskelijoita, etenkin vastikään opintonsa aloittaneita ja uusia harrastuksia etsiviä, tavoitetaan erilaisilla oppilaitosten järjestötoreilla sekä opiskelija- ja ainejärjestöjen tiedotuskanavien kautta. Opiskelijoita kutsutaan mukaan etenkin teemaryhmiin toteuttamaan verkoston vaikuttamistoimintaa ja Globalistin toimituskuntaan, hyödyntäen myös täsmämarkkinointia tiettyjen alojen opiskelijoille (esim. journalismiopiskelijat, ympäristötieteilijät). Opiskelijoita kannustetaan myös yliopistopaikkakuntien paikalliseen toimintaan, teemailtoihin ja koulutuksiin tai järjestämään paikallista toimintaa, jos sellaista ei vielä ole.

Changemakerin jäsenyys on ilmaista ja liittymiskynnys on matala. Jäsenrekisterin uudistamiseksi tehtyjen muutosten myötä, verkosto haluaa vuonna 2018 pitää entistä paremmin yhteyttä sekä uusiin että jo aiemmin liittyneisiin jäseniin. Yhtenä kanavana jäsensuhteen vahvistamiselle on Globalisti-lehden sekä tapahtumatiedotteiden lähettäminen postitse myös muille, kuin aivan uusille jäsenille.

Jotta verkostoon tulisi myös uusia toimijoita vanhojen poistuessa, Changemaker tekee edelleen säännöllisesti jäsenrekrytointia. Koko vuoden tavoitteena on saada verkostoon 150 uutta jäsentä. Uudet jäsenet halutaan alusta asti aktiivisesti mukaan toimintaan, mihin heitä kutsutaan henkilökohtaisilla tervetuloviesteillä sekä kertomalla heitä kiinnostavan toiminnan seuraavista tapahtumista. Tietoa uusien jäsenten kiinnostuksen kohteista saadaan liittymislomakkeella, jossa heidän on mahdollista merkitä itseään eniten kiinnostavat teemat ja toiminnot. Tavoitteena on, että vuonna 2018 vähintään 20 % uusista jäsenistä tulee aktiivisia toimijoita verkostoon.

Koska henkilökohtainen kutsuminen on tärkeää jäsenrekrytoinnissa, vanhoja jäseniä kannustetaan rekrytoimaan tuttaviaan mukaan tapahtumiin sekä kertomalla Changemakerin toiminnasta omissa verkostoissaan. Verkostoa erilaisissa tapahtumissa tai vierailuilla (esimerkiksi kouluissa tai rippikoululeireillä) esitelleet sekä uusia jäseniä rekrytoineet vapaaehtoiset saavat toiminnastaan pisteitä Changemakerin jäsenpalkintojärjestelmään. Kerätyillä pisteillä vapaaehtoiset voivat hankkia erilaisia Changemaker-tuotepalkintoja, kuten muistikirjoja, huppareita ja haalarimerkkejä. Palkintotuotteiden lisäksi kaikille verkostoa tapahtumissa tai vierailuilla esitteleville vapaaehtoisille annetaan oma Changemaker-identiteettiä vahvistava t-paita.

Vapaaehtoisia sitoutetaan verkostoon myös kiittämällä heitä sekä osallistamalla toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Esimerkiksi pääkampanjaan tai Globalisti-lehden tekoon osallistuneille vapaaehtoisille järjestetään yhteisiä kiitostilaisuuksia, kuten illanviettoja tai kiitoskahveja. Kiittämisessä kiinnitetään huomiota myös niihin vapaaehtoisiin, jotka eivät pääse näihin tilaisuuksiin. Jäsenten tekemää vaikuttamistyötä tehdään näkyväksi myös jäsenkokouksissa ja Changemaker-viikonlopuissa kertomalla ja kiittämällä sekä yksittäisiä vapaaehtoisia että paikallisryhmiä heidän saavutuksistaan.

8.2. Changementor

Changementor-konseptin tavoitteena on koota yhteen henkilöitä, jotka haluavat mahdollistaa ja tukea nuorten vaikuttamistoimintaa tai toimia verkoston kouluttajana. Changementoreiksi kutsutaan erityisesti nuorisotyötä tekeviä seurakuntien työntekijöitä tai opettajia, jotka voisivat toimia Changemakerin vapaaehtoisten tukena omalla paikkakunnallaan esimerkiksi järjestämällä tiloja paikallisryhmän kokoontumiselle, vierailemalla ryhmän illoissa ja kannustamalla ryhmää toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. Changementoreiksi ilmoittautuneille viestitään Changemakerin toiminnasta verkoston uutiskirjeen kautta sekä pitämällä heihin yhteyttä myös henkilökohtaisesti.

9. TIEDOTUS

Changemaker tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti sekä jäsenilleen että laajemmalle yleisölle. Sisäisessä tiedotuksessa verkoston keskeisiä kanavia ovat nettisivut, uutiskirje sekä sosiaalisen median kanavat. Ulkoisessa tiedotuksessa verkosto hyödyntää niin ikään sosiaalista mediaa, maksettua mainontaa sekä tiedotteita, joita lähetetään etenkin verkoston pääkampanjaan liittyen.

9.1. Nettisivut

Kaikki keskeinen tieto Changemakerin toiminnasta on koottu verkoston nettisivuille (www.changemaker.fi), jotka sisältävät muun muassa uutisia, tietoa verkoston toimintamuodoista, kampanjoista ja erilaisista tapahtumista sekä verkoston tuottamaa materiaalia ja Globalisti-lehden artikkeleita. Sivuston ylläpidosta vastaavat Changemakerin työntekijät mutta sisällöntuottajina toimii myös verkoston vapaaehtoisia, jotka kirjoittavat sivustolle muun muassa uutisia, blogitekstejä ja haastatteluja. Vapaaehtoisten sisällöntuotantoa koordinoi tiimin tiedotusvastaava, joka osallistaa mukaan paikallisryhmä- ja teemaryhmätoimijoita. Nettisivuilla julkaistaan lisäksi verkoston jäsenkokousten pöytäkirjat sekä tiimin kokousten muistiot. Sieltä löytyvät myös verkoston muut keskeiset asiakirjat sekä toimintaohjeet.

Changemakerin nettisivuilta löytyy tietoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsin- ja englanninkieliset sivut ovat kuitenkin suomenkielistä pääsivustoa suppeammat. Nettisivut ovat esteettömät ja yhteensopivat esimerkiksi näkövammaisten käyttämien apuvälineiden kanssa. Nettisivut ovat helppokäyttöiset myös mobiililaitteilla.

9.2. Sosiaalinen media

Changemaker tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti myös eri sosiaalisen median kanavissa. Facebook-sivun (www.facebook.com/ChangemakerFinland) lisäksi verkostolla on tilit Twitterissä ja Instagramissa. Näiden kaikkien kanavien kautta tavoitetaan sekä verkoston jäseniä ja toiminnasta jo kiinnostuneita, että uusia kohdeyleisöjä. Sisällöntuotannossa huomioidaan eri kanavien erilaiset profiilit sekä mahdollisuudet tavoittaa eri-ikäistä kohderyhmää.

Facebook-sivullaan Changemaker jakaa verkoston ajankohtaisten asioiden sisältöjen lisäksi etenkin vaikuttamistoiminnan teemoihinsa linkittyviä kehityskysymyksiin ja -politiikkaan liittyviä uutisia ja kannanottoja. Facebook-viestinnän tavoitteena on lisätä verkoston tunnettuutta ja näkyvyyttä. Lisäksi verkostolla on Facebookissa useita ryhmiä, joita käytetään verkoston työryhmien, kuten teemaryhmien ja Globalistin toimituskunnan, sisäiseen viestintään.

Twitterissä Changemaker pitää esillä etenkin verkoston vaikuttamistoiminnan teemoja ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kehityspolitiikasta tavoitteena lisätä verkoston tunnettuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisena toimijana.

Instagramissa verkosto jakaa kuvia omasta toiminnastaan sekä kestävään elämäntapaan, vapaaehtoisuuteen ja vaikuttamiseen liittyen tavoitteena innostaa yhä uusia nuoria mukaan toimintaan. Instagramin kautta tavoitetaan etenkin verkoston kaikkein nuorinta kohderyhmää.

Sosiaalista mediaa hyödynnetään myös verkoston toiminnan, tapahtumien sekä pääkampanjan markkinoimisessa myös maksettujen mainosten kautta. Mainontaa käytetään erityisesti nuorten innostamiseksi Changemakerin tapahtumiin sekä pääkampanjan näkyvyyden lisäämiseksi.

Facebook, Twitter ja Instagram -tilien säännöllisestä päivittämisestä vastaavat verkoston työntekijät yhdessä vapaaehtoisista koostuvan sometiimin kanssa. Sometiimiin kutsutaan mukaan eri sosiaalisen median kanavissa aktiivisia verkoston jäseniä, jotka haluavat olla edistämässä Changemakerin näkyvyyttä. Sometiimille järjestetään tarpeen mukaan koulutusta eri sosiaalisen median kanavien käytöstä ja heitä ohjeistetaan verkoston tiedotuslinjasta.

Verkoston sosiaalisen median näkyvyyttä ja tavoittavuutta mitataan seuraamalla tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja, joita sisällöt saavat.

9.3. Uutiskirje ja sähköpostilistat

Changemakerin ajankohtaisista asioista tiedotetaan kuukausittain lähettävässä uutiskirjeessä. Uutiskirjeen laatii viestinnästä vastaava Changemaker-koordinaattori, jolle vapaaehtoiset voivat etukäteen ilmoittaa uutiskirjeeseen tulevia asioita, kuten paikallisia tapahtumia ja teemakoulutuksia. Uutiskirje julkaistaan suomeksi ja sen tilaajaksi voi liittyä verkoston nettisivuilla. Uutiskirje lähetetään kaikille Changemakerin jäsenille. Uutiskirjeen tilaajamääriä kasvatetaan vuoden aikana paitsi jäsenrekrytoinnin kautta, myös tarjoamalla esimerkiksi kampanjavetoomuksen allekirjoittaneille mahdollisuus liittyä kirjeen tilaajaksi.

Suomenkielisen kuukausittaisen uutiskirjeen lisäksi vuonna 2018 lähetään kaksi ruotsinkielistä uutiskirjettä, joihin kootaan tietoa ajankohtaisia tapahtumista ja kampanjasta ruotsiksi.

Uutiskirjeiden lisäksi verkostolla on käytössään sähköpostilistoja, jotka toimivat yhteydenpitovälineenä työryhmien kesken. Tällaisia ovat teemaryhmien sekä Globalisti-lehden toimituskunnan sähköpostilistat. Myös paikallisryhmät saavat käyttöönsä oman sähköpostilistan sisäiseen tiedotukseen. Sähköpostilistojen kautta voidaan myös lähettää tietystä teemasta kiinnostuksensa ilmaisseilla ”call to action” -kutsuja, eli esimerkiksi pyyntöjä tulla mukaan kampanjatapahtumiin, osallistua vetoomukseen tai levittää kampanjatietoa edelleen. Sähköpostilistoille liittyminen on mahdollista Changemakerin nettisivuilla jäsenten oman kiinnostuksen mukaan. Eri toimintojen sähköpostilistoille voi liittyä myös jäseneksi liittymisen yhteydessä täytettävällä lomakkeella.

10. PAIKALLINEN TOIMINTA

Changemaker on valtakunnallinen verkosto, joka toimii eri puolilla Suomea. Paikallinen toiminta voi olla sekä nuorten itsenäisesti tai esimerkiksi seurakunnan tukemana järjestämää. Toiminta voi olla säännöllistä tai projektiluonteista, esimerkiksi yksittäisten kampanjatempausten järjestämistä.

10.1. Paikallinen toiminta

Changemakerin paikallista toimintaa järjestetään vuonna 2018 ainakin Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Ylöjärvellä. Tavoitteena on, että valtakunnallisesti koordinoitujen tapahtumien lisäksi näillä paikkakunnilla kokoontuu itsenäisesti toimivat ryhmät, jotka järjestävät omia koulutus- ja teemailtoja sekä kampanjatoimintaa, esimerkiksi tempauksia tai kampanjaesittelyä paikallisissa tapahtumissa. Paikallinen toiminta tuo Changemakerin pääkampanjan ja muut vaikuttamistoimet näkyväksi ympäri Suomea joka vahvistaa vaikuttamistoiminnan tehokkuutta.

Changemaker-toimintaa aktivoidaan myös muille paikkakunnilla tekemällä yhteistyötä muun muassa seurakuntien kanssa. Seurakuntia kannustetaan perustamaan nuorisotoimintansa yhteyteen Changemaker-toimintaa joko luomalla puitteet säännöllisesti kokoontuvalle ryhmälle tai ottamalla Changemakerin tarjoamia toimintamalleja ja vaikuttamistyötä osaksi muuta nuorten toimintaansa. Verkostossa on jo esimerkkejä tämän tyyppisestä, hyvin toimivasta paikallistoiminnasta, joten uusien ryhmien syntymistä edistetään myös tekemällä näiden paikkakuntien toimintaa aiempaa näkyvämmäksi.

Koska eri-ikäiset tai eri puolilla suurta paikkakuntaa asuvat jäsenet eivät välttämättä koe jo olemassa olevaa paikallisryhmää omakseen, voi samalla paikkakunnalla toimia rinnakkain myös useampi Changemaker-ryhmä. Lähtökohta toiminnalle on, että jäsenet kokevat sen mielekkääksi ja innostavaksi. Tästä syystä säännöllisen paikallisryhmätoiminnan lisäksi eri paikkakunnille aktivoidaan entistä enemmän pop up -tyyppistä vaikuttamistoimintaa, johon vapaaehtoiset voivat tulla mukaan kerta- tai projektiluonteisesti. Toimijoiden kiinnostuksen mukaan paikallinen toiminta voi myös painottua vain johonkin tiettyyn Changemakerin teemaan.

10.2. Paikallisen toiminnan tukeminen

Paikallista toimintaa tuetaan muun muassa tarjoamalla kampanjakoulutusta sekä -materiaaleja ja valmiita toimintamalleja paikalliseen vaikuttamistoimintaan. Koska paikalliset tempaukset lisäävät Changemakerin tunnettuutta ja vahvistavat vaikuttamistoimintaa, etenkin pääkampanjaan liittyen kehitetään helposti kopioitavia tempauskonsepteja ja valmiita materiaaleja, joita paikallisten toimijoiden on mahdollista saada käyttöönsä.

Vapaaehtoiset, jotka toivoisivat kampanja- tai muuta Changemakerin teemoihin liittyvää koulutusta omalle paikkakunnalleen, voivat pyytää vierailijaa verkoston kampanjaryhmästä, tiimistä tai toimistolta. Keväällä kampanjan alkaessa tätä vierailijamahdollisuutta myös mainostetaan aktiivisesti. Kampanjakoulutuksen lisäksi vierailulla mietitään yhdessä, millaista toimintaa kyseisellä paikkakunnalla jatkossa haluttaisiin järjestää.

Säännöllisen toiminnan tueksi etenkin nuoremmista vapaaehtoisista koostuville ryhmille tarjotaan myös kevät- ja syyslukukausille toimintasuunnitelmaehdotukset, joihin on koottu toimintavinkkejä kokoontumisille 1-2 kertaa kuukaudessa. Valmiit suunnitelmat toimivat pohjana, jonka avulla ryhmät voivat itse suunnitella ja päättää, millaista toimintaa ne haluavat järjestää. Ohjelmaehdotusten lisäksi Changemakerin nettisivuille kootaan paikallisryhmiä varten toimintavinkkejä, joista voi poimia sopivia menetelmiä teemojen käsittelyyn. Tällaisia ovat esimerkiksi vinkit filmeistä ja niihin keskustelua herättämään sopivista kysymyksistä.

Changemaker tukee paikallista toimintaa myös kulukorvauksilla, jotka kattavat esimerkiksi jonkin tapahtuman esittelypaikkamaksun, kampanjatempauksen lupamaksun ja tarvikehankintoja tai koulutustilaisuuden tilavuokran.

Lisäksi paikallista toimintaa tuetaan verkkokoulutuksilla, joihin vapaaehtoisten on mahdollista osallistua asuinpaikasta riippumatta. Changemaker-koordinaattorit tai tiimin edustajat myös vierailevat vuoden aikana kaikissa aktiivisesti toimivissa paikallisryhmissä.

11. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Changemaker-toiminta on alun perin lähtöisin Norjasta, mistä se on levinnyt useisiin muihin maihin. Tällä hetkellä Changemaker-verkostoja toimii Norjan ja Suomen lisäksi myös Islannissa, Kambodzhassa, Keniassa, Pakistanissa ja Tanskassa.

Changemaker-verkostot kokoontuvat joka toinen vuosi yhteiseen kokoukseen, johon myös Suomen Changemaker jälleen vuonna 2018 osallistuu lähettämällä kaksi vapaaehtoista verkoston edustajaksi. Kansainvälisen kokouksen lisäksi sisarverkostot jatkavat yhteydenpitoa säännöllisten Skype-kokoontumisten kautta sekä lähettämällä osallistujia toistensa koulutustapahtumiin. Suomesta lähetetään vuoden aikana osallistujia ainakin Norjan Changemakerin SommerSNU-tapahtumaan. Muiden maiden verkostoille puolestaan tiedotetaan Suomessa järjestettävistä Changemaker-viikonlopuista, joihin sisarverkostojen on mahdollista lähettää osallistujia. Muista maista voidaan myös kutsua kouluttajia Suomeen.

Vuonna 2018 kansainvälisen toiminnan painospistettä siirretään myös aiempaa enemmän kohti yhteistä vaikuttamistoimintaa. Tämän toteuttamiseksi kansainvälinen verkosto luo yhteisen kestävän kehitykseen tavoitteisin liittyvän kampanjan, jota pidetään esillä sosiaalisessa mediassa sekä paikallisella tasolla.

12. YHTEISTYÖKUMPPANIT JA SIDOSRYHMÄT

12.1. Kirkon Ulkomaanapu

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun (KUA) nuorisoverkosto, mutta verkostolla on hyvin itsenäinen asema. Changemakerin ja KUA:n oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan määrittää vuosittain vahvistettavat yhteistyöperiaatteet. Changemaker toimii yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa erilaisissa tapahtumissa (esimerkiksi Kirkon kasvatuksen päivät ja Herättäjäjuhlat) sekä kehityskysymyksiin liittyvässä vaikuttamistoiminnassa.

12.2. Muiden maiden Changemaker-verkostot ja kansainvälinen yhteistyö

Suomen Changemaker jatkaa ja kehittää yhteydenpito Kambodzhan, Norjan, Islannin, Tanskan, Kenian ja Pakistanin Changemaker-verkostojen kanssa. Lisäksi Changemaker osallistuu nuorisotyötä tekevien järjestöjen yhteiseen työskentelyyn ACT-allianssin piirissä.

12.3. Kepa ry

Changemaker toimii yhdessä Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kanssa suurissa, valtakunnallisissa kansalaisjärjestöjen vetoomuksissa ja tempauksissa. Changemaker hyödyntää myös Kepan ja muiden kehitysyhteistyöhön ja vaikuttamiseen liittyvien järjestöjen tarjoamaa asiantuntemusta kehityskysymyksistä sekä koulutusta. Mahdollisia yhteistyökumppaneita kartoitetaan teemaryhmissä vaikuttamistoiminnan suunnittelun yhteydessä.

12.4. Kirkon kasvatustyö ja seurakunnat

Changemaker pitää yhteyttä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatustyön toimijoihin sekä suomen- ja ruotsinkielisiin seurakuntiin, etenkin nuorisotyön tekijöihin ja oppilaitostyöhön. Changemaker tarjoaa seurakunnille materiaalia ja toimintavinkkejä kansainvälisen diakonian kysymysten käsittelemiseen nuorten kanssa. Verkoston koordinaattori myös edustaa Kirkon Ulkomaanapua erilaisissa kirkon kasvatuksen työryhmissä ja kehittämishankkeissa. Vuonna 2018 Changemaker ja KUA tekevät aktiivista yhteistyötä muiden kirkollisten toimijoiden kanssa etenkin kirkon kasvatustyön rauhateemavuosiin liittyen sekä toteuttaa ohjelmaa Kirkon kasvatuksen päiville.

12.5. Nuorisoyhteistyö Allianssi

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun kautta Allianssin jäsen, ja verkoston koordinaattori
osallistuu Allianssin jäsenkokouksiin, jotka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi
Changemaker mainostaa jäsenilleen Allianssin kautta haettavia luottamustoimia, kuten YK-nuorisodelegaatin ja ilmastodelegaatin paikkoja sekä koulutustapahtumia.