Kaikki koodaamaan!

Milja Käåso seisomassa aitaa vasten ja katsoen vasemmalle.
Miljä Köpsin mukaan koodaaminen on ennen kaikkea tiimityötä. (kuva: Jyri Keronen)

Tiesitkö, että tällä hetkellä kuukautisten kiertoa seuraavan sovelluksen on voinut suunnitella mies. Olisiko kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa, jos suunnittelija olisi nainen?

Esimerkiksi tällä tavoin sukupuolten välinen digikuilu näyttäytyy käytännössä. Digikuilu näkyy globaalilla tasolla niin teknologian suunnittelussa kuin saavutettavuudessa.

Unescon tekemän selvityksen mukaan tytöt valitsevat viisi kertaa epätodennäköisemmin teknologiauran kuin pojat ja ohjelmoijista vain 6 prosenttia on naisia. Lisäksi kehittyvissä maissa tytöillä on harvemmin pääsy teknologian pariin kuin pojilla.

Laajemmin puhutaan sukupuolittuneisuudesta STEM-aloilla (science, technology, engineering, mathematics), joissa enemmistö on miehiä. Jotta kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan, tarvitaan ratkaisuja etsimään ihmisiä eri sukupuolista ja taustoista. Teknologia-alat ovat merkittävässä roolissa globaalien kriisien kuten ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Teknologia-alojen sukupuolittuneisuus ylläpitää sukupuolten välistä epätasa-arvoa, koska monet tulevaisuuden työt ovat STEM-aloilla. Lisäksi nämä alat ovat tällä hetkellä korkeimmin palkattuja.

Teknologian ymmärtäminen on myös nykypäivän ymmärtämistä. Digitaalinen lukutaito on tärkeä osa nykypäivän lukutaitoa ja esimerkiksi ohjelmoinnin perusteiden ymmärtäminen ja puhelimen käyttö on tätä osa.

Mimmitkin voi koodata

Digikuilua on viime vuosina pyritty purkamaan erilaisin toimin. Yksi tapa vaikuttaa ohjelmointialan sukupuolittuneisuuteen on kansalaisvaikuttaminen. Tällaisesta vaikuttamisesta esimerkkinä toimii Mimmit koodaa –ohjelma.

Mimmit koodaa –ohjelman koordinaattori Milja Köpsi näkee ongelmia siinä, että teknologian kehittäjät ja sen käyttäjät tulevat erilaisista taustoista.

”Softaa käyttävät kaikenlaiset ihmiset eri sukupuolista ja yhteiskuntaluokista. Moninaisille käyttäjille suunnattu softa ei voi olla pelkästään valkoisen heteromiehen suunnittelema”, toteaa Köpsi.

Hän myös korostaa sitä, miten teknologia vaikuttaa yhteiskunnassamme kaikkeen.

Mimmit koodaa järjestää ilmaisia työpajoja koodaamisesta kiinnostuneille naisille. Ohjelma on saanut toiminnastaan EU:n tasa-arvopalkinnon vuonna 2019. Toiminnan tarkoituksena on myös purkaa ennakko-oletuksia ja uskomuksia siitä, kuka voi koodata ja mitä koodaaminen on.

“Kyllä valitettavasti edelleen stereotypia on sellainen, että koodia tekee pimeässä kellarissa poika, joka juo energiajuomaa ja jolla ei ole sosiaalisia taitoja. Naisilta puuttuu esikuvia koodareista”, Köpsi toteaa.

Mitä se koodaaminen sitten todella on? Köpsi toteaa koodaamisen olevan ennen kaikkea tiimityötä. Työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi käyttöliittymien suunnitteluun ja asiakaskokemuksien kartoittamiseen.

Koodaamiseen liitetään matemaattiset taidot, mutta Köpsi sanoo niiden olevan opeteltavissa olevia taitoja. Koodaaminen vaatii määrätietoisuutta, kokonaisuuksien hahmottamiskykyä sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Tutkimukset osoittavat, että lapsina tytöt ja pojat osoittavat yhtäläistä kiinnostusta STEM-aloja kohtaan. Kasvaessaan tytöiltä kuitenkin lopahtaa kiinnostus. Koulutuspolut ovatkin voimakkaasti eriytyneet sukupuolen mukaan.

Köpsi muistelee omaa kokemustaan yläkoulussa vuosia sitten. Silloin opettaja oli pyytänyt häntä antamaan paikkaansa atk-kurssilta pojalle ja menemään konekirjoituksen kurssille, joka sopisi hänelle paremmin.

“Ei 14-vuotias osaa sanoa, että en vaihda, vaan menee kiltisti kirjoituskurssille. Surullista on se, että tätä näkee edelleen. Tällaista palautetta saamme koulumaailmasta”, Köpsi kertoo.

Hän toivookin lisää koulutusta opettajille ja opinto-ohjaajille. Pelkkä maininta opetussuunnitelmassa ei riitä.

Digikuilu kaventuu uskomuksia murtamalla

Digikuilu sukupuolten välillä on globaali ilmiö. Suomessa työelämä on erityisen jakautunutta. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa tekniikan alalla opiskelevista vain hieman yli 20 prosenttia on naisia. Joissakin koulutusohjelmissa vain joka kymmenes opiskelijoista on naisia. Tekniikan Akateemisten Liiton (TEK) vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan tekniikan alalla naisia oli asiantuntijatehtävissä noin kolmasosa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä vain viidesosa.

Syitä teknologia-alan miesvaltaisuudelle on esitetty monia. Muun muassa yhteiskunnan asenteet, sosiaalinen ympäristö ja koulutuksen ja kasvatuksen sisällöt vaikuttavat siihen, että työelämä on sukupuolittunutta.

Suomessa onkin aloitettu hankkeita, joissa kiinnitetään huomiota siihen, miten teknologia-alasta puhutaan ja millaisia alalle tyypillisiä piirteitä esimerkiksi korkeakoulut tuovat esiin rekrytointi- ja opetuskulttuureissaan. Softa-alan markkinointia muuttamalla alasta voidaan saada kiinnostumaan hakijoita erilaisista taustoista ja sukupuolista.

Muutosta alalla näkyy jo. Esimerkiksi Helsingin yliopistolla naisten osuus atk-opinnoissa on kasvanut. Köpsi toteaa, että esimerkiksi Intiassa ja Ruotsissa on paljon naisia töissä teknologia-alalla.

Yhteiskunnassa vallitsevat uskomukset ovat syvästi juurtuneita yksilöihin. Jotta muutosta tapahtuu, vaatii se myös omien uskomusten tarkastelua.

“Päätöksiin ei pitäisi vaikuttaa yhteiskunnan tai lähipiirin odotukset ja ne pitäisi tunnistaa itsessä ja muissa. Pitää opetella näkemään sukupuolen ohi”, Köpsi toteaa.

Samalla teknologia-alat eivät tasa-arvoistu sillä, että huomio kiinnitetään vain naisten valintoihin. Ei ole myöskään kyse siitä, etteikö naisia kiinnostaisi koodaamisen opettelu. Kun Mimmit koodaa -ohjelma järjesti ensimmäistä työpajaansa, he toivoivat 100 osallistujaa. Naisia olikin jonossa 800.

Artikkeli on julkaistu Globalisti-lehden numerossa 1/2021