Valtakunnallisen toiminnan kulukorvaukset

Teemaryhmien ja Globalistin toimituskunnan säännöllisistä kokoontumisista aiheutuviin kuluihin sovelletaan samoja periaatteita kuin säännöllisen paikallistoiminnan kuluihin. Vastaavasti teemaryhmien itsenäisesti järjestämän kampanjatoiminnan ja tapahtumaosallistumisen osalta voidaan soveltaa samoja periaatteita kuin paikallisessa tapahtumaosallistumisessa.

1. Teemaryhmien ja Globalistin toimituskunnan säännöllisen toiminnan taloudellinen tuki

Changemakerin teemaryhmät ja Globalistin toimituskunta saavat verkostolta tukea ryhmän säännöllisestä toiminnasta aiheutuviin kuluihin suhteutettuna toimintamäärään. Taloudellista tukea myönnetään toimintaan, joka edistää Changemakerin tavoitteita ja arvoja. Säännölliseksi toiminnaksi katsotaan teemaryhmien ja toimituskunnan kokoukset, joissa edistetään Changemakerin vaikuttamistyötä tai lehden tekoa.

Ryhmille myönnetään taloudellista tukea säännölliseksi suunnitellulle toiminnalleen puoleksi vuodeksi (kevät/syksy) kerrallaan seuraavien kategorioiden mukaan:

  • Kerran kuukaudessa (1 krt/kk) kokoontuva ryhmä voi hakea enintään 50 euroa/toimintakausi.
  • Kaksi kertaa kuukaudessa (2 krt/kk) tai useammin kokoontuva ryhmä voi hakea enintään 100 euroa/toimintakausi.

Tukea varten toivotaan, että ryhmät ilmoittaisivat jo toimintakauden (kevät/syksy) alussa suunniteltujen kokoontumisten tai tapahtumien määrän sekä millaisiin kuluihin tukea aiotaan käyttää. Mikäli teemaryhmällä tai Globalistin toimituskunnalla on jo tiedossa kokoontumisten päivämäärät, ne voidaan ilmoittaa samalla, jotta toimintaa voidaan mainostaa verkoston nettisivuilla.

Hyväksyttävät kulut:

Säännöllisen toiminnan taloudellista tukea voi käyttää esimerkiksi tarjoilujen hankkimiseen tai sovitusti muuhun toiminnan kannalta perusteltuun kuluun, kuten pieniin tarvikehankintoihin, toiminnan mainostukseen tai tiloista aiheutuviin kuluihin.

Kulukorvausten maksaminen ja ehdot:

Kaikkien kulujen korvaamisesta tulee sopia etukäteen sähköpostitse Changemakerin työntekijöiden kanssa, jotka ohjeistavat tarkemmin laskutuksesta vastaavaa henkilöä. Laskutuksesta vastaa ensisijaisesti teemaryhmän yhteyshenkilö ja toimituskunnan osalta joko Globalistin päätoimittaja tai toimitussihteeri.

Teemaryhmien ja toimituskunnan säännöllisen toiminnan tukea maksetaan kokoontumisten jälkeen kulukorvauksena kuitteja vastaan. Kulut tulee laskuttaa aina viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta, johon ne liittyvät. Korvausten maksun ehtona on, että ryhmä on tiedottanut toiminnastaan avoimesti ja mahdollistanut näin uusien jäsenten osallistumisen, sekä täyttänyt tapahtumasta nettilomakkeella tehtävän raportin, josta ilmenee tilaisuuden aihe, ajankohta sekä kaikki paikalla olleet osallistujat.

2. Taloudellinen tuki teemaryhmien järjestämiin tapahtumiin ja kampanjatoimintaan

Teemaryhmät voivat saada taloudellista tukea tapahtumiin, joihin menevät esittelemään Changemakerin vaikuttamistoimintaa tai kampanjaa. Tätä tuen muotoa voidaan anoa myös koulutusiltojen järjestämiseen eri puolilla Suomea.  Teemaryhmien tapahtuma- ja kampanjatoiminnan tukea myönnetään toimiston päätöksellä enintään 50 euroa/tapahtuma. Isommista summista on mahdollista tehdä erillinen anomus perusteluineen tiimissä erikseen hyväksyttäväksi.

Tuen hakeminen:

Anomus taloudellisesta tuesta kannattaa lähettää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunniteltaessa tapahtumaosallistumista. Vapaamuotoinen anomus lähetetään sähköpostitse Changemakerin työntekijöille osoitteeseen toimisto@changemaker.fi.

Anomuksesta tulee ilmetä tapahtuman ajankohta ja paikka, millaisesta tapahtumasta on kyse, missä roolissa Changemaker olisi siellä mukana sekä millaisiin kuluihin tukea anotaan.

Hyväksyttävät kulut:

Tukea teemaryhmien tapahtumiin ja kampanjatoimintaan voi käyttää sovitusti esimerkiksi tapahtuman osallistumis- tai lupamaksuihin, tapahtuman mainostukseen sekä pieniin tarvikehankintoihin. Changemakerin koulutustilaisuuksien osalta hyväksyttäviä kuluja voivat olla myös tilavuokrat tai tarjoilukulut.

Kulukorvausten maksaminen ja ehdot:

Kaikkien kulujen korvaamisesta tulee sopia etukäteen sähköpostitse Changemakerin työntekijöiden kanssa, jotka ohjeistavat tarkemmin laskutuksesta vastaavaa henkilöä. Laskutuksesta vastaa ensisijaisesti teemaryhmän yhteyshenkilö ja toimituskunnan osalta joko Globalistin päätoimittaja tai toimitussihteeri.

Tapahtumaosallistumisesta aiheutuneet kulut maksetaan kulukorvauksena kuitteja vastaan. Kulut tulee laskuttaa aina viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta, johon ne liittyvät. Korvausten maksun ehtona on, että paikalliset toimijat ovat tiedottaneet tapahtumasta etukäteen sekä täyttäneet tapahtumasta nettilomakkeella tehtävän raportin, josta ilmenee tilaisuuden aihe, ajankohta sekä osallistujat

HUOM: Teemaryhmien isompien tapahtumien, kuten kampanjatempausten, sekä Globalistin lehtityökoulutusten kuluista huolehtivat Changemakerin työntekijät, joiden kanssa yhdessä tapahtumia järjestetään. Muiden suurempaa taloudellista tukea tarvitsevien tapahtumien suunnittelusta ja taloudellisen tuen tarpeesta on hyvä neuvotella aina työntekijöiden ja tiimin kanssa.

3. Vapaaehtoisten kulut tapahtumissa

Changemaker voi korvata toimistolta käsin koordinoiduissa tapahtumissa vähintään kolme tuntia/päivä päivystäville vapaaehtoisille kiitoksena enintään 15 euroa maksavan aterian (ruoka ja juoma, ei alkoholia). Tilanteen mukaan ja työntekijöiden etukäteen tekemällä päätöksellä yli kuusi tuntia/päivä päivystävälle vapaaehtoiselle voidaan korvata myös toinen enintään 15 euroa maksava ateria tai kahvi. Kuluista ja laskutuksesta on sovittava etukäteen Changemakerin työntekijöiden kanssa.

Verkosto voi myös tarvittaessa korvata vapaaehtoiselle majoituksesta aiheutuvia kuluja, mikäli vapaaehtoinen päivystää toimistolta käsin koordinoidussa tapahtumassa vähintään kolme tuntia/päivä kahtena tai useampana peräkkäisenä päivänä tai mikäli tapahtuman aikataulujen takia vapaaehtoisen on välttämätöntä yöpyä tapahtumapaikkakunnalla. Majoituksesta, siihen liittyvistä kuluista sekä laskutuksesta on sovittava etukäteen Changemakerin työntekijöiden kanssa.

Paikallisesti järjestettyjen tapahtumien osalta vapaaehtoisten ruoka- tai majoituskuluja ei yleensä korvata, ellei Changemakerin työntekijöiden kanssa ole asiasta erikseen sovittu.