Vetoomus turvapaikanhakijoiden inhimillisemmän kohtelun puolesta

Hyvä Eurooppa- ja maahanmuuttoministeri Astrid Thors

Changemaker on huolissaan Euroopan Unionin Dublin-järjestelmän vaikutuksista turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien toteutumiseen. Dublinin sopimus määrittää kulloinkin turvapaikkahakemuksesta vastuussa olevan jäsenvaltion.

Yksi keskeisistä järjestelmän periaatteista on, että vastuun turvapaikanhakijan hakemuksesta kantaa se sopimusvaltio, jossa hakija ensimmäisenä anoo turvapaikkaa. Tämä on ongelmallista monella tapaa. Mahdollisuus saada turvapaikka vaihtelee suuresti eri jäsenmaiden kesken riippuen muun muassa siitä, onko hakijan etninen ryhmä kyseisessä jäsenmaassa luokiteltu vainotuksi vai ei. Jos yksi jäsenmaa on jo hakemuksen hylännyt, voi toinen jäsenmaa Dublin-järjestelmän nojalla olla käsittelemättä hakemusta. Niin kauan kuin jäsenmaiden resurssit ja perustelut hakemuksen käsittelyssä vaihtelevat, ei yhden maan kielteisen päätöksen tulisi sulkea turvapaikanhakijalta pääsyä koko EU:n alueelle.

Dublinin sopimuksen suvereenisuuslauseke ja humanitaarinen lauseke mahdollistavat poikkeuksen ensisijaisesti vastuussa olevan valtion periaatteesta humanitaarisin perustein. Lausekkeita on mahdollista käyttää perheiden yhdistämiseksi ja erityisen suojelun tarpeessa olevien ryhmien ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Näitä lausekkeita olisi ensiarvoisen tärkeää soveltaa aktiivisemmin ja johdonmukaisemmin turvapaikanhakijoiden oikeuksien turvaamiseksi. Humanitaarista lauseketta tulisi muokata siten, että se selkeämmin velvoittaisi jäsenvaltiota huomioimaan turvapaikanhakijat inhimillisinä olentoina.

Toivomme, että pidätte Dublin-järjestelmän ongelmia esillä Euroopan Unionin tasolla sekä toimitte yhtenäisen ja inhimillisemmän eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan puolesta. Dublin-järjestelmä tulee uudistaa tavalla, joka takaa turvapaikanhakijoille oikeudenmukaisen kohtelun. Ennen kuin järjestelmää EU-tasolla muokataan oikeudenmukaisemmaksi ja toimivammaksi, on ehdottoman tärkeää edistää kansallisella tasolla nykyisen sopimuksen ihmisarvoisempaa toteutusta.

Terveisin,
Changemaker

Vetoomus luovutettiin Thorsille Helsingin Changemakerin järjestämän Uusi, uljas turvapaikkapolitiikka -kampanjan yhteydessä 1.12.2007