Sääntömuutos ja henkilövalinnat puhuttivat jäsenkokouksessa

tiimi 2018
Vuoden 2018 tiimiin valitut Iida, Julia, Matias, Laura ja Jaro. Kuvasta puuttuvat Helmi ja Hanna.

Changemakerin syksyn jäsenkokous pidettiin tällä kertaa 7.10. Kuopiossa, missä joukko verkoston vapaaehtoisia oli koolla viettämässä Changemaker-viikonloppua Poukaman leirikeskuksessa. Kokouksen asialistalla olivat jäsenyyteen liittyvä sääntömuutos, keskustelu Changemaker-viikonloppujen ajankohdan muuttamisesta, vuoden 2018 tiimin ja Globalistin vastuuhenkilöiden valinta sekä toimintasuunnitelman hyväksyminen. Paikalla oli 23 jäsentä ja keskustelu kokouksessa kävi vilkkaana, kun asioita punnittiin eri näkökulmista.

Kokouksen avasi Changemakerin nykyinen puheenjohtaja Matias Uusisilta, joka kertoi alkuun verkoston ajankohtaisia kuulumisia. Näitä olivat muun muassa Pakkomatkat-kampanjan päättyminen Stop pakkopalautuksille -vetoomuksen luovutus sisäministeri Paula Risikolle sekä tekeillä olevat rauhateemainen globaalikasvatusmateriaali ja Changemakerin visuaalisen ilmeen päivitys.

Sääntömuutos jäsenyyteen

Ensimmäinen iso keskustelu käytiin Changemakerin jäsenyyteen liittyvästä sääntömuutoksesta. Tiimi oli valmistellut kevään jäsenkokouksen valtuuttamana ja sen keskustelujen pohjalta kolme vaihtoehtoista esitystä, miten jäsenyyttä voitaisiin uudistaa niin, että jäseniltä säännöllisesti kysyttäisiin heidän halukkuuttaan jatkaa verkostossa. Muutoksen taustalla on tarve päivittää ja uudistaa jäsenrekisteriä siten, että jäsenistöön voitaisiin pitää aiempaa paremmin yhteyttä. Pohjaesityksissä ehdotettiin viestin lähettämistä joko viiden vuoden välein ja/tai 29-vuotiaana. Viestissä kysyttäisiin, haluaako jäsen yhä jatkaa verkossa.

Keskustelussa kannatusta sai enemmän säännöllisesti viestien lähettäminen, kuin vain tietyn ikäisille. Jäsenkokouksessa paikalla olleista kaikkein nuorimmat pitivät viittä vuotta kuitenkin liian pitkänä välinä kyselylle ja ehdottivat joko vuotta tai korkeintaan kolmea. Koska keskustelussa olevan viestin ja sääntömuutoksen ei haluttu pelottavan jäseniä myöskään liian helposti pois verkostosta, vaikka välillä tulisikin kausia, jolloin eivät ehdi osallistua toimintaan, käytiin äänestys lopulta kolmen ja viiden vuoden välein kyselyjen lähettämisen välillä. Äänestyksen perusteella päätettiin, että verkoston jäsenille lähetetään jatkossa viesti viiden vuoden välein, ja siinä heiltä kysytään, haluavatko yhä jatkaa jäsenyyttään. Jos eivät halua tai eivät vastaa viestiin, jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä. Jos haluavat jatkaa, heitä pyydetään myös päivittämään yhteystietonsa, jotta rekisteri saadaan pysymään aiempaa paremmin ajan tasalla, ja jäsenistölle on mahdollista viestiä ja lähettää esimerkiksi Globalisti-lehteä myös näiden sääntöihin nyt lisättyjen kyselyiden lisäksi.

Uusi tiimi

Jäsenkokouksen toinen pidemmän keskustelun vaatinut asiakohta olivat henkilövalinnat. Hakijoita tiimiin saatiin seitsemän, mikä oli sama määrä kuin vaalitoimikunta oli arvioinut tiimin toiminnan ja tehtäväjaon kannalta parhaaksi määräksi. Koska monet hakijoista olivat ilmaisseet kiinnostusta eri tehtäviin, käytiin kuitenkin keskustelua siitä, kuka mihinkin tehtävään valittaisiin. Ehdokkaat saivat ensin jälleen esitellä itsensä ja kiinnostuksensa tehtäviä kohtaan. Tämän jälkeen hakijat poistuivat kokouksesta, ja loput paikalla olevat tekivät valinnat.

Changemakerin tiimin kokoonpanoksi vuodelle 2018 vahvistettiin: puheenjohtaja Jaro Karkinen, varapuheenjohtaja Hanna Ylikangas, tapahtuma- ja koulutusvastaava Julia Manni, tapahtuma- ja kampanjavastaava Helmi Nevalainen, tiedotusvastaava Iida Silfverhuth, jäsenvastaava Laura Tiitu ja vaikuttamistoiminnan vastaava Matias Uusisilta.

Kokouksessa oli tarkoitus valita myös Globalisti-lehden uusi päätoimittaja ja toimitussihteeri. Koska hakijoita oli vain yksi ja koska hän ei päässyt paikalle kokoukseen esittäytymään, päätettiin Globalistin vastuutehtävien valinnat siirtää tiimin päätettäväksi.

Linjauksia tulevasta toiminnasta

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat keskustelu Changem  aker-viikonloppujen ajankohdasta sekä toimintasuunnitelman hyväksyminen. Koska kevään Changemaker-viikonlopun jälkeen oli tullut kyselyitä, miksi tapahtumien ajankohdat ovat sellaiset kuin ovat ja voisiko niitä mahdollisesti muuttaa, tiimi halusi tuoda asian jäsenkokouksen päätettäväksi. Aiheesta on käyty iso keskustelu edellisen kerran vuonna 2013, jolloin Changemaker-viikonloput päätettiin vakiinnuttaa huhti- ja lokakuun toiseen viikonloppuun ja samalla tehtiin myös linjaus alueellisesti kiertojärjestyksestä. Perusteena ajankohtien valinnalle oli tuolloin etenkin koulutustapahtumien sijoittaminen ylioppilaskirjoitusten jälkeiseen aikaan. Myös tällä kertaa puheenvuoroissa korostui, että tapahtumia kannata ajoittaa ylioppilaskirjoitusten päälle tai juuri ennen niitä, sillä se karsisi varmasti lukioikäisiä osallistujia. Toinen keskustelussa pohdittu näkökulma oli, Changemaker-viikonloput osuminen usein päällekkäin joidenkin toisten järjestöjen tapahtumien kanssa. Tähän kuitenkin todettiin, että päällekkäisyyksiltä on mahdotonta täysin välttyä. Lopulta Changemaker-viikonloppujen ajankohdat päätettiin säilyttää nykyisellään.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma käytiin läpi tiiviisti ydinkohtien ja keskeisimpien tavoitteiden tai uudistusten kautta. Suunnitelmaan ei tullut kokouksessa muutosehdotuksia, joten se hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Verkoston strategisia tavoitteita vuodelle 2018 ovat etenkin aktiivisten toimijoiden määrän kasvattaminen, kampanjoinnin innostavuus ja näkyvyys sekä paikallisen toiminnan lisääminen. Keinoina ovat muun muassa koulutustoiminnan lisääminen ja helppojen kanavien luominen osallistumiselle sekä helposti monistettavien kampanjakonseptien ja valmiiden materiaalien tuottaminen, jolloin toimintaa on helpompi järjestää myös paikallisesti. Vuoden pääkampanja liittyy ruokaturvaa, ja siitä vastaa ympäristöryhmä. Myös rauha- ja talousryhmän odotetaan kuitenkin tekevän jokin näkyvä vaikuttamistoiminnan ulostulo. Koulutustoiminnassa jatketaan Changemaker-viikonloppujen ja Globalistin lehtityökoulutusten järjestämistä mutta lisätään vaikuttamistoiminnan ja teemakoulutuksia sekä vierailijakoulutusta. Globalisti-lehden painosmäärää kasvatetaan.

Jäsenkokouksen pöytäkirja liitteineen julkaistaan nettisivuilla lähiaikoina.