Changemakerin jäsenkokous 14.4.2018 Akaassa

Lataa pöytäkirja Changemakerin jäsenkokous 14.4.2018 (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Changemakerin jäsenkokous 14.4.2018

Paikka: Toukolan leirikeskus, Akaa

Paikalla: Jaro Karkinen, Lauri Kauppila, Ronn Keinänen, Anna Kiiskinen, Arthur Kreisberg, Julia Manni, Mohamed Mohamud Hassan, Iida Mäki, Anniina Nieminen, Helmi Nevalainen, Helena Parkatti, Sofia Pihlajamaa, Joona-Samuel Peiponen, Julia Pokkinen, Anna Puronaho, Eve Rantasalo, Harvey Shimer, Julia Sivonen, Matias Uusisilta, Hanna Ylikangas, Kia Wallin sekä verkoston työntekijät Jonas Biström ja Sini Tyvi.

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Changemakerin puheenjohtaja Jaro Karkinen avasi kokouksen klo 15:34. Todettiin, että kokouskutsu ja käsiteltävät asiakirjat on lähetetty sääntömääräisesti, joten kokous on päätösvaltainen.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajana toimii Jaro Karkinen, sihteerinä Sini Tyvi. Ääntenlaskijoina ja pöytäkirjan tarkastajina toimivat Matias Uusisilta ja Julia Manni.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset

Tiimin jäsenet olivat koonneet kukin omaan vastuualueeseensa liittyviä ajankohtaisia kuulumisia, jotka esiteltiin jäsenkokoukselle.

Tärkein viimeaikainen uudistus on syksyn jäsenkokouksen jälkeen aloitettu jäsenrekisterin päivitys, jonka pohjalta on otettu yhteyttä kaikkiin rekisterissä oleviin jäseniin ja kutsuttu mukaan toimintaan. Jäsenasiat ovat myös kuluvana vuonna painopisteenä toiminnassa. Pääkampanjateemana on ruokaturva, johon liittyen on lähetetty mm. kirje presidentille. Lisäksi Changemaker on tehnyt kantelun EU-komissiolle Suomen asevientipolitiikasta ja tavannut puolustusministerin erityisavustajaa asevientipolitiikkaan liittyen yhteistyössä Pelastakaa lapset -järjestön kanssa. Changemaker on myös mukana valmistelemassa asevientiin liittyvää kampanjaa yhteistyössä useiden rauhanjärjestöjen kanssa.

Kansainvälisessä toiminnassa Changemakerin varapuheenjohtaja Hanna Ylikangas toimii ACT Alliancen Community of Practise on Youth Participation -työryhmän toisena puheenjohtajana. Youth CoP edistää nuorten osallisuutta ACT:ssa. Syksyllä on tulossa ACT:n yleiskokous, johon verkostoa lähtee edustamaan puheenjohtaja Jaro Karkinen. Kesällä on tulossa Changemaker-verkostojen kansainvälinen kokous Norjassa, siellä edustavat Hanna Ylikangas ja Vera Nieminen.

Tapahtumista viime aikojen merkittävimpiä olleet marraskuussa laajasti nuoria tavoittanut Maata näkyvissä -festarit, mistä saatiin paljon uusia jäseniä. Tulevia tapahtumia ovat toukokuussa Maailma kylässä -festivaali ja heinäkuussa Herättäjäjuhlat, joissa näytään ruokaturvakampanjalla.

Globalistin numero 1/2018 ilmestyi alkuvuodesta ruokaturvateemalla ja seuraava lehti julkaistaan 24.5. teemalla rauha. Lehden julkaisubileisiin ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Jäseniä toivotaan myös mukaan tuottamaan blogikirjoituksia nettisivuille.

5. Toimintakertomus 2017

Koordinaattori Sini Tyvi esitteli koosteen verkoston edellisen vuoden toiminnasta. Hyväksyttiin toimintakertomus.

[Liite 1: Toimintakertomus 2017, Liite 2: Kooste toimintakertomuksesta (pdf)]

6. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet

Changemakerin tiimi on keskustelut yhteistyöperiaatteista Kirkon Ulkomaanavun edustajien kanssa. Dokumenttiin tehtiin tapaamisessa muutamia pieniä tarkennuksia, mutta ei merkittäviä muutoksia.

Hyväksyttiin Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet.

[Liite 3: Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet]

7. Keskustelu Changemakerin toiminnan kehittämisestä

Jäsenkokoukselta haluttiin kuulla, miten verkosto toivoisi Changemakerin teema- ja vaikuttamistoimintaa kehitettävän, miten paikalista toimintaa voitaisiin tukea paremmin sekä mitkä asiat koetaan nykyisellään toimiviksi ja onnistuneiksi.

Keskustelussa nostettiin esille seuraavia asioita: Changemaker-viikonloput ovat toimivia ja niihin on helppo kutsua uusia jäseniä ja myös tulla uutena. Paikallinen toiminta on tehty helpoksi, ja siihen on tarjolla tukea ja materiaalia, mutta haasteena on löytää innostuneita vastuunkantajia ja saada uusia ryhmiä aloittamaan toimintaa. Tähän ratkaisuksi ehdotettiin, että hyvin toimivien ryhmien, kuten Espoon paikallisryhmän, toimintakonseptia voisi yrittää levittää laajempaan tietoisuuteen ja muutenkin edistää paikallisryhmien yhteistyötä, jolloin voisivat saada tukea myös toisiltaan. Paikallistoiminnan kehittämiseksi ehdotettiin myös yhteistä suunnittelupäivää tai Skype-tapaamista, jossa voisi ideoita yhteisen kampanjan tai muuta toimintaa, jota eri ryhmät voisivat kaikki sitten toteuttaa. Näin uusien ryhmien ei tarvitsisi yksin keksiä, millaista toimintaa järjestäisivät. Paikallisen toiminnan aktivoimisen nähtiin helpottavan myös verkoston tapahtuma- ja vierailutoimintaa. Tällä hetkellä on hienoa, että Changemaker on mukana tapahtumissa eri puolilla Suomea, mutta jos tapahtumapaikkakuntaa lähellä ei ole paikallisryhmää, haasteena on vapaaehtoisten saaminen paikalle kauempaa. Sama haaste koskee myös verkostolle tulevia kutsuja seurakunta- ja kouluvierailuille.

Vaikuttamistoiminnassa positiivisena kehityksenä nähtiin yhteistyö muiden järjestöjen kanssa. Useampi henkilö toivoi kuitenkin toimintaan selkeämpää rakennetta ja säännöllisyyttä. Konkreettisesti toivottiin, että olisi paremmin ja aiemmin määritelty, koska kokouksia pidetään sekä mitä kokouksissa pitäisi tapahtua. Säännöllisyys tekisi etenkin uusille toimijoille osallistumisesta huomattavasti helpompaa. Tällä hetkellä uusi jäsen jää vaan odottelemaan, että tuleeko tietoa kokouksista vai ei, ja ellei itse aktiivisesti kysele niiden perään, ei välttämättä pääse mukaan.

8. Teemaryhmien periaateohjelmat

Changemakerin vaikuttamistoimintaa ohjaavat jäsenkokouksessa vahvistettavat teemaryhmien periaateohjelmat, joiden tarkoituksena on toisaalta rajata ja toisaalta inspiroida ryhmien toimintaa. Ohjelmien tavoitteena on myös tuoda jatkuvuutta vaikuttamistoimintaan teemaryhmien jäsenten vaihtuessa.
Käytiin läpi jokaisen teemaryhmän periaateohjelmat yksitellen. Asiakirjat eivät herättäneet keskustelua. Hyväksyttiin teemaryhmien periaateohjelmat esitetyn mukaisesti.

[Liite 4: Rauhateeman periaateohjelma,
Liite 5: Talousteeman periaateohjelma,
Liite 6: Ympäristöteeman periaateohjelma]

9. Kampanjateeman valinta vuodelle 2019

Puheenjohtaja esitteli lyhyesti Changemakerin kampanjatoiminnan rakennetta. Vuosittain yksi teemaryhmä valitaan pääkampanjavuoroon, ja pääkampanja on vuoden näkyvin vaikuttamistoiminnan osa. Pääkampanjan rinnalla myös muut teemaryhmät voivat tehdä muuta vaikuttamistoimintaa ja pienimuotoisempaa kampanjointia. Pääkampanjan aihe valitaan edellisen vuoden kevään jäsenkokouksessa, eli nyt valitaan kampanjateema vuodelle 2019. Kampanjan valmistelu alkaa jo kevään aikana ja jatkuu syksyllä. Uusi kampanja käynnistyy vuoden alussa 2019.

Esiteltiin jäsenkokoukselle etukäteen lähetyt kaksi kampanjaehdotusta. Todettiin, että niiden lisäksi kokouksessa voi esittää myös muita teemoja.

Ehdotus 1: Asevienti. Taustatiedoksi kerrottiin, että Changemaker on jo alkuvuoden aikana aktivoitunut aiheen parissa ja kesällä on tarkoitus valmistella yhteistyössä muiden rauhanjärjestöjen kanssa yhteinen kampanja, jolla vaaditaan Suomea noudattamaan kansainvälistä lakia ja lopettamaan aseiden myynti konfliktimaihin. Vuodelle 2019 toteutettava kampanja voisi olla luontevaa jatkoa tälle syksyn vaikuttamistoiminnalle. Koska Suomi on vuonna 2019 EU:n puheenjohtajamaa, Suomen linjan lisäksi voisi pyrkiä vaikuttamaan laajemmin EU-tasolla. Changemaker on kampanjoinut aseviennistä aiemmin vuonna 2012, joten teeman valinta olisi ensimmäinen kerta, kun jatkettaisiin vanhasta aiheesta. Positiivista tässä olisi, että aiheesta on jo olemassa materiaalia, jota kampanjassa voitaisiin myös hyödyntää.

Ehdotus 2: Yritysvastuu. Yritysvastuukampanjan tavoitteena voisi siksi olla yritysvastuulaki, josta on jo hyviä esimerkkejä muista maista. Nykyisin yrityksillä on mahdollisuus piiloutua epäselvien rakenteiden esim. alihankintaketjujen taakse, jolloin vastuukysymykset hämärtyvä. Lailla yritykset voisi velvoittaa kertomaan hankintaketjuistaan ja niitä voisi myös pitää vastuullisena hankintaketjussa tapahtuvista rikkomuksista. Koska vuonna 2019 on tulossa eduskuntavaalit, kampanjaa voisi pitää esillä sekä vaalien alla että hallitusneuvottelujen yhteydessä, jotta aihe nousisi hallitusohjelmaan. Toki EU-puheenjohtajuus toisi mahdollisuuksia tähänkin kampanjaan. Yritysvastuuteema linkittyisi myös Changemakerin aiempiin kampanjoihin esim. konfliktimineraaleista (2009) ja verokysymyksistä (2014). Kampanjassa olisi erinomaiset mahdollisuudet yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa, sillä Finnwatch on joka tapauksessa kampanjoimassa aiheesta ja mukaan yhteiseen kampanjointiin on ilmoittautunut myös muita järjestöjä.

Molemmista ehdotuksista todettiin myös, että mikäli lähdetään mukaan johonkin yhteiskampanjaan, Changemakerin on mahdollista sen puitteissa tehdä myös omaa kampanjointia ja tuoda lisäarvoa yhteiselle vaikuttamiselle esimerkiksi omien kampanjatoimintojen kautta. Tästä on hyviä kokemuksia aiemmilta vuosilta.

Muita ehdotuksia pääkampanjateemoiksi ei kuultu, joten avattiin keskustelu kahdesta esitetystä vaihtoehdosta.

Keskustelussa molempien kampanjaehdotusten todettiin olevan sellaisia joissa Suomesta käsin on konkreettisesti mahdollisuus vaikuttaa ja suomalaisilla toimijoilla on merkitystä. Samoin, kumpi tahansa aihe valitaankin pääkampanjaksi, myös toisesta on mahdollista tehdä vaikuttamistoimintaa ensi vuoden aikana ja eri tavoin esim. lobbaamalla, tempauksilla, mielipidekirjoituksilla. Changemakerin vahvuus on ollut usein tuoda asioita ihmisten tietoisuuteen luovasti ja näyttävästi, mikä myös on mahdollista molemmissa aiheissa. Vaikka molemmat siis sopisivat pääkampanjaksi, keskustelussa hieman enemmän puheenvuoroja ja kannatusta sai kuitenkin yritysvastuuteema, joka koettiin helpommaksi tuoda ihmisten arkeen, sillä aihetta voi linkittää myös ihmisten omaan ostokäyttäytymiseen. Yritysvastuukysymyksissä nähtiin myös mahdollisuuksia nostaa esille muta teemoja, kuten maaoikeuskysymyksiä ja ympäristövastuuta.

Siirryttiin äänestämään kampanjateemasta. Päätettiin äänestää käsiäänestyksellä.

Asevienti: 2 ääntä
Yritysvastuu: 19 ääntä

Valittiin siis pääkampanjateemaksi vuodelle 2019 yritysvastuu. Kampanjan valmistelu alkaa heti Changemaker-viikonlopussa pidettävässä teemaryhmän kokoontumisessa.

10. Vaalitoimikunnan valinta

Syksyn jäsenkokouksessa tärkeänä asiana on valita Changemakerille uusi tiimi seuraavalle kalenterivuodelle. Hakijaehdokkaiden etsimiseksi kevään jäsenkokouksessa valitaan vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on huolehtia tiimihaun mainostuksesta, ottaa vastaan hakemukset, antaa lisätietoa tehtävistä sekä esitellä hakijat tarvittaessa jäsenkokoukselle. Vaalitoimikuntaan valitaan 2-5 henkilöä. Toimikuntaan valittavat eivät itse voi hakea tiimiin seuraavalle vuodelle.

Nykyinen tiimi oli ennen jäsenkokousta tehnyt tiedusteluja verkostossa aktiivisesti toimivien henkilöiden kiinnostuksesta tehtävään. Todettiin, että myös jäsenkokouksessa voi vielä ilmoittautua ehdokkaaksi vaalitoimikuntaan.

Etukäteen kiinnostuksensa vaalitoimikuntaan olivat ilmoittaneet: Iida Silfverhuth, Veera Planting, Riikka Rautiainen ja Hanna Ylikangas. Hakijoista, jotka eivät olleet paikalla, oli saatu etukäteen lyhyet esittelyt, joiden perusteella heidät esiteltiin kokoukselle.

Kokouksessa kannatettiin kaikkien hakijoiden valitsemista, joten valittiin heidät vaalitoimikunnaksi.

11. Muut esille tulevat asiat

Mohamed Mohamud Hassan kertoi, että on ollut mukana perustamassa Keniassa ja Somaliassa toimivaa Africa Talent & Change Foundation (ATCF) -järjestöä, joka toimii myös hyvin samanlaisten kysymysten parissa kuin Changemaker. Siksi kysyy, voisiko Suomen Changemaker tehdä yhteistyötä ATCF:n kanssa. Ehdotettiin, että jäsenkokouksen sijaan keskustelua yhteistyöstä voisi käydä mieluummin ensin tiimin tai Changemakerin kansainvälisten asioiden työryhmän kanssa.

12. Ilmoitusasiat

– Changemaker-koordinaattori Sini Tyvi on jäämässä kesäkuussa perhevapaalle, ja hänen sijaisen rekrytointi on parhaillaan käynnissä.
– Seuraava Changemaker-viikonloppu pidetään 12.–14.10.2018 Kajaanissa. Syksyn jäsenkokous pidetään viikonlopun yhteydessä.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:36.