Changemakerin jäsenkokous 18.4.2020

Jäsenkokous 18.4.2020

Koronaviruksen asettamien rajoitusten takia kokous järjestettiin etäkokouksena Adobe Connect -verkkokoulutusalustalla, minne kuka tahansa jäsen saattoi liittyä verkoston viestintäkanavissa jaetun avoimen linkin kautta. Kokousta hallinnoitiin Changemakerin toimistolta (Eteläranta 8, Helsinki).

Paikalla: Oona Erkka, Anne Heikkinen, Jaro Karkinen, Ronja Karkinen, Essi Kurki, Petteri Näreikkö, Heikki Mustakallio, Iida Mäki, Linnea Parkatti (kohdat 1-6, 8), Helmi Saksholm (kohdat 1-9), Iida Silfverhuth ja Matias Uusisilta sekä verkoston työntekijät Lauri Leivo ja Sini Tyvi.

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Changemakerin puheenjohtaja Petteri Näreikkö avasi kokouksen klo 12:00. Todettiin paikallaolijat. Jäsenkokouksessa puhe- ja äänioikeutettuja ovat kaikki paikalla olevat jäsenet. Verkoston työntekijöillä on puhe- ja ehdotusoikeus, mutta ei äänioikeutta. Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty kuukautta ja esityslista liitteineen kaksi viikkoa ennen kokousta, joten kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja on siis päätösvaltainen.

Käytiin läpi kokouskäytännöt ja Adobe Connect-kokousympäristön käyttöä. Puheenvuoroa pyydetään chatissa merkitsemällä sinne P. Kannatuksensa ehdotetulle asialle voi ilmaista merkitsemällä statuksensa vihreällä Agree-symbolilla. Vastaavasti kielteisen kannan voi ilmaista punaisella Disagree-symblolilla. Äänetystilanteissa käytetään tarvittaessa myös Questback-kyselylomaketta, jolla ääni annetaan. Lisäksi kokouksen osallistujia pyydettiin ilmoittamaan chatissa, mikäli poistuvat kokouksesta, jotta äänestystilanteissa tiedetään, jotta sihteeri ja ääntenlaskijat tietävät, keitä on ollut paikalla ja montako ääntä äänestyksissä voidaan antaa.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajana toimii Petteri Näreikkö ja sihteerinä Sini Tyvi. Ääntenlaskijoina ja pöytäkirjan tarkastajina toimivat Oona Erkka ja Essi Kurki.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset

Anne Heikkinen esitteli verkoston ajankohtaiset kuulumiset: joulukuussa vietettiin Changemakerin 15-vuotisjuhlaa, johon osallistui sekä toiminnassa mukana olevia että entisiä changemakereita. Kevättalven aikana on pidetty yhteensä kuusi Vaikuttamistoiminnan A-koulutusta ja yksi B-koulutus. Koronaviruksen takia maalis-huhtikuulle suunnitellut muut B-koulutukset ja C-koulutus jouduttiin perumaan, samoin kevään Changemaker-viikonloppu. ABC-koulutukset käynnistyvät kuitenkin uudelleen nettikoulutuksina huhtikuun lopussa.

Suomen Changemaker on osallistunut aktiivisesti kansainväliseen toimintaan, etenkin ACT-allianssin Community of Practice on Youth Participation (Youht CoP) -verkostossa. Siellä verkostoa edustavat Matias Uusisilta, Sinituuli Suominen ja Anne Heikkinen.

Verkoston vaikuttamistoiminnan painopisteenä on keväällä ollut verokysymykset ja #430-kampanja, johon liittyen Changemakerin oman kampanjatoiminnan suunnittelu on käynnissä. Kampanjoinnin oli alun perin tarkoitus alkaa maaliskuussa, mutta aloitus on nyt siirtynyt toukokuulle. Verkoston kampanjoinnissa tullaan hyödyntämään verokarhuhahmoa. Mukaan kampanjan valmisteluun ehtii edelleen mukaan!

Changemaker on aktiivisesti mukana myös 2250-verkostossa, joka on tällä hetkellä mukana koordinoimassa Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman kansallisen toimintaohjelman valmistumista. Changemakerin oman vihapuhe-teemaisen kampanjan alkamista on siirretty syksyyn.

Verkostossa on kevään aikana ollut myös työntekijävaihdoksia: Jonas Biström lopetti työnsä Changemaker-koordinaattorina huhtikuun alussa. Uuden koordinaattorin rekrytointiprosessi on käynnissä. Ennen uuden vakituisen työntekijän aloittamista koordinaattorina toimii Lauri Leivo.

Lauri Leivo esittäytyi jäsenkokoukselle.

5. Toimintakertomus 2019

Esitys: hyväksytään Changemakerin toimintakertomus vuodelta 2019.

Käsittely: Sini Tyvi esitteli toimintakertomuksen pääkohdat. Ronja Karkinen kommentoi toiminnan olleen vaikuttavaa ja Petteri Näreikkö totesi vuoden 2019 olleen onnistunut.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus esityksen mukaan.

[Liite 1: Changemakerin toimintakertomus 2019]

6. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet

Tiimi on keskustellut yhteistyöperiaatteista KUA:n edustajien kanssa helmikuussa pidetyssä tapaamisessa. Asiakirjaan ei ehdoteta muutoksia.

Esitys: hyväksytään Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet. 

Käsittely: Petteri Näreikkö esitteli asiakohdan. Asiasta ei syntynyt keskustelua.

Päätös: Hyväksyttiin Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet esityksen mukaan.

[Liite 2: Changemaker-verkoston ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet]

7. Changemakerin strategia

Changemakerin nykyinen strategian päättyy vuoteen 2020. Kevään aikana tiimi työskennellyt uuden strategian parissa, jota nyt ehdotetaan hyväksyttäväksi ohjaamaan vuosien 2020-2030 toimintaa. Verkoston jäseniä on osallistettu strategiatyöskentelyyn kutsumalla heitä vastaamaan jäsenkyselyyn, kommentoimaan strategiaa sekä osallistumaan strategiatyöpajaan.

Esitys: Hyväksytään Changemakerin strategia vuosille 2020-2030.

Käsittely: Essi Kurki esitteli strategian ja sen valmisteluun liittynyttä keskustelua. Koska strategian tekeminen vaatii aikaa, tiimi ehdottaa, että uusi strategian hyväksytään nyt seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Jos verkostossa kuitenkin koetaan tarvetta uudistaa strategiaa jo aiemmin, se on toki mahdollista.

Jaro Karkinen kommentoi, että strategia vaikuttaa hyvältä ja samoin niitä valitut arvot, mutta toivoi vielä kuulevansa, millaista keskustelua arvojen määrittelystä käytiin strategiaprosessin aikana. Essi Kurki ja Sini Tyvi tiivistivät tiimin käymää keskustelua.

Päätös: Hyväksyttiin Changemakerin strategia 2020-2030 esityksen mukaan.

[Liite 3: Changemakerin strategia 2020-2030]

8. Sääntömuutos

Changemakerin erillisten teemaryhmien toiminnasta on käytännössä luovuttu jo vuosien 2018-2019 aikana, sen sijaan toimintaa on toteutettu Changemaker-iltoina. Uuden strategian valmistelun yhteydessä tiimi päätyi esittämään, että myös verkoston kolmesta pysyvästä vaikuttamistoiminnan teemasta luovuttaisiin ja sen sijaan vaikuttamistoiminnan määritellään puuttuvan epäoikeudenmukaisuutta aiheuttaviin rakenteisiin, nostavan esille globaalin etelän ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten näkökulmaa sekä Suomen roolia maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä muotoilu antaisi verkostolle mahdollisuuden aiempaa laajemmin ajankohtaisiin kehityskysymyksiin sekä toimia esimerkiksi eri kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Strategiaprosessin sekä viime vuosien teemaryhmätoiminnan kehityksen vuoksi ehdotetaan, että sääntöjen § 2 H) muutetaan vastaamaan paremmin nykyisiä tavoitteita. Samalla kohtaan § 2 C) ehdotetaan tarkennusta.

Esitys: hyväksytään Suomen Changemakerin säännöt -asiakirja ehdotetuilla muutoksilla.

Käsittely: Oona Erkka esitteli sääntömuutoksen taustaa ja ehdotetut muutokset. Asiasta ei herännyt keskustelua.

Päätös: Hyväksyttiin päivitetyt säännöt esityksen mukaan.

[Liite 4: Suomen Changemakerin säännöt]

Puheenjohtaja ilmoitti klo 12:55, että kokouksessa pidetään viiden minuutin tauko. Kokous jatkui klo 13:00.

9. Kampanjateeman valinta vuodelle 2021

Changemaker kampanjoi, jotta Suomi ja suomalaiset tuntisivat globaalin vastuunsa ja toimisivat sen mukaisesti. Verkosto nostaa esiin maailmanlaajuisia epäkohtia, vaatii päättäjiltä vastuullista politiikkaa ja lisää ihmisten tietoisuutta epäoikeudenmukaisuuden syistä.

Vuoden 2021 kampanjateeman valitsemiseksi tiimi on kartoittanut mahdollisia ajankohtaisia aiheita ja niiden pohjalta ehdottaa kampanjateemaksi jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

  1. Rauha ja oikeudenmukaisuus. Teema on kestävän kehityksen tavoite 16, johon liittyen voisi kampanjoida useammastakin eri näkökulmasta. Aihe voisi olla mielenkiintoinen ja ajankohtainen, sillä YK on julistanut vuoden 2021 olevan ” International Year of Peace and Trust”
  2. Kestävä talous. Vuosi 2021 on YK:n mukaan myös ”International Year of Creative Economy for Sustainable Development”, joten myös tästä teemavuodesta voisi löytyä mahdollisuuksia kestävän talouden esillä pitämiseen. Tarkemman aiheen voisi valita siten, että se linkittyisi esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteisiin 10 eriarvoisuuden vähentäminen, 16 rauha ja oikeudenmukaisuus tai ympäristönäkökulmiin.
  3. Vapaa internet. YK:n ihmisoikeusneuvosto on julistanut internetin ihmisten perusoikeudeksi, mutta internetin käyttöä ja sisältöä rajoitetaan silti monissa maissa. Vuonna 2021 vietetään tutkitun tiedon teemavuotta ja samaan aikaan Suomi on nousemassa internetin vapauteen liittyvän järjestön johtoon. Mahdollista vaikuttamistoimintaa voisi siis linkittää näihin näkökulmiin.
  4. EU ja Afrikka. EU julkaisi maaliskuussa 2020 Afrikka-strategian, jossa perimmäinen ajatus on tehdä Afrikan valtioiden kanssa yhteistyötä tasavertaisina kumppaneina. Myös Suomessa on ollut käynnissä prosessi kansallisesta Afrikka-strategiasta.

Esitys: käydään keskustelu kampanjateemasta ja valitaan, mistä aiheesta verkosto haluaa vuonna 2021 kampanjoida.

Käsittely: Essi Kurki esitteli tiimin ehdotukset kampanjateemoiksi. Jaro Karkinen kommentoi, että aiheet ovat hyvin mielenkiintoisia kaikki, mutta etenkin vapaa internet voisi tarjota erilaisia näkökulmia, joista kampanjoida. Esimerkiksi Plan International on nostanut esille tyttöjen it-taitoja ja internetin käyttöä sekä miten teknologiaa voi tuoda tyttöjen ulottuville. Matias Uusisilta kommentoi, että kestävän talouden vaihtoehtoon voisi linkittää myös sitä, miten koronakriisin jälkeen aletaan rakentaa kestävää taloutta. Esimerkiksi Greenpeacella on jo vetoomus, että koronan jälkeen taloutta alettaisiin rakentaa oikeudenmukaisemmin ja ympäristöystävällisemmin.

Siirryttiin äänestämään kampanjateemasta Questback-lomakkeen kautta. Ääniä annettiin yhteensä 11 ja ne jakaantuivat seuraavasti:

Rauha ja oikeudenmukaisuus: 3 ääntä
Kestävä talous: 4 ääntä
Vapaa internet: 4 ääntä
EU ja Afrikka: 0 ääntä

Todettiin, että kaksi ehdotusta oli saanut saman äänimäärän, joten jatkettiin keskustelua.

Heikki Mustakallio kommentoi kannattavansa Matiaksen ehdotusta kestävän talouden nostamisesta esille koronan jälkeen. Jaro Karkinen pohti, tuleeko koronan jälkeinen jälleenrakennus jo aiemmin, jolloin ensi vuoden pääkampanjana se ei olisi välttämättä enää ajankohtainen. Ronja Karkinen totesi, että toisaalta kestävä talous aiheena on sellainen, että kiinnostavia näkökulmia on muitakin kuin koronan vaikutukset.

Matias Uusisilta nosti esille, että ensi vuonna on myös kuntavaalit, joten kestävän talouden voisi linkittää paikallistason päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Anne Heikkinen kertoi, että tiimi oli strategiaprosessin aikana todennut, että Changemakerin toiminnassa pitäisi näkyä vahvemmin kansainvälinen, ei vain Suomen näkökulma. Tästä syystä hän kokee, että vapaan internetin teemaan globaali näkökulma voisi olla helpompi linkittää. Heikki Mustakallio tiedusteli, miten Suomesta voi vaikuttaa muiden maiden internetin käyttöön tai sen säätelyyn, esim. Kiinaan. Anne Heikkinen vastasi, että Changemakerin tapa vaikuttaa ei ole kohdentaa viestiä toisen maan päättäjille, vaan suomalaisille päättäjille, joilla on mahdollisuus pitää asia esillä. Petteri Näreikkö lisäsi, että Suomi on ensi vuonna internetin vapauteen liittyvän järjestön puheenjohtajana, joten sen kautta voisi vaikuttaa aiheeseen. Sini Tyvi kommentoi, että kampanjaa valmisteltaessa on hyvä huomioida myös sen ajoitus, sillä esimerkiksi Suomen puheenjohtajuus ei hyödytä, jos kampanja on vasta seuraavan vuoden syksyllä puheenjohtajakauden ollessa jo loppupuolella.

Järjestettiin Questback-kyselylomakkeella toinen äänestyskierros kahden edellisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdotuksen välillä. Ääniä annettiin yhteensä 10, jotka jakaantuivat seuraavasti:

Kestävä talous: 2 ääntä
Vapaa internet: 8 ääntä

Ronja Karkinen kommentoi vielä, että kestävä talous ja ekologinen jälleenrakennus voisivat olla teemoja, joita Changemakerin kannattaisi joka tapauksessa pitää esillä kuntavaalien alla esimerkiksi yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Yhteistyötahoja voisi etsitä Esimerkiksi Ilmastokoordinaatio-ryhmästä.

Päätös: valittiin Changemakerin vuoden 2021 pääkampanjateemaksi vapaa internet.

10. Vaalitoimikunnan valinta

Sääntöjen mukaisesti Changemakerin kevään jäsenkokous valitsee vaalitoimikuntaan 2-5 jäsentä. Toimikunta kerää ehdokkaita seuraavan vuoden tiimiin, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä valmistelee heistä esittelyn syksyn jäsenkokoukselle. Toimikunnan jäsen ei voi asettua ehdolle tiimiin tai puheenjohtajaksi. Mikäli jäsenkokous niin päättää, vaalitoimikunta voidaan valtuuttaa etsimään myös ehdokkaat Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin tehtävään.

Esitys: valitaan vaalitoimikuntaan 2-5 henkilöä ja nimetään henkilöt.

Käsittely: Oona Erkka esitteli vaalitoimikunnan tehtävän. Sini Tyvi kommentoi, että vaalitoimikuntaan on erittäin arvokasta saada useampi jäsen, mutta heidän ei tarvitse toimia yksin, vaan tukea on saatavissa toimistolta. Hän ehdotti myös, että mikäli riittävää määrää jäseniä ei vaalitoimikuntaan löydy, jäsenkokous voi valtuuttaa tiimin sitä täydentämään tarvittaessa. Matias Uusisilta ja Heikki Mustakallio ilmoittautuivat ehdokkaiksi toimikuntaan.

Päätös: Valittiin Heikki Mustakallio ja Matias Uusisilta vaalitoimikuntaa. Lisäksi jäsenkokous valtuutti tiimin tarvittaessa täydentämään vaalitoimikunnan kokoonpanoa.

11. Muut esille tulevat asiat

Essi Kurki esitteli Changemakerin #430-kampanjoinnin verokarhuhahmon ja siitä saadut kolme luonnosehdotusta, joihin haluttiin kysyä jäsenkokouksen mielipidettä, minkä hahmon jäsenistö haluasi tämän vuoden kampanjan keulakuvaksi. Voittajaksi valittiin hahmo numero 3, joka tullaan näkemään lähiaikoina verkoston nettisivuilla ja tulevan kampanjan muissa materiaaleissa. Kampanjassa on tulossa somekampanja toukokuun puolivälissä ja tempauksia suunnitellaan syksylle.

12. Ilmoitusasiat

  • Vaikuttamistoiminnan ABC-koulutukset netissä 21.4. alkaen, lisätietoa nettisivuilla
  • Syksyn Changemaker-viikonloppu 9.-11.10. Orivedellä
  • Changemakerin Verokarhu- ja #430-kampanjoinnin suunnittelu jatkuu 24.4.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:04.