Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäiseminen – kotimaan rauhantyötä

Pelastakaa lapset ry:n, Changemakerin ja sisäministeriön yhteistyönä toteutettu väkivaltaista radikalisoitumista ehkäisevä koulutus järjestettiin onnistuneesti viime torstaina 1.11. Tunnista radikalisoitumisen merkit ja puutu ajoissa -koulutus oli suunnattu erityisesti verkossa nuoria kohtaaville ammattilaisille, kuten nuorisotyöntekijöille, sosiaalityöntekijöille sekä nettipoliiseille. Koulutuksen aihe oli tärkeä ja ajankohtainen, sillä väkivaltaisen radikalisoitumisen uhka kasvaa ja nuoret ovat sille erityisen altis ryhmä. Lähes kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet kohdistavat rekrytointiaan nuoriin ja tätä tapahtuu varsinkin verkossa.

Changemakerin päätehtävä koulutuksen järjestämisessä oli tuoda nuorten oma ääni kuuluviin. Nuoret ovat oman verkkokäyttäytymisensä asiantuntijoita, ja koulutukseen osallistumisen lisäksi Changemakerin nuoret pitivätkin esitelmän siitä, miten nuoret käyttävät sosiaalista mediaa sekä millaisia väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyyn liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia nuoret verkossa kohtaavat. Changemakerin esitelmästä kävi ilmi, että lähes kaikissa nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa esiintyy vihapuhetta ja ääriajattelua lietsovia tahoja, ja nuoret tarvitsevat medialukutaitoa kyetäkseen suhtautumaan niihin kriittisesti.

Kouluttaja Wessel Haanstran mukaan erityisen haavoittuvaisessa asemassa ovat ne nuoret, jotka ovat elämässään kohdanneet vastoinkäymisiä tai yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta kuten syrjintää. Myös sosiaalisten verkostojen puute ja merkityksettömyyden tunne altistavat radikalisoitumiselle. Ääriliikkeet tarjoavat yksinkertaisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin sekä yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä, mikä voi itseään etsivälle nuorelle tuntua houkuttelevalta. Radikalisoituminen ei prosessina noudata yhtä kaavaa, vaan se voi tapahtua sekä hyvin nopeasti että pidemmän ajan kuluessa. Radikalisoitumisprosessia voivat hillitä tai vauhdittaa erilaiset laukaisevat tekijät, kuten ääriliikkeitä ihannoivan dokumentin katsominen tai myönteinen kohtaaminen ääriliikkeiden mustamaalaaman tahon kanssa.

Koulutuksessa opittiin, että radikalisoitumisprosessiin voidaan puuttua sen kaikissa vaiheissa, mutta radikalisoitumisen ehkäiseminen on tuloksellisinta mitä varhaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyssä ja mahdollisissa radikalisoitumisepäilyissä eri tahoilla on erilaiset roolit – nuorisotyöntekijöillä, poliisilla ja nuorilla on kaikilla tärkeä osansa toiminnassa. Koulutuksessa kuitenkin korostettiin sitä, että tärkeintä on näiden eri tahojen yhteistyö. Väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnistaminen on todella haasteellista, ja kokonaiskuvan luomiseksi on tärkeää lähestyä mahdollisia radikalisoitumistapauksia monesta eri näkökulmasta.

Koulutuksessa esiteltiin erityinen nelitasoinen malli epäilyttävän tai mahdollisesta radikalisoitumisesta kertovan käytöksen tunnistamiseen. Radikalisoitumiseen viittaavia merkkejä ovat muun muassa perheestä tai ystävistä eristäytyminen, opinnoista tai töistä poisjättäytyminen ja ideologian pakkosyöttäminen. Nämä eivät kuitenkaan aina välttämättä kerro radikalisoitumisesta, vaan voivat viitata myös esimerkiksi sosiaalisiin ongelmiin.

Suomessa väkivaltainen radikalisoituminen ei ainakaan toistaiseksi ole suuren mittakaavan uhka. Kyseessä on kuitenkin ilmiö, joka saadessaan jalansijaa uhkaa laajamittaisesti yhteiskuntarauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista, ja siihen tulee suhtautua tarvittavalla vakavuudella. Rauhantyötä ei tarvitakaan pelkästään kaukaisilla konfliktialueilla tai globaalissa etelässä, vaan myös kotimaassa. Mikäli rauhantyö ja rauhaan liittyvät kysymykset kiinnostavat, on Changemakerin rauharyhmässä mahdollista vaikuttaa rauhallisemman ja turvallisemman maailman puolesta. Myös Changemakerin, Pelastaa Lapset ry:n ja valtion yhteistyö väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemiseksi tulee mahdollisesti jatkumaan lähiaikoina, joten jos aihe kiinnostaa kannattaa olla kuulolla!