Lisätietoa kampanjasta

Mikä kampanja?

Changemakerin Rauhanradikaali-kampanjan tavoitteena on nuorten väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäiseminen. Väkivaltaisella radikalisaatiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa väkivalta oikeutetaan oman ryhmän etujen ajamiseksi esimerkiksi viholliskuvia hyödyntämällä.

Changemaker haluaa käsitellä radikalisaatiota mahdollisimman laajasti ja muuttaa siitä käytävää keskustelua. Korostamme, että kyseessä on myös kaikkia suomalaisia koskettava ilmiö, joka sisältää uhkakuvien lisäksi myönteisiä mahdollisuuksia. Emme näe nuoria ensisijaisesti potentiaalisina väkivallantekijöinä, vaan ennen kaikkea potentiaalisina rauhantekijöinä.

Mikä radikalisaatio?

Sanan ”radikalisoituminen” etymologinen tausta löytyy latinan kielen sanasta ”radix”, joka tarkoittaa juurta. Suomen kielelle radikalisoituminen voitaisiin teoriassa kääntää ”juurevuudeksi” tai “juurille palaamiseksi”. Sanan alkuperäisessä muodossa ei siis ole samanlaista negatiivista kaikua, jollaisen se on tänä päivänä saanut. Viestinnällisesti on olennaista ottaa huomioon, että radikalisoitumista ei tulisi esittää sairauden kaltaisena ilmiönä, johon meillä on yksinkertaiset parannuskeinot. Kyse on monimutkaisesta ilmiöstä, jolla voi tietyissä olosuhteissa olla myös positiivisia seurauksia.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa radikalisaatiota on käsitelty pääsääntöisesti hyvin yksipuolisesti kielteisenä ilmiönä, ja etenkin väkivaltainen radikalisaatio on lähes poikkeuksetta liitetty islaminuskoon. Tällainen esitystapa on erittäin haitallinen ja jopa osa väkivaltaisen radikalisoitumisen ongelmaa: se luo vääriä ennakkoluuloja ja turhaa vastakkainasettelua. Rauha perustuu ihmisten tahtoon toimia yhdessä turvallisemman yhteiskunnan puolesta.

Radikalisoitumisprosessi ei ole selkeä ja yksiselitteinen, vaan siihen johtavat syyt ovat hyvin moninaisia. Nuoria voidaan kuitenkin pitää erityisen alttiina radikalisoitumiselle, koska nuoruuteen liittyy epävarmuutta, itsensä etsimistä ja avoimuutta erilaisten vaikutteiden omaksumiselle. Ryhmään kuuluminen, tunne oman olemassaolon ja toiminnan merkityksellisyydestä sekä muilta saatava arvostus ovat erityisen tärkeitä nuorille. Herkän ikävaiheensa vuoksi nuori voi reagoida epäoikeudenmukaisuuteen vahvasti, kaivata selkeää hyvän ja pahan erottelua sekä olla erittäin muutoshaluinen. Niinpä radikalisaatio voidaankin nähdä luonnollisena osana nuoruutta.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen yhtenä syynä voidaan pitää vaihtoehdottomuutta: nuori ei näe väkivallattomia keinoja vaikuttaa omaan elämäänsä eikä ympäröivään yhteiskuntaan. Vaihtoehdottomuutta voivat luoda muun muassa yhteiskunnallinen syrjintä, köyhyys tai koulutusmahdollisuuksien puute. Toisaalta nuori voi myös olla korkeasti koulutettu, yhteisön aktiivinen jäsen, sosiaalisesti suosittu, keski- tai yläluokasta lähtöisin ja silti radikalisoitua väkivaltaisesti. Tällöin väkivaltaisen radikalisoitumisen taustalla voi olla esimerkiksi voimakas epäoikeudenmukaisuuden kokemus.

Siinä missä väkivaltainen radikalisaatio on prosessi, sen vakavin seuraus on väkivaltainen ekstremismi. Väkivaltaisella ekstrenismillä tarkoitetaan väkivallan käyttöä tai väkivallalla uhkaamista. Siinä väkivalta oikeutetaan tai väkivaltaan kannustetaan yleensä omaan aatemaailmaan vedoten. Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn kannalta on oleellista, että paikallisen tason toimijat osaavat tunnistaa sen varhaisia ilmenemismuotoja. Ideologisesti tai uskontulkinnalla perustellun väkivallan syyt eroavat usein yleisen katu-, perhe- ja lähisuhdeväkivallan syistä. Siksi tämäntyyppisen väkivallan ennaltaehkäisykin on erilaista. Lisäksi väkivaltaisen ekstremismin hiljainen hyväksyminen tai tunnistamattomuus voi luoda kasvupohjaa yhä vakavammille rikoksille ja toiminnalle.

Tutustu myös sisäministeriön tilannekatsaukseen Väkivaltainen ekstremismi Suomessa (1/2015) (avautuu uuteen ikkunaan).

Mihin pyrimme?

Radikaalit ajatukset eivät ole väkivaltaista ekstremismiä. Radikalisoituminen ei myöskään välttämättä tarkoita sitä, että yksilö olisi halukas ja valmis tekemään väkivaltaisia tekoja. Changemaker näkee radikalisaation pikemminkin ongelmien juurille palaamisena ja niiden perimmäisiin syihin vaikuttamisena, voimakkaana muutosprosessina. Se voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille: On esimerkiksi radikaalia tuoda yhteiskunnassa esille sellaisten ihmisten tai ihmisryhmien ääntä, joka ei pääse kuuluviin.

Changemaker korostaa nuorista löytyvää myönteistä muutosvoimaa ja heidän rooliaan rauhaa rakentavina, aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Tullakseen sellaisiksi nuoret tarvitsevat kuitenkin kokemuksia siitä, että heillä on parempia vaikuttamisen keinoja kuin väkivalta. Nuorten tulee saada kasvaa vaikuttamaan omiin asioihinsa ja kehittämään yhteiskuntaa, jossa me kaikki elämme.

Me changemakerit olemme radikalisoituneita nuoria – toimimme radikaalisti rauhan puolesta.

Miten vaikutamme?

Changemaker vaikuttaa Rauhanradikaali-kampanjallaan suomalaisten käsitykseen siitä, mitä radikalisaatio on ja kuinka nuoria voitaisiin kannustaa vaikuttamaan väkivallattomia keinoja hyödyntämällä. Kampanja näkyy tänä vuonna monin eri tavoin. Toteutamme kesän aikana kesäkiertueen, joka vierailee erilaisissa tapahtumissa eri puolilla Suomea. Lisäksi järjestämme tempauksia, joilla tuomme radikalisaatioaihetta esille ja keskustelemme siitä ihmisten kanssa.

Kampanjan tärkein toiminto on osallistavat toimintapajat, joita järjestetään eri puolilla Suomea seurakunnissa, kouluissa ja nuorisotaloilla. Toimintapajoissa kohdataan omia ennakkoluuloja ja rakennetaan yhteyttä erilaisten ihmisten välillä luovien harjoitusten kautta. Lisäksi kutsumme kaikki mukaan rakentamaan rauhanketjua!