Changemakerin jäsenkokous 7.10.2017 Kuopiossa

Lataa pöytäkirja Changemakerin jäsenkokous 7.10.2017 (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Changemakerin jäsenkokous 7.10.2017

Paikka: Poukaman leirikeskus, Kuopio

Paikalla: Sampo Alanko, Essi Alila, Mari Ek, Alexandra Jónsdottir, Niina Jääskeläinen, Jaro Karkinen, Mirva Karkinen, Ronja Karkinen, Riina Laukkanen, Julia Manni, Iida Mäki, Marika Naumanen, Aicha Niquen Maula, Mira Pamola, Julia Pokkinen, Riikka Rautiainen, Julia Sivonen, Jenna Savukoski, Iida Silfverhuth, Laura Tiitu, Matias Uusisilta, Kia Wallin ja Helen Wicht. Lisäksi Hanne Malkki, Rafiq Mohammad ja Fath E Mubeen sekä Changemakerin työntekijät Jonas Biström, Veera Planting ja Sini Tyvi.

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Changemakerin puheenjohtaja Matias Uusisilta avasi kokouksen klo 15:36 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Äänioikeus on kaikilla paikalla olevilla jäsenillä eli 23 henkilöllä. Muilla henkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matias Uusisilta ja sihteeriksi Sini Tyvi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Helen Wicht ja Julia Sivonen, jotka toimivat myös pöytäkirjantarkastajina.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset

Changemakerin Pakkomatkat-kampanjan Stop pakkopalautuksille -vetoomus luovuttiin sisäministeri Paula Risikolle 4.10. tapaamisessa, jossa Changemakerin edustajilla oli mahdollisuus keskustella hänen ja ministeriön virkamiesten kanssa. Vetoomukseen oli kerätty yhteensä 1985 allekirjoitusta, joista 444 kampanjakorteilla erilaissa tapahtumissa ja 1541 nettivetoomukseen, jota jaettiin ja mainostettiin kesän aikana sosiaalisessa mediassa.

Vuoden 2018 kampanja keskittyy ruokaturvaan. Kampanjaa on valmistelu edellisestä jäsenkokouksesta lähtien ja sen on tarkoitus alkaa vuoden alussa. Syksyn aikana kokouksia ja koulutusiltoja, joihin myös uudet ovat edelleen tervetulleita mukaan.

Vaikuttamistoiminnan osalta mainittiin myös, että Changemaker mukana Kepan yritysvastuuvetoomuksessa.

Globalisti 2/2017 ilmestynyt vastikään, teemana ovat naiset ja kehitys. Numeron 1/2018 tekeminen alkanut, mutta vielä ehtii mukaan. Tulossa on editointikoulutus lokakuussa. Lehti tehdään valmiiksi jouluun mennessä ja se ilmestyy tammikuun alussa.

Kirkon Ulkomaanavun logo- ja visuaalisen uudistuksen myötä, myös Changemakerin visuaalista ilmettä päivitetään.

Kansainvälinen verkosto, International Changemaker Network, on pitänyt Skype-kokouksia jäsenhakemuksesta. Verkoston uudeksi jäseneksi todennäköisesti tulossa REJADH Somalia, alkuun vuoden koeajalle ja sitten mahdollisesti kokonaan jäseneksi.

Syksyn aikana ollaan kokoamassa rauhateemaista globaalikasvatusmateriaalia harjoittelija Veera Plantingin tukemana. Materiaalin pohjana toimivat aiheesta järjestettävät työpajat. Materiaaliin kootaan sekä tietoa rauhan tekijöistä, toiminnallisia harjoitteita sekä valmiita tuntisuunnitelmia vierailujen pohjaksi.

Kaksivuotinen Omin sanoin -videohanke päättyy vuoden lopussa, tulossa päätöstapahtuma. Syksyn aikana vielä mahdollista järjestää Omin sanoin -näytöksiä ja keskustelutilaisuuksia.

5. Sääntömuutos: verkoston jäsenyys

Kevään jäsenkokouksen valtuuttamana ja sen keskustelujen pohjalta Changemakerin tiimi on valmistellut kolme vaihtoehtoista ehdotusta verkoston jäsenyyteen liittyvän sääntöjen kohdan § 2 A) muuttamiseksi. Esiteltiin vaihtoehtoiset ehdotukset, joista ensimmäisessä jokaiselle jäsenelle lähetettäisiin viiden vuoden välein kysely, haluavatko jatkaa jäsenenä. Myöntävällä vastauksella jäsenyys jatkuu, kieltävällä vastauksella tai jos henkilö jättää kokonaan vastaamatta viestiin, hänen jäsenyytensä purkautuu ja hänet poistetaan rekisteristä. Toisessa vaihtoehdossa kysely lähetettäisiin sinä vuonna kun jäsen täyttää 29 vuotta, ja kolmannessa vaihtoehdossa sekä viiden vuoden välein että 29-vuotiaana.

Avattiin keskustelu aiheesta.

Koska jotkut rahoittajat kysyvät jäsenrekisterissä olevien jäsenten määriä sekä heidän ikäänsä, esitettiin kysymys uudistuksen vaikutuksista mahdolliseen rahoitukseen. Todettiin, että rahoittajat arvostavat enemmän tietoja toimintaan osallistuvista kuin vain passiivisesti rekisterissä olevista. Changemaker ei myöskään ole oma rekisteröity yhdistyksensä, vaan osa Kirkon Ulkomaanapu, jolla säätiönä ei voi olla virallisesti henkilöjäseniä, joten Changemakerin jäsenrekisteri on joka tapauksessa ennen kaikkea verkoston oman toimijamäärän seuraamiseen. Uudistuksen myötä verkosto voisi toivottavasti myös jatkossa päivittää rekisteriä ja etenkin osoitetietoja aiempaa aktiivisemmin ja rekisteriä voitaisiin näin käyttää myös nykyistä enemmän säännölliseen viestintään jäsenille.

Pohjaehdotuksessa mainittuja ajankohtia tai määräaikoja viestien lähettämiselle kommentoitiin keskustelussa ahkerasti. Etenkin läsnä olleet nuorimmat jäsenet pitivät viittä vuotta liian pitkänä aikana kyselyjen välillä. Vaihtoehdoksi esitettiin ensin vuotta tai kahta, mutta tämän monet kokivat liian tiuhana tahtina ja jopa verkostosta mahdollisesti pois karkottavana. Todettiin, että jos jäseniä tavoitetaan jatkossa muulla viestinnällä, ei jäsenyyden jatkamista kysyvää viestiä ole tarve lähettää liian usein, sillä ne, jotka eivät enää halua muuta viestintää tai olla jäseniä, voivat kuitenkin omalla ilmoituksella erota halutessaan aiemmin. Kompromissivaihtoehtona esitettiin kyselyn lähettämistä kolmen vuoden välein, mikä saikin jonkin verran kannatusta.

Toisaalta keskustelussa pohdittiin myös vaihtoehtoa, että kysely lähetettäisiin 18- ja 29-vuotiaana. Tämä ei kuitenkaan saanut kannatusta, sillä ikävuodet, joihin liittyy usein myös suuria muutoksia tai mahdollisia ikäkriisejä, koettiin haastavina ajankohtina, jolloin kysely saattaisi jopa karkottaa joitakin jäseniä.

Koska keskustelussa eniten kannatusta oli saanut ensimmäinen ehdotus, jossa kysely lähetettäisiin tietyin väliajoin, päätettiin siirtyä äänestämään tästä vaihtoehdosta siten, että kysely lähetettäisiin joko kolmen tai viiden vuoden välein.

Äänestyksen tulos:
Kyselyn lähettämistä kolmen vuoden välein kannatti 4 henkilöä.
Kyselyn lähettämistä viiden vuoden välein kannatti 19 henkilöä.

Päätettiin sääntömuutoksesta alkuperäisen ehdotuksen ensimmäisen vaihtoehdon mukaisesti:

§ 2 ORGANISAATIO

A) CHANGEMAKERIT

Changemakerin jäseneksi voivat liittyä Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa. Jäseneksi luetaan 13–35-vuotias henkilö, joka haluaa toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta ja joka on ilmoittautunut jäseneksi toimittamalla yhteystietonsa Changemakerin toimistolle. Jäseneksi voi liittyä sinä vuonna, kun täyttää 13 vuotta.

Jäsen voidaan poistaa rekisteristä, mikäli tämä ei ole viiden vuoden aikana osallistunut verkoston toimintaan, vaan ollut ainoastaan passiivinen jäsen jäsenrekisterissä. Jokaiselle jäsenelle lähetetään viiden vuoden välein kysely jäsenyyden jatkamisesta. Myöntävällä vastauksella henkilön jäsenyys jatkuu, vastaavasti kieltävän vastauksen tai kyselyyn reagoimatta jättämisen perusteella verkoston jäsenyys purkautuu.

Jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä viimeistään sinä vuonna kun hän täyttää 36 vuotta. Henkilö voi jatkaa Changemakerin toiminnassa tämän jälkeen edelleen changementorina, esimerkiksi tukemalla verkoston paikallisryhmiä tai toimimalla kouluttajana. Jäsenen eroaminen verkostosta tapahtuu ilmoittamalla Changemakerin toimistoon. Yksittäinen changemaker voi muotoilla kannanottoja omissa nimissään Changemakerin yleiset toimintaperiaatteet ja tavoitteet sekä jäsenkokousten linjaukset huomioiden.

(Liite 1: Suomen Changemakerin säännöt)

6. Changemaker-viikonloppujen ajankohdan muuttaminen

Koska kevään Changemaker-viikonlopun yhteydessä ja jälkeen oli herännyt keskustelua, miksi tapahtumien ajankohdat ovat nykyisenlaiset ja voisiko niitä mahdollisesti muuttaa, tiimi halusi tuoda asian jäsenkokouksen päätettäväksi. Taustaksi nykyiselle käytännölle kerrottiin, että aiheesta käytiin keskustelu edellisen kerran vuonna 2013, jolloin Changemaker-viikonloput päätettiin vakiinnuttaa huhti- ja lokakuun toiseen viikonloppuun ja samalla tehtiin myös linjaus alueellisesti kiertojärjestyksestä. Perusteena ajankohtien valinnalle oli tuolloin etenkin koulutustapahtumien sijoittaminen ylioppilaskirjoitusten jälkeiseen aikaan. Kritiikkiä nykyiset ajankohdat ovat saaneet muun muassa siksi, että menevät usein päällekkäin muutamien muiden tapahtumien kanssa, joihin osa jäsenistöstä myös haluaisi osallistua.

Avattiin keskustelu.

Myös tällä kertaa puheenvuoroissa korostui, että Changemaker-viikonloppuja ei kannata ajoittaa ylioppilaskirjoitusten päälle tai juuri ennen niitä, sillä se karsisi varmasti lukioikäisiä osallistujia. Toinen keskustelussa pohdittu näkökulma oli mainittu Changemaker-viikonloput osuminen päällekkäin joidenkin toisten järjestöjen tapahtumien kanssa. Tähän todettiin, että päällekkäisyyksiltä muiden toimijoiden tapahtumien kanssa on mahdotonta täysin välttyä riippumatta siitä, koska Changemaker-viikonloput järjestetään, eikä tällä perusteella kannata siis lähteä muuttamaan muutoin hyväksi koettuja ajankohtia.

Päätettiin, että Changemaker-viikonloppujen ajankohdat säilytetään nykyisellään.

7. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden tiimiläisten valinta vuodelle 2018

Matias Uusisilta jääväsi itsensä kohdan käsittelystä ja kokouksen puheenjohtajaksi tämän kohdan käsittelyn ajaksi valittiin Riikka Rautiainen.

Vaalitoimikunnan edustaja Ronja Karkinen kertoi hakuprosessista, vuodelle 2018 ehdotetusta tehtäväjaosta sekä esitteli ehdotetut seitsemän tehtävää: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, vaikuttamistoiminnan vastaava, tapahtuma- ja koulutusvastaava, tapahtuma- ja kampanjavastaava, tiedotusvastaava ja jäsenvastaava. Tämän jälkeen paikalla olevat hakijat esittelivät itsensä ja Ronja Karkinen esitteli kokouksesta poissaolevien hakijoiden hakemukset.

• Jaro Karkinen: hakee puheenjohtajaksi.
• Julia Manni: hakee ensisijaisesti jompaakumpaa tapahtumavastaavan tehtävää, mutta käytettävissä myös tiedotusvastaavan tehtävään.
• Helmi Nevalainen: hakee ensisijaisesti tapahtuma- ja kampanjavastaavaksi, mutta kiinnostunut myös jäsenvastaavan tehtävästä.
• Iida Silfverhuth: hakee tiedotusvastaavaksi
• Laura Tiitu: hakee kaikkia muita paitsi puheenjohtajan paikkaa, mutta erityisesti kiinnostunut tapahtuma- ja koulutusvastaavan tai varapuheenjohtajan tehtävästä.
• Matias Uusisilta: hakee vaikuttamistoiminnan vastaavaksi.
• Hanna Ylikangas: hakee ensisijaisesti varapuheenjohtajaksi, kiinnostunut myös jäsenvastaavan tehtävästä.

Avattiin keskustelu, jossa läsnäolijat saivat vielä esittää kysymyksiä hakijoille. Tämän jälkeen hakijat poistuivat kokoussalista ja muut jäivät keskustelemaan valinnoista.

Koska joihinkin tehtäviin oli useita hakijoita, pohdittiin, pitäisikö kokouksen valita sittenkin vain puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja jättää muiden tehtävien jakaminen tiimin keskinäiseksi päätökseksi. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan saanut kannatusta, joten siirryttiin keskustelemaan kokonaisuudesta, jossa kaikille löytyisi mieleinen paikka. Keskustelun pohjalta tehtiin ehdotus seuraavasta kokoonpanosta:

• puheenjohtaja: Jaro Karkinen
• varapuheenjohtaja: Hanna Ylikangas
• vaikuttamistoiminnan vastaava: Matias Uusisilta
• tapahtuma- ja koulutusvastaava: Julia Manni
• tapahtuma- ja kampanjavastaava: Helmi Nevalainen
• tiedotusvastaava: Iida Silfverhuth
• jäsenvastaava: Laura Tiitu

Siirryttiin äänestämään tiimin tehtävistä esitetyn kokoonpanon mukaisesti.

Ehdotuksen puolesta: 18 ääntä. Vastaan: 0. Tyhjiä: 0.
Hyväksyttiin tiimin kokoonpano ehdotuksen mukaisesti.

8. Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin valinta vuodelle 2018

Tiimihaun yhteydessä avattiin haku myös Globalistin vastuutehtäviin ajatuksena, että päätoimittaja ja toimitussihteeri voitaisiin valita jäsenkokouksessa. Näin on päätetty toimia avoimuuden edistämiseksi. Säännöissä ei edellytetä Globalistin henkilövalintojen tekemistä jäsenkokouksessa ja aiemmin tämä tehtävä on ollut toisinaan tiimillä.

Vaalitoimikunnan edustajana Ronja Karkinen esitteli tehtävät ja hakijat. Päätoimittajaksi haki yksi henkilö, Pinja Salmi. Toimitussihteeriksi ei tullut hakemuksia.

Avattiin keskustelu.

Keskustelussa todettiin, että koska hakijoita ei ole riittävästi molempiin tehtäviin, täytyy paikkojen täyttämistä jatkaa edelleen jäsenkokouksen jälkeen. Koska ainoa hakija ei päässyt paikalle eikä hän ole aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, toivottiin, että tiimi voisi vielä haastatella häntä.

Päätettiin siirtää Globalistin päätoimittajan ja sihteerin valinta vuodelle 2018 tiimin tehtäväksi, jotka jatkaa sopivien henkilöiden etsimistä tehtäviin.

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018

Esiteltiin toimintasuunnitelmat keskeiset asiat ja toimintaan liittyvät uudistukset.

Vuonna 2018 Changemakerin toiminnan strategisia tavoitteita ovat (1) aktiivisten toimijoiden määrän kasvattaminen, (2) kampanjoinnin innostavuus ja näkyvyys sekä (3) paikallisen toiminnan lisääminen. Keinoina ovat etenkin koulutustoiminnan lisääminen, jotta uusien toimijoiden on helppo tulla mukaan, sekä innostavat ja helposti monistettavat konseptit, joiden avulla kampanjaa on helpompi pitää esillä paikallisesti.

Ruokaturvaan liittyvälle pääkampanjalle asetettujen tavoitteiden lisäksi myös muiden teemaryhmien odotetaan tekevän vuoden aikana ainakin yksi näkyvä vaikuttamistoiminnan ulostulo. Suunnitelmassa mainittuja tapahtumia, joissa verkoston halutaan valtakunnallisesti varmasti näkyvän, on vähennetty aiemmista vuosista, jotta voidaan keskittyä paremmin merkittävimmiksi koettuihin tapahtumiin ja toisaalta antaa tilaa teema- ja paikallisryhmille osallistua heitä innostaviin tilaisuuksiin.

Globalisti-lehden levikkiä lisätään vuonna 2018 nostamalla lehden painosmäärä 5 000 kappaleeseen/numero. Lehteä aletaan myös lähettää aiempaa enemmän jäsenille, joihin pidetään näin säännöllisemmin yhteyttä.

Lisäksi käytiin läpi verkoston vuosikello, jossa näkyvät, mihin aikaan eri toiminnot ajoittuvat.

Toimintasuunnitelmaan ei ollut kommentteja tai muutosehdotuksia.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

(Liite 2: Changemakerin toimintasuunnitelma 2018)

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Ilmoitusasiat

Ei ajankohtaisissa kuulumisissa kerrottujen asioiden lisäksi muita ilmoitettavia asioita.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:53.